Selecteer een pagina

Een vraag die zich elk weldenkend mens zou moeten stellen. Toch? Zo ook, hoe kan het ook anders als het om weldenkendheid gaat, een gewaardeerd lid van dit Genootschap. Dubbel gevaccineerd, een lichaam als een olympisch atleet, wars van wijn (ieder mens heeft verbeterpunten) maar toch flink ziek. Hoe is dat te verklaren? 

Het Genootschap zocht het uit in de werkgroep “Vaccinaties, waar zijn we in Godsnaam mee bezig?”.

Onder voorzitterschap van Prof. Dr. Akkermans is uitgebreid studie gemaakt van de verschijnselen, de onderliggende kwantitatieve gegevens (CBS, Lareb, VAERS, RIVM, etc.) en recente wetenschappelijke publicaties in onder meer The Lancet. Hoe de onafhankelijke wetenschap inmiddels aankijkt tegen de vaccinaties kunt u desgewenst hier bekijken. Navolgend is sprake van pandemie, waarbij Akkermans opmerkt dat de verschijnselen en gevolgtrekkingen ook gelden voor een epidemie. Akkermans is een man van de details. Voor een groot deel baseert hij zich op de opvattingen van Geert vanden Bossche.

De analyse en verklaring is als volgt.

Hoe bestrijdt men een pandemie?
Er is maar één methode: het realiseren van groepsimmuniteit. Als een grote meerderheid (bijvoorbeeld 70%) van de populatie antistoffen heeft tegen een bacterie/virus dan dooft de ziekte uit. Dit is de enige manier. Gaat het corona virus ooit weg? Nooit! Coronavirussen komen al miljoenen jaren voor en “are here to stay”. Het virus bekijkt geen persconferenties en gaat niet weg, dus moeten we een modus vinden om er mee om te gaan. De oplossing is derhalve het realiseren van een breed spectrum aan antistoffen in het lichaam van genoeg mensen dat in werking treedt als er besmetting zou plaatsvinden. Net als bij alle andere bekende infectieziekten eigenlijk. Niks nieuws onder de zon.

Wat moet er dan gebeuren?
Akkermans, bevreesd voor verlies van zijn smetteloze reputatie, heeft niet alleen onderzocht wat er fout is, maar tevens wat er dan wel moet gebeuren. Via een mix van maatregelen dient de ontwikkeling van de pandemie te worden gestuurd. Wat zijn die maatregelen, rekening houdend met de ernst van de ziekte (met een IFR vergelijkbaar met die van een fikse griep aldus Jaap van Dissel) en het risicoprofiel per persoon. En resulterend in de gewenste groepsimmuniteit:

 • Vaccineer alleen de feitelijk kwetsbaren
  Vaccineer uitsluitend de feitelijk kwetsbaren en stop met vaccineren van overige personen om redenen die navolgend zijn toegelicht. Informeer risicogroepen (zoals ouderen met onderliggend medisch lijden) over pro’s & contra’s van vaccinaties. Informeer over werking en bijwerking en de status van toelating van de vaccins op transparante en volledige wijze. Laat de – vrijwillige – vaccinaties plaatsvinden door de regulier behandelend arts die immers kennis heeft van de medische historie en situatie van zijn patiënt. Een medische (be)handeling is maatwerk.
 • Voorkom besmetting
  Neem rationele maatregelen tegen de verspreiding van het virus:
  • de verspreiding van virussen die luchtweginfecties veroorzaken vindt met name plaats via aerosolen dus neem maatregelen om besmetting via de lucht te voorkomen: ventileren van ruimtes, filteren van lucht in ruimtes of sterilisatie van de lucht (doden van eventuele ziektekiemen in aerosolen middels UV-C of ionisatie). Buitenactiviteiten kunnen voor niet-risicogroepen gewoon plaatsvinden.
  • pas desgewenst de 1,5 meter, mondkapjes en handen wassen toe (ook al ontbreekt de wetenschappelijke onderbouwing c.q. de mate van effectiviteit in hoge mate)
 • Behandeling van de ziekte
  Neem de gebruikelijke maatregelen indien iemand besmet wordt:
  • blijf thuis als je ziek bent
  • gebruik beschikbare medicijnen die het ziekteverloop dempen zoals recente middelen van MSD en Pfizer, maar ook andere aantoonbaar werkende medicatie (bron) en geef deze middelen vrij voor de behandelend huisarts
 • Bevorder de algemene gezondheid
  Neem maatregelen en geef adviezen ter bevordering van de gezondheidstoestand van mensen. Bevorder het gebruik van vitamines D3 en C en de mineralen Zink en Selenium die effectief de werking van het natuurlijk immuunsysteem ondersteunen. Geef advies over voeding en beweging.
 • Overige maatregelen
  • Breid structureel de zorgcapaciteit uit naar minimaal het niveau van het Europese gemiddelde. Het is niet vol te houden ’te sturen op IC capaciteit’ terwijl die een factor 6 lager is dan bijvoorbeeld in Duitsland.
  • Stop met sturen op vaccinatiegraad (bron), stuur op beschermingsgraad (inclusief natuurlijke immuniteit).

Allemaal leuk en aardig, maar wat is het antwoord op de gestelde vraag: “Waarom wordt ondanks zeer hoge vaccinatiegraad en 98% antistoffen toch iedereen ziek?” De verklaring ligt in het gevoerde beleid. Met name ook wat betreft de vaccinatiestrategie. Hoe zit dat?

Geert vanden Bossche (*) geeft in zijn benadering de volgende verklaring:

Een uiterst slecht idee is het massaal (iedereen) vaccineren tijdens een pandemie met een sterk muterend virus. Dit heeft namelijk de volgende funeste effecten op het verloop van de volksgezondheid in het algemeen en de pandemie in het bijzonder:

 • Het massaal vaccineren dwingt het virus met al haar voortdurende mutaties in de richting van besmettelijkere varianten omdat door natuurlijke selectie díe virusvarianten dominantie krijgen die het best opgewassen zijn tegen de specifieke vaccinatie. De varianten die daar minder tegen bestand zijn (de Alfa variant, waartegen het vaccin destijds is ontwikkeld) doven uit. Dat hebben we feitelijk zien gebeuren: in no time was de Delta variant van het virus dominant. De aanvankelijke variant is de facto niet meer aan te treffen. De Delta variant heeft gedurende en door de wereldwijde vaccinatie campagnes in korte tijd 100% dominantie gekregen. Het is niet zo dat het virus zich aanpast aan de vaccinatie, maar door de door de vaccinaties gewijzigde omstandigheden heeft zich een variant sterk kunnen ontwikkelen ten nadele van een zwakkere variant. Een natuurlijk selectieproces onder de vele (tien)duizenden varianten die inmiddels bekend zijn van het corona virus. 
 • Massaal (wereldwijd) iedereen (alle leeftijdsgroepen, ziek of gezond, hoog of laag risico) vaccineren tijdens een pandemie heeft daardoor per saldo een negatief effect omdat de bescherming van het corona vaccin specifiek gericht is op de ene variant terwijl het juist andere, meer besmettelijke en of dodelijker varianten stimuleert! Zoals Prof. dr. P.J.A. Capel het op zijn typisch humoristische wijze reeds vroeg in 2021 formuleerde: “het coronavaccin is binnenkort verkrijgbaar bij de antiquair”.
 • Zoals wij op basis van de cijfers reeds vast stelden is sturen op vaccinatiegraad zinloos want de bescherming van de vaccins neemt in de tijd sterk af. Voor actuele cijfers zie Corona Dashboard 2.0. De vaccins worden geacht te beschermen tegen de verkeerde virusvariant (die ze zelf dominant hebben helpen maken) en de bescherming is maar zeer tijdelijk.
 • Massaal iedereen vaccineren tijdens een pandemie op de thans toegepaste wijze is ook om een andere reden zeer onwenselijk. Wat er namelijk gebeurd is dat wereldwijd miljarden mensen worden gevaccineerd, maar omdat de pandemie op datzelfde moment gewoon voortraast en net gevaccineerde mensen niet bijvoorbeeld 8 weken na vaccinatie in quarantaine verblijven (conform mededeling Hugo de Jonge was dat allemaal niet nodig: dansen met Jansen en hup de discotheek in) teneinde:
  a. het lichaam voldoende tijd te geven antistoffen aan te maken en te herstellen
  b. besmetting met het virus te voorkomen,

  kan besmetting optreden terwijl het lichaam nog bezig is antistoffen tegen het vaccin aan te maken. Vaccinatie leidt tot een (soms heftige, zie bijwerkingen conform Lareb en VAERS) reactie van het lichaam waarbij antistoffen worden aangemaakt. In feite is het lichaam gedurende die periode ziek en probeert dat te herstellen middels de aanmaak van antistoffen. Het eventueel blootstellen in die periode van een reeds ziek lichaam aan het virus kan zeer ernstige gevolgen hebben. In feite een onverantwoorde strategie.
 • Er waren voorafgaand aan de vaccinatieprogramma’s en in toenemende mate tijdens de vaccinaties, aanwijzingen dat de corona vaccins het eigen natuurlijke afweersysteem kunnen afzwakken. Bijvoorbeeld zijn er aanwijzingen dat de werking van de vaccins in de loop der tijd niet alleen afneemt maar zelfs negatief (!) kan worden (publicatie in The Lancet van grootschalig Zweeds onderzoek). Mogelijk door impact op het natuurlijk afweersysteem van de mens. Ergo: niet gevaccineerde personen zouden dan beter beschermd zijn dan in het verleden gevaccineerde personen waarbij de vaccinering is verdwenen.  
 • Dit type vaccins vermindert de kans dat iemand ernstig ziek wordt na besmetting en remt de besmettelijkheid naar anderen toe, maar voorkomt de besmetting niet. Het vaccin blokkeert de verspreiding niet. Wij zien dit ook gebeuren bij de toepassing van de QR codes. Er treden massaal besmettingen op onder gevaccineerden. De huidige corona vaccins voorkomen dus niet de overdracht en verspreiding van het virus en voorkomen enkel de symptomen. In hoofdzaak tijdelijke onderdrukking van ernstige ziekteverschijnselen in plaats van immunisering tegen een virus.
 • De commissie merkt in een voetnoot van haar rapportage op dat de corona vaccinatie campagne in het geheel niet vergelijkbaar is met traditionele vaccinatieprogramma’s voor bijvoorbeeld de bestrijding van mazelen. Dit betreft vaccinatie van een specifieke risicogroep (kinderen) en niet de vaccinatie van de gehele populatie. Daarnaast is deze vaccinatie preventief en niet tijdens een mazelen pandemie. En is sprake van een geheel nieuwe vaccinatietechniek op basis van mRNA terwijl de oude bekende vaccins gebaseerd zijn op afgezwakte ziekteverwekkers c.q. eiwitten. 

Wat betekent het als Sanquin publiceert dat 95% van de bloeddonoren antistoffen heeft?
Weinig. Om de volgende redenen:

 • Bloeddonoren zijn een subset van de totale samenleving. Het is niet zo dat de geteste bloedsamples een representatieve afspiegeling van de totale samenleving vormen. Besmetting met het coronavirus kan echter iedereen treffen.
 • De ene antistof is de andere niet:
  • er worden 3 soorten immuniteit onderscheiden. Dit betreft “innate immunity” (aangeboren immuniteit), “natural acquired immunity” (immuniteit na ziek worden van een ziekteverwekker) en “vaccine immunity” (immuniteit die optreedt na vaccinatie).
  • er bestaan korte- en langere termijn antistoffen afhankelijk van de aard van het ziekteverloop na infectie. Antistoffen die gevormd worden tijdens een niet symptomatisch ziekteverloop verdwijnen na ca. 6-8 weken, terwijl antistoffen die worden gevormd tijdens een symptomatisch ziekteverloop, zeer lang in tact blijven. Veelal levenslang.
  • ook al is sprake van het na verloop van tijd verdwijnen van antistoffen, de “natural acquired immunity” is weer snel op niveau omdat het afweersysteem over een geheugen beschikt naar aanleiding van eerder opgebouwde immuniteit.
  • de bescherming door de corona vaccins loopt er echter na verloop van tijd geheel uit.
  • zoals Prof. Dr. P.J.A. Capel het uitlegt: antistoffen die aangemaakt zijn na vaccinatie (IGG1), verschillen van antistoffen aangemaakt na besmetting met het virus (IGA). (bron)
 • Antistoffen zijn specifiek voor een virusvariant. 98% antistoffen zegt dus ook om die reden niets over de feitelijke bescherming tegen de delta variant van het corona virus. Al geven de vaccins ook bescherming tegen ernstige ziekte bij besmetting met de Delta variant.
 • De overheid zegt overigens zelf dat “het hebben van antistoffen” weinig zegt over of iemand beschermd is tegen ziek worden, getuige het feit dat doen van bloedonderzoek teneinde antistoffen aan te tonen, niet wordt geaccepteerd als bewijs om een QR code te verkrijgen.

Ondanks de bemoedigende percentages van Sanquin worden toch hele hordes mensen flink ziek na besmetting met het corona virus. “Antistoffen” zijn nu eenmaal geen “antistoffen” zoals wij uitlegden op basis van de zienswijze van vanden Bossche.

Conclusie
Door het vaccineren van de totale bevolking tijdens een pandemie met een sterk muterend virus, in plaats van alleen de kwetsbaren en risicogroepen, leidt tot de stimulering van virusvarianten die a) niet of minder gevoelig zijn voor het vaccin, en  b) besmettelijker en/of dodelijker zijn. Deze ontwikkeling is te vergelijken met resistentie van bacteriën bij te veelvuldig gebruik van antibiotica. Zoals aangegeven zijn er aanwijzingen dat de vaccins kunnen leiden tot een verminderde werking van het natuurlijke afweersysteem. Nader onderzoek moet dit nader analyseren. Door toepassing van de massa vaccinaties wordt de vorming van groepsimmuniteit juist ondermijnd in plaats van gestimuleerd. Dus de enige aanpak om een pandemie te bestrijden (het gecontroleerd realiseren van groepsimmuniteit, zie boven) wordt niet gestimuleerd maar eerder gehinderd. Niet verwonderlijk dat ondanks de zeer hoge vaccinatiegraad en 98% personen met antistoffen, alsnog een ongekende hoeveelheid mensen ziek wordt. 

De Pr(a)eses dankt de werkgroep voor haar gedegen onderzoekswerk.

En leidt de discussie aan de hand van de stelling: Jaap van Dissel, Ab Osterhaus, Marion Koopmans, etc. hebben een achtergrond als veearts, maar: “Wie is opgeleid als veearts, denkt als een veearts en bedenkt oplossingen voor problemen als een veearts: ophokken (lockdowns) en vaccineren van alles wat beweegt!”

Het werd een dynamische avond, wetende dat veeartsen niet vertegenwoordigd zijn binnen het Genootschap.

(*) Wilt u meer weten over de achtergronden van de geschetste ontwikkelingen? 
Kijk dan naar de opvattingen en uitleg ter zake van Geert vanden Bossche. Iemand met een lange en brede ervaring op het onderhavige gebied. Hij waarschuwt op basis van zijn ervaringen en inzichten al vanaf begin 2021 voor de ongewenste effecten van de massavaccinaties. Hij is uitgesproken voorstander (!) van vaccinaties, maar niet op deze wijze. Hier treft u twee van zijn interviews aan. In beide interviews is hij deels zeer gepassioneerd over het onheil dat hij met volharding onder de aandacht blijft brengen. In de tweede video is hij er bijzonder emotioneel over en is zelfs bereid “de gevangenis in te gaan als hij zich hierin vergist!”. Het vaccineren van kinderen tegen deze achtergrond is niet minder dan misdadig. Hij voorziet op korte termijn een ongekende gezondheidsramp in Israël (een land dat als een van de eerste een zeer hoge vaccinatiegraad had en derhalve als eerste geconfronteerd zal worden met de gevolgen van het torpederen van de natuurlijke afweersystemen van de mensen door de corona vaccins). Laten we vurig hopen dat hij ongelijk heeft 🙏

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: