Selecteer een pagina

Naar aanleiding van onze blog “Waarom Omikron een zegen is!” kwamen wij op het idee te berekenen wat de te verwachten corona sterfte is over 2021. Aanleiding daarvoor was:

 • het aantal corona doden zoals gerapporteerd door het RIVM verschilt erg van het aantal corona doden als gerapporteerd door het CBS (maar liefst een factor 2,13) (bron)
 • ons artikel “Eerste cijfermatige verklaring oversterfte zomer 2021: het is niet de uitgestelde zorg” waarin wordt berekend dat het veel gehoorde argument dat de oversterfte wordt veroorzaakt door uitgestelde zorg, onzin is
 • aanhoudende mededelingen door politici, bestuurders, instituties en de pers dat de structurele en materiële oversterfte in de zomer 2021 verklaard zou worden doordat het aantal corona doden hoger is dan gerapporteerd.

Wij zijn de beroerdste niet en hebben berekend in hoeverre dat laatste überhaupt het geval kan zijn.
U voelt hem al aankomen…

Het Genootschap neemt u mee in de eenvoud en schoonheid van de benadering:

 • Er is gebruik gemaakt van officiële bronnen betreffende:

  • cases: dit betreft officieel geconfirmeerde en geregistreerde besmettingen als geregistreerd door het RIVM (bron)
  • corona doden: dit betreft het feitelijk aantal corona doden als gerapporteerd door het CBS (bron)
  • Delta: de ontwikkeling in de tijd van de Delta variant in 2021 ten koste van de oudere covid varianten (bron)
  • CFR: informatie betreffende de Case Fatility Rate (CFR), zijnde het deel van de cases dat afhankelijk van de covid variant, komt te overlijden. U treft deze percentages aan in deze: bron.
 • Op basis van de cases hebben wij, rekening houdend met de uitfasering van oude covid varianten en de infasering van Delta in de loop van 2021, berekend wat het te verwachten aantal covid doden per maand is. Daarbij is rekening gehouden met vertragingseffecten: men overlijdt vrijwel nooit en áls men overlijdt, doet men dit gemiddeld niet subiet na besmetting. Overlijden heeft tijd nodig. Overlijden aan corona ook. Hiermee is in de berekeningen rekening gehouden.
 • In de loop van 2021 zijn allerlei omstandigheden gewijzigd, zo is vanaf maart Delta eerst zeer schoorvoetend maar steeds sneller de dominante variant geworden, waarbij deze vanaf augustus de facto 100% dominantie had verworven. Daarnaast is op ongekende wijze gevaccineerd. Vaccinaties hebben ook getalsmatig zin voor oudere personen met onderliggend lijden, waaronder een verzwakt immuunsysteem. De oudere groepen zijn dat ook terecht als eerste gevaccineerd.

Op basis van de CBS en RIVM gegevens zien wij voor 2021 de ontwikkeling van het aantal overleden corona patiënten ten opzichte van het aantal cases als ter linker zijnde weergegeven. Rechts is de ontwikkeling van de Delta variant in Nederland op maandbasis weergegeven. In zeer kort tijdsbestek is de Delta variant 100% dominant geworden.

Op de aangegeven wijze hebben wij berekend wat het te verwachten aantal corona doden zou zijn voor 2021. Dit ziet er als volgt uit:

Dit beeld wordt als volgt verklaard:
In de eerste helft van 2021 was de voorganger variant van Delta dominant. Deze heeft een andere CFR dan de latere Delta variant. Een lager CFR leidt tot een lager aantal doden per 100.000 cases. Dit beeld zien wij dan ook in de getoonde grafiek. Maar kan dit wel kloppen? Zijn de verschillen wel zo groot tussen de ene en de andere variant? Deze berekening staat geheel los van de effecten van het begin 2021 opgestarte vaccinatieprogramma. Waarbij het uitgangspunt altijd is geweest dat vaccineren beschermt tegen ernstig ziek worden en overlijden. Bovenstaande grafiek kijkt daar nog niet naar. Het is de representatie van het verloop van de ziekte binnen het jaar (seizoenpatroon in cases) en de ontwikkeling van de Delta variant. Meer niet.

We gaan verder. Hoe verhoudt zich deze curve eigenlijk met het daadwerkelijke aantal corona doden conform de CBS registratie? Berekenen is mooi, maar wat was de werkelijkheid? Een en ander leidt tot het volgende beeld:

Wat wij hier zien is het volgende:

 • De grijze lijn is het werkelijke aantal corona doden per maand.
 • In januari t/m maart is het berekende aantal corona doden akelig gelijk aan het werkelijk opgetreden aantal corona doden. In juli t/m september is tevens het berekende aantal corona doden gelijk aan het werkelijke aantal corona doden. In 6 van de 12 maanden komen berekening en realiteit overeen. De gebruikte berekeningswijze en CFR waarden voor de betreffende covid varianten zijn derhalve juist.
 • Wat is er aan de hand in de overige maanden:
  • In de maanden april t/m juni is sprake van een sterke afwijking tussen het berekende aantal corona doden en het werkelijke aantal corona doden. De verklaring hiervoor zien wij in de effectiviteit van de vaccinaties:
   a. de vaccinaties zijn is gestart voor kwetsbare ouderen: personen waarvan de overlijdenskans het hoogste is
   b. de vaccinatiecampagne kwam met name in februari en maart door deze groepen sterk op gang. Om een goede bescherming te verkrijgen zijn 2 injecties nodig met een aantal weken daartussen. Daarnaast is pas sprake van optimale werking na een enige tijd. 
  • Na verloop van tijd neemt de effectiviteit van de vaccins weer af, en dat is met name en het eerst gebeurd bij de kwetsbare ouderen. In de periode april t/m juli was de effectiviteit van de vaccins in juist die oudere groep (en daarmee op de reductie van sterftecijfers) het grootst.
  • In de maanden juli t/m september was sprake van de relatief rustige zomermaanden wat corona betreft. Het aantal cases was relatief laag en het aantal doden derhalve ook. Men kan immers niet aan corona overlijden als men niet eerst besmet is. Daarnaast was in die maanden Delta al dominant waardoor de kans op overlijden veel lager was dan bij voorgaande varianten.
  • In de periode oktober t/m december 2021 was Delta volledig dominant en liep in de nasleep van toegenomen cases, het aantal doden weer op. In vergelijking met het werkelijke aantal corona doden was echter sprake van een groot verschil met het berekende aantal corona doden. Hoe is dit te verklaren?

   Dit is uitsluitend te verklaren uit het feit dat het aantal corona doden dat geregistreerd is door het CBS niet kan kloppen. Er van uitgaande dat geen andere factoren zijn opgetreden dir het aantal corona doden hebben verhoogd. De behandelmethoden voor corona zieken zijn in de loop alleen maar verbeterd (en niet verslechterd), de ziekenhuizen en IC’s waren minder zwaar belast dan in het voorjaar van 2021, de CFR van Delta is dezelfde gebleven, het is bekend dat de vaccins weliswaar enige effectiviteit hebben bij Delta maar dat deze minder is dan voor de eerdere varianten (overigens staat dat geheel los van de berekende waarden zoals eerder toegelicht). Zijn het de middellange termijn effecten van de vaccinaties?

Grafisch is het beeld per saldo als volgt:

Conclusies

 • Er is sprake van een groot aantal geregistreerde corona doden die niet kunnen worden verklaard vanuit de mortaliteit conform de CFR van Delta:


 • Wij kunnen geen andere reden verzinnen dan dat het aantal geregistreerde corona doden hoger is dan het feitelijke aantal corona doden. Zijn er overmatig veel mensen geregistreerd die zijn overleden MET corona in plaats van overleden AAN corona? Feitelijk kan het niet zo zijn dat het berekende aantal corona doden in werkelijkheid kan zijn overschreden. Wij hebben het hier nadrukkelijk niet over de “oversterfte in algemene zin” maar over het aantal corona doden dat hoger is dan verwacht. Wij nodigen u graag uit eventuele verklaringen met ons te delen!
 • Als wij deze cijfers van de tweede helft van 2021 beoordelen (de periode waarin Delta dominant was), wat is dan eigenlijk de effectiviteit geweest van de vaccinaties op deze cijfers? Het adagium van “deskundigen” en de minister van VWS dat “het aantal doden daalt en DUS werken de vaccins” wordt op basis van deze cijfers volledig gelogenstraft. Natuurlijk hebben de vaccins bijgedragen aan het verminderen van de corona sterfte. Maar die is conform de cijfers van het CBS veel en veel hoger dan berekend voor de situatie met Delta ZONDER vaccins! En nu zijn er vaccins en is de corona sterfte hoger in plaats van lager?

Nogmaals: wij nodigen u graag uit eventuele analyses en verklaringen met ons te delen! Waar klopt deze redenering en berekening niet? Reacties svp per mail.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: