Selecteer een pagina

De maatschappelijke onvrede en onrust zijn zelden zo groot geweest in Nederland. Onvrede over van alles en nog wat. Breed gedragen, door allerlei dwarsdoorsnedes van de bevolking. De overheid verliest in toenemende mate haar legitimatie en draagvlak. De burger begrijpt het niet meer. En nog erger: vertrouwt het niet meer. Maar de overheid doet niets om dit proces te mitigeren. De kloof tussen overheid en burger wordt doorlopend vergroot doordat die overheid in zichzelf gekeerd haar luiken sluit voor de zorgen van de mensen. De overheid heeft haar moreel kompas verloren. In diverse dossiers. Van corona tot immigratie, van klimaatbeleid tot verlies van de menselijke maat en uitingen van dedain door ambtenarij en instituties. Van toeslagen affaire tot respectloos gedrag over de Groningse aardbevingsschade. De burger begint de overheid te negeren. Een zeer ernstige situatie. Er is sprake van een veenbrand. Onder de oppervlakte van de samenleving smeult zij door en is nauwelijks meer te blussen.

Respect voor het gezag en de overheid zijn tanende. De overheid oogt machteloos. Daarbij speelt een rol dat al tijden sprake is van uitermate zwakke bestuurders. Bestuurders zonder ruggengraat. Ambtelijke apparatsjiks die vóór hun bestuurlijke carrière niets gepresteerd hebben. Niet weten hoe het er in de reële samenleving aan toe gaat. Door gebrek aan gewicht omhoog gevallen binnen de partij en bestuurscultuur van instituties en overheden. Daarbij speelt ook dat de overheid stelselmatig weigert tekst en uitleg te geven over dossiers die niemand meer begrijpt en elk normaal mens angst aanjagen. Te denken is aan de oeverloze immigratie, het gebrek aan democratische controle door de Tweede Kamer der Staten-Generaal stelselmatig kalt te stellen via partij- en coalitiediscipline (Rutte doctrine), aanhoudende erosie van de voor de welvaart belangrijke middenklasse, voortdurend weggeven van bevoegdheden aan een ondemocratisch bestuurde Europese Unie, het stelselmatig subsidiëren van NGO’s die vervolgens ons land juridisch en opiniërend bestrijden, het heenzenden van het kabinet Rutte III dat vervolgens met dezelfde partijen doodleuk weer terugkeert als Rutte IV met een coalitie akkoord dat op geen enkele wijze recht doet aan de verkiezingsuitslag. Dedain op alle fronten. De mensen kunnen het niet meer volgen.

Hoe uit zich de veenbrand?
De burger is het zat. Begrijpt het niet meer en neemt de eigen regie in handen.

 • Er wordt voor oudjaar een landelijk vuurwerkverbod afgekondigd. De mensen trekken zich er niets van aan en steken landelijk een enorme hoeveelheid vuurwerk af. Het gezag van de overheid staat compleet in haar hemd.
 • Demonstraties tegen het coronabeleid zijn in de meeste gevallen verboden. Demonstreren is een Grondrecht. Maar de overheid meent daarin selectief te kunnen bepalen welke demonstraties wel en welke niet mogen worden gehouden. Er wordt een grote demonstratie tegen het coronabeleid afgekondigd voor begin januari 2022. Deze demonstratie wordt om wazige redenen verboden. Daarop wordt spontaan door de bevolking besloten “collectief koffie te gaan drinken” op die dag en op die locatie. Gevolg is een mega grote demonstratie tegen het coronabeleid die ondanks het verbod gewoon doorgang vond. Dikke middelvinger naar de overheid. Zoek het maar uit met je flauwekul.
 • Tijdens voornoemde koffie afspraak annex demonstratie was sprake van een ongekende inzet van politie, mobiele eenheid en marechaussee (een onderdeel van het leger wel te verstaan) waarbij uitzonderlijk geweld is toegepast. De demonstranten weten het geweld aan de inzet van genoemde eenheden. Op 16 januari 2022 werd wederom gedemonstreerd. De politie had een uitermate terughoudend optreden en er was geen sprake van ordeverstoringen en geweld. Het beeld bij de burger bestaat dat de ordehandhavers opdracht hebben gekregen om de “koffie afspraak” er onder te knuppelen. Wederom verdere afkalving van het overheidsgezag.
 • Collectief hebben de burgemeesters van Zuid Limburg besloten dat de horeca op 15 januari 2022 (ondanks het verbod door de regering, die daarmee totaal in haar hemd stond) een dag open mocht zijn. De dagen daaraan voorafgaand hebben reeds individuele horecazaken en winkels haar deuren geopend ondanks het verbod. Men is het spuugzat. Ter informatie: over de gehele corona crisisperiode was de bijdrage aan de besmettingen door de horeca zegge en schrijve 2% (cijfers RIVM) ! Een sector die keer op keer rücksichtsloos gesloten werd! Pure willekeur die niet begrepen wordt.
 • Ministers moeten tegenwoordig in een geblindeerde bus naar een persconferentie worden vervoerd en hun woningen moeten permanent bewaakt worden. Dit is het liberale Nederland niet meer.
 • Het aantal juridische procedures tegen de staat is gestegen tot ongekende hoogte. Procedures op allerlei vlakken, van klimaatbeleid tot coronabeleid. Tegen het van willekeur en irrationaliteit doordrenkte coronabeleid heeft een veelheid van sectoren en branches juridische procedures tegen de overheid gevoerd. De burger begrijpt de overheid niet meer en heeft het gevoel dat de overheid er niet meer voor haar is.
 • Aanzwellend gemor op sociale media. De onvrede komt in toenemende mate tot uitdrukking op de sociale media. Er is deels sprake van radicalisering in inhoud en toonzetting. Er is ontegenzeggelijk sprake van versnellende verharding en polarisering in de samenleving.
 • Er is verharding in politiek en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Wij berichtten eerder: “Wie wind zaait zal storm oogsten…” (bron). De verharding van de toon in de Kamer is te beschouwen als een reactie op de houding en handelen van het kabinet. Door de Kamer stelselmatig informatie te onthouden en met dedain te behandelen is een klimaat van verharding ontstaan. En van normvervaging in het debat maar ook in de politieke mores.
 • Het politieke midden is verdampt. De stabiele politieke basis van ons land is weggevaagd. De PvdA heeft haar achterban stelselmatig verloochend (onder andere via haar migratiepolitiek) en is die verloren. Het CDA heeft zichzelf opgeblazen doordat zij haar kernwaarden (onder andere rentmeesterschap) heeft verloochend en ten onder is gegaan aan intern politiek gekonkel, waaronder het ‘kaltstellen’ van Pieter Omtzigt’, gecorrumpeerde lijsttrekkersverkiezingen, etc.. De VVD is haar bestaansrecht kwijt doordat zij Rutte niet heeft gecorrigeerd bij het stelselmatig uithollen van het gedachtegoed van de VVD. Uit motieven van persoonlijk belang van Rutte heeft hij de VVD jarenlang naar zijn hand gezet en zwakke bestuurders en “ja knikkers” om zich heen verzameld. Door de aansprekende verkiezingsresultaten is de partij daarin meegegaan. De VVD zal echter volstrekt kansloos zijn bij komende verkiezingen. De partij zal na vertrek van Rutte sterk gedecimeerd worden en geen rol van belang meer spelen. Stelselmatig zijn alle hotshots van de partij door Rutte en bestuur geëlimineerd. De electorale afrekening is dan ook onvermijdelijk.
 • Wat we al sinds Fortuyn zien is een versplintering in het politieke landschap en een ruk naar rechts. Het is aan krankzinnig gedrag van de PVV en FVD lijsttrekkers zelf te danken dat deze partijen nog geen machtsfactor van betekenis zijn geworden. De zittende partijen komen niet verder dan een ‘cordon sanitaire’ en uitsluiting van regeringsdeelname. Een inhoudelijk antwoord naar de kiezer hebben zij niet. Door dat stelselmatig niet in te zien wordt de ruk naar rechts en de stem op alternatieve partijen alleen maar groter. Zie de tendens als reeds jaren zichtbaar in de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen. Een uiting van afkeer naar politiek Den Haag. Een andere uiting van die afkeer is zichtbaar in het verloop in de ledenaantallen van de bekende partijen.
 • 30 burgemeesters hebben per open brief op 19 januari 2022 het landsbestuur opgeroepen het coronabeleid fundamenteel te herzien. Het is ongekend in de Nederlandse geschiedenis van de parlementaire democratie dat burgemeesters van alle grote gemeenten zich zo uiten in de richting van het landsbestuur. Zij voelen wat er in hun gemeenten leeft bij de burgers en kunnen de willekeur in beleid en repressie niet langer uitleggen.  Volgens de burgemeesters is lokale handhaving langzamerhand het centrale element van de crisisbestrijding geworden. “Maar een repressieve overheid komt tegenover zijn eigen burgers te staan, ook tegenover hen die van goede wil maar inmiddels moedeloos zijn“, schrijven ze. De burgemeesters zijn bang dat de samenleving bozer wordt door ongelijke en selectieve handhaving. “Regels werken echter alleen als ze rusten op maatschappelijke en politieke overeenstemming“, vinden de burgemeesters.

Oorzaken
De overheid voelt als een tegenstander. Die weigert transparantie te betrachten. Die wetten overtreedt (WOB) (bron). Die weigert afspraken na te komen (compensatieregelingen toeslagen, Groningen, etc.). Die beleid voert dat niemand meer begrijpt (immigratie, klimaatbeleid, etc.). Die schimmig is over kongsies met de Europese Unie en het WEF (bron). Waarvan niet langer duidelijk is wiens belangen de overheid nu eigenlijk vertegenwoordigt. Een Minister President die lachend grossiert in aantoonbare leugens. Een overheid die willens en wetens burgers tegen elkaar opzet (de Jonge in zijn ethisch verwerpelijke kruistocht tegen ongevaccineerden), andersdenkenden uitmaakt voor wappies of complotdenkers zonder ook maar de moeite te nemen transparant verantwoording af te leggen naar de burger en eens uit te leggen hoe de zaken in elkaar zitten. Een overheid die onbegrijpelijke en willekeurige besluiten neemt in het corona dossier. De overheid die onhoudbaar oplopende energieprijzen en inflatie veroorzaakt met haar beleid (bron) (bron) (bron) waardoor een groep landgenoten in armoede terecht komt en de belangrijke middenklasse verder wordt uitgehold. Mensen begrijpen en accepteren niet dat “onze” overheid uitzonderingen maakt voor de “happy few”: “Privéjets & jachten vrijgesteld van CO2 beprijzing door de EU” (bron). Het ter discussie stellen van Grondrechten bij bijvoorbeeld het overwegen van een vaccinatieplicht. De lijst is schier oneindig. Oh ja, nog een ernstige. Een premier die (onder ede) verklaart dat hij de wet ter zijde schuift als hem dat politiek zo uit komt…

Roger Vleugels – Juridisch expert

Bij elk weldenkend mens die de premier dat hoort zeggen, dooft het licht. Het is symptomatisch voor de situatie waarin Nederland politiek, bestuurlijk en staatsrechtelijk verkeert.

Oplossing
Legitimering, vertrouwen in en draagvlak van de overheid verdampen. Dat is een zeer ernstige aangelegenheid. Een aangelegenheid die al jaren sleept en steeds verder in een versnelling is gekomen. Een aangelegenheid die draconische herstelmaatregelen vergt. Voortgaan in de huidige constellatie, met een overheid met een niet dienstbare en transparante attitude en met de actoren die deze crisis veroorzaakt hebben en/of hiermee geassocieerd worden, is geen optie. Alle de democratische rechtsorde ondermijnende of verdoezelende gremia als “klimaattafels”, “SER”, “regionale samenwerkingsverbanden”, “RES regio’s”, “het poldermodel”, etc. dienen te verdwijnen. Democratische en staatsrechtelijke structuren dienen in ere te worden herstelt. Beleidskeuzes worden in Den Haag, in de provincies en in de gemeenten gemaakt. Niet in ongekozen gremia. Lobbycratie dient te worden bestreden (bron) en alle betrekkingen van Nederlandse overheden en politici met NGO’s, de EU en het WEF dienen volledig transparant te zijn zodat blijkt dat daarmee Nederlandse belangen worden gediend. Het kiesstelsel dient zodanig te worden hervormd dat het democratische gehalte wordt vergroot en de burger zich herkent in zijn democratische vertegenwoordiging. De burger verdient inspraak in kritische aangelegenheden.

Er heerst een breed gevoel in de samenleving dat deze overheid er niet voor haar is.
Een zeer ernstige vertrouwenscrisis is het gevolg. Als de overheid dit niet inziet en niet voortvarend ingrijpt zal dit leiden tot verdere polarisatie tussen overheid en burger en krijgt de ingezette politieke ruk naar rechts verder gestalte. Overheid doe iets. En ken uw plek: dienstbaar aan de burger. “Technische maatregelen” als bijvoorbeeld het invoeren van een kiesdrempel of “repressie van fake news” pakken het probleem niet in de kern aan en verergeren de kloof tussen burger en overheid. En daarmee de veenbrand.


close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: