Selecteer een pagina

China blijft actief in het bouwen van nieuwe kolencentrales. Dit illustreert dat in de optiek van de Chinezen, steenkool (de meest vervuilende fossiele brandstof van allemaal) nog decennia lang zal worden gebruikt. Je kunt van de Chinezen zeggen wat je wilt, maar strategische denkers zijn het altijd al geweest. 

Ofschoon het begrip ESG (Environmental, Social & Governance) tegenwoordig “bon ton” is, heeft het Genootschap reeds eerder gewaarschuwd dat een overhaaste transitie naar hernieuwbare energiebronnen leidt tot hyperinflatie, stijgende belastingdruk en uitholling van de welvaart. 

Inflatoire effecten
Niet alleen is de productie van energie op basis van hernieuwbare bronnen duurder, het leidt ook tot energiekrapte waardoor de prijzen nog extra stijgen. Stijgende energieprijzen leiden tot inflatoire effecten in vrijwel alles want voor vrijwel alles is energie benodigd. 

Dat de ontwikkeling van de olieprijs sterk gerelateerd is aan de ontwikkeling van de inflatie is niets nieuws:

Fiscale effecten
De energietransitie kost naar schatting maar liefst 150.000 miljard USD (bron) over 30 jaar. Het gaat hier om jaarlijks benodigde bedragen die in de wereldgeschiedenis nog nooit vertoond zijn en het voorstellingsvermogen te boven gaan. De benodigde investeringen zijn van dusdanige omvang dat overheden als gevolg daarvan voor een mix van de volgende impopulaire maatregelen moeten kiezen:

  • de belastinginkomsten fors verhogen: door verhoging van de fiscale druk worden komen consumptie (burgers) en investeringen (bedrijven) onder druk te staan;
  • zeer pijnlijke structurele bezuinigingen: schrappen in de begroting want men kan middelen slechts eenmaal uitgeven: aan onderwijs, zorg, sociale zekerheid, infrastructuur, etc. of aan de energietransitie;
  • een ruimer monetair beleid voeren waardoor de inflatoire druk nog verder toeneemt.

Meer smaken zijn er niet. Het moet betaald worden en uiteindelijk betaalt de burger het altijd. 

Welvaartseffecten
Economische voorspoed en groei zijn gebaat bij de beschikbaarheid van betrouwbare en betaalbare energievoorziening (bron). Dure energie en/of haperende energievoorziening, maar ook hogere fiscale druk, remmen de economische ontwikkeling en daarmee de welvaartsontwikkeling. 


De ingezette energietransitie kan nobele doelen nastreven, maar een te snelle implementatie heeft rampzalige gevolgen. Niet alleen komen op korte termijn grote groepen mensen wereldwijd in financiële problemen door structureel stijgende prijzen (bron) en oplopende belastingdruk. Overheden komen in existentiële problemen: wie de welvaart van burgers en ondernemingen bedreigt, verliest legitimatie en draagvlak waardoor sociale onrust ontstaat. Het draagvlak voor de energietransitie zal wegvallen, de kloof tussen arm en rijk wordt verder vergroot. De Chinese communistische partij heeft maar één strategisch doel: in het zadel blijven en begrijpt de geschetste ontwikkeling. En blijft dus voorlopig kolencentrales bijbouwen.

Amin Nasser is de CEO van Saudi Aramco, ’s werelds grootste olieproducent. U zult zeggen: die man heeft boter op zijn hoofd en waarschijnlijk “enige affiniteit met fossiele brandstoffen”. Dat kan zijn, maar sluit niet uit dat de man gelijk heeft. Nasser heeft de  wereldleiders opgeroepen de komende jaren te blijven investeren in fossiele brandstoffen en zorg te dragen voor een beheerste energietransitie. Zo niet dan zal dat leiden tot een inflatiespiraal en sociale onrust die het draagvlak zodanig ondermijnen dat de emissiedoelstellingen volstrekt onhaalbaar zullen zijn. Deze opvatting staat haaks op de ondoordachte acties van overheden en de financiële sector waarbij het telkens wordt gevierd als investeringen in de de fossiele sector worden gestopt (bron). In meerjarig perspectief is sprake van zware structurele onderinvestering in de fossiele sector, gerelateerd aan wat er de komende jaren nog aan fossiele energiebronnen benodigd is. Dit gaat helemaal mis. Het is krankzinnig te denken dat het stoppen van investeringen in de fossiele sector zal leiden tot een beheerste transitie naar groene energiebronnen. Het is in feite totaal onverantwoord en leidend tot disruptie. We zien dat inmiddels ook gebeuren. De Duitsers waren voorloper in de “Energiewende” en betalen inmiddels de hoogste energieprijzen ter wereld.

Amin Nasser

Nasser sprak op het World Petroleum Congress in Houston, Texas. De WPC is een van de grootste congressen in de olie- en gas sector ter wereld. Hij gaf aan dat kennelijk het beeld bestaat dat de wereld kan overstappen op groene energie door het omdraaien van een schakelaar. Dat is echter totaal niet het geval.

Ik begrijp dat publiekelijk toegeven dat olie en gas een essentiële en belangrijke rol zullen blijven spelen tijdens de energietransitie (en daarna) voor menigeen moeilijk is“, vertelde Nasser de afgevaardigden. “Maar deze realiteit accepteren is beter dan een situatie met onbetrouwbare energievoorziening (onvoldoende leverzekerheid), ongebreidelde inflatie en sociale onrusten“.

Wat het Genootschap betreft zeer verstandige woorden. Maar roepende in de woestijn. Politici en instituties zitten in de modus de transitie almaar te willen versnellen en de doelen voortdurend aan te scherpen. Eerder dit jaar waarschuwde het IEA (international Energy Agency) bijvoorbeeld dat alle nieuwe gas- en olie-exploratieprojecten onmiddellijk moeten worden beëindigd indien de doelstelling blijft in 2050 geheel “zero CO2 emission” te willen zijn. 

Nasser waarschuwde tevens dat “De wereld wordt geconfronteerd met een steeds chaotischer energietransitie gericht op zeer onrealistische doelen en aannames over de toekomst van de energievoorziening“. Ook hier heeft hij een punt. Een integraal, sluitend en financierbaar energieconcept ontbreekt. Terwijl de doelstellingen telkens worden aangescherpt en de transitie wordt versneld. En investeringen in fossiele energie steeds verder worden verlaagd.

Nasser praat voor eigen parochie. Nasser is verdacht. Maar Nasser heeft gelijk. 
Overheden en instituties verliezen legitimatie en draagvlak. En er zal sprake zijn van een ernstig disruptief transitieproces met alle gevolgen van dien. Inclusief politiek extremisme.

Vrij naar: Zero Hedge


close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: