Selecteer een pagina

In deze brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Nr. 1638) aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 14 december 2021 schrijft de Jonge onder meer het volgende:

De aangenomen motie van het lid Omtzigt waarin wordt opgeroepen om een academisch onderzoek te laten starten naar de redenen en oorzaken van oversterfte tot en met november 2021, kan momenteel nog niet worden opgepakt. Bij de CBS-oversterfte gaat het om het verschil ten opzichte van een meerjarig gemiddelde. Als het verschil groot is, is het aannemelijk dat dit komt door COVID19, maar dit is niet zeker vanwege het ontbreken van inzicht in de onderliggende doodsoorzaken. Het inzicht in de onderliggende doodsoorzaken van de overleden personen in november en daarmee in de oorzaken van oversterfte, heeft het CBS pas begin april 2022. Deze motie kan dan verder worden opgepakt en uitgewerkt.“.

De Jonge en zijn circa 5.000 ambtenaren van VWS zijn ofwel niet geïnformeerd of verstrekken doelbewust foutieve informatie aan de Kamer. In elk geval worden Pieter Omtzigt en de gehele Tweede Kamer der Staten-Generaal (want de motie is aangenomen) respectloos met een kluit in het riet gestuurd. Terwijl sprake is van zeer ernstige maatschappelijke onrust en onzekerheid ten aanzien van de mogelijke bijwerkingen van de door de overheid gepushte vaccins, wordt hier aantoonbaar flauwekul verkondigd. Kennelijk ter voorkoming van onafhankelijk onderzoek op korte termijn omtrent hetgeen hier aan de hand is.

Er is zoals inmiddels bekend sprake is van onverklaarde en structurele oversterfte na aftrek van het aantal officieel geregistreerde corona doden. Oversterfte is een hogere sterfte dan statistisch verwacht en verklaard kan worden. Uiteraard kunnen er meer of minder mensen sterven dan verwacht in enige periode. Maar hier is sprake van structurele oversterfte. Elke week overlijden er meer mensen dan verwacht. En niet zo’n beetje: over de periode week 22 tot en met week 49 zijn maar liefst 9,8% meer mensen overleden dan verwacht mag worden en die niet kunnen worden verklaard. Dit betreft in genoemde periode 7.710 personen (exclusief corona doden) terwijl in dezelfde periode met corona 2.491 personen zijn overleden. Dat het uitblijven van verklaringen leidt tot maatschappelijke onrust en groeiend wantrouwen jegens de vaccinaties kunnen wij wel begrijpen.

Het Genootschap is dan ook van mening: Opheldering heeft de hoogste prioriteit!

De Jonge schrijft als bovenstaand aangegeven echter dat onderzoek pas kan starten vanaf begin april 2022. De feiten zijn als volgt:

[A] Het CBS rapporteert eenmaal per jaar de sterfte oorzaken gedetailleerd. Dit zijn echter cijfers op jaarbasis. Toevallig (of toch niet?) is het CBS vanaf 1 juli 2021 gestopt met het periodiek gedetailleerd rapporteren van doodsoorzaken bij de sterftecijfers (onbegrijpelijk in de volgens de Jonge “grootste gezondheidscrisis ooit”, want dan wil je alles weten toch?). Deze CBS publicatie is inderdaad te verwachten rond april 2022.

Maar daar heeft de Tweede Kamer niets aan:

  • wachten tot april 2022 terwijl de vaccinaties nog worden opgevoerd is ronduit onverantwoordelijk c.q. onethisch;
  • voor nadere analyse zijn geen gegevens op jaarbasis nodig maar gegevens op maandbasis. Je wilt namelijk kunnen begrijpen in hoeverre sprake is van een ontwikkeling in de geregistreerde sterfte oorzaken. Welke sterfte oorzaken komen meer of minder voor in de loop van de tijd teneinde op zinvolle wijze tot een verklaring voor de oversterfte excl. corona te kunnen komen al dan niet in relatie tot de oplopende vaccinatiegraad in de loop van 2021.

[B] Maar verwerpelijker is het feit dat de Jonge zich hier verschuilt achter de publicatiecyclus van het CBS. Dat is de vraag van Omtzigt namelijk helemaal nietOmtzigt vraagt niet wat het CBS er van vindt. Omtzigt vraagt naar onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek! En daarvoor voorziet de wet in heel andere opties.

Elke Nederlander wordt geacht de wet te kennen. Dat geldt kennelijk niet voor de Jonge en zijn 5.000 ambtenaren. Wat zegt de Wet op het centraal bureau voor de Statistiek namelijk?

Artikel 41: “In afwijking van artikel 37 kan de directeur-generaal op verzoek, ten behoeve van statistisch of wetenschappelijk onderzoek, een verzameling van gegevens met betrekking tot het gebruik waarvan passende maatregelen zijn genomen om herkenning van afzonderlijke personen, huishoudens, ondernemingen of instellingen te voorkomen, verstrekken aan een dienst, organisatie of instelling als bedoeld in het tweede lid, dan wel daartoe toegang verlenen.

Artikel 42a: “In afwijking van artikel 37 kan de directeur-generaal op verzoek, ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de volksgezondheid, gegevens verstrekken die het CBS ten behoeve van statistisch onderzoek op grond van artikel 12a van de Wet op de lijkbezorging heeft verzameld, van personen die in een wetenschappelijk onderzoek waren betrokken.

Concreet kunnen wetenschappelijke instituten de voor onderzoek benodigde gegevens opvragen c.q. daartoe een verzoek indienen. Voor een dergelijk verzoek is normaliter de Jonge helemaal niet nodig, zij het dat artikel 42 meldt: “Onze Minister stelt, in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nadere regels met betrekking tot de in het eerste lid (van artikel 42a) bedoelde bevoegdheid.

De voor wetenschappelijk bewijs benodigde gegevens zijn gewoon aanwezig bij het CBS. Registratie vindt namelijk doorlopend plaats dus analyse kan desgewenst per heden starten. Bijzondere uitwerking van betreffende regelgeving: Regeling verstrekking gegevens doodsoorzaken.

Het Genootschap sluit af met de volgende algemene opmerkingen:

  • Uit het netwerk van het Genootschap ontvingen wij recentelijk de volgende boodschap die wij niet nader becommentariëren:
    Het ministerie van VWS is al anderhalf jaar een organisatorische/personele puinhoop en een doorgangshuis voor bewindslieden en topambtenaren die allemaal ongeschoold zijn op medisch gebied. Sedert het begin van de crisis zijn alle topambtenaren opgestapt (inclusief de Chief Science Officer, de speciaal aangestelde DG Coronacrisis en de Inspecteur-Generaal van de IGJ) en vervangen door andere medische leken. Minister Bruins redde het niet; minister Van Rijn werd tijdelijk aangesteld; minister Van Ark hetzelfde en ook  coronagezant Siebesma was snel vertrokken. De Directeur-Generaal (DG) Volksgezondheid was drs. Angelique Berg (géén arts maar financieel bestuurskundige). In haar vorige functie was zij van 2010 tot 2015 DG Fiscaal Beleid op Financiën en de grondlegger van het toeslagendrama. En vóór die tijd was ze op AZ adviseur van Mark Rutte. Ze had geen idee hoe ze de coronacrisis moest aanpakken, liet minister Bruins bungelen en stelde gauw een speciale ‘DG Coronabeleid’ in (een ambtenaar van OCW met nul verstand van medische zaken) om zichzelf uit de wind te houden. In augustus nam zij de benen bij VWS en is thans DG van het CBS. De vraag is in hoeverre ze daar in staat is om de coronacijfers te manipuleren.
  • Het past in het informatiebeleid van VWS dat men kennelijk liever geen openheid van zaken wenst te betrachten ten aanzien van de informatievoorziening omtrent het corona dossier. Het stelselmatig, ondanks 3 rechterlijke veroordelingen (+ de Raad van State), overtreden van de Wet Openbaarheid Bestuur en het schofferen van de informatieplicht richting de Tweede Kamer der Staten-Generaal (van Houwelingen inzake verzoek tot openheid van zaken vaccinatiegraad in ziekenhuizen bijvoorbeeld), etc. Wij schreven reeds op 14 oktober 2021 hieromtrent: De Corona Files.
  • Er zijn steeds meer en sterkere aanwijzingen dat de vaccinaties oorzaak kunnen zijn van de thans nog niet verklaarde oversterfte. Wij noemen hier kortheidshalve alleen: Correlatie aangetoond tussen oversterfte en corona vaccinaties en de recente publicatie: COVID-19 vaccinations and mortality van Ronald Meester van de Vrije Universiteit te Amsterdam en Wouter Aukema.

Enfin u kent het credo van het Genootschap:

Het is de plicht van overheid en overheidsinstituties om transparant verantwoording af te leggen en het is de plicht van de burger daarop toe te zien. Als de overheid alles over jou weet, is dat tirannie, als jij alles over de overheid weet, is dat democratie. Wie de wet verzet al naar het uitkomt, baant de weg voor het recht van de sterkste.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: