Selecteer een pagina

Het Genootschap kreeg van een om vertrouwelijkheidsredenen niet nader te noemen ministerie, de vraag te onderzoeken hoe erg de huidige wereldwijde corona pandemie nu eigenlijk is. Na verhitte debatten is een werkgroep ingesteld met de opdracht het bestuur daaromtrent te adviseren. De werkgroep bestaat uit een aantal eloquente emeritus hoogleraren van het Genootschap. Samen met de vakgroep theoretisch-holistische fysica (THF) van de Universiteit van Zutphen (UVZ) hebben zij onderzoek verricht naar de onderhavige kwestie (OK). Voor dit onderzoek is een zogenaamde ‘combi-subsidie’ verkregen van het ministerie van VWS en farmaceutisch bedrijf Pfizer. De onafhankelijkheid van dit onderzoek is hierdoor echter niet in het geding.

Als referentiekader is het baanbrekende werk van Prof. Dr. Dr. Ir. Ir. Battus Ing. RA MBA gebruikt. Tijdens zijn studiejaren (1947-1983) was hij barkeeper in ‘Café de Uitwoning’ aan de Altaarsdriek te Emmen. In die jaren heeft hij kennelijk een doortastende kijk op rampen ontwikkeld. Battus heeft als onderdeel van zijn legendarische dissertatie “De encyclopedie” (…der encyclopedieën) (ISBN 902145131) in meer generieke zin een formule ontwikkeld voor de berekening van de ergte van rampen (zie pagina 6632-6633). Voor zijn tijd was daar nog nooit van gehoord. Na zijn tijd, buiten de kring van ramp theoretici, eigenlijk ook niet meer. 

Battus’ revolutionaire formule luidt:

Een formule met de eenvoud van eisemseekwadraat (E=MC2).
Einstein en Battus spelen in dezelfde league.

Wat staat hier?

E = de ergte van betreffende ramp
N = het aantal slachtoffers
A = de afstand tot de ramp
T = de tijd die verstreken is tot de ramp

De rationale is als volgt:

  • N: een ramp is erger naarmate sprake is van meer slachtoffers. Als er geen slachtoffers te betreuren zijn dan is er de facto geen ramp;
  • A: een ramp van gelijke omvang (gelijk aantal slachtoffers) in Andorra wordt door de meerderheid als minder erg gepercipieerd dan een dergelijke ramp in de eigen straat. Hoe groter de afstand hoe kleiner de ramp. De ergst denkbare ramp (E is dan oneindig) is uiteraard als de afstand nul is: dan bent u immers zelf slachtoffer;
  • T: hoe langer het geleden is dat een ramp heeft plaatsgevonden, des te minder erg de ramp. T kan niet nul zijn, want men hoort de ramp als tijd iets later.
  • Log: logaritmische schaal, immers, het verschil in ergte tussen bijvoorbeeld 100.000 en 100.100 slachtoffers is relatief betrekkelijk.

Door deze benadering is na jaren onderzoek bereikt dat rampen eindelijk op zinvolle wijze vergelijkbaar zijn. Bijvoorbeeld een treinramp met een kernoorlog.

De formule heeft een universeel karakter en is derhalve in principe ook van toepassing op de corona pandemie. Het kabinet heeft echter gemeend dat de corona pandemie een uitzonderlijke ramp is. Corona heeft de “A” status. Net als ebola, een ziekte met een IFR (Infection Fatility Rate) van ca. 50% (bron: Jaap).

Hierdoor past de corona ramp niet meer in de berekeningswijze van Battus. Derhalve adviseert de onderzoeksgroep na 7 maanden studie in haar concept rapportage de formule te wijzigen in:

Waarbij c: de corona coëfficiënt is. C=1 voor normale rampen (vliegtuigongelukken, kernrampen, oorlogen, tsunamis, etc.) en c=pi (ongeveer 3.14159265359) ingeval sprake is van positieve PCR tests. C weegt zwaar, vandaar het kwadraat.

De onderzoeksgroep heeft recent gemeld dat de rapportage niet zal worden gefinaliseerd wegens gebrek aan financiële middelen. Het geld is op. Pfizer heeft echter laten weten enthousiast te zijn over de uitkomsten aangezien deze aansluiten bij het door haar gevoerde beleid.

De conceptrapportage is ter intervisie voorgelegd aan de heer A. Osterhaus (emeritus hoogleraar virologie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam). Deze kon zich vinden in de conclusies en aanbevelingen. Ongevraagd adviseerde hij een vaccinatie campagne teneinde pi met ca. 95% te reduceren.

Na afsluiting van dit onderzoek zullen wij u nader berichten.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: