Selecteer een pagina

Een break-even analyse van nut -/- schade van vaccineren
Op Moreel Kompas is meermaals gerefereerd aan de structureel stijgende oversterfte van de afgelopen weken. Oversterfte treedt op indien er meer mensen overlijden dan statistisch (door het CBS) wordt verwacht. Dergelijke oversterfte treedt overigens op in heel Europa. De oorzaken zijn thans in onderzoek. 

Zelfs indien men de oversterfte corrigeert voor het aantal met corona overleden personen, is sprake van zeer aanzienlijke structurele en oplopende oversterfte. Het aandeel aan corona gerelateerde doden is in feite een fractie van de oversterfte die kennelijk andere oorzaken heeft.
De cijfers van Nederland (CBS) per week zijn als volgt:

Zoals aangegeven (na aftrek van corona doden) stijgt de oversterfte trendmatig verder.

Er bestaan kwalitatieve aanwijzingen dat genoemde oversterfte een relatie kan hebben met de wereldwijde vaccinatie campagnes. Cijfermatig zijn die relaties nog lastig te leggen. Onder meer lijkt het er op dat recent gepubliceerde oversterftecijfers (veel) lager zijn in gemeenten waar de vaccinatiegraad lager is. Veelvuldig wordt gesuggereerd dat ‘uitgestelde zorg’ een grond voor oversterfte kan zijn. Maar dat lijkt thans niet aannemelijk (althans niet in belangrijke mate) want in de eerste weken van dit jaar was sprake van zeer aanzienlijke ONDERsterfte terwijl het volume uitgestelde zorg vanaf pakweg april vorig jaar is ontstaan.Er zou derhalve dan ook oversterfte in de eerste weken van 2021 moeten zijn opgetreden. Het CBS blijft recente publicatie van onderliggende informatie inzake sterfte naar doodsoorzaak uitstellen.

Bovenstaande grafieken zijn gebaseerd op weekcijfers zoals gepubliceerd door het RIVM en het CBS.
Deze cijfers zijn voor de periode week 22 – week 41 (meest recent beschikbaar) als volgt:

In totaliteit zijn er in die weken aldus 2.570 personen overleden waarvoor thans nog geen verklaring kan worden gegeven. Met covid overleden zijn “slechts” 627 personen. De oversterfte niet covid is derhalve substantieel groter en roept om nadere verklaring. De oversterfte van personen met een andere dan covid oorzaak, is 4x zo hoog dan de oversterfte door mensen met covid. 

Bovenstaande cijfers hebben wij vervolgens geconfronteerd met beschikbare informatie omtrent:

  • het verloop van de vaccinatiegraad in Nederland (volledig gevaccineerd, dus 2x geprikt)  (RIVM)
  • de gemiddelde in de praktijk vastgestelde beschermingsgraad tegen overlijden van de vaccins (RIVM)
  • de op basis van de periodiek door RIVM verstrekte gegevens door maurice.nl berekende afnemende werking van vaccins in de tijd (maurice.nl).

Een en ander leidt tot de volgende berekeningen waarbij de effectieve beschermingsfactor van de vaccins als volgt is bepaald:

Toelichting
Er is gekeken welk aandeel van de mensen in Nederland volledig is gevaccineerd. Vervolgens is gekeken hoe effectief de vaccins in de praktijk zijn gebleken te beschermen tegen dood door corona.
Dit leidt tot de zogenaamde: “bruto beschermingsfactor”. Hierin is echter nog niet verdisconteerd dat de werking van de vaccins in de loop der tijd (sterk) afneemt. Daarvoor hebben wij gebruik gemaakt van de gegevens zoals verwerkt door maurice.nl. Daaruit is af te leiden dat de vaccins een “verval in werking laten zien” van 70% naar ca. 0% in 20 weken. Dit is een gemiddelde reductie van de bescherming ad ca. 3,5% per week. Op basis van onderstaande grafiek hebben wij op basis van professional judgement een inschatting gemaakt van het moment in de tijd dat vermoedelijk voldoende mensen dubbel gevaccineerd waren voordat eventuele daardoor veroorzaakte mortualiteit zou kunnen optreden. Het is evident dat er een zekere massa wordt benodigd voordat een (kleine) kans op overlijden als gevolg van vaccinatie kan optreden. De kans is klein (nemen wij aan) maar de massa kan dan toch zorgen voor sterfgevallen. Dat is een heel normaal principe. Die inschatting hebben wij gemaakt op basis van de volgende gegevens:

Op de linker as staat de cumulatieve (volledige, 2 prikken) vaccinatiegraad in de tijd en op de rechter as staat de cumulatieve oversterfte excl. corona.

Op basis van deze grafieken is schijnbaar sprake van een, in de tijd vertraagde, correlatie tussen beide verschijnselen. Met nadruk willen wij stellen: correlatie is nog geen causaliteit!
Opvallend is het wel. De vertraging in de tijd kan alsdan worden veroorzaakt door het feit dat een zekere massa is benodigd voordat er feitelijk overlijdens optreden. En dat overlijden, afhankelijk van het optredende ziektebeeld, “tijd kost”. Als er sprake zóu zijn van causaliteit dus.

Indien wij de oversterfte excl. corona uitdrukken in termen per 100.000 gevaccineerden, zien wij het volgende beeld:

Ook hier is sprake van een oplopende trend die kan worden verklaard uit de afname van de werking van de vaccins in de tijd aan de ene zijde en het aantal nieuwe volledig gevaccineerden aan de andere kant.

Op basis van deze ontwikkelingen is ingeschat dat in bovenstaande berekening gemiddeld ca. 7 weken dienen te worden worden verdisconteerd als “reeds gereduceerde werking van het vaccin” gezien de ontwikkeling van de groep volledig gevaccineerden.

Nu wij dit weten hebben wij voor het weekinterval week 22-41 berekend hoeveel coronadoden voorkomen zijn door toepassing van de vaccins. Dat vaccins effectief zijn in het reduceren van het overlijdensrisico staat niet ter discussie. Dat plaatje ziet er als volgt uit:

Het gaat om de onderste helft van de tabel. Er is gestart met een beginwaarde van effectiviteit van de vaccins ad 44,8% (geel gearceerd: zie bovenstaande berekening “netto beschermingsfactor”). Vervolgens vermindert de beschermingsfactor wekelijks met genoemde 3,5%.
Op basis van die ontwikkeling in de beschermingsfactor, is berekend hoe groot het aantal corona doden zou zijn geweest in geval er NIET gevaccineerd zou zijn. En hoeveel coronadoden feitelijk zijn bespaard door vaccinatie (door in mindering te brengen het aantal alsnog met corona overleden personen in Nederland).
Dus het effect dat de vaccinatie heeft opgeleverd aan minder overlijdens. Akkoord?

Dan nu de laatste stap...
Wij hebben vervolgens inzichtelijk gemaakt: het “break-even effect van vaccinaties”.
Dit is de situatie waarbij -theoretisch- het aantal bespaarde coronadoden door vaccinatie gelijk is aan het aantal eventueel als gevolg van de vaccinatie overleden personen. In termen van mortualiteit is het netto effect van vaccinatie in die situatie nul. In bovenstaande tabel blijkt dat dit effect nul is (rood gearceerd getal) indien de oversterfte excl. corona voor ca. 18% zou worden verklaard uit dood door vaccins.

Zou dat percentage hoger zijn, en daar houden wij om allerlei redenen thans serieus rekening mee, dan sterven er meer mensen door het vaccin dan het vaccin aan overlijdens bespaart. Dat zou betekenen dat het netto resultaat van vaccinatie (uitgedrukt in mortaliteit) negatief is. Zie ook: virusvariamoreel kompas


Hoe verder?
Het wachten is op CBS cijfers: doodsoorzaken overlijden. 
Deze tabel is benodigd. Niet geactualiseerd sinds 1 juli 2021.

Dan kan worden beoordeeld in hoeverre sprake is van materiële groei in sterftecijfers door doodsoorzaken die corresponderen met de Lareb/VAERS registraties van bijwerkingen. Waaronder bloed en hart gerelateerde ziektes. Als de oversterfte opeens met name door dergelijke ziekten zou worden veroorzaakt, is dat een sterke indicator dat dit verband kan houden met de vaccinaties.


Bent u het niet eens met deze berekening? Maak dan een betere.


Bronnen:

  1. https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/vaccinaties
  2. https://www.rivm.nl/sites/default/files/2021-06/Effectiviteit%20en%20impact%20van%20COVID-19%20vaccinatie%20bij%20ouderen%20in%20Nederland%2C%20januari-%20mei%202021.pdf
  3. https://www.maurice.nl/2021/10/22/vaccin-inflatie/ 

Opmerking:
Er zijn diverse internationale analyses over de mortaliteit als gevolg van vaccinatie met wat ons betreft krankzinnige danwel zeer verontrustende uitkomsten. Wij hebben dergelijke onderzoeken beoordeeld en zijn van mening dat de uitkomsten minimaal als zeer onwaarschijnlijk aan te duiden zijn.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: