Selecteer een pagina

Door Café Weltschmerz is een video gepubliceerd met een berekening van het aantal doden in de EU gerelateerd aan de covid vaccinaties. Deze berekening is gemaakt door Erik Boomsma en wordt gepresenteerd in onderstaande video. Deze video is te bekijken op: Café Weltschmerz en Rumble.

Wat Boomsma gedaan heeft is het volgende:

  • Hij heeft gebruik gemaakt van onderstaande bronnen.
  • De belangrijkste bron is het Europese bijwerkingen-meldsysteem EudraVigilance waarin de geregistreerde bijwerkingen per merk vaccin (ASTRAZENECA, PFIZER, MODERNA, JANSSEN) gedetailleerd zijn vastgelegd. Het Nederlandse Lareb levert de hier geregistreerde gegevens aan bij EudraVigilance. In EudraVigilance zijn op (zeer) gedetailleerd niveau de geregistreerde aandoeningen/verschijnselen geregistreerd. Inclusief de outcome “Fatal”.
  • Hij extrapoleert vervolgens de geregistreerde gegevens in EudraVigilance op basis van van een inschatting omtrent de zogenaamde “onderregistratie”. De registratie van bijwerkingen door Lareb, VAERS, EudraVigilance, etc. kennen altijd een zekere onderregistratie. Er worden in de praktiijk minder bijwerkingen geregistreerd als feitelijk optreden. Die onderregistratie kan zeer aanzienlijk zijn. Boomsma presenteert dat de onderregistratie volgens VAERS (de Amerikaanse Lareb) ca. 99% bedraagt (slechts ca. 1% van de bijwerkingen wordt daadwerkelijk wel geregistreerd). Hazell & Shakir (hebben 37 rapportages inzake onderregistratie onderzocht) hebben berekend dat de onderregistratie gemiddeld 94% bedraagt (slechts 6% van de bijwerkingen wordt wel geregistreerd). Op grond van deze cijfers gaat Boomsma uit van een onderregistratie ad 94%. Hij extrapoleert op basis daarvan de cijfers van EudraVigilance.
  • Hij maakt aldus berekeningen per vaccinmerk, extrapoleert die om deze uiteindelijk te totaliseren. In de film neemt hij u mee in die berekeningen.

Op die wijze komt hij tot een aantal doden door vaccinaties van maar liefst 516.783, zijnde 2,66% van het totaal aantal personen op basis van bovenstaande berekeningsmethodiek, met bijwerkingen.

Methodologische opmerkingen
[A] Bij de berekeningen van Erik Boomsma merken wij op dat op zichzelf de gekozen extrapolatie methode verdedigbaar is, zij het dat dit niet noodzakelijkerwijs hoeft te kloppen voor individuele geregistreerde bijwerkingen. Zo is het verdedigbaar te veronderstellen dat ernstiger bijwerkingen over het algemeen een hogere registratiegraad zullen kunnen kennen dan minder ernstige bijwerkingen. Zo zou men kunnen redeneren dat in geval sprake is van een fatale afloop (dood) dat dan de registratiegraad hoger zal zijn. Ofschoon bij Lareb bijvoorbeeld het aandeel van medisch professionals in het aantal registraties bijzonder laag is. De gehanteerde extrapolatie factor is weliswaar door Boomsma aannemelijk gemaakt, maar kan in werkelijkheid aanzienlijk afwijken. Een ander aspect is bijvoorbeeld dat door de wereldwijde (dagelijkse) aandacht voor covid, de registratiegraad eerder hoger dan lager zal zijn.

[B] Steve Kirsch, Jessica Rose en Mathew Crawford komen tot een afwijkende factor inzake de onderregistratie op basis van de cijfers van VAERS (bron). Zij komen tot een factor 41. VAERS registreert op basis daarvan 41x te laag. Als wij die factor op de overlijdenscijfers van EudraVigilance toepassen dan zou het feitelijk aantal overledenen na vaccinatie niet 31.007 bedragen maar 1.271.287. Nog eens een factor 2,46 hoger dan de berekening van Erik Boomsma.

[C] De resultaten na extrapolatie worden gepresenteerd in exacte cijfers. Wij zijn van mening dat dit een schijnnauwkeurigheid betreft. Er is hoogstens sprake van een richtinggevende schatting van het aantal doden.

[D] In de video is sprake van doden door de vaccinaties. Er wordt niet onderbouwd waaruit een causaal verband tussen vaccinaties en het overlijden kan worden afgeleid zodat beter kan worden gesproken over “doden na vaccinatie”. Wij merken op dat bijvoorbeeld VAERS nadrukkelijk stelt dat uit de door haar gepubliceerde cijfers geen conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot causaliteiten.

[E] De berekeningen zijn gebaseerd op de registraties in EudraVigilance. Wij merken op dat de registratie van bijwerkingen betrekking heeft op kortere termijn verschijnselen na vaccinatie die worden geregistreerd. Langere termijn effecten (waarvan mogelijk de relatie met de vaccinaties minder evident is) waaronder overlijden aan de gevolgen van myocarditis, bloed gerelateerde aandoeningen, herseninfarcten, etc. (link) zijn hierin uiteraard niet meegenomen. Dergelijke langere termijn effecten zijn echter bepaald niet uitgesloten. In dergelijk geval is de mortaliteit gerelateerd aan de vaccinaties hoger dan hier berekend.

Links

In geval u Café Weltschmerz een nuttig platform vindt in het kader van brede nieuwsgaring, vragen wij nadrukkelijk een donatie te overwegen. Warm aanbevolen.

Voor eventuele suggesties of opmerkingen ten aanzien van de berekeningswijze, kunt u zich graag wenden tot de Redactie.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: