Selecteer een pagina

Fact checking is helemaal “in” tegenwoordig. Het wordt gezien als hét wapen tegen nepnieuws en vermeende subversieve berichtgeving op sociale media. Het Genootschap voelt een diepgewortelde verplichting hieraan een bijdrage te leveren. Fakenews is iets voor een ongelikte beer en knurft als Donald Trump. Niet voor Nederland.
 
Momenteel staat het kabinet op het punt wederom aanvullende corona maatregelen te treffen omdat het tot nu toe gevoerde beleid “nogal teleurstellende resultaten heeft laten zien”. Alles goed doen in het leven is moeilijk. Alles fout doen ook, immers spontaan zal er altijd wel íets goed gaan. Maar in het coronabeleid in Nederland schijnt dat niet te gelden. De sinds 1,5 jaar als “Dé Oplossing” gepropageerde vaccinatie aanpak, laat recent wat scheuren zien. Zie ook publicaties van maurice.nl inzake de significant afnemende werking van de vaccins in de tijd, meer dan 14.000 vrouwen met menstruatie problemen (Lareb), etc.. En uiteraard recente publicaties van het moreel geweten van Nederland: www.moreelkompas.nl.

Het is kennelijk usance dat de burger voorafgaand aan kabinetsbesluiten via de pers wordt bestookt met mogelijk te nemen maatregelen, zogenaamde “Haagse proefballonnetjes” teneinde te sonderen in hoeverre dit tot welgevallige electorale reacties leidt. Zo wordt steevast ruim voor elke persconferentie “gelekt” naar en via de pers. Dit is thans ons beeld, maar het Genootschap is bereid altijd met de eventualiteit rekening te houden zich ernstig te vergissen.

Momenteel wordt “via de pers” hardop gedacht over maatregelen specifiek geldend voor ongevaccineerde personen. De assumptie is dat deze muitende bende non-conformisten oorzaak is van oplopende besmettingen en anderszins falend kabinetsbeleid. De zondebok doctrine.

Het Genootschap acht dit een geschikt moment om als fact checker van overheidspublicaties aan de gang te gaan. Men moet ergens beginnen, dus is na ampel beraad en onder voorzitterschap van onze uitstekende en erudiete Praeses, besloten de publicatie van het RIVM met als titel “4 op de 5 COVID-19-patiënten op de IC is niet gevaccineerd” van 14-10-2021 te fact checken c.q. in perspectief te plaatsen.

 
Het RIVM geeft in haar publicatie aan: “80% van de coronapatiënten op de IC’s is ongevaccineerd. En de kans op een IC te komen is voor gevaccineerden 33x kleiner dan voor een niet gevaccineerde”. 

Wij zochten het voor u uit. Nachtrust is niet ons deel.

Uiteraard maken wij uitsluitend gebruik van bronnen van de overheid zelf teneinde disputen c.q. verwarring over gehanteerd cijfermateriaal te voorkomen. Wij zijn niet van de straat. Wij scheppen er een zeker genoegen in overheden en instituties met hun eigen cijfers om de oren te slaan.Daar gaan we….

De berekeningen spreken voor zichzelf. Er wordt berekend wat de bewering van het RIVM “4 op de 5 COVID-19-patiënten op de IC is niet gevaccineerd” nu eigenlijk om het lijf heeft in termen van feitelijk aantal patiënten, de kans dat iemand gevaccineerd/ongevaccineerd in de leeftijdsklasse vanaf 12 jaar op de IC belandt en in hoeverre de bewering van het RIVM “kans op IC komen 33x kleiner dan van niet gevaccineerd persoon” correct is. 

De resultaten….

3) Om met dat laatste te beginnen: dat is in orde van grootte wel correct maar “niet helemaal”. Het genootschap komt op basis van de aangegeven bronnen, waaronder het RIVM zelf en het CBS tot een factor van 22,49. Er staat hoe dan ook vast dat vaccins substantiële beschermende werking hebben. Het verschil in genoemde factor tussen 33 en 22,49, zijnde 46,7% is wat aan de hoge kant, maar we zien het door de vingers. Bij een eerste fact check is mildheid een deugd.

2) de kans om als “non-vaxxer” op een IC te belanden is 0,0048%. Krankzinnig klein, maar inderdaad met genoemde factor hoger dan de “vaxxer” ad 1). Wat is een kans van 0,0048% eigenlijk ? Gaat een non-vaxxer nu onvermijdelijk dood? Wij houden er van om dingen in perspectief te plaatsen. 

 • Conform CBS (cijfers over Q1 2021) sterven per dag gemiddeld ca. 500 personen in Nederland. Op een populatie van 17.475.415 (stand 1 januari 2021) Nederlanders is de kans te overlijden per dag 0,0029% (overlijden is niet gebonden aan werkdagen). De kans om op de IC te belanden is weliswaar hoger maar zoals u begrijpt gaat u vanavond gewoon lekker slapen in het volle vertrouwen morgen in leven weer wakker te worden. Op de IC belanden is overigens nog lang niet overlijden. 
 • In 2020 kwamen 610 (CBS) mensen om in het verkeer. Veilig Verkeer Nederland promoot periodiek draconische maatregelen dit aantal te reduceren (en fondsenwerving te bedrijven). Begrijpt u het Genootschap niet verkeerd: elk fataal verkeersslachtoffer is er een te veel. Zonder eventueel door VVN bepleitte maatregelen is sprake van een risico een jaar lang de voordeur fluitend te verlaten en 24 uur aan het verkeer deel te nemen, edoch met een onverhoopt fatale afloop: 0,0035%. In orde van grootte eigenlijk als het risico als non-vaxxer op de IC te belanden. 
 • Er zijn inmiddels ruim 14.000 meldingen bij Lareb van vrouwen die aangeven (ernstige) menstruatieproblemen te hebben ondervonden na vaccinatie. Op basis van bovenstaand aantal geheel of gedeeltelijk gevaccineerden is de kans op deze bijwerking, we ronden naar beneden af: 0,108%.
 • er zijn voorbeelden te over. Wij adviseren de lezer zelf via Google en een “zakjapanner” gevoel te ontwikkelen over de risico’s van het alledaagse leven.

1) de kans om als “vaxxer” op de IC te belanden is 0,0002%. “Krankzinniger” klein. Vaccineren helpt echt. Het Genootschap onderschrijft die gedachte met de volgende kantlijn aantekeningen:

 • in de cijfers van het RIVM (het was een momentopname d.d. 14 oktober 2021) is helaas niet opgenomen de dynamiek in de loop van de tijd. Zoals maurice.nl op voortreffelijke wijze op basis van RIVM cijfers heeft laten zien: er zit een fors inflatoire effect op de werking van de vaccins: gemiddeld 3,5% per week ! Dus het aantal “vaxxers” op de IC’s kan niet anders dan oplopen als gevolg van de afnemende werking van de vaccins. Daardoor zal de door het RIVM genoemde factor “33” spoedig fors dalen en al gedaald zijn. Met name de eerst gevaccineerde groepen, de ouderen zullen eerst de inflatoire effecten van de vaccinaties ervaren en risico lopen op ernstige ziek of overlijden.

  Dit blijkt ook uit een publicatie bij onze Belgische vrienden van 26 oktober 2021. Daaruit blijken de volgende cijfers over Vlaanderen:  Wat zegt ons dit ? Weinig. Maar wel na bewerking van de cijfers:  Hier is geen sprake van factoren als “33” maar nog maar slechts 3,78. Deze factor loopt dagelijks sterk terug waardoor de conclusie is dat de rapportage van het RIVM inmiddels totaal verouderd is. En ongeschikt als basis voor beleidsvoornemens richting ongevaccineerde personen. De ontwikkelingen gaan bijzonder hard. Op basis van ons ter beschikking staande gegevens is het een kwestie van dagen totdat de verhoudingen in de ziekenhuizen precies omgekeerd zijn. Veel meer gevaccineerden ten opzichte van ongevaccineerden. En wel structureel. Dat is heel eenvoudig verklaarbaar: de besmettingen lopen sterk op (“R” in de maand, schijnveiligheid QR passen, dalende bescherming van de vaccins in de loop van de tijd, gezien het weer “lekker binnen met z’n allen” in slecht geventileerde ruimten, etc.) en het aantal gevaccineerden is veel groter dan het aantal niet gevaccineerden. Beleid dat ongevaccineerden stigmatiseert is tegen die achtergrond zowel irrationeel en ineffectief. Los nog van ethische aspecten.
 • een smet op de rapportage van het RIVM is wat ons betreft het feit dat onderliggende data niet voor derden inzichtelijk is. Daarnaast is er geen sprake van een systematische, volgens een vast stramien verlopende registratie en rapportage van de vaccinatiestatus in de zorg. Bij een crisis van epidemische en apocalyptische proporties als deze, zou je vermoeden dat bezorgde verantwoordelijken iets dergelijks per direct invoeren (meten is immers weten) maar zover is het thans nog niet gekomen. 
 • opmerkelijk is het geluid uit het medisch werkveld, waarbij in het UMC te Maastricht verplegend personeel naar de pers verklaard heeft dat 9 van 10 corona patiënten gevaccineerd zijn. Nogal contrair geluid ten opzichte van de publicatie van het RIVM.
 • er loopt internationaal onderzoek naar de oversterfte van de afgelopen weken. Deze zijn niet alleen substantieel van aard, maar lopen in de tijd op. Ook na correctie van het aantal corona doden. De rapportage van het RIVM kijkt alleen naar de IC’s. Eerlijker zou een beeld zijn waarbij ook de negatieve effecten van vaccinaties worden verdisconteerd. Waarom alleen de voordelen van vaccinatie benoemen en abstraheren van de nadelige effecten? Het Genootschap acht zulks onevenwichtige informatievoorziening naar het publiek. Benoemen van bijvoorbeeld enkel de voordelen van klimaatbeleid zonder de prijs daarvan te benoemen heeft in onze perceptie elementen van misleiding en dedain. Het RIVM misleidt niet. Het informeert beperkt.

Conclusies en aanbevelingen

 • het door het RIVM geschetste beeld is op enkele omissies na in lijn met de werkelijkheid
 • door de wijze van presentatie van betreffende bevindingen is echter sprake van een zekere vorm van tendentieuze berichtgeving daar de risico’s in onvoldoende mate in perspectief zijn gepresenteerd.
 • wij adviseren derhalve bij toekomstige rapportages de gepresenteerde cijfers in het juiste perspectief te plaatsen. Zowel in de tijd (de te verwachten ontwikkeling van de cijfers) als in reëel perspectief, zoals de algemeen geldende risico’s behorend bij het leven.
 • teneinde de governance structuur te versterken adviseren wij:
  – het voorzitterschap tweejaarlijks te rouleren
  – de raad van toezicht te versterken teneinde er op toe te zien dat de onafhankelijkheid van het instituut
    wordt gewaarborgd en eventuele politieke beïnvloeding wordt voorkomen. Wij verwijzen ook naar een artikel
  van virusvaria ter zake.
 • het budgettair voortdurend opwaarts aangepaste nieuwbouwproject van het hoofdkantoor van het RIVM te Utrecht pro-actief te monitoren en binnen de projectbegroting tijdig zorg te dragen voor corona-proof ventilatie faciliteiten. Niets mag, in het landsbelang, de continuïteit van de bedrijfsvoering van dit instituut in gevaar brengen. Het verdient nadrukkelijk aanbeveling hierbij de meest recente wetenschappelijke inzichten inzake besmetting via aerosolen toe te passen. Het is aan te bevelen hierbij externe expertise te betrekken voor zover het RIVM hieromtrent zelf onvoldoende expertise in huis heeft. Ter zake adviseren wij derhalve in contact te treden met de heer M. de Hond die als autoriteit op dit terrein kan worden gezien. De contactgegevens zijn desgewenst via de Redactie beschikbaar.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: