Selecteer een pagina

OPINIE
Alle landen hebben een vergelijkbare corona adviesstructuur voor regeringen. In Nederland adviseert het OMT de regering, in België wordt het Overlegcomité, voorgezeten door de premier van België, geadviseerd door GEMS (Groep van Experts voor Managementstrategie van COVID-19). Af en toe lekt er een advies van GEMS uit. Zoals het advies van 14 november 2021. Dit advies kunt u hier of hier downloaden.

In dit advies worden maatregelen geformuleerd ter beheersing van de corona situatie in België.

Inhoudelijk is op deze rapportage een boel af te dingen, zo is weliswaar sprake van pro’s en contra’s bij geadviseerde maatregelen, maar er wordt geen enkele weging c.q. wetenschappelijk inhoudelijke analyse gemaakt. En er wordt niet aangegeven wat elke aanbevolen maatregel zal bijdragen aan de vermindering van besmettingen bijvoorbeeld. Men kan op basis van dit document stellen: men heeft, zelfs na bijna twee jaar corona problematiek met een mêlee aan maatregelen over de hele wereld, geen enkel idee omtrent de effectiviteit van individuele maatregelen. Maatregelen torpederen het maatschappelijk en economisch verkeer, maar als men de bijdrage van individuele maatregelen aan de verspreiding van het virus niet kent, is het onmogelijk tot een optimale mix te komen waarbij de maatschappelijke en economische schade minimaal is. In Jip en Janneke taal: men doet maar wat. De bepaling van de set maatregelen is te zien als alchemie. Niks wetenschappelijks aan. Geen enkele basis voor behoud van vertrouwen in de wetenschap en instituties. Nog afgezien van het feit dat veel van de gebruikelijke maatregelen zoals 1,5 meter afstand en mondkapjes, wetenschappelijk volstrekt discutabel of ineffectief zijn. Of beter: wetenschappelijk weerlegd zijn. Zoals Prof. Dr. Akkermans van dit Genootschap het stelt: “Copy-paste Stammtisch niveau broddelwerk“. Akkermans weet waarover hij spreekt. Hij wordt, naast Marcel Levi, nadrukkelijk genoemd voor een positie in het volgende kabinet.


De “expert” groep weet dat natuurlijk zelf ook. Marc van Ranst was dan ook “not amused” over het uitlekken van dit advies (zie: bron). 

Zijn reactie was van algemene aard, de politiek de schuld gevend. Maar een echte reden tot boosheid omtrent het uitlekken zou eerder moeten zijn dat uit deze rapportage klip en klaar blijkt wat voor onwetenschappelijke weg en “biased focus” bij een zo belangrijk adviescollege van de Belgische regering, hier gevolgd wordt. Overigens is het Genootschap van oordeel dat van Ranst weet waar hij het over heeft in dit dossier, hij is niet de eerste de beste, maar GEMS presteert conform dit rapport zwaar onder de maat.

In ANNEX 1 worden de Belgische bestuurders (met low budget Excel grafiekjes) om de oren geslagen over hoe erg men er in België eigenlijk voor staat in vergelijking met andere landen. De grafieken worden niet wetenschappelijk geduid in termen van verschillen in omstandigheden, oorzaken en gevolgen, onderliggend cijfermateriaal. Verklaringen blijven uit. Teksten onder de grafieken bieden her en der algemene opmerkingen waarbij de relatie met de grafieken niet wordt geëxpliciteerd. En al helemaal niet cijfermatig of kwalitatief aannemelijk gemaakt. De relaties tussen bijvoorbeeld vaccinatiegraad en aantal besmettingen of vaccinatiegraad en aantal ziekenhuisopnames in de verschillende landen wordt niet toegelicht. Dat is overigens begrijpelijk want de relatie tussen bijvoorbeeld “hoge vaccinatiegraad” in een land versus “ziekenhuis opnames” is niet cijfermatig onderbouwd te leggen. Sterker nog: veelal zegt de vaccinatiegraad niks. in Nederland is door wetenschappers en politici voortdurend gehamerd op het verhogen van de vaccinatiegraad, maar in aanvankelijk opgevoerde voorbeelden voor die these, zoals Portugal en Gibraltar, is inmiddels net als overal in hoog gevaccineerde landen de hel losgebarsten wat besmettingen betreft. Zie ook onderstaande willekeurige landen wat betreft vaccinatiegraad, besmettingen en corona sterfte (bron: OurWorldInData).


Wie het weet mag het zeggen. Wat in elke geval volstrekt helder is, is dat de vaccinatiegraad een erg slechte voorspeller is voor het aantal te verwachten besmettingen en de corona sterfte!

De opmerkingen onder de grafieken in de GEMS rapportage bieden geen inhoudelijke verklaringen. Erg “wetenschappelijk” is het niet. Cijfers en grafieken zonder duiding zeggen niets. En zonder toelichting voorgelegd aan leken hebben deze een tendentieus karakter.

COVER YOUR ASS
Met een dergelijke presentatie van vergelijkingen tussen landen wordt ingespeeld op het sentiment “cover your ass” dat bij beleidsmakers en bestuurders heerst: ook al heb je geen enkel creatief eigen idee of inhoudelijk verstand van zaken, het maakt niet uit want “we doen gewoon wat ze in het buitenland doen”. Want stel je voor België of Nederland doet het slechter dan omliggende landen. Dan komen adviesgremia en bestuurders in de problemen. Dit “cover your ass” principe leidt er internationaal toe dat er, zonder wetenschappelijke basis, steeds strengere maatregelen komen. De buren zijn nóg strenger. Dus kunnen we niet achter blijven. Daarmee wordt de wetenschappelijke basis van de effectiviteit van maatregelen tot bijzaak. Zoals de effecten van de QR pas (dramatisch opgelopen besmettingen door schijnveiligheid), in Nederland ruim 24.000.000 vaccinaties maar de sterfte in verzorgingstehuizen is in 2021 hoger dan in het ongevaccineerde 2020, (deels zeer zware) bijwerkingen en onverklaarde oversterfte in landen met de hoogste vaccinatiegraad, blijven sturen op vaccinatiegraad terwijl sturing op beschermingsgraad dient plaats te vinden (bron), invoering van 2g (waarvan nu reeds vast staat dat dit geen werkende maatregel is, spreken over vaccinatie verplichting, etc.. Het is totale trap maar ja de buren doen het… Een wetenschap c.q. wetenschappelijk gremium dat hieraan meedoet is de kwalificatie “wetenschappelijk” niet waard. Wetenschap dient waardevrij te zijn en niet mee te werken aan alchemistisch samengestelde maatregelenpakketten. 

Let er maar eens op hoe vaak H&M (het duo: Hugo & Mark) verwijst naar het beleid in het buitenland. Het Genootschap stelt: hoe vaker men dat doet, des te meer men illustreert geen flauw benul meer te hebben van waar men mee bezig is. En bezig is met “cover your ass“.

BIAS
In ANNEX 2 adviseert GEMS vervolgens de regering omtrent de te voeren communicatie strategie. Dergelijke “experts” adviseren niet alleen op de hier beschreven ondeugdelijke wijze, maar zijn ook de facto debet c.q. medeverantwoordelijk voor het in hoge mate mislukte en ineffectief gebleken corona beleid van de afgelopen ruim 1,5 jaar. Wij verwijzen kortheidshalve naar het immer zwalkende en ineffectieve beleid in termen van actuele besmettingen-, hospitalisatie- en sterftecijfers. In de communicatie adviezen in ANNEX 2 treft u een welhaast hysterische “bias” aan op vaccineren. Geen enkele wetenschappelijke twijfel, nuance of voorzichtigheid. Uit niets blijkt enige wetenschappelijke nuance, uit niets blijkt informatie omtrent de ineffectiviteit van de vaccinaties (bescherming die er in de loop der tijd uitloopt is niet bijvoorbeeld 90% maar slechts gemiddeld 45% tijdens de looptijd van de bescherming ad ca. 240 dagen) en de (deels zeer ernstige) bijwerkingen & risico’s van de vaccinaties. Uit niets blijkt het besef dat corona endemisch is, een pandemie niet kan worden gestopt met vaccineren en er dus een andere aanpak dient te worden gevolgd.

Maar welke wetenschapper, adviseur of bestuurder durft dat terwijl het buitenland alleen maar bezig is met steeds strengere maatregelen? Daarvoor zijn standvastige en erudiete wetenschappers en bestuurders nodig die er zijn voor de burger en niet voor zichzelf of niet-wetenschappelijke belangen. In dit verwarrende en onzekere tijdsgewricht is de meest sexy eigenschap van mensen: het hebben van een ruggengraat.

De communicatie adviezen lezen wij dan ook als een ordinaire propaganda campagne voor vaccineren. 
Wat er echter wel moet gebeuren vindt u hier en hier.

Om u onnodig leeswerk te besparen is in onderstaande ANNEX 2 (voor uw gemak vertaald in het Nederlands) in rood aangegeven met welke bias de overheden hier geadviseerd worden te communiceren. Wilt u kennis nemen van de manipulatieve communicatietechnieken die worden voorgesteld: lees en huiver….


MANIPULATIEVE STAATSPROPAGANDA

ANNEX 2. Aanbevelingen voor motiverende communicatie (in het Nederlands vertaald)

1. Investeer in visuele communicatie die concreet inzicht geeft in de heilzame impact van het eigen gedrag (bijvoorbeeld afstand houden, maskers dragen). Dit vereist volgehouden inspanningen zodat mensen een realistisch inzicht krijgen in hoe snel het virus in een bepaalde situatie (bijvoorbeeld op het werk) circuleert en wat het risico is om onder deze omstandigheden ernstig besmet te raken.

2. Ontwikkel en communiceer een duidelijk, samenhangend en lange termijn winterplan:

  • Creëer een gevoel van voorspelbaarheid: geef de kritische drempels aan om over te gaan naar een nieuwe fase van het versterken van de maatregelen.
  • Benadruk dat alleen een combinatie van verschillende veiligheidsmaatregelen een veilige situatie mogelijk maakt. Het gaat niet om een ​​of-of-verhaal, maar om een ​​en-en-verhaal. Communiceer het ‘waarom’: geef concreet (met cijfers, visuals) aan wat de meerwaarde is van mondmaskers en afstand houden bij het bijwonen van een evenement met een Covid Pas.
  • Maak duidelijk wanneer de uitrol van een boostervaccin verwacht kan worden en waarom dit van toegevoegde waarde is.
  • Benadruk dat er opnieuw een aanzienlijke inspanning vereist is van alle subgroepen en sectoren in de bevolking om polarisatie te vermijden.

3. Leer de populatie denken in termen van kansen in plaats van in binaire termen. De kans op besmetting na vaccinatie, na een boostervaccinatie of na binnenkomst met een Covid Pass wordt wel verminderd, maar niet tot nul gereduceerd. Uitspraken als ‘alles is voorbij’ of ‘we zijn weer terug in het normale leven’ wekken de verkeerde indruk dat veiligheidsmaatregelen niet langer nodig zijn.

4. Schaf de term ‘Covid Safe Ticket’ af. Het wekt de valse indruk dat men met een ‘Covid Safe Ticket’ nauwe, intieme contacten kan onderhouden, elkaar omhelst en handen schudt. Gebruik in plaats daarvan systematisch de term Covid-pas.

5. Communiceer continu en expliciet over de effectiviteit van vaccinatie. Geef in dagelijkse covid-cijfers aan hoe groot de kans is dat u in het ziekenhuis wordt opgenomen of op de intensive care belandt onder voorwaarden van vaccinatie versus het ontbreken daarvan. Op deze manier groeit het vertrouwen in de toegevoegde waarde van het vaccin en kan het risicobewustzijn bij niet-gevaccineerden toenemen, wat hun bereidheid om een ​​vaccin te accepteren bevordert.

6. Laat projecties zien van hoe de huidige situatie op de intensive care eruit kan zien zonder grootschalige vaccinatie of hoe het er in de toekomst uit kan zien als de bevolking een boostervaccin weigert. Dit versterkt het geloof in de effectiviteit van het vaccin.

7. Deel getuigenissen van vaccin kritische personen die na opname in het ziekenhuis besloten het vaccin toch te accepteren. De motiverende impact van gelijkgestemden is groter om niet-gevaccineerde personen te overtuigen zich te laten vaccineren.

8. Maak concreet (grafisch) duidelijk dat vaccinatie van toegevoegde waarde blijft, ook als men eerder besmet was. Deze informatie is cruciaal om eerder geïnfecteerde maar niet-gevaccineerde personen aan te moedigen een vaccin te accepteren. 

IS ER DAN NIETS GOED?
Toch wel. Het Genootschap acht de advisering ten opzichte van de Nederlandse situatie sterk op de volgende punten:

[A] Er wordt intensief aandacht besteed aan de belangrijkste besmettingsroute (aerosolen) en maatregelen tegen verspreiding van het virus om besmetting via aerosolen te reduceren: ventilatie. Op dat punt loopt België ver voor op Nederland. Terecht.

[B] Er wordt geadviseerd genuanceerd aan te geven dat de QR pas geen enkele garantie biedt tegen besmettingen. In Nederland wordt dit door H&M nog steeds niet expliciet gecommuniceerd waardoor de schijnveiligheid van de QR pas leidt tot onnodig hoge aantallen besmettingen. En erger.


Desalniettemin moet het roer van adviesorganen en overheden om. Corona is endemisch en daar hoort een heel andere set maatregelen bij. En andere communicatie. Genuanceerde en geruststellende communicatie in plaats van propaganda.

Ten aanzien van de ernst van het probleem, zie bijvoorbeeld deze grafieken.

Juridische positie
Wilt u uw juridische positie kennen in geval er een vaccinatieplicht zou komen? Lees dan:

  • “Ethische en juridische afwegingen COVID-19-vaccinatie” van de Gezondheidsraad (bron).
  • “Spoedadvies Tijdelijke wet uitbreiding coronatoegangsbewijzen en Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen” (bron).

Marc van Ranst over epidemische communicatie (22 januari 2019):

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: