Selecteer een pagina

Het Genootschap is weer de cijfers ingedoken. De trigger hiervoor was het eeuwige geleuter in de mainstream media (zie onze handige MSM opzegservice) en van demissionair minister de Jonge over de “vaccinatiegraad”. Navolgend wordt feilloos uitgelegd waarom:

  • we per direct moeten ophouden te sturen op “vaccinatiegraad”
  • de vaccinatiestrategie een heilloze weg is.

Gewoon: op basis van de cijfers. Cijfers liegen niet.

Wat is er aan de hand
Ondanks meer dan 24.000.000 prikken lopen de besmettingen gestaag op tot recordhoogte, lopend het aantal ziekenhuisopnames op en stijgt het aantal overledenen. Volledig voorspelbaar omdat “oudere en kwetsbare” personen als eerste groep gevaccineerd zijn. Net als zorgmedewerkers trouwens waarbij wij verwachten dat het virus daar op basis van onderstaande cijfers keihard zal kunnen toeslaan. En we hadden al een zorgcapaciteitsprobleem. We weten al vele maanden (onder andere uit Israël) dat de werking van de vaccins in de loop van de tijd sterk vermindert. Zie onder andere: maurice.nl.

https://virusvaria.nl/merkwaardige-effectiviteitsstudie-bejubeld-in-nrc/

Na ca. 240 dagen na de tweede vaccinatie, is de beschermende werking van de vaccins: nul, nada, noppes.

Sturen op vaccinaties, is zinloos. Het is prikken “tegen de bierkaai op”. “Dweilen met de kraan open”. Kansloos beleid. En net als de QR-pas leidend tot gevaarlijke schijnzekerheid bij gevaccineerden en in het maatschappelijk verkeer. Leest u gerust verder.

Wij hebben op basis van de cijfers van het RIVM (corona dashboard) de situatie doorgerekend, rekening houdend met de afname in de bescherming van de vaccins. Zijn de effecten van de afnemende bescherming van de vaccins, op de totale populatie groot ? Reken maar! 

Indien wij inrekenen dat de vaccin effectiviteit in een kleine 8 maanden geheel verdwijnt (ca. 240 dagen, zie bovenstaande grafiek) ontstaat het onderstaande beeld. Het beleid in Israël is overigens veel strenger: dubbel gevaccineerden gelden daar al na 6 maanden (niet 8) niet langer als gevaccineerd en vervalt hun QR pas. 

De afname van de effectiviteit start de week nadat de dubbele vaccinatie bij de betreffende persoon heeft plaatsgevonden. Daarbij is gemiddeld een lineaire afname verondersteld. Dit sluit aan bij recente internationale onderzoeken. Uit prudentie zijn wij er in de berekeningen van uitgegaan dat de vaccins in beginsel 95% beschermen. Dat is uiteraard, afhankelijk van het merk vaccin, (aanzienlijk) lager. Als we dat zouden meenemen is de beschermingsgraad nog lager.

In bovenstaande grafiek is de oplopende vaccinatiegraad weergegeven (blauw). In de oranje grafiek is de feitelijke beschermingsgraad gepresenteerd. In de oranje grafiek is dus verdisconteerd: de ontwikkeling van de cumulatieve vaccinaties (leidend tot toenemende bescherming) in de tijd, in combinatie met de afname van de effectiviteit van de vaccins in de tijd (afnemende bescherming).

Blijven spreken over “vaccinatiegraad” is op basis van deze cijfers een volstrekt zinloze bezigheid. Het Genootschap pleit er derhalve voor om vanaf heden te spreken over de “beschermingsgraad”. Tot en met week 43 is de vaccinatiegraad: 68%, de netto beschermingsgraad van de vaccins is echter slechts: 34%.

In de opvattingen en het vocabulaire van het kabinet en het RIVM zijn ongevaccineerde Nederlanders “niet beschermd”. Dit is feitelijk onzin want een groot deel van de bevolking heeft inmiddels na besmetting een vorm van natuurlijke immuniteit opgebouwd. Of wordt na besmetting helemaal niet ziek (geen klinische verschijnselen) of is zeer voorzichtig in het doen en laten (ventilatie, sterilisatie van de lucht via ionisatie, UV-C, etc.). Geschat wordt dat van de niet gevaccineerden, ca. 15% inmiddels natuurlijke immuniteit heeft opgebouwd.

Zulks blijkt onder andere uit de gegevens van bloedbank Sanquin:

Afhankelijk van de leeftijd heeft tussen 9% en 27% antistoffen na infectie. Rekening houdend met de leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking kan gesteld worden dat sprake is van gemiddeld minimaal 15% antistoffen door infectie. Bovenstaande cijfers zijn overigens van begin augustus 2021 dus het aantal personen met natuurlijke immuniteit zal, zeker bij de huidige besmettingscijfers materieel hoger zijn. Maar goed, we abstraheren hiervan uit prudentie.

Voor de berekeningen zijn wij er van uitgegaan dat “ongevaccineerden” zowel “niet gevaccineerden” als “gedeeltelijk gevaccineerden” betreffen. Uiteraard hebben personen met één prik enige bescherming maar in het idioom van beleidsmakers ben je dan “onvolledig beschermd”.

Het totaal aantal ongevaccineerden is dan (tot en met week 43): 5.631.945. (totale bevolking -/- dubbel gevaccineerden). Hierin zijn dus ook kinderen onder 12 jaar opgenomen, net als hardnekkige “vaccinatiebedankers”. De overheid overweegt ook kleine kinderen te vaccineren omdat dat in haar ogen bescherming zou bieden. Het Genootschap hecht er aan te stellen dat dit volstrekt verwerpelijk en immoreel is gezien het verwaarloosbare risico dat kinderen op die leeftijd lopen om door covid ziek te worden, laat staan te overlijden. Terwijl die kinderen door vaccinatie wel worden geconfronteerd met de (deels) zeer ernstige bijwerkingen en onbekende langere termijn effecten van de vaccinaties. Je zou kunnen zeggen: ze krijgen niet de voordelen, wel de nadelen.

Op grond van deze cijfers komen wij tot de volgende analyse van de momentele (week 43) beschermingsgraad van de totale bevolking:

Hier staat dus dat na ruim 24.000.000 prikken is bereikt dat slechts 34,39% van de Nederlanders (6 mln. personen) beschermd is en dat uit natuurlijke besmettingen (los van de vaccinaties) nog eens ca. 4,8% beschermd is (845.000 personen). 

Het opvoeren van de “vaccinatiegraad” is vanuit deze cijfers een heilloze weg. 

Tegen de afnemende werking van de vaccins is nauwelijks “op te vaccineren”. Er zijn in de loop der tijd van alle volledig gevaccineerden (11,8 mln.) 5,8 mln. personen waarvan de vaccinatie reeds volledig is verdwenen. De ziekenhuizen lopen vol, er moet nu nog een “booster campagne” worden opgezet. En de doorlooptijd voor het opkrikken van de bescherming van die 5,8 mln. personen is bijzonder lang. En gedurende die tijd lopen er weer additionele gevaccineerden “uit hun bescherming”. Een heilloze weg derhalve.

Zeker ook rekening houdend met verontrustende “bijvangst” in termen van (deels zeer ernstig) bijwerkingen, onduidelijke langere termijn effecten en de momenteel internationaal nog steeds sterk oplopende oversterfte minus corona doden waarvoor geen verklaring kan worden gegeven. (bron).
En ondanks de 24.000.000 “prikken” gaan we weer in lockdown met mondkapjes, 1,5 meter regel en lopen de ziekenhuizen vol met kwetsbare ouderen. Logisch want slechts ca. 34,39% is door de vaccins beschermd. En tegen die achtergrond en met die wetenschap is het bizar dat de overheid een 2G beleid (alleen nog toegang voor gevaccineerden en personen met natuurlijke immuniteit – dat zijn op basis van bovenstaande schatting ca. 850.000 mensen) wenst in te voeren. Slechts 34,39% heeft nog vaccin bescherming!!!!

Wat gaat de overheid nu doen: nog meer vaccineren (boosters) en 2G invoeren.

MAAR 2G IS (WEER) DE OPLOSSING NIET !!!

Met 2G krijgen gevaccineerden, ook als ze in feite niet meer beschermd zijn, toegang tot het openbare leven met de QR-pas. De cijfers zijn dan als volgt:

Ergo: maar liefst 5,8 mln. personen krijgen onterecht toegang tot het openbare leven door toepassing van de QR-pas (rekening houdend met de gestage afname van de bescherming door de vaccins) terwijl zij in feite niet meer (niet: “onvoldoende” of “minder”, maar in het geheel niet meer!) beschermd zijn. En dan maar inhakken op 5.631.945 ongevaccineerde medeburgers en tweespalt in de samenleving zaaien!

Cijfers liegen niet. Het totale failliet van dit beleid!

Noot 1: wie de data in Excel wenst te ontvangen, meldt u svp aan voor onze nieuwsbrief op de homepage en wij sturen u graag de gegevens in Excel toe zodat u zelf uw analyses kunt maken en/of onze berekeningen kunt verifiëren.

Noot 2: indien u als gastblogger een artikel wenst te publiceren op Moreel Kompas om daarmee een bijdrage te leveren aan het publieke debat, neem gerust contact op met redactie@eucalyptischgenootschap.nl.
Wij zijn blij met elke bijdrage!!

Nagekomen bericht: op 10 november 2011 heeft Sanquin onderzoek gepubliceerd naar de hoeveelheid corona antistoffen in het bloed van donoren gesplitst naar leeftijd en wel/niet gevaccineerd. De resultaten spreken voor zich (een additionele reden niet te sturen op vaccinatiegraad):

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: