Selecteer een pagina

GESCHIEDSCHRIJVING
De registratie van cijfers, bijvoorbeeld ook in het geval van corona, vindt uiteraard altijd tijdens een ontwikkeling of achteraf plaats. Iemand wordt besmet en dat wordt na vaststelling geregistreerd. Iemand overlijdt en registratie daarvan vindt na het overlijden plaats. Registratie en verwerking van gegevens kosten tijd. Het duiden daarvan in rapportages en analyses kosten veelal nog meer tijd. Per saldo kijkt de informatiegebruiker altijd naar verouderde gegevens. Er is sprake van geschiedschrijving.

BETROUWBAARHEID
Van een betrouwbare registratie is sprake als de vastgelegde gegevens: juist (een correcte vastlegging van de werkelijkheid), volledig (alle gegevens) en tijdig (kort-cyclisch na het ontstaan van feiten) worden vastgelegd.
De betrouwbaarheid van de registraties van bijvoorbeeld RIVM en CBS laat nogal te wensen over. Indicaties daarvoor kan men zelf krijgen als men bijvoorbeeld beoordeelt in hoeverre registraties – met terugwerkende kracht – in het verleden worden aangepast. Dit verschijnsel treedt voortdurend (wekelijks) op in de sterftecijfers per week van het CBS (voorbeeld: het aantal overledenen van x weken geleden wordt wekelijks aangepast, zowel opwaarts als neerwaarts) of het RIVM (het aantal volledig gevaccineerden naar specifieke weken wordt doorlopend in het verleden aangepast zowel opwaarts als neerwaarts. Dat geeft een wankele basis voor een betrouwbare registratie. En wekt de indruk dat “er ergens in een lade” nog overlijdensformulieren zijn aangetroffen, POSTNL een aantal zakken met formulieren was kwijtgeraakt of er simpelweg registratiefouten zijn gemaakt die moesten worden gecorrigeerd. Het kan de verdenking oproepen dat er gemanipuleerd wordt met de gegevens.

SYSTEMATISCH
Registratie van feiten kan niet, incidenteel/steekproefsgewijs of systematisch plaatsvinden.

Niet
Een aantal zaken die zeer van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de pandemie wordt niet geregistreerd, bijvoorbeeld het aantal personen dat aan covid overleden is na vaststelling van covid als feitelijke doodsoorzaak via obductie (ook wel sectie of autopsie genaamd). Hiervoor wordt door pathologen al lang gepleit maar dit wordt niet gehonoreerd. Het geeft inzicht in de wijze waarop het lichaam door covid zodanig wordt aangetast dat de dood intreedt. Maar het geeft ook inzicht in de vraag hoe betrouwbaar de thans geregistreerde cijfers “overleden met covid’ eigenlijk zijn. Die cijfers zijn zeer discutabel en zelfs het RIVM en het CBS zijn het daar niet over eens. Zoals gezegd: systematische of steekproefsgewijze obducties worden geweigerd. Gevolg is dat de sterftecijfers met covid onbetrouwbaar zijn.

Incidenteel/steeksproefsgewijs
Mooi is als in een crisis als deze doortastend wordt besloten key parameters (performance indicators) systematisch te registreren teneinde daarmee op consistente wijze en doorlopend “vinger aan de pols” te houden ter zake de belangrijkste ontwikkelingen. Veel registraties vinden in Nederland echter slechts incidenteel/steekproefsgewijs plaats. Bijvoorbeeld de vaststelling van de verdeling gevaccineerd/niet-gevaccineerd in ziekenhuizen, op IC’s, in verzorgingstehuizen, overlijdens, etc.. Door af te zien van doorlopende systematische registratie is in dergelijke gevallen sprake van:

  • stelselmatig verouderde gegevens
  • onvoldoende waarborgen voor registratie consistentie en betrouwbaarheid.

Dergelijke registraties hebben een “hap-snap” karakter. Interpretatie hiervan kan tot zeer foutieve gevolgtrekkingen leiden. Deze registratiewijze ligt ten grondslag aan de presentaties omtrent het aantal ziekenhuis- en IC opnames gesplitst naar gevaccineerd en niet-gevaccineerd. Deze cijfers zijn stelselmatig verouderd en onbetrouwbaar. Vandaar de heftige discussies tussen Hugo de Jonge en kamerlid Pepijn van Houwelingen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, waarbij de minister weigert de cijfers per ziekenhuis te verstrekken terwijl publiek bekend was dat daar waar ziekenhuizen cijfers openbaar gemaakt hebben, deze volstrekt afweken van de cijfers die het RIVM had gepubliceerd op basis van verouderde, incidentele registratie. Een zeer kwalijke zaak. Te meer daar op het maken van beleid op basis van de geschiedenis en dan ook nog verouderde cijfers, welhaast moet leiden tot foute beleidskeuzes. Het gebeurde wel.

Systematisch
Systematische en consistente registratie leidt tot vergelijkbaarheid van cijfers en een vaste systematiek van registreren die aanknopingspunten biedt voor het borgen van de betrouwbaarheid van de registraties. In Het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld is s[rake van systematische registratie van de vaccinatie status van patiënten hetgeen een betrouwbaar beeld van e werkelijkheid geeft en een solide basis voor te voeren beleid. Een verademing om op ONS te grasduinen. Actueel, gedetailleerd, fantastisch. ONS is het CBS van het Verenigd Koninkrijk. Sterftecijfers naar doodsoorzaak worden in Nederland eerst geïnterpreteerd en waar nodig gecorrigeerd voordat ze worden gepubliceerd. Een heel foute zaak. Te meer daar publicatie van sterftecijfers op detailniveau naar doodsoorzaak in de praktijk meer dan een jaar duurt! Dat maakt effectieve beoordeling van bijvoorbeeld sterfte in relatie tot corona vaccinaties onmogelijk. Een zeer slechte zaak gezien de al maar oplopende oversterfte vanaf week 22 van 2021. Het Genootschap is van oordeel dat door het CBS geregistreerde gegevens publiek domein zijn (betaald uit belastingmiddelen) en de ruwe data dient publiek beschikbaar te zijn. Ook voor de wetenschap. En voor de politiek, bijvoorbeeld voor leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal om de regering effectief te kunnen controleren.

VERGELIJKBAARHEID
Gepubliceerde cijfers dienen vergelijkbaar te zijn. Dat is in hoge mate niet zo. Zoals aangegeven zouden de ruwe, onbewerkte data doorlopend beschikbaar dienen te zijn. Dat is niet zo. Wat verschillende instanties doen (maar ook afdelingen binnen die instanties) is data interpreteren en rapporteren. En wel veelal in verschillende formats. De covid sterftecijfers naar leeftijdscategorie sluiten dan niet aan met de sterftecijfers in totaal per leeftijdscategorie. De leeftijdsintervallen sluiten gewoon niet aan waardoor een mistige cijferbrij ontstaat.

CONTROLEERBAARHEID
Geregistreerde gegevens dien controleerbaar te zijn. Bovenstaand is reeds het voorbeeld van Minister de Jonge genoemd waardoor controleerbaarheid van gegevens onmogelijk gemaakt wordt. Controleerbaarheid heeft ook baat bij de publicatie van onbewerkte cijfers (raw data) en tijdige openbaarmaking. Aan al die zaken schort het in Nederland structureel.

TRANSPARANTIE
Een overheid en overheidsinstellingen die onvoldoende transparant zijn ten aanzien van de geregistreerde gegevens verliest het vertrouwen in de betrouwbaarheid van die gegevens en het vertrouwen in die overheid/instituties zelf. Wantrouwen is voedingsbodem voor verharding in samenleving en politiek (bron).

PROGNOSES
Regeren is vooruit zien. Het Genootschap wil niet zeuren over het falende corona beleid. Het beleid is ineffectief, inefficiënt, maatschappelijk onwenselijk, de rechtstaat ondermijnend en inhumaan. Hoe het wel moet op basis van de wetenschappelijke werkelijkheid, is hier beschreven. In een crisis als deze is vooruitzien de kern van de zaak. Maatregelen nemen en uitvoeren kost tijd. En als dat dan ook nog gebeurt op basis van verouderde gegevens dan is dat een recept voor faliekante mislukkingen. Ten aanzien van de key indicatoren dienen er prognoses te zijn. Die zijn er bijvoorbeeld niet (niet publiek) ten aanzien van de ontwikkeling van het aantal gevaccineerden in de ziekenhuizen en op de IC’s. Het KAN NIET ANDERS ZIJN dan dat het percentage gevaccineerden dagelijks oploopt. Het wordt niet systematisch gemeten, dat is al kwalijk. Maar als wij kijken naar het buitenland (bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, waar de registraties veel betrouwbaarder zijn, waar dezelfde vaccins worden gebruikt, waar dezelfde virussen rondgaan (100% dominantie van de Delta variant)) dan zien wij daar dat verreweg (soms inmiddels tegen 100%) de meeste patiënten in ziekenhuizen volledig gevaccineerd zijn. Dit is ook nu al in Nederland aan de hand maar blijkt niet uit onbetrouwbare en verouderde cijfers.

En ondertussen wordt de tweespalt tussen gevaccineerden en ongevaccineerden tot in het absurde aangewakkerd en volstrekt verkeerd beleid gevoerd met discussies over 2G, vaccinatiedrang, etc.. Achterhaald door actuele cijfers. Het is ten hemel schreiend: een crisis als deze stuur je op actuele, betrouwbare, systematisch verzamelde cijfers die transparant en in ruwe vorm worden gepubliceerd als basis voor maatschappelijke toetsing.

Enfin u kent inmiddels het credo van het Genootschap:

Het is de plicht van overheid en overheidsinstituties om transparant verantwoording af te leggen en het is de plicht van de burger daarop toe te zien. Als de overheid alles over jou weet, is dat tirannie, als jij alles over de overheid weet, is dat democratie. Wie de wet verzet al naar het uitkomt, baant de weg voor het recht van de sterkste”.

Indien u het niet eens bent met bovenstaande analyse, bijvoorbeeld als u bij het RIVM of het CBS werkt, nodigen wij u graag uit te reageren naar Redactie.

close

Vind u een Moreel Kompas ook zo belangrijk? Meld u dan geheel vrijblijvend aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Deel dit artikel: