Selecteer een pagina

We kennen de uitingen in de media en van Lareb inzake de geregistreerde bijwerkingen. Hierbij is vrijwel altijd sprake van bijwerkingen na vaccinatie en niet door vaccinatie. Hetzelfde geldt inzake overlijden. Overlijden na vaccinatie en niet door vaccinatie.

De Redactie van het Genootschap ontving gisteren “spontaan doch vertrouwelijk” in kopie een brief van 11 oktober 2021 die door AstraZeneca Nederland is verzonden aan huisartsen, artsen specialisten, GGD’s, internisten en hematologen. Deze brief is integraal in ons bezit. Teneinde tracering van de bron te voorkomen hebben wij de essentiële passage van die brief overgetikt. Die passage luidt als volgt:

Aldus de brief.


Hierbij willen wij een aantal opmerkingen maken. Vaxzevria is de nieuwe naam voor het COVID-19 Vaccin van AstraZeneca. Genoemde ziekten zijn bloedgerelateerd: trombocytopenie en immuun trombocytopenie (ITP). ITP ontstaat doordat het lichaam antistoffen aanmaakt tegen de eigen bloedplaatjes. Er is dus sprake van een auto-immuunziekte die kan optreden na (en zoals onderstaand aangetoond: door) de vaccinatie. Het afweersysteem dat geacht wordt een handje te worden geholpen in de strijd tegen covid-19 middels vaccinatie, richt zich in zeldzame gevallen tegen de eigen bloedcellen.

Overwegende dat,

  • AstraZeneca deze informatie verspreidt onder voor vaccinatie relevante medische professionals waarmee wordt aangegeven dat er een verband bestaat tussen de vaccinaties en de beschreven ziektebeelden. Er zijn thans aan dit gezelschap geen brieven van AstraZeneca bekend waarin zij waarschuwen voor slecht weer of obstipatie bij haaien. Het gaat over ziekteverschijnselen en vaccinatie.
  • wordt aangegeven dat genoemde ziektebeelden optraden na vaccinatie
  • wordt gesteld dat “sommige” van die gevallen optraden bij personen met een voorgeschiedenis.
    De conclusie kan dan ook geen andere zijn dan dat de meerderheid van die gevallen optrad bij personen zonder die voorgeschiedenis
  • er wordt aangegeven dat er gevallen zijn gemeld met fatale afloop

wordt wat ons betreft in de laatste opmerking van de samenvatting in de brief, aangetoond dat er een oorzakelijk verband is tussen de vaccinatie en de optredende (zeldzame) verschijnselen omdat daarin wordt gesteld dat als sprake is van een trombocytopenische aandoening, dat een sterke daling van het aantal bloedplaatjes moet worden overwogen voor toediening van het vaccin. Ergo: een gevolg van vaccinatie kan de daling van het aantal bloedplaatjes zijn. Er wordt gewaarschuwd daarmee rekening te houden. Daarmee is het verband tussen vaccineren en de betreffende ziekte (en eventueel “gevallen met fatale afloop”) gelegd. Los van de beperkte incidentie waarmee dat optreedt.

Wij hebben hierboven reeds geconstateerd dat “sommige” van die gevallen optraden bij personen met een voorgeschiedenis. Uit die formulering is op te maken dat het merendeel optreedt bij gevallen die niet die voorgeschiedenis hebben. Het aantal personen mét voorgeschiedenis is uiteraard een fractie van het aantal personen zonder die voorgeschiedenis. Dit geeft maar weer aan dat “en masse” vaccineren door GGD medewerkers die de medische situatie van de patiënt in feite niet of zeer beperkt kennen, abject is. Dit is per definitie werk voor huisartsen. Zoals Prof. Dr. Akkermans het uitdrukt: “Ophouden met die flauwekul”.

Eventuele langere termijn effecten van de vaccinaties zijn in deze brief niet vermeld.

In genoemde brief staat de formulering “in zeer zeldzame gevallen”. Helaas is niet aangegeven wat dit concreet in dit geval betekent. Het Genootschap heeft daarop de benchmark der bijsluiters geraadpleegd. Dit betreft de bijsluiter van “Kinderparacetamol HTP 100 mg met vruchtensmaak“. Onder paragraaf 4 zijn de mogelijke bijwerkingen opgesomd. De term “zelden” heeft betrekking op een incidentie van minder dan 1 op 1.000 gebruikers. Dat betreft bijvoorbeeld: bloedafwijkingen, leverfalen, geelzucht, netelroos, depressie, verwardheid, hallucinaties, wazig zien en bloedingen. De term “zeer zelden” heeft betrekking op een incidentie van 1 op 10.000 gebruikers. Dan kun je last hebben van bijvoorbeeld: vermindering van het aantal bloedcellen (huh?), angio-oedeem, shock en anafylaxie. Bijwerkingen kunt u melden bij Lareb. Het is maar dat u het weet.

Noot:

  • op de website van Lareb staat wel ‘trombose met trombocytopenie syndroom’ (TTS) genoemd als bijwerking van het AstraZeneca vaccin, maar niet bovenstaande informatie. Zonder trombose.
  • conform de website van Lareb zijn per 4 november 2021, 12 personen geregistreerd met immuun trombocytopenie in relatie tot AstraZeneca vaccins. Onderregistratie (geregistreerd aantal ten opzichte van het feitelijk geconstateerde aantal bijwerkingen) is echter een groot probleem. Ook bij VAER. Derhalve kan niet worden gesteld “het waren er maar 12”. Daarnaast kan (ernstige) vermoeidheid ook een algemene bijwerking zijn van vaccinatie en dan is het de vraag in hoeveel van die gevallen trombocytopenie daadwerkelijk wordt gediagnosticeerd en geregistreerd bij Lareb.
  • in genoemde brief van AstraZeneca is de terechte oproep opgenomen “Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via Lareb”. Tot op heden heeft dat nog niet zo’n storm gelopen. Beroepsbeoefenaren hebben in totaliteit (voor AstraZeneca) slechts 3,2% van alle meldingen gedaan. De rest is gemeld door patiënten (niet behept met enige medische kennis en zeer waarschijnlijk niet in staat de term “immuun trombocytopenie” spontaan in het registratieproces in te brengen).

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: