Selecteer een pagina

Na twee jaar zwalkend en ineffectief corona beleid werd op 1 april 2022 de “Langetermijnstrategie voor de aanpak van Covid-19” door het kabinet naar de Tweede Kamer gestuurd. “Het doel van de strategie is om de open samenleving te waarborgen, ook wanneer we in een ongunstig scenario terechtkomen“, staat in de nota. De nota stelt verder: “Als het virus weer flink opleeft, valt niet uit te sluiten dat er maatregelen genomen moeten worden om de samenleving open te houden en de zorg toegankelijk te houden.“. Hier staat omfloerst: de samenleving dient hoe dan ook open te blijven (lees: geen lockdowns) en indien opportuun zijn er maatregelen te nemen zulks te borgen. Wat dat betekent staat er niet. Het klinkt onheilspellend.

Uitgangspunt van de strategie is de samenleving open te houden, de bestrijding van de verspreiding van besmettingen komt niet meer primair bij het opleggen van maatregelen door de overheid te liggen, maar stoelt op de “eigen verantwoordelijkheid van burgers en werkgevers”. Sectoren moeten voor de zomer komen met plannen ter voorkoming van besmettingen in geval het virus weer de kop op steekt.

De “langetermijnstrategie” is een uiterst vaag document. Niets over de leermomenten uit twee jaar coronabeleid. Niets over het bevorderen van effectieve ventilatie, niets over onderzoek naar behandelmethoden inclusief medicijnen, niets over het structureel verbeteren van de betrouwbaarheid (juistheid, volledigheid en tijdigheid) van registraties (bron) op basis waarvan beleid kan worden gestuurd en gemonitord, niets over het oplossen van de bekende bottlenecks in de zorg, niets over de werkwijze en samenstelling van het toekomstige OMT, niets over de effectiviteit van maatregelen als mondkapjes, bewegingsbeperkingen, thuiswerken, etc., niets over de toekomst van 1,2 of 3G, niets over de toekomst van de QR codes, niets over de “corona apps”, niets over de toekomst van “bron- & contact onderzoek”, niets over de rol van de huisarts bij diagnostiek en behandeling, niets over de toekomstige vaccinatiestrategie. Een aantal lukraak geformuleerde uitgangspunten is geen strategie. Een strategie geeft de weg ergens naartoe aan. Die weg is echter gehuld in mist.

Betekent bovenstaande zinsnede “Als het virus weer flink opleeft, valt niet uit te sluiten dat er maatregelen genomen moeten worden om de samenleving open te houden en de zorg toegankelijk te houden” bijvoorbeeld een opmaat naar vaccinatieplicht?

Een uitgangspunt is dat corona geacht wordt een “ondernemersrisico” te zijn.

Dat laatste is terecht mits de overheid dat risico niet bepaalt. Niet het coronavirus heeft de samenleving en economie getorpedeerd en geleid tot een schuld na twee jaar “beleid” van circa 140 mrd. EURO (inclusief belastingschulden van ondernemingen), maar het beleid van de overheid. De schulden waaraan nog generaties Nederlanders zullen moeten betalen zijn het gevolg van beleidskeuzes. Niet van “het virus”. Laten we vooral de zaken helder blijven benoemen.

Wat impliceert het eigenlijk dat corona geacht wordt een ondernemingsrisico te zijn? 

  1. Per saldo betekent dit dat de overheid erkent dat de effectiviteit van de “stoere” lockdowns, avondklokken, maximaal 4 klanten per verdieping van een retailer en bewegingsbeperkingen kennelijk bijzonder teleurstellend waren en in geen enkele verhouding stonden tot de financiële- en maatschappelijke kosten. Waarom wordt daarvan anders afgezien in de toekomst? Als het een eclatant succes zou zijn geweest dan zou er geen enkele reden zijn hiervan af te zien. Naast de ca. 140 mrd. EURO schuld is sprake geweest van het zeer ernstig beschadigen van de sociale en maatschappelijke context, het ontnemen van de voor hun ontwikkeling zeer noodzakelijke sociale omstandigheden voor kinderen, leerachterstanden, ontwikkelingsproblemen bij tieners, ernstig toegenomen psychische problemen bij jongeren, toename van huiselijk geweld, sociaal isolement in alle leeftijdsgroepen, oplopende wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg, opgelopen suïcide, etc. etc. Al voorafgaand aan de lockdowns was de ineffectiviteit ervan bekend: de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft doorlopend gewaarschuwd geen lockdowns toe te passen, de Nederlandse overheid zelf (!) was van de negatieve balans (nadelen groter dan voordelen) van lockdowns vooraf op de hoogte (bron). Toch gewoon doen, met alle gevolgen van dien. Vragen en kritische opmerkingen door leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal werden stelselmatig van tafel geveegd of geridiculiseerd.
     
  2. In geval corona weer de kop opsteekt zullen bedrijven zelf de gevolgen daarvan moeten dragen c.q. met maatregelen moeten komen teneinde besmettingen en/of uitval door zieke personeelsleden te voorkomen. Dat betekent dat de verantwoordelijkheid voor te voeren gezondheidsbeleid (!) wordt verlegd van een (vermeend) democratisch gecontroleerde overheid naar het bedrijfsleven…! Let wel: de overheid houdt staande dat corona een A-status ziekte is. Een A-status ziekte waarbij het gezondheidsbeleid wordt verlegd naar het bedrijfsleven? 

    Dit is te duiden als een opmaat voor een “door het bedrijfsleven gevraagde” vaccinatieplicht of andere inbreuk op privacy en (grond)rechten. Er is de afgelopen periode uitvoerig overleg geweest tussen het Ministerie van VWS en koepels van het bedrijfsleven waarbij verschillende scenario’s zijn besproken. Het is bijvoorbeeld bekend dat werkgeversorganisaties op 3 september 2021 hebben aangegeven voorstander te zijn van verplichte vaccinatie- of testbewijzen op de werkvloer. Menige werkgever is voorstander gebleken van vaccinatieplicht.

    Indien het bedrijfsleven direct financieel belang heeft bij het bestrijden van een pandemie c.q. het borgen van de beschikbaarheid van haar personeel en klanten, dan leidt dat tot perverse prikkels: alles denkbare is geoorloofd. Inclusief discriminatoire maatregelen tussen gevaccineerden en ongevaccineerden, een lobby voor vaccinatieplicht, vaccinatie als element in de beoordeling van sollicitanten, etc.. Ondernemingen denken, ondanks opzichtige PR campagnes inzake inclusiviteit, People Planet Profit en klimaatgeknuffel, primair in termen van financieel rendement. Financieel rendement c.q. het voortbestaan van een onderneming gaat uiteindelijk boven ethiek. Het gezondheidsbeleid wordt het resultaat van lobby door het bedrijfsleven… Het bedrijfsleven als anker voor gezondheidsbeleid is abject.

Het is de oude truc van “bestuurlijk polderland” Nederland: verleg verantwoordelijkheden en beleid naar gremia zonder democratische controle. Net als het poldermodel en de RES regio’s (Regionale Energie Strategie), een bestuurslaag die in feite helemaal niet bestaat en die het klimaatbeleid er door moet drukken in de verschillende regio’s.


Het Ministerie van VWS is overigens zeer onsportief. Het blijft maar jammeren in termen als “Inmiddels zijn veel Nederlanders gevaccineerd en mede daardoor worden de meeste mensen minder ziek van de omikronvariant”. De werkelijkheid is dat de vaccinaties een ultieme faillure zijn geweest. Niet alleen zijn er meer dan 1 miljoen geregistreerde bijwerkingen, deels zeer ernstig, immuniseren de vaccins niet, voorkomen geen besmetting, voorkomen geen besmetting van anderen, hebben een effectieve werking ter voorkoming van ernstige ziekte van ca. 3 maanden en de langere termijn gevolgen zijn nog steeds geheel onbekend. Onderzoek naar oversterfte mede in relatie tot vaccinaties is stelselmatig tegengewerkt voor VWS. En pas schoorvoetend geaccepteerd na een unaniem gesteunde motie (Omtzigt) in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Daarin werd gevraagd naar onafhankelijk onderzoek, maar dat kwam er niet: de slager keurt liever zijn eigen vlees door dit onderzoek te laten verrichten door VWS en het CBS samen. De directeur van het CBS is overigens gedurende de corona periode aangesteld en afkomstig van… ja, ja: VWS.

De werkelijkheid is simpel: als Omikron er niet zou zijn geweest zouden we nu in de grootste ellende zitten. Omikron is een zegen. De natuur heeft de oplossing van de pandemie gebracht en niet het overheidsbeleid of de farmaceutische industrie!

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: