Selecteer een pagina

Het Genootschap heeft voortdurend gerefereerd aan de structureel stijgende oversterfte van de afgelopen weken. Oversterfte treedt op indien er meer mensen overlijden dan statistisch (door het CBS) wordt verwacht. Dergelijke oversterfte treedt overigens op in heel Europa. De oorzaken zijn thans in onderzoek. 

Zelfs indien men de oversterfte corrigeert voor het aantal met corona overleden personen, is sprake van zeer aanzienlijke structurele en oplopende oversterfte. Het aandeel aan corona gerelateerde doden is in feite een fractie van de oversterfte die kennelijk andere oorzaken heeft. De cijfers van Nederland (CBS) per week zijn als volgt:

Zoals aangegeven (na aftrek van corona doden) stijgt de oversterfte trendmatig verder:

De autoriteiten hebben een kennelijke omerta over dit thema afgekondigd. Om bij het thema te blijven: RIVM en CBS zwijgen als het spreekwoordelijke graf. De reguliere CBS cyclus van rapporteren over sterfte naar doodsoorzaak is plotseling opgeschort. Recent onderliggend cijfermateriaal is thans niet meer beschikbaar. Zie ook: De Corona Files.

Bij gebrek aan cijfers heeft het Genootschap via een poll onder haar leden in kaart gebracht wat de maatschappelijke denkbeelden zijn over de mogelijke oorzaken van deze oversterfte. Wij zijn van de harde cijfers, maar de perceptie over de werkelijkheid is ook van belang in de oordeelsvorming over de wereld waarin wij leven. Als de overheid geen cijfers vrijgeeft, ontslaat ons dat niet van de maatschappelijke plicht tot verder onderzoekswerk. De resultaten van de enquête zijn vannacht verwerkt want wij hechten aan tijdige en actuele informatieverstrekking.

Wij hebben de ondervraagden toegelicht wat onder oversterfte te verstaan is en hen vervolgens gevraagd wat zij denken dat de mogelijke oorzaak daarvan is of kan zijn, aan de hand van een aantal vooraf geformuleerde mogelijke antwoorden. De resultaten zijn opmerkelijk:

Maar liefst 17,43% van de respondenten denkt dat de oversterfte verband houdt met het veranderende klimaat. Het Genootschap heeft al langer het vermoeden dat in de media de neiging bestaat in hoge mate van alles in verband te brengen met het klimaat. Bijvoorbeeld zaken als pensioenrendementen, de mate van deugen, woke, uitbraak van ziektes, migratie, de wens tot een sterke overheid en toenemende rol van NGO’s, dijkdoorbraken, wervelstormen, energieprijzen, grand standing, etc.. Het Genootschap heeft echter kennelijk volledig over het hoofd gezien dat het klimaat in de perceptie van zo velen mogelijke oorzaak is van de oversterfte sinds week 22 van dit jaar. Tot die tijd had het klimaat die impact op de sterfte nog niet. Sterker: in de eerste weken van 2021 was sprake van substantiële ondersterfte. Een negatief klimaat effect aldus. Het schoot in die tijd inderdaad niet erg op met de opwarming van de aarde getuige de enorme sneeuwmassa’s die her en der in Nederland zijn neergedaald. Overigens is 9,2% van de respondenten van mening dat het weer invloed heeft op de oversterftecijfers, maar wij merken op dat de zomer/herfst 2021 bijzonder mild was en oversterfte op basis van “een hete zomer” niet aan de orde kan zijn.

Zeer verontrustend en verdrietig stemmend is het feit dat 6,8% aangeeft te vermoeden dat opgelopen mentale druk de oorzaak van de oversterfte is of kan zijn. Laten we vurig hopen van niet. Conform CBS gegevens is ten tijde van de corona crisis sprake van sterk gedaalde mentale gezondheid:

Bij 14,76% van de ondervraagden heerst de opvatting of de vrees dat sprake kan zijn van mortaliteit als gevolg van de vaccinatie campagnes. Een aanzienlijk deel van de respondenten is kennelijk niet gerust op de langere termijn effecten van de vaccinaties c.q. is daar onzeker over. 


Wij wilden u deze informatie niet onthouden. Wij zijn nog doende in de data een uitsplitsing te maken naar geslacht, althans naar de verschillende varianten van LHBTQIA+, leefomgeving (verstedelijkt vs. landelijk), dialectgebied, opleidingsniveau, inkomensklasse, vermogensklasse, woke-klasse, leeftijdsklasse, politieke voorkeur, kranten abonnement, lichaamslengte en schoenmaat. Uiteraard met referte aan onze eerdere nulmeting.

Uit de data blijken eerste signalen dat NRC lezende D66 kiezers uit verstedelijkt gebied met een bovengemiddeld opleidingsniveau, een vermogensklasse in het 4e kwartiel en een hoog deug gehalte bovenmatig sterk de invloed van het klimaat vermoeden. Prof. Dr. Akkermans ventileert ter zake: “What else is new”. Akkermans wordt nadrukkelijk genoemd voor een positie in het volgende kabinet.


Het Genootschap zoekt het verder uit.

De resultaten kunnen nog even op zich laten wachten.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: