Selecteer een pagina

Diverse onderzoekers hebben al weken geconstateerd dat thans sprake is van een mysterieuze oversterfte. Onder andere maurice.nl, virusvaria.nl en het CBS hebben hierover signalen afgegeven.

Er gaan sinds week 12 2021 structureel meer mensen dood dan het CBS heeft geprognosticeerd op basis van historische gegevens en correcties voor ontwikkelingen in de omvang en samenstelling van de bevolking (zoals vergrijzing). Let wel: er gaan structureel meer mensen dood NA aftrek van het aantal overleden personen met corona. De vraag is wat daarvoor de verklaring is.

Het CBS registreert al vele decennia (sinds 1901) doorlopend de sterfte in Nederland. Deze registratie heeft een wettelijk kader. Niet alleen het overlijden wordt geregistreerd, ook de leeftijd, geslacht, woonplaats en bijvoorbeeld de doodsoorzaak wordt bij het CBS geregistreerd. De registratie van de doodsoorzaak is gebaseerd op een zogenaamde doodsoorzaak verklaring als ingevuld door een daartoe bevoegde arts.

So far, so good. Deze registratie kan nuttige informatie bevatten voor het formuleren van beleid en/of het monitoren van de resultaten van gevoerd (gezondsheids-)beleid.

Gezien de genoemde structurele oversterfte dient helder te zijn waaraan betreffende personen zijn overleden. Wat was de doodsoorzaak? Is sprake van een trendmatige ontwikkeling in de overlijdensoorzaken? En zo ja, waarop kan die dan wijzen? Nogmaals, genoemde oversterfte is EXCLUSIEF corona overlijdens.

Menig onderzoeker kijkt dan ook amechtig uit naar de cijfers van het CBS: Overlijdens naar doodsoorzaak.

Wat blijkt echter ?

  1. Het CBS blijkt geen “raw data” te rapporteren “as-is” op basis van de genoemde doodsoorzaakverklaringen, maar bewerkt de gegevens voor rapportage. 
    Op de CBS website staat:

    Voor publicatie worden “specifieke plausibiliteitscontroles” uitgevoerd.
  2. Het CBS rapporteerde tot 1 juli 2021 op maandbasis zodat analisten en beleidsbepalers kort-cyclisch de ontwikkelingen konden monitoren als basis voor beleidsevaluatie. Vanaf 1 juli wordt gerapporteerd op kwartaalbasis en wel op “ingedikte wijze” (bron):    De sterfte naar doodoorzaak is over het eerste kwartaal van 2021 (en de historie) gepubliceerd door het CBS op 1 juli 2021 (bron). Het tweede kwartaal (relevant voor de beoordeling van voornoemde structurele oversterfte) is per heden (12 oktober 2021) nog steeds niet gepubliceerd. Verwacht zou kunnen worden op basis van de eerdere “cyclus” dat de cijfers van het tweede kwartaal 2021 zouden worden gepubliceerd op (uiterlijk) 1 oktober 2021. Er is niets gepubliceerd. Ondanks of dankzij het feit dat het CBS zelf afgelopen maanden heeft gerapporteerd omtrent de oversterfte.

    Op deze CBS pagina wordt aangegeven: “Het CBS gaat over van maand- naar kwartaalberichten over de doodsoorzaken. Medio oktober worden de cijfers over het tweede kwartaal gepubliceerd.

De vraag is of deze gang van zaken (plotselinge stelselwijziging in publiceren gegevens) toeval is of dat er sprake is van bijzondere redenen voor die oversterfte. In een situatie waarin in een deel van de samenleving argwaan bestaat jegens het door de overheid gevoerde gezondheidsbeleid, krapte in ziekenhuis capaciteit het publieke debat domineren, etc. is te veroordelen dat dergelijk belangrijke informatie niet kort-cyclisch openbaar (en bij voorkeur zonder “plausibiliteitscontroles” en indien daartoe aanleiding bestaat ongetwijfeld “aanpassingen”) beschikbaar is. Zowel voor de burger als voor de beleid evaluerende overheid die te kampen heeft met “de grootste gezondheidscrisis ooit”.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: