Selecteer een pagina

De democratische rechtsorde is het fundament van onze samenleving. Zonder grondrechten, geen democratische rechtsorde. Het niet beschermen van de grondrechten leiden tot willekeur. 

Grondwet
De Grondwet legt de grondrechten van burgers vast. Ook staan in de wet regels voor de inrichting van de Nederlandse staat. In hoofdstuk 1 van de Grondwet staan de grondrechten. Dit zijn rechten die burgers de vrijheid geven om zonder bemoeienis van de overheid te leven. Ook bevat de Grondwet de rechten om deel te nemen aan de samenleving en de politiek. De Grondwet beschermt het individu en minderheden tegen de wil van de meerderheid. De Grondwet is niet zomaar iets. De Grondwet aanpassen is niet zomaar iets. Daarvoor geldt een strikte procedure:

De wijziging van de Grondwet is geregeld in hoofdstuk acht van de Grondwet (artikelen 137 tot en met 142). Bij de wijziging van de Grondwet geldt een andere wetgevingsprocedure dan bij de wijziging van ‘gewone’ wetten. Herziening vindt altijd plaats in twee lezingen en bij de tweede lezing is in zowel de Eerste als Tweede Kamer een versterkte meerderheid nodig. Dit houdt in dat twee derde van beide Kamers moet instemmen met de herziening. Een andere belangrijke voorwaarde is dat de Tweede Kamer tussen de eerste en tweede lezing opnieuw moet worden verkozen. De gedachte hierachter is dat op deze manier de kiezer zich kan uitlaten over de grondwetswijziging.


Daarvan mag alleen worden afgeweken indien sprake is van een zeer uitzonderlijke, ernstige en spoedeisende noodsituatie. Daarvan was in feite alleen aan het begin van de pandemie (voorjaar 2020) sprake.

De Grondwet kent de volgende grondrechten (bron):

 1. Gelijke behandeling en discriminatieverbod
 2. Nederlanderschap; vreemdeling; uitlevering; recht tot verlaten van land
 3. Gelijke benoembaarheid
 4. Kiesrecht
 5. Petitierecht
 6. Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging
 7. Vrijheid van meningsuiting; censuurverbod
 8. Vrijheid van vereniging
 9. Vrijheid van vergadering en betoging
 10. Privacy
 11. Onaantastbaarheid lichaam
 12. Huisrecht
 13. Briefgeheim
 14. Onteigening
 15. Vrijheidsontneming
 16. Geen straf zonder wet: nulla poena-beginsel
 17. Ius de non evocando: wettelijke toekenning rechter
 18. Rechtsbijstand
 19. Werkgelegenheid; rechtspositie werknemers
 20. Bestaanszekerheid; welvaart; sociale zekerheid
 21. Milieu
 22. Volksgezondheid; woongelegenheid; ontplooiing
 23. Het openbaar en bijzonder onderwijs


Welke artikelen van de Grondwet worden zoals geraakt door het coronabeleid? Bijvoorbeeld door de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19, welke op grote en disproportionele wijze inbreuk maakt op de de volgende grondrechten:

Artikel 7. Vrijheid van meningsuiting; censuurverbod
Kritiek op het coronabeleid van de overheid wordt weggezet als nepnieuws en mensen worden geridiculiseerd (“wappie”) en verwijderd van sociale media. Kritiek op het coronabeleid heeft in enkele gevallen zelfs geleid tot ontslag.

Artikel 9. Vrijheid van vergadering en betoging
Betogingen tegen het coronabeleid werden stelselmatig verboden of met overheidsdwang letterlijk uit elkaar geslagen

Artikel 10. Privacy
Het checken van de QR pas teneinde te bepalen wat de medische status van een burger is, tast diens privacy aan.

Artikel 11. Onaantastbaarheid lichaam
Geschonden door de mondkapjesplicht en drang & impliciete dwang (via het onzalige idee over invoering van 2G) om iedereen te vaccineren. Men zou kunnen zeggen dat de drang die uit gaat deel uit te kunnen maken van het openbare leven onder 3G, voor ongevaccineerden betekent dat men verplicht is het lichaam te laten penetreren voor een corona test.

Artikel 14. Onteigening
Ondernemers zagen hun ondernemingen en vermogensposities teloor gaan als gevolg van het gevoerde coronabeleid.

Artikel 15. Vrijheidsontneming
Recht op bewegingsvrijheid is ingeperkt door de avond lockdown en quarantaineplicht.

Artikel 19. Werkgelegenheid; rechtspositie werknemers
Het recht op werk is voor veel mensen ingeperkt. Bijvoorbeeld in de culturele sector.

Artikel 20. Bestaanszekerheid; welvaart; sociale zekerheid
Het recht op inkomen is aangetast door willekeurige maandenlange sluitingen van diverse sectoren. Evenementen, kermissen, horeca, winkels, etc. met een slechts margina compensatie door de overheid.

Artikel 22. Volksgezondheid; woongelegenheid; ontplooiing
Het recht op gezondheid is geweld aangedaan omdat de gezondheidswinst van de maatregelen niet opweegt tegen de nadelen voor de volksgezondheid die dat beleid veroorzaken. De mentale gevolgen voor jongeren, toename in obesitas, afschaling vande reguliere zorg c.q. uitgestelde zorg. Zie het rapport over de 620.000 vernietigde levensjaren (quali’s) die het gevolg zijn van de lockdown maatregelen met een mogelijk positief effect van slechts 100.000 gewonnen levensjaren. Het recht op maatschappelijke en culturele ontplooiing en vrijetijdsbesteding is ingeperkt door sluiting van theaters, evenementen, bioscopen en sportscholen. Lees ook: De mythe van het onschuldige mondkapje.

Artikel 23. Het openbaar en bijzonder onderwijs
Schending van het recht op onderwijs door afstandsonderwijs, sluiting van klassen bij besmettingen en quarantaineplicht. Er is sprake van grote opgelopen achterstanden en een inbreuk op de ontwikkeling van jonge mensen in de voor hen zo belangrijke periode in hun leven.

Naast schendingen van grondrechten is (mogelijk) ook sprake van schendingen van:

 • internationale mensenrechtenverdragen
  > Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR, art. 12)
  > Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK, art. 24))
 • zelfbeschikkingsrecht (art. 8 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, EVRM)
 • het recht op bescherming van de lichamelijke integriteit (art 3 en 8 EVRM)
 • het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst (9 EVRM).

Voor de verdere informatie omtrent de juridische context van het gevoerde beleid zij verwezen naar:

 • “Ethische en juridische afwegingen COVID-19-vaccinatie” van de Gezondheidsraad (bron).
 • “Spoedadvies Tijdelijke wet uitbreiding coronatoegangsbewijzen en Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen” (bron).

UPDATE 10-02-2022:
Ambtenaren VWS verzwegen bewust mogelijke grondrechtschending tijdens aanpak coronacrisis

UPDATE 21-02-2022:
Uit WOB verzoeken blijkt vertrouwelijke informatie van het RIVM over de mogelijke aansprakelijkheid van de overheid bij schade als gevolg van vaccinaties. Het betreft weliswaar geen grondrechten zoals in bovenstaand artikel is aangegeven, maar toch zeker interessant:

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: