Selecteer een pagina
Inmiddels veel hogere relatieve sterfte onder gevaccineerden dan onder ongevaccineerden

Inmiddels veel hogere relatieve sterfte onder gevaccineerden dan onder ongevaccineerden

Op basis van gedetailleerde informatie uit het Verenigd Koninkrijk is door Virusvaria onderzoek gedaan naar recente sterftecijfers onder gevaccineerden en ongevaccineerden. Virusvaria was een van de eersten in Nederland die aandacht vroeg voor de nog steeds onverklaarde oversterfte in de zomer en het najaar van 2021.

Was hier sprake van een relatie met de vaccinaties? Kennelijk laat deze kwestie Virusvaria nog steeds niet los, vandaar dit nieuwe onderzoek. Voor de gehanteerde bronnen zij verwezen naar het betreffende artikel. De berekeningen ne gevolgtrekkingen zijn door diverse partijen gereviewed.

Het onderzoek:

 • er is gekeken naar de sterfte (ongeacht de doodsoorzaak, de “all cause mortality”) per vaccinatiestatus (wel of niet gevaccineerd) in Engeland per leeftijdscohort
 • om de sterfte tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden vergelijkbaar te maken is de sterfte per leeftijdscohort herrekend alsof het aantal niet gevaccineerden even groot zou zijn als het aantal gevaccineerden. Ook in Engeland zijn immers meer mensen gevaccineerd dan niet gevaccineerd. 
 • per leeftijdscohort zijn aldus de sterftecijfers vergelijkbaar gemaakt.

In andere onderzoeken wordt de sterfte per 100.000 ongevaccineerden vergeleken met de sterfte per 100.000 gevaccineerden. Dat komt op hetzelfde neer als de door Virusvaria toegepaste methode. De sterfte in beide groepen wordt vergelijkbaar gemaakt.

De resultaten

Conclusie
Over de maanden januari tot en met maart 2022 blijkt dat de sterfte onder gevaccineerden structureel hoger ligt dan onder niet gevaccineerden. En wel in alle leeftijdscohorten!

Er blijkt sprake van een structurele correlatie tussen de vaccinatiestatus en de sterfte in alle leeftijdsgroepen. De “all cause mortality” is tot wel 50% hoger bij gevaccineerden. Zeer opmerkelijk. Uiteraard is correlatie nog geen causaliteit. Maar hier dient de onderste steen boven te komen.

Enkele opmerkingen:

 • De vaccins zijn gericht op het reduceren van de ernst van de ziekteverschijnselen en de mortaliteit na een COVID-19 infectie. De relatie tussen vaccinaties en de sterfte aan COVID-19 zijn in onderstaande grafiek gepresenteerd.   Daarbij is op te merken dat vanaf eind november 2021 sprake was van de opkomende dominantie van de OMIKRON variant die enerzijds besmettelijker, anderzijds substantieel minder dodelijk is dan de voorafgaande varianten. In de door Virusvaria onderzochte periode was OMIKRON de dominante variant (bron). 
 • Overwegende dat de vaccins de sterfte aan COVID-19 onder gevaccineerden verlagen, zou de hogere sterfte onder gevaccineerden nog hoger zijn indien men zou kijken naar de sterfte exclusief COVID-19. Immers, onder de aanname dat de vaccins beschermen tegen overlijden aan COVID-19, is er in bovenstaande cijfers relatief meer sterfte aan COVID-19 onder de niet gevaccineerden. Als men abstraheert van de COVID-19 doden, is de sterfte onder gevaccineerden relatief nog hoger ten opzichten van die onder de ongevaccineerden. Spraakmakend!
  De vaccins: minder doden aan COVID-19 maar veel meer doden aan alle andere oorzaken?

  Wij zijn zeer benieuwd naar de update tot en met de cijfers over april 2022….


Dringende oproep aan de overheid: waar blijft in Godsnaam de rapportage inzake onafhankelijk onderzoek oversterfte 2021 in Nederland n.a.v. de unaniem gesteunde motie Omtzigt ? Waarom duurt dat onderzoek zo lang? De gedetailleerde doodsoorzaken over 2021 zijn immers al lang bekend bij de diverse instanties! Of is VWS de conceptrapportage van CBS en RIVM weer aan het “verduidelijken qua leesbaarheid”?

Oversterfte 2021, opmerkelijk: sterfte onder personen met een kantoorbaan gestegen met 24%, sterfte onder “blue collars” gestegen met 19%

Oversterfte 2021, opmerkelijk: sterfte onder personen met een kantoorbaan gestegen met 24%, sterfte onder “blue collars” gestegen met 19%

De toename van sterfgevallen die niet worden toegeschreven aan COVID-19 in de beroepsbevolking tijdens de zomer en in de herfst van vorig jaar, was aanzienlijk groter onder management en stafmedewerkers (de zogenaamde “white collars”) dan onder uitvoerende medewerkers (de zogenaamde “blue collars”).

Onder de “white collars” steeg de sterfte met 24 procent in de periode april 2020-september 2021. Minder dan 64 procent daarvan wordt toegeschreven aan COVID-19. Onder de “blue collars” steeg de sterfte met 19 procent, waarvan echter ruim 80 procent wordt toegeschreven aan COVID-19.

Zoals eerder in The Epoch Times gemeld, was in de periode oktober 2020-oktober 2021 sprake van een oversterfte van meer dan 40% in het leeftijdscohort van 18-49 jaar. Een en ander ten opzichte van dezelfde periode in 2018-2019. Deze gegevens zijn gebaseerd op overlijdensaktegegevens van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Een groot deel van deze extra sterfgevallen werd dus niet toegeschreven aan COVID-19.

Een recente studie van de internationale Society of Actuaries (SOA) bevestigt deze CDC-gegevens. Daarbij is via een enquête onder aanbieders van collectieve overlijdensrisicoverzekeringen geïnventariseerd welke claims van 2017 tot en met 30 september 2021 bij verzekeraars zijn geregistreerd (bron: pdf).

De levensverzekeringsgegevens laten een toename van de oversterfte sinds het tweede kwartaal van 2020 zien. Deze valt samen met de COVID-19-pandemie, inclusief een bijzonder sterke stijging in het derde kwartaal van 2021: 39 procent boven wat zou zijn verwacht op basis van de gegevens van 2017-2019. Dat kwartaal liet een uitzonderlijk hoge mortaliteit zien in de leeftijdsgroepen 25-34, 35-44, 45-54 en 55-64, waarin de mortaliteit respectievelijk met 81 procent, 117 procent, 108 procent en 70 procent boven de statistische verwachting lag.

De sterfgevallen toegeschreven aan COVID-19 waren goed voor ongeveer driekwart van de oversterfte tijdens de 18 maanden die in de studie is beoordeeld. Onder degenen onder de 45 jaar was COVID-19 goed voor minder dan 38 procent van de extra sterfgevallen, conform deze studie.

In Nederland is doorlopend, onder andere via Moreel Kompas en Virusvaria gewaarschuwd voor de oversterfte in de zomer en najaar 2021.Welke sectoren van de samenleving zijn getroffen door de oversterfte?
Wat betreft het aantal COVID-19-sterfgevallen werd het openbaar bestuur (“white collars”) het zwaarst getroffen met bijna 13.000 levensverzekeringsclaims in verband met de ziekte. Toch waren die slechts goed voor minder dan 52 procent van de oversterfte in die sector, die tijdens de pandemie met 24 procent steeg.

Verschillende andere typische “white collars” sectoren werden tevens geconfronteerd met een hoge oversterfte – 22 procent in zowel de medische- als de onderwijssector. COVID-19 sterfte was in die sectoren goed voor respectievelijk bijna 80 procent en 70 procent.

Daarentegen steeg de sterfte in bijvoorbeeld de staalindustrie (“blue collars”) met 9 procent, waarbij COVID-19 meer dan verantwoordelijk was voor de hele piek. De niet-COVID-19-sterfte daalde met enkele procenten in deze sector.

De verzekeringsgegevens zijn overigens lastig vergelijkbaar met de CDC-gegevens omdat de populatie die gebruik maakt van een collectieve levensverzekering verschilt van de totale bevolking. 

De studie heeft geen oorzaken onderzocht voor de niet-COVID-19 oversterfte.De CDC heeft, net als het CBS in Nederland nog steeds geen volledig gedetailleerde doodsoorzaakgegevens voor de afgelopen periode vrijgegeven. Een eerdere analyse door The Epoch Times op basis van gesprekken met overheidsinstanties en experts, onthulde echter verschillende mogelijke oorzaken van de oversterfte, waaronder onderregistratie van COVID-19-sterfgevallen, drugs gerelateerde mortaliteit, alcoholgerelateerde mortaliteit en overlijden in relatie tot de COVID-19-vaccins.

Het feit dat kantoorbanen (“white collars”) een hogere oversterfte kenden dan de “blue collars” is nog niet nader verklaard. Wel kan dit duiden op de rol die aerosolen spelen bij de verspreiding van het virus. Kantoorwerk vindt per definitie binnen plaats, waarbij de mate van ventilatie en.of luchtzuivering bepalend is voor het besmettingsrisico.

Waar blijft de rapportage inzake onafhankelijk onderzoek oversterfte 2021 in Nederland n.a.v. de unaniem gesteunde motie Omtzigt ?

Orbán waarschuwt: het westen is in ernstig verval. Terecht?

Orbán waarschuwt: het westen is in ernstig verval. Terecht?

In een toespraak ter gelegenheid van het afleggen van zijn ambtseed waarschuwde de Hongaarse premier Viktor Orbán dat het Westen in verval is, zichzelf ernstige economische schade berokkent, de samenleving en cultuur via massamigratie torpedeert en geobsedeerd is van identiteitspolitiek.

Orbáns conservatieve Fidesz-partij won vorige maand de verkiezingen, wederom met een tweederde meerderheid. Ondanks grote internationale inspanningen van globalistische organisaties en westerse main stream media om zijn kandidatuur te laten ontsporen.

Tijdens een toespraak in het parlement waarschuwde Orbán dat het continent gevaarlijke tijden tegemoet gaat. “Alles wat er sinds 2020 is gebeurd, wijst in één richting: Europa en het Hongaarse volk zijn een tijdperk van gevaar ingegaan“, aldus Orbán. “Het decennium begon met de corona-epidemie, gevolgd door een oorlog. De westerse sancties naar aanleiding van de oorlog leiden tot zware economische neergang “.

De oorlog en het sanctiebeleid veroorzaakten een energiecrisis en een tijdperk van inflatie“, voegde hij eraan toe. De Hongaarse leider klaagde verder dat Europa een “tijdperk van economische neergang” en “een verergerend massamigratieprobleem” heeft ingeleid.

Orbán zei dat we nu getuige zijn van de “suïcide van de westerse wereld” die wordt gekenmerkt door “de vervanging van het christendom door een cultus van identiteitspolitiek“. “Dat is het programma van de grote Europese bevolkingsuitwisseling, waarvan de essentie is de lage bevolkingsgroei met christelijke kinderen te vervangen door migranten. Een programma gebaseerd op gendergekte en een Europa dat natiestaten en het christendom wil opheffen“.

Orbán sprak de hoop uit dat zijn eigen volk in staat is zich hiertegen te verzetten, “omdat Hongaren uit hard hout gesneden zijn zullen wij ons standvastig verzetten tegen achteruitgang“.


De EU is niet erg gecharmeerd van dergelijke analyses en inzichten en heeft sancties opgelegd aan Hongarije. Sancties onder voorwendsel van vage, onvoldoende geduide, verwijten over “onvrije pers”, “populisme” en “gebrekkige rechtstaat”. Zoals aangegeven heeft Orbán de verkiezingen desondanks overtuigend gewonnen. Enig historisch besef is hier op zijn plek. De Hongaren weten als geen ander wat leven onder het juk van ambtelijke apparatsjiks betekent ten tijde van de Sovjet Unie tot 1991. De grote broek die de EU aantrekt gericht op het voortdurend uithollen van de autonomie van de deelnemende staten (recent weer met een lobby voor het opheffen van het veto recht van individuele landen, het oprichten van een Europees leger, etc.) wekt wat wrevel bij de Hongaren. En bij alle andere Oost-Europese landen. Die hebben namelijk geen zin meer in betweterige overheersing door derden. De Hongaren kiezen via deze verkiezingsuitslag voor zichzelf. En dat irriteert globalisten. Maar wat globalisering heeft gebracht kunnen we met eigen ogen aanschouwen: economische afhankelijkheden, uitbuiting van mensen in lage lonenlanden, disruptie van logistieke en productie ketens, geopolitieke machtsverschuiving van west naar oost, economische instabiliteit, onbetaalbare globale schulden, exorbitante zelfverrijking door internationale ondernemingen, grootschalige belastingontduiking, etc.. 

Orbán wordt vanalles verweten, zoals:

 • beperking persvrijheid: Hongarije heeft een persvrijheid index ad 85 in 2022 (2021 was die slechter met 92). Die van EU troetelkind Oekraïne: 106 (2022) en 97 (2021) dus aanzienlijk verslechterd onder troetelprins Zelinski. China heeft een index van 175 maar daartegen legt de EU geen enkele handelsbeperking op. Want ja, goedkope afwasborstels en telefoons, dus dat is wel fijn…. Bron: https://rsf.org/en/index
 • corruptie: Italië staat op plek 52 van de World Corruption Index. Hongarije, samen met Zuid-Afrika op plek 69 en Oekraïne op plek 117. Voormalig Nederlands belang Indonesië op plek 102. Oekraïne, zie ook: “Europese Rekenkamer: Oekraïne corrupt tot op het bot

Kortom: die verwijten zijn nogal betrekkelijk. Of beter: sterk politiek geïnspireerd.

De meest voorkomende medische missers in ziekenhuizen

De meest voorkomende medische missers in ziekenhuizen

Wie op het punt staat onder het mes te gaan, gaat er van uit in veilige handen te zijn. En in de meeste gevallen blijkt dat ook zo te zijn, zoals bijvoorbeeld blijkt uit cijfers uit Engeland (bron). Er worden in Engeland jaarlijks miljoenen operaties correct uitgevoerd. Maar af en toe gaat het toch goed mis (bron) en gaan artsen en verpleegkundigen volledig de mist in.

Volgens recente gegevens van de Britse National Health Service, werden tussen 1 april 2021 en 28 februari 2022 in totaal 379 medische missers geregistreerd. Het betreft ernstige, grotendeels te voorkomen patiëntveiligheidsincidenten die zich niet zouden hebben voorgedaan indien de zorgverleners de geldende richtlijnen en veiligheidsaanbevelingen zouden hebben toegepast.

De meest voorkomende medische misser in deze periode was een operatie die aan het verkeerde deel van het lichaam werd uitgevoerd. Tip voor medische professionals: “rechts is waar de duim links zit..”.. Voorbeelden zijn het onterecht verwijderen van eierstokken of een operatie aan het verkeerde oog. Daarnaast werden 27 injecties toegepast in het verkeerde deel van het lichaam. In 6 gevallen werd in het verkeerde oog geïnjecteerd. Er waren elf incisies in het verkeerde deel van het lichaam, vermoedelijk omdat chirurgen begonnen waren met snijden maar zich “al doende” realiseerden dat ze op de verkeerde plek bezig waren. Overige missers betroffen verkeerde implantaten, het achterlaten van medische hulpmiddelen in het lichaam, het injecteren van orale medicatie, overdosering van insuline, foutieve bloedtransfers en behandelingen die voor andere patiënten bedoeld waren.

(c) Statista

Zoals de bovenstaande grafiek van Statista laat zien, hoewel het zeldzaam is, ontving een aantal patiënten procedures die bedoeld waren voor iemand anders. Dit omvatte bijvoorbeeld een persoon die een sigmoïdoscopie (een soort colonoscopie) kreeg, die niet voor hem bedoeld was, terwijl een ander een rectale drain kreeg die bedoeld was voor een andere patiënt.

Er werden in totaal 90 vreemde voorwerpen geregistreerd die per ongeluk in het lichaam waren achtergelaten na een medische behandeling, variërend van een scalpel tot een deel van een paar draadsnijders en een deel van een boor die niet werd vermist op het moment van de behandeling. De meest geziene items die bij patiënten werden achtergelaten, waren 31 vaginale swabs en 19 chirurgische swabs.

In hoeverre de registratie van medische missers betrouwbaar is, is thans niet bekend. Mede door de toenemende juridisering van de samenleving, de opkomende Angelsaksische claim cultuur en de cultuur binnen ziekenhuizen waarbij het openbaren van medische missers eerder uitzondering dan regel is, ligt het voor de hand dat sprake is van structurele en substantiële onderregistratie.

De negatieve bijvangst van de sancties van het westen tegen Rusland

De negatieve bijvangst van de sancties van het westen tegen Rusland

Overheidsbeleid heeft altijd “onbedoelde bijvangst”. Denk aan negatieve rente door de centrale banken (pensioenfondsen de dupe), oeverloze geldverruiming (bubbels op aandelen- & vastgoedmarkten), lock-downs tegen de verspreiding van het coronavirus (torpedering economie, maatschappelijke ontwrichting), etc. Negatieve gevolgen, vaak met ernstige wereldwijde impact, die eigenlijk helemaal niet beoogd zijn. Maar er wel zijn. Zo ook tweede- en derde orde effecten van de sancties van het westen tegen Rusland. Onbedoeld maar zeer ernstig.

Het Genootschap zet ze zo kort mogelijk voor u op een rij.

1. Versnelling nieuwe wereldorde
Rusland en China beogen een nieuwe wereldorde. Een wereldorde als antwoord op de decennia lange dominantie van de Verenigde Staten. Beide landen zijn daar open over, zij streven het einde van het “unilateralisme” na. Men accepteert niet langer de economische en geo-politieke dominantie van het westen. De economische kracht van China is de basis voor dit streven. Er worden internationale allianties van landen gevormd die gebaseerd zijn op pragmatische in plaats van ideologische Angelsaksische criteria.

De sancties leiden tot een versnelling van deze nieuwe wereldorde:

2. Disruptie in productie- & logistieke ketens
Een aantal wereldwijde toeleveringsketens van goederen staat al onder druk door de wereldwijde lockdowns tegen de verpsreiding van het corona virus, zal verder worden geraakt. Internationale luchtvaartmaatschappijen kunnen in de problemen komen omdat niet over Russisch grondgebied gevlogen mag worden.

3. Energiecrisis
De huidige energiecrisis zal verergeren door de sanctionering van import van fossiele brandstoffen uit Rusland. Prijzen zullen blijvend hoog blijven en er dreigen structurele tekorten in Europa (bron).

4. Internationale voedselcrisis
Gevolg van de oorlog en met name de sancties is een internationale voedselcrisis. Niet alleen is Rusland een belangrijke producent van agro producten, waaronder diverse granen, maar ook van bijvoorbeeld meststoffen. Door een gebrek aan meststoffen en de daardoor gestegen prijzen van meststoffen dreigen internationaal grote productiereducties in de landbouw. Bijvoorbeeld in de rijstproductie (bron). Hongersnood in grote delen van de wereld voor honderden miljoenen mensen wordt verwacht. In enkele landen is al sprake van oproer (o.a. Sri-Lanka) en India heeft haar export van tarwe gestopt om de eigen bevolking zo veel mogelijk tarwe te garanderen.

5. Monetaire en financiële crisis
Een internationale monetaire en financiële crisis dreigt door ondermijning van de stabiliteit van een aantal nationale valuta’s, ongekende inflatie, het blokkeren van tegoeden waardoor betalingsverplichtingen niet kunnen worden nagekomen en de torpedering van het rechtssysteem voor de bescherming van privé-eigendom (bron).

6. Regionale militaire conflicten 
Er zullen nieuwe regionale militaire conflicten ontstaan op plaatsen waar de situatie al vele jaren niet vreedzaam is opgelost of waar belangrijke belangen van grote internationale spelers worden genegeerd. Bijvoorbeeld in het midden-oosten (bron). Of in Taiwan (bron).

7. Extremisme en terrorisme
Als gevolg van wijzigende machtsverhoudingen in de wereld, de sterke verarming door inflatie en voedselschaarste ontstaat voedingsbodem voor politiek extremisme en/of terrorisme.

8. Een kat in het nauw…
In het westen schijnt niemand meer doende oplossingen te bedenken voor het Oekraïne conflict. De ene ronde sancties buitelt over de andere heen en het westen schroeft voortdurend de financiële- & en militaire hulp aan de Oekraïne op. Daarnaast dreigt de verderer uitbreiding van de NAVO in Scandinavië. De formele reden van Poeting voor de inval in de Oekraïne is dat Rusland zich bedreigt zou voelen door het westen (bron). Als dit maar goed gaat. Het oplossen van een crisis is alleen mogelijk indien men toont begrip te hebben voor de argumentatie van de ander. Los van de vraag of men het daarmee inhoudelijk eens is. Het opvoeren van de druk leidt niet tot het stoppen van het bloedvergieten in Oekraïne op korte termijn. Dat is wel gebleken. Zonder exit scenario voor Poetin lijkt dit af te stevenen op een nieuwe koude oorlog en een jarenlang doorsluimerende oorlogssituatie. 

Moet men wegkijken bij een oorlog? Nee, natuurlijk niet. Nooit!
Maar beleidsmakers zouden de plicht moeten voelen de samenleving transparant te informeren over de gevolgen van het eigen gevoerde beleid en te maken beleidskeuzes. Kennelijk voelt de overheid die behoefte niet. Over bovenstaande gevolgen van de sancties hoor je vrijwel niemand. Ondanks dat deze zeer ernstig zijn. Bijvoorbeeld ten aanzien van hongersnood in de wereld. Net zoals bij “corona”, krijgt “de oorlog in de Oekraïne” de schuld van allerlei ontwikkelingen zoals stijgende gasprijzen, logistieke ketens die stagneren, wegzakkende waarde van de euro ten opzichte van de dollar, te weinig tarwe, inflatie, economische neergang en schulden.

Het Genootschap is en blijft van oordeel dat dit gevolgen zijn van overheidsbeleid. Van bewuste beleidskeuzes.
Inflatie is geen natuurverschijnsel maar het gevolg van overheidsbeleid! Laten we daar helder over zijn.


Europese aardgasprijzen zullen verdrievoudigen

Europese aardgasprijzen zullen verdrievoudigen

Een toponderzoeksbureau voor grondstoffen in Noorwegen waarschuwt dat er een “perfecte storm” in het verschiet ligt nu de leverzekerheid van de Europese energievoorziening in het geding is door de Russische invasie van de Oekraïne en de afgekondigde sancties van het westen tegen Rusland. Een en ander zou kunnen resulteren in een verdrievoudiging van de aardgasprijzen.

“Er is simpelweg op kortere termijn niet genoeg LNG in de buurt om aan de vraag te voldoen. Er dreigt over enkele maanden dan ook een ijskoude winter in Europa.”

Door genoemde omstandigheden is sprake van een grote onbalans tussen vraag een aanbod. Het opschalen van het aanbod op kortere termijn is onvoldoende mogelijk. Te meer daar sinds jaren om redenen van “energietransitie” grootschalig financiële middelen zijn onttrokken aan de olie- & gasindustrie. Ondermeer door “deugende” pensioenfondsen zoals het ABP: “ABP zet pensioen + samenleving in het donker”.

“De weg is klaar voor een aanhoudend aanbodtekort, hoge prijzen, extreme volatiliteit, bullish (speculatieve) markten en verhoogde LNG-geopolitiek,” schreef Kaushal Ramesh, senior analist voor gas en LNG bij Rystad EnergyRystad Energy geeft aan dat de EU een “ambitieus doel heeft om de afhankelijkheid van Russisch gas binnen dit jaar met 66% te verminderen – een doel dat zal botsen met het doel van de EU om de gasopslag tegen 1 november aan te vullen tot 80% van de capaciteit“.

Het bedrijf stelt dat het mijden van Russisch aardgas via Europese sancties de hele wereldwijde aardgasmarkt destabiliseert, die los van de Oekraïne oorlog al een uiterst turbulent einde van 2021 kende: in heel Europa schoten de prijzen omhoog vanwege het gebrek aan voorraden. De EU vermindert momenteel de afhankelijkheid van Russisch aardgas hetgeen zal leiden tot meer leverproblemen en verder oplopende prijzen.

Volgens het rapport GasMarketCube van Rystad Energy, werd in 2021 155 miljard kubieke meter Russisch gas door Europa geïmporteerd. Dat betreft ongeveer 31% van de aardgasbehoefte van Europa.

Het vervangen van een aanzienlijk deel hiervan zal buitengewoon moeilijk zijn, met verstrekkende gevolgen voor de Europese bevolking, economie en voor de rol van gas in de energietransitie van de regio” volgens Rystad Energy.

In een apocalyptisch scenario waarschuwt het energiebedrijf voor zeer ernstige economische gevolgen als de Russische aardgas import per direct zou worden stopgezet. De gasvoorraden zijn namelijk momenteel voor slechts ca. 35% gevuld en zullen conform verwachting tegen het einde van het jaar geheel uitgeput zijn. Dat zou resulteren in een verdrievoudiging van de gasprijs met enorme gevolgen voor de economie. Het beperken van de beschikbaarheid van gas voor de industrie is dan aan de orde. En in een extreem scenario, bijvoorbeeld in geval sprake zou zijn van een erg koude winter, zou zelfs de residentiële sector niet veilig zijn.

EU-functionarissen praten al weken over een mogelijk embargo tegen fossiele brandstoffen tegen Rusland. De eurozone is op zoek naar alternatieve leveranciers van zowel ruwe olie als aardgas om zich te ontdoen van Russische energie. Er wordt onder andere gekeken naar Afrika maar dat is op kortere termijn geen optie (bron).

Stoppen met Russisch gas is mooi, maar zal betekenen dat de hoge energieprijzen een blijvertje zijn en leverzekerheid ernstig in gevaar komt. Zie ook de waarschuwing: “Bundesbank: een Russisch gasembargo leidt tot “ernstige economische crisis in Europa”.De mythen die uw mentale & financiële weerbaarheid bij een economische crisis ondermijnen

De mythen die uw mentale & financiële weerbaarheid bij een economische crisis ondermijnen

COLUMN: Prof.Dr. Akkermans

Het is tijd voor een mentale reset als het gaat om de uitgangspunten op grond waarvan wij ons economisch en financieel veilig wanen. Financiële zekerheid is comfortabel, brengt mentale rust, maar is een illusie. Navolgend zijn de belangrijkste ingrediënten van deze veiligheidsillusie voor u opgesomd. Het Genootschap verwacht binnen afzienbare tijd een ernstige economische recessie en acht het zinvol dat de lezer zich tijdig mentaal wapent en voorbereidt op de zaken die komen gaan. Het Genootschap is, zoals uw weet van de feiten en het doorprikken van illusies en mythen. Financiële zekerheid ontlenen aan waanbeelden achten wij geen goed idee. 

1. De illusie van een gezonde economie
Door overheid en media wordt hardnekkig een beeld geschetst van een gezonde economie. Vaak onder verwijzing naar personeelstekorten en economische groeicijfers. De economie is echter niet gezond. Een economie die kennelijk geen normale rentevoet (bijvoorbeeld 3 of 5 %) aan kan is per definitie niet gezond. Rente is de prijs van geld en een vergoeding voor risico. En iemand die geld uitleent wilt rendement, immers dat geld kan ook anders worden aangewend met rendement. De rente is echter nul of zelfs negatief. Kennelijk is het risico nul. Geld is gratis. En dat sinds een jaar of 12 in de nasleep van de kredietcrisis in 2008. Gratis geldt torpedeert de principes van prijsvorming en een gezond risicobesef bij financiële transacties. Tevens is de kredietcrisis, ook wel schuldencrisis genaamd, opgelost door… ja, ja nog meer schulden. Meer schulden in de hoop dat economische groei en de tijd de problemen zou oplossen. Helaas.

Ook sinds een jaar of 12 is een ongekende hoeveelheid geld gedrukt: “out of thin air” zoals de Amerikanen zeggen. Het is evident dat dit wordt aangewend en leidt tot enige economische groei. Maar vooral de vorming van bubbels in de vastgoedmarkt en de aandelenmarkt. Er is ondanks de maatregelen sprake van zeer beperkte groei, er is nauwelijks sprake van productiviteitsgroei (de echte basis voor economische groei). In plaats daarvan is een illusie van welvaart gecreëerd op basis van gratis geld, het drukken van geld en ongekende schulden. Om een en ander mogelijk te maken hebben centrale banken allerlei opkopen gedaan. De ECB heeft als “tijdelijke steunmaatregel” bedacht “slechte obligaties” op te kopen om de “markten te ondersteunen”. Inmiddels heeft de ECB 8.800 miljard op haar balans staan, dat is maar liefst 82% van het GDP van de totale Eurozone. 82% van alles wat we met elkaar in de Eurozone verdienen in een jaar!

Dat de economie gezond is, is dus een illusie. Een illusie die binnen afzienbare tijd zal verdampen in de vorm van een “correctie”, een ernstige economische crisis. Men kan immers niet blijvend welvarend zijn door gewoon steeds meer schulden te maken. Basiseconomie niveau groep 1.

2. De overheid is er voor de burger
De overheid is er voor zichzelf. Er is geen geval bekend van een ambtelijke organisatie die uit bezorgdheid over het wel en wee van de burger spontaan is gaan bezuinigen. De Pavlov reactie van de overheid bij financiële tegenvallers is het verhogen van de lasten voor de burger, niet het verlagen van de kosten van de ambtenarij. In de vorm van leges, belastingen, etc. en het schrappen van voorzieningen voor burgers. In een situatie van ernstige economische crisis en overheidstekorten kunt u rekenen op belastingverhogingen, “versoberingen” van regelingen waarvan u gebruik maakt en kunt u het vergeten dat de overheid uw financiële malaise voor u zal oplossen. De tijd van “iedereen redden en compenseren” zoals tijdens de corona crisis is voorbij. Daarvoor zijn geen middelen meer beschikbaar. Politici en machthebbers hebben een lange geschiedenis van het onder de bus gooien van de bevolking in plaats van verantwoordelijkheid te nemen voor de problemen die ze zelf creëren. Als economisch de pleuris uitbreekt, reken dus niet op de overheid.

3. Elk jaar een beetje geld sparen zodat u later van uw pensioen kunt genieten  
Dat is een illusie. Het leven bestaat uit een opeenvolging van onzekerheden, kansen en risico’s. Financiële zekerheid op middellange termijn kan niet worden verkregen door te sparen. Denk aan de momentele inflatie van ca. 10%. Tegen dergelijke percentages is niet op te sparen als het gaat om langere termijn financiële zekerheid. Of wat te denken van de momentele negatieve spaarrente boven € 100.000 en voortdurend oplopende tarieven voor bankieren. Sparen wordt bestraft. Vermogen staat op het punt (extra) te worden belast omdat de overheid tekorten heeft. In een oogwenk bent u uw spaargeld kwijt. Via inflatie of belastingen. Reken nergens op.

4. Spaargeld is van mij
Nee. Het geld dat u heeft gestald bij de bank is niet uw bezit, maar dat van de bank. Het is onderdeel van de balans van de bank. Het is niet uw geld, het is niet uw bezit, maar u heeft een vordering op de bank. Als de bank in de situatie komt dat zij uw vordering niet kan of wil voldoen, bent u uw geld kwijt. Er is wel een “deposito garantie fonds” dat dit risico enigszins afdekt als een enkele bank in de problemen zou komen. Maar dat is volstrekt onvoldoende in geval meerdere banken niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Het deposito garantie stelsel is beperkt tot € 100.000 per bank, mits die bank een separate bankvergunning heeft. Soms werken meerdere banken met verschillende namen onder één bankvergunning. Zo is Knab een dochter van Aegon Bank, ASN Bank een dochter van de Volksbank en MoneYou een dochter van ABN Amro. Dan geldt de garantie niet voor elke bank, maar voor het totale tegoed dat u bij die bij elkaar horende banken samen heeft.

5. Als ik spaargeld nodig heb kan ik het van de bank halen 
Dat is meestal zo maar kan snel veranderen. Dat is bepaald niet zeker. Bijvoorbeeld als de bank in financiële problemen komt. Of als er een ICT storing is. Of als de overheid besluit uw saldo te blokkeren. De Canadese overheid heeft de toegang van veel van haar burgers tot banktegoeden geblokkeerd vanwege protesten (of sympathie daarmee) tegen het gevoerde corona beleid. Noodwetten werden daartoe on-the-fly ingevoerd en per direct van toepassing verklaard. Er kwam geen rechter aan te pas.

6. Geld lenen is gunstig want de rente is laag
Schulden maken kwetsbaar. Ongeacht de rente moeten schulden worden terugbetaald. Kunt u niet (tijdig) voldoen aan de verplichtingen bent u de sjaak. Mensen met schulden lopen ernstig risico in een opwaartse schuldenspiraal terecht te komen. Het ene gat moet worden gevuld met het andere. In tijden van recessie komen veel mensen met schulden in ernstige problemen. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen. Of huizenbezitters die huurstromen zien opdrogen. Of omdat in een recessie het huwelijk toch minder robuust blijkt dan aangenomen. Zeker ook indien banken in economisch zwaar weer terecht komen: die bouwen dan actief hun vorderingen op schuldenaren af uit eigen lijfsbehoud. Lees ook: “De hardnekkige mythe ontzenuwd dat hoge inflatie gunstig is voor het hebben van schulden

7. Als de nood aan de man komt verkoop ik mijn huis
Als sprake is van een economische crisis dalen de huizenprijzen. En stijgt normaliter de rente. Personen die hun huis bancair gefinancierd hebben kunnen een negatieve overwaarde hebben. Het verkopen van de woning, eventueel via executoriale verkoop door de bank, leidt dan tot een restschuld. Een restschuld die gefinancierd moet worden. Die financiering moet u dan wel kunnen krijgen op basis van uw dan geldende financiële situatie. Daarnaast moet u dan gaan huren. Door de kunstmatig lage rente is huren vaak duurder dan het betalen van rente- & aflossing van een eigen woning. Er gaan stemmen op de verkoopopbrengst minus schulden van uw woning fiscaal te gaan belasten.

8. Ik plan mijn leven zorgvuldig
Mooi, maar het leven ontwikkelt zich vrijwel altijd anders dan voorzien. Dat geldt ook als het gaat om uw financiën. Het hebben van een beleggings- of pensioenplan kan zo maar geen enkele zekerheid biedenBijvoorbeeld door hoge inflatie, wijzigingen in wet- & regelgeving, wijzigend pensioenbeleid, tegenvallende beleggingsresultaten, belastingwijzigingen, etc.

9. Mijn baas, familie en vrienden zullen mij helpen
Top dat u warme gevoelens bij baas, familie en vrienden heeft. De praktijk in crisis situaties is echter weerbarstig. En teleurstellend: in dergelijke situaties komen mensen en instellingen veelal tot het inzicht dat als het er op aankomt de focus komt te liggen op díe personen die zij het meeste vertrouwen: dat zijn zij zelf. Wij zijn het in onze vermeende welvaart vergeten, maar als de pleuris uitbreekt is het ieder voor zich. Het hemd is dan nader dan de rok.

10. Ik los mijn hypotheek af, dan vervalt daarmee de verstrekte hypothecaire zekerheid
Fout. Als een hypothecaire lening wordt afgelost bij de bank, denk dan niet dat de verstrekte hypothecaire zekerheid door de bank wordt vrij gegeven. Zij houdt die zekerheid, tenzij u zelf (!) via uw notaris de bank dwingt tot uitschrijving van die zekerheid uit het kadaster.

11. Ik heb bitcoins, die hebben de toekomst
Bitcoins, de gestolde illusie van welvaart. De digitale vorm van waardeloosheid.


Wij adviseren deze top 11 financiële illusies uit te printen en boven uw bed te hangen.
Leven met illusies is gevaarlijk. Het is zaak uw situatie in alle nuchterheid te leren inzien. Als er een crisis komt zoals het Genootschap verwacht, bent u gegarandeerd de dupe. Iedereen is namelijk de dupe. Niet alle risico’s in het leven zijn te elimineren en we zijn door de kunstmatig geschapen vermeende welvaartsillusie niet meer gewend met tegenslagen om te gaan. Een lid van het Genootschap was bijvoorbeeld ook verbaasd dat de oorlog in de Oekraïne met zoveel fysiek geweld plaatsvindt. Het lid was in de veronderstelling dat oorlogen worden gevoerd met muiskliks en cyberaanvallen… We zijn vergeten wat crisis eigenlijk is. We zijn decadent geworden. Een naderende crisis wordt psychologisch afgekocht door toiletpapier te hamsteren. Om de aanstaande crisis te weerstaan is met name mentale weerbaarheid nodig. Die kan worden verkregen door risico’s realistisch te beschouwen en illusies en mythen te weren. En schulden af te bouwen.

Zoals ze vroeger bij de politieserie Hill Street Blues aan het begin van elke nieuwe en uitdagende dag zeiden: “Hey, let’s be careful out there!” 

Bizar: FDA-directeur beweert dat “desinformatie” de belangrijkste doodsoorzaak is in de VS

Bizar: FDA-directeur beweert dat “desinformatie” de belangrijkste doodsoorzaak is in de VS

Tijdens een uitzending van CNN beweerde FDA-chef Dr. Robert Califf dat de belangrijkste doodsoorzaak in de Verenigde Staten online “verkeerde informatie” is.

Gekker moet het niet worden. En dat van iemand die een organisatie vertegenwoordigt die:

 1. willens en wetens de corona vaccins goedkeurde voor voorwaardelijk gebruik ondanks dat met wist van de ernstige bijwerkingen (bron)
 2. ruim een jaar het belang van natuurlijke immuniteit heeft ontkend c.q. gebagatelliseerd (bron)
 3. heeft geprobeerd de dossiers die zijn gebruikt voor de toelating van de vaccins 75 jaar lang gesloten te houden omdat men geen “tijd zou hebben voor vrijgave” (bron). Een regelrecht schandaal want de FDA is een overheidsorgaan dat dient op te komen voor de belangen van de amerikaanse burgers en volledig transparamt verantwoording dient af te leggen.

En uitgerekend díe organisatie komt met de krankzinnige mededeling dat “fakenews” de belangrijkste doodsoorzaak in de VS zou zijn… 

Dr. Robert Califf

Califf sprak hierover tijdens een interview met Pamela Brown van CNN. Hij zei dat online desinformatie “nu onze belangrijkste doodsoorzaak” is.

Hij gaf toe deze stelling niet te kunnen substantiëren. Na het benoemen van echt belangrijke doodsoorzaken als hartaandoeningen en kanker, ging hij echter verder met het toelichten van zijn stelling.

Hij beweerde dat er “een erosie van de levensverwachting” is geweest waarbij Amerikanen gemiddeld 5 jaar korter leven dan mensen in andere welvarende landen. 

=> Laten we dat dus eerst eens fact checken. Op basis van www.indexmundi.com blijkt dat de levensverwachting in de VS 80,27 jaar is. Andere welvarende landen zouden dan een levensverwachting moeten hebben van 85,27 of meer. De feiten: Duitsland (81,12), Verenigde Arabische Emiraten (79,00), Verenigd Koninkrijk (81,1), Nederland (81,72), Zwitserland (82,84)… Enfin Califf zwetst uit zijn nek. Meer beschaafd “heeft een beperkte actieve herinnering aan de feiten”.


Califf stelde verder dat met antivirale middelen en vaccinaties “bijna niemand in de VS zou hoeven sterven aan COVID“.

=> de FDA heeft aantoonbaar actief de ontwikkeling van behandelmethoden voor COVID patiënten gefrustreerd en tegengewerkt (bron), noch is er aandacht geweest voor de rol van natuurlijke immuniteit in het bestrijden van een pandemie. De FDA had een singuliere focus: vaccineren. Verder niks. Generieke virale middelen mochten niet worden toegepast voor de behandeling. Daarnaast is de stelling dat “bijna niemand” zou zijn overleden volstrekt misleidend. We zien in 2021 bijvoorbeeld dat sprake was van massale sterfte onder ouderen en mensen met onderliggend lijden ondanks meervoudige vaccinaties.


Califf verder: “Maar op de een of andere manier … de betrouwbare, waarheidsgetrouwe informatie komt niet over” zei hij, eraan toevoegend: “en wordt weggespoeld door veel verkeerde informatie, waardoor mensen slechte keuzes maken die ongelukkig zijn voor hun gezondheid

De FDA-directeur legde niet uit hoe dan ‘online desinformatie‘ concreet tot meer sterfgevallen zou hebben geleid en in welke mate. Dat is namelijk ook niet uit te leggen. Leugens zijn niet uit te leggen met feiten.

Moraal van het verhaal
De overheid grossiert is het bashen en rediculiseren van andere meningen. Niet het afleggen van verantwoording en collectief tot beter beleid komen is de intentie van de overheid, maar het rücksichtslos er door drukken van het eigen beleid. De overheid is allergisch voor andere opvattingen. Het doel van de overheid is niet het dienstbaar opstellen naar de burger, maar het instandhouden van zichzelf en het realiseren van eigen doelen. Een dergelijke overheid staat niet open voor andere inzichten. Ook niet als die wetenschappelijk onderbouwd zijn. Zo meent de overheid zelfs te kunnen bepalen wat echt nieuws is en wat fake nieuws is. Alleen het nieuws van de overheid zelf acht zij echt nieuws. Onwelgevallige afwijkende meningen zijn steevast fake news. Het kwalificeren van opvattingen tot fake news is vanuit de visie van de overheid handig: dan wordt voorkomen dat er over de inhoud wordt gesproken. De overheid staat niet open voor inhoud.

In feite grossiert de overheid voortdurend zélf in fake nieuws. Over dat aerosolen geen belangrijke rol spelen in de overdracht van respiratoire virussen, over dat vaccineren ons uit de pandemie brengt, over dat groepimmuniteit bij ruim 60% bereikt wordt over dat de vaccins immuniseren en beschermen, over dat “nog slechts een kleine minderheid niet gevaccineerd was”, over dat de oversterfte 2021 verklaard wordt door hogere dan geregistreerde corona doden, over dat mondkapjes effectief zijn bij besmettingen via aerosolen, over dat corona een A ziekte is terwijl de CFR vergelijkbaar is aan die van een fikse griep, etc. etc. etc..

Maar ook over dat de oorlog in de Oekraïne de oorzaak is van inflatie. Nee, de oorzaak van de inflatie is de combinatie van de lockdowns tegen de verspreiding van corona (overheidsbeleid dus), de jarenlange monetaire politiek van centrale banken (overheidsbeleid dus), de sancties tegen Rusland (overheidsbeleid dus) en het klimaatbeleid waardoor energietarieven exploderen (overheidsbeleid dus). De oorlog in de Oekraïne levert hooguit een rimpeling in die effecten. De overheid grossiert zelf in fake news!

Dat overheden in megalomane zelfoverschatting menen de waarheid in pacht te hebben is al vaker geëtaleerd. Door Lenin bijvoorbeeld. De Pravda (Russisch voor ‘waarheid’) werd in 1912 op initiatief van Lenin te Sint-Petersburg opgericht.

Niet voor niets was er recent paniek na de aankoop van Twitter door Elon Musk. Overheden en main stream media vinden dat niet leuk. Een onafhankelijk platform voor vrije meningsuiting past niet in een vermeend overheidsmonopolie op de “waarheid” (bron).

FDA: Amerikanen moeten corona behandelen als de griep. Het ultieme gelijk van de wappies!

FDA: Amerikanen moeten corona behandelen als de griep. Het ultieme gelijk van de wappies!

Nadat Fauci begin april het licht al heeft gezien (“Fauci heeft eindelijk (een beetje) het licht gezien: COVID is here to stay en mensen moeten zelf hun individuele risico inschatten”) hebben nu ook verschillende topfunctionarissen van de Food and Drug Administration (FDA), waaronder commissaris Robert Califf, verklaard dat “Amerikanen COVID net als andere respiratoire virussen zullen moeten accepteren. Net als de griep”. 

De griep???? We kennen nog de uitbranders van Jaap van Dissel, Marion Koopmans, Ab Osterhaus en vooral Hugo de Jonge op al die “ongeïnformeerde wappies” die verklaarden dat corona vergelijkbaar is met een fikse griep. Weggezet als staatsgevaarlijke idioten werden mensen als Baudet, van Haga, Wilders en iedereen op sociale media die dit inzicht al in de tweede helft van 2020 hadden. Gewoon puur op basis van de cijfers. Geen mystieke flauwekul, maar op basis van de mortaliteitscijfers en de feiten omtrent de besmettingsroutes. 

Califf, hoofdcommissaris Janet Woodcock en top vaccinatie ambtenaar Dr. Peter Marks schreven in het Journal of the American Medical Association dat COVID in de nabije toekomst zal blijven. Daarnaast suggereren zij dat jaarlijkse vaccinaties nodig kunnen zijn gericht op de meest bedreigende variaties van het virus. Volstrekt vergelijkbaar met de situatie voor de griep. Jaarlijks wordt er een inschatting gemaakt van de griepvariant die waarschijnlijk dominant zal worden. Daarvoor wordt een vaccin ontwikkeld dat vrijwillig kan worden genomen in overleg met de huisarts voor mensen in risicogroepen. Bijvoorbeeld door mensen op hoge leeftijd en/of mensen met onderliggend lijden. En ja, aan griep kan men overlijden als alles tegen zit. Aan corona ook. De bescherming van griepvaccins is overigens slechts ca. 30%.

Wijdverspreide vaccin- en infectie-geïnduceerde immuniteit, gecombineerd met de beschikbaarheid van effectieve therapieën, zou de effecten van toekomstige uitbraken kunnen afzwakken” zeiden de functionarissen (bron).

Toch is het tijd om te accepteren dat de aanwezigheid van SARS-CoV-2, het virus dat corona veroorzaakt, het nieuwe normaal is“.

Hier staan een aantal opmerkelijke zaken:

 • De expliciete erkenning van het belang van natuurlijke immuniteit na besmetting met het virus in de bestrijding van een pandemie, zie ook: “Natuurlijke immuniteit is de basis voor het bestrijden van een pandemie”. Dit is een doorbraak want de gezondheidsautoriteiten hebben steeds exclusief ingezet op vaccinaties!
 • Hier wordt gerefereerd aan behandelmethoden. Ja men kan geïnfecteerd worden en dan is het heel normaal dat de medische wereld in zet op de ontwikkeling van effectieve behandelmethoden. Dat laatste is als 2,5 jaar volstrekt genegeerd. Daar was gewoon geen aandacht voor (bron). Het artikel in deze bron gaat over Dr. McCullough. Ook iemand die door autoriteiten en main stream media stelselmatig is weggezet als een wappie en waartegen om zijn opvattingen rechtzaken zijn gestart.
 • Het nieuwe normaal is gewoon het oude normaal!   
 • Als de FDA corona ziet als vergelijkbaar met de griep dan is er in Nederland geen enkele reden meer corona als A-ziekte te kwalificeren!

Het virus “zal waarschijnlijk in de nabije toekomst wereldwijd circuleren en zijn plaats innemen naast andere veel voorkomende respiratoire virussen zoals influenza. En het zal waarschijnlijk een vergelijkbare jaarlijkse overweging vereisen voor updates van de vaccinsamenstelling in overleg met de [FDA]” vervolgden ze.

Credo
Deze uitspraken van de FDA staan haaks op de retoriek die in 2020 en 2021 door volksgezondheidsfunctionarissen werd geuit. Er is sprake van een kwartje dat gevallen is. Een doorbraak in het denken. De terugkeer van de ratio!

Eind oktober 2020 zei de huidige COVID-adviseur van het Witte Huis, Anthony Fauci, bijvoorbeeld dat de vergelijkingen van president Donald Trump met de griep onjuist waren, en vertelde NBC destijds dat “het niet correct is om te zeggen dat het vergelijkbaar is aan de griep”.

In het artikel in het Journal of the American Medical Association verklaarden de drie FDA-functionarissen dat in de zomer van 2022 beslissingen moeten worden genomen “over wie in aanmerking zou moeten kunnen komen voor vaccinatie met extra boosters en met betrekking tot de samenstelling van het vaccin“.”Het toedienen van extra COVID-vaccindoses aan geschikte personen dit najaar rond de tijd van de gebruikelijke griepvaccincampagne heeft het potentieel om gevoelige personen te beschermen tegen ziekenhuisopname en overlijden, en zal daarom onderwerp zijn in de FDA-overwegingen” voegden ze eraan toe.

Ja, de “besmettingen” lopen in het najaar weer op. Ja, net als met de griep. Ja er zullen vaccins worden ontwikkeld. Ja die worden door de industrie en door de industrie gesponsorde media worden aanbevolen. Ja ook die vaccins zullen een teleurstellende effectiviteit hebben. Ook die vaccins immuniseren niet, beschermen jezelf niet tegen besmetting en beschermen anderen niet tegen besmetting door een gevaccineerde. Ook die vaccins hebben een uiterst kortstondige werking (enkele maanden). Ook die vaccins hebben bijwerkingen. En deels zeer ernstige bijwerkingen. Als die vaccins zijn gebaseerd op mRNA techniek hebben ook die vaccins onbekende langdurige mogelijke bijwerkingen. Het is alleen te hopen dat we niet weer terecht komen in een massapsychose onder leiding van een onmenselijke, machtswellustige narcist als minister van volksgezondheid. En het is te hopen dat in het najaar de overheid niet weer haar positie denkt te moeten versterken door misbruik te maken van een (vermeend ernstige) gezondheidssituatie.

Foto: Dr. Robert Califf, de kandidaat van president Joe Biden om de Food and Drug Administration te leiden, wordt gezien voor zijn nominatiehoorzitting in Washington op 14 december 2021. (Manuel Balce/AP Foto)

Duitse topbankier waarschuwt voor ’tsunami aan faillissementen’

Duitse topbankier waarschuwt voor ’tsunami aan faillissementen’

Een tsunami aan faillissementen zou de belangrijkste economie van Europa (Duitsland) kunnen treffen omdat de stagflatierisico’s met de dag toenemen als gevolg van het jarenlange monetaire beleid van de ECB, de verstoring van wereldwijde logistieke stromen en het conflict in de Oekraïne en de daaruit voortvloeiende westerse sancties tegen Rusland.

De energievoorziening in Duitsland loopt gevaar, toeleveringsketens vallen uit, we hebben hoge inflatie“, zei Manfred Knof, CEO van de Commerzbank, in de Duitse krant Handelsblatt. 

De dreiging van stagflatie in Duitsland loopt op door de stijgende energieprijzen die de inflatie verhogen. In eerste instantie lopen de producentenprijzen op. Die worden vervolgens (grotendeels) doorberekend in de verkoopprijzen. Daardoor wordt grote schade aangericht in het bedrijfsleven. En vraaguitval bij bedrijven (uitstel investeringen, uitstel bouwprojecten, etc.) en consumenten (moeten hun uitgaven herschikken door veel duurdere primaire levensbehoeften). In de Duitse maakindustrie is inmiddels sprake van dagprijzen als gevolg van de snel stijgende prijzen. De G7 heeft inmiddels besloten tot een afnamestop van russische olie. Dat geeft een additionele opwaartse impuls aan de olieprijsontwikkeling. Duitsland kan daarnaast in een acute recessie belanden in geval sprake is van gasboycot. Op initiatief van het westen of op initiatief van Rusland (bron). 
Duitsland staat met de rug tegen de muur door het gevoerde “klimaatbeleid” waardoor de afhankelijkheid van gas de afgelopen jaren zeer sterk is gestegen. Onder andere door het sluiten van kerncentrales.

De ECB staat inmiddels ook met de rug tegen de muur. Er is torenhoge inflatie en er komt een economische crisis aan: stagflatie. De combinatie van stagnatie van de economie en hoge inflatie. De ECB kan de economie niet stimuleren want dat leidt tot verdere inflatie. De ECB kan de inflatie niet bestrijden want dat leidt tot verdere krimp. Daarnaast is de waarde van de Euro structureel gedaald ten opzichte van de US dollar waardoor importen in dollars (bijvoorbeeld olie, staal, graan, etc.) extra duur zijn. Ook dat jaagt de inflatie verder aan. In de USA is de rente aanzienlijk verhoogd (en wordt nog verder verhoogd) waardoor de Euro verder in waarde zal dalen tegenover de US dollar. Er ontstaat extra druk op de Euro zone. 

Knof legde uit dat hoge grondstoffenprijzen en vastgelopen toeleveringsketens bijna een derde van de buitenlandse handel van Duitsland hebben beïnvloed. Hij waarschuwde:

“We moeten onszelf niet voor de gek houden: het aantal faillissementen op onze markten zal waarschijnlijk toenemen en de risicovoorzieningen (de zogenaamde stroppenpotten) van de banken daarmee.” 

Het vertrouwen in de Duitse economie nam snel af doordat de industriële productie in maart sterker daalde dan verwacht. Voor de eurozone bereikte de inflatie voor die maand een recordhoogte van 7,5%.

Stefan Hartung, ook niet de eerste de beste als CEO van de Duitse engineering- en technologiegigant Bosch, vertelde CNBC vrijdag dat er “een grote recessie in de maak is“.

Het kan in feite slechts een kwestie van tijd zijn voordat Duitsland in opstand komt tegen het besluit van Brussel om de Russische fossiele brandstoftransporten naar de eurozone te beëindigen, omdat het zichzelf moet redden van economische ondergang en maatschappelijke disruptie.