Selecteer een pagina

Het Genootschap heeft meermaals aandacht gevraagd voor de structurele oversterfte vanaf week 22 van 2021. In haar kwalitatieve analyse omtrent de mogelijke oorzaken daarvan (bron) kwamen wij reeds tot de slotsom dat uitgestelde zorg om allerlei redenen in feite geen dominante factor kon zijn voor de verklaring van de oversterfte. Wij berekenden eerder bijvoorbeeld dat het totale aantal uitgestelde operaties in Nederland slechts tussen 11,3 en 14 operatiedagen ligt, uitgaande van 210 werkdagen per jaar maar weekendwerk is ook toegestaan (bron). Inmiddels zijn cijfers van het CBS gepubliceerd met doodsoorzaken bij de sterftecijfers. Dit betreft cijfers tot en met augustus 2021. Vanaf augustus begon de oversterfte echter schrikbarende vormen aan te nemen, ook na aftrek van het aantal door het RIVM geregistreerde corona doden. U kent de grafieken van ons Corona Dashboard 2.0. Tot en met week 52 was de oversterfte als volgt:

De recent door het CBS gepubliceerde cijfers hebben voor een definitieve analyse van de oversterfte vanuit de sterfteoorzaken nog allerlei beperkingen. Allereerst zijn de cijfers zoals gezegd tot en met augustus (daarna nam de oversterfte echter pas een hoge vlucht). Daarnaast zijn de cijfers getotaliseerd in een beperkt aantal groepen doodsoorzaken (onvoldoende detail in de opgetreden doodsoorzaken). Tevens is door het CBS geen informatie verstrekt ten aanzien van de leeftijd van overleden personen per overlijdensoorzaak als basis voor meer gedetailleerde analyse. Desalniettemin willen wij u navolgende analyse en bevindingen niet onthouden.

Op basis van de cijfers van het CBS is navolgend de verdeling van de doodsoorzaken geanalyseerd van 2019 (pre-corona) versus 2021 (jaar met voornoemde te verklaren structurele oversterfte). De vergelijking tussen deze jaren heeft plaatsgevonden op maandbasis waarbij deze is uitgedrukt in percentages van het totaal aantal overleden personen in de maanden januari t/m augustus. 

De belangrijkste bevindingen zijn als volgt:

A. Structurele oversterfte zomer 2021 wordt niet veroorzaakt door uitgestelde zorg
Wij hebben in genoemde eerdere rapportage in kwalitatieve zin aannemelijk gemaakt dat de uitgestelde zorg geen belangrijke factor kan zijn geweest voor de structureel oplopende oversterfte in 2021. Er is geen spoedeisende zorg uitgesteld, er is voor spoedeisende zorg geen code zwart geweest waarbij arbitrage heeft plaatsgevonden, het aantal uitgestelde operaties ten opzichte van het normale niveau is beperkt geweest (zie boven), etc. Wij hebben heel wat discussies gevoerd omtrent deze benadering. Er is ons veelvuldig voorgehouden dat naast operaties bijvoorbeeld ook kankerbehandelingen zijn uitgesteld (bestralingen). Tevens is ons voorgehouden dat naast uitgestelde zorg, het sluiten van sportfaciliteiten een aanzienlijke impact op de gezondheidstoestand en de sterftecijfers in Nederland zou hebben gehad, leidend tot oversterfte. Wij sluiten uiteraard niet uit dat in individueel geval sprake kan zijn van negatieve en zelfs fatale gezondheidsschade, maar uit de totaalcijfers blijken dergelijke verbanden absoluut niet. Oversterfte vindt haar oorzaak niet in uitgestelde zorg.

In elk geval niet met betrekking tot de volgende doodsoorzaken:

  • Kanker
  • Hart & vaatziekten
  • Zenuwstelsel en psychische stoornissen
  • Ademhalingsorganen.

De cijfers zijn als volgt:

Op basis van deze cijfers is uitgestelde zorg voor genoemde doodsoorzaken niet aan te voeren als van belang zijnde reden voor oversterfte. In tegendeel. In geval er bijvoorbeeld uitgestelde zorg zou zijn geweest ten aanzien van hart & vaatziekten, dan is dat niet zichtbaar in de sterftecijfers. Overigens is helder dat sporten gezond is. Ook voor hart en bloedvaten. Veel minder of niet sporten in 2020 en 2021 door lock downs en bewegingsbeperkingen heeft echter kennelijk op de betreffende termijn waarop wij de cijfers beoordelen, geen enkel effect gehad op de overlijdenscijfers aan hart & vaatziekten. Het is geen verklaring voor de opgelopen oversterfte als gepresenteerd. Overigens is een eventueel effect op de sterfte van uitgestelde zorg in 2020 ook niet te rijmen met ondersterfte tijdens de eerste weken van 2021.

B. Waar het wel zit?
Als wij kijken naar alle door het CBS gepubliceerde soorten doodsoorzaken en de mutaties daarin beoordelen van 2021 ten opzichte van 2019, dan zien wij het volgende beeld:

Mutatie in aantallen overleden tussen 2019 en 2021.

De doodsoorzaken kanker, hart- en vaatziekten, psychologische stoornissen & zenuwstelsel en ademhaling zijn zoals in bovenstaande grafieken getoond, per saldo gedaald over de maanden januari t/m augustus. De categorieën niet natuurlijke doodsoorzaak, fatale val, verkeer en zelfdoding betreffen relatief bescheiden voorkomende doodsoorzaken. Evident is uiteraard de impact van het aantal personen dat aan covid is overleden in betreffende maanden. In totaliteit zijn dat 11.811 personen conform opgave door het CBS. Van januari tot en met augustus 2021 zijn conform opgave van het RIVM overigens 6.425 personen aan covid overleden.

Los van covid is de sterkste stijging opgetreden in de categorie “Overige doodsoorzaken”.

Dit is echter in de gepubliceerde cijfers een “verzamelbak” van allerlei doodsoorzaken. Inclusief aandoeningen van bloed, organen, auto-imuunziekten, etc. Deze zijn bij gebrek aan detailgegevens thans niet nader te analyseren. Zoals eerder aangegeven zijn een aantal (ernstige) bijwerkingen van de vaccins bloed- en auto-immuun gerelateerd, waarbij deze kunnen leiden tot orgaanschade.

Evident is wel dat de oversterfte in 2021 niet kan worden verklaard uit uitgestelde zorg wat betreft de doodsoorzaken gerelateerd aan: kanker, hart & vaatziekten, zenuwstelsel & psychische aandoeningen en ademhalingsorganen.

Heeft u opmerkingen bij deze analyse, laat het ons svp weten op: redactie@eucalyptischgenootschap.nl


close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: