Selecteer een pagina
Bezit als basis voor de ordening van de samenleving verdwijnt als de overheid uw bezit niet langer respecteert. En dat is gaande…

Bezit als basis voor de ordening van de samenleving verdwijnt als de overheid uw bezit niet langer respecteert. En dat is gaande…

Er vinden op dit moment belangrijke veranderingen in de wereldorde plaats. Onder meer is sprake van een verontrustende trend in de afgelopen maanden waarbij financiële instellingen en overheden plompverloren bezittingen van burgers confisqueren, toegang tot tegoeden blokkeren, de condities voor het aanhouden van bankrekeningen en tegoeden eenzijdig wijzigen. En wel: collectief.

Laten we eens kijken naar de feiten:

 • De Canadese overheid heeft de toegang van veel van haar burgers tot banktegoeden geblokkeerd vanwege protesten (of sympathie daarmee) tegen het gevoerde corona beleid. Noodwetten werden ter zake on-the-fly ingevoerd en per direct van toepassing verklaard. Er komt geen rechter aan te pas.
 • De beslissing om de Oekraïne binnen te vallen door de Russische president Vladimir Poetin, creëerde honderden miljarden dollars aan verliezen als gevolg van een daling van bijna 50% van de Russische aandelenmarkt, zette de kredietwaardigheid van Rusland op zijn kop en heeft geleid tot stijgende olie- en voedselprijzen die miljarden mensen over de hele wereld treffen.
 • In reactie op de Russische aanval op de Oekraïne besloten westerse landen tot sancties tegen Rusland, waaronder handelsboycots, politieke en diplomatieke boycotten en het afsluiten van Rusland en belangrijke Russische banken van het internationale betalingssysteem SWIFT: een beslissing leidend tot bankruns en bankfaillissementen. Maatregelen met zeer grote impact voor Rusland maar ook voor eigen economie en financieel stelsel.
  Maar er is meer:
  • tegoeden van de de Russische centrale bank en commerciële banken werden bevroren c.q. geconfisqueerd;
  • westerse regeringen confisqueerden de bezittingen en het geld van rijke Russische burgers (“oligarchen”). Waarom? Omdat men kennelijk een kennis van Poetin is? Er komt geen rechter aan te pas. Puur politieke willekeur. Een bananenrepubliek waardig. Dit heeft niets meer met een rechtstaat te maken.
 • Obligatie- en aandelenmarkten die volledig afhankelijk geworden zijn van de grillen van centrale banken (ECB, BOJ en FED). Afhankelijkheid van een handvol niet-gekozen functionarissen die in wezen het lot van de wereldwijde kapitaalmarkten beheersen. En beschikken over welvaart en armoede van miljarden mensen.
 • De rol van commerciële banken is in hoge mate uitgespeeld. Een proces dat zichtbaar is in het verdwijnen van bankkantoren, de inperking van de kredietverlening aan het midden- & kleinbedrijf, het niet meer hebben van eigen geldautomaten, het ontslaan van steeds meer bankmedewerkers, de inzet van fintech waarbij bankprocessen (inclusief kredietbeoordelingen) volledig geautomatiseerd plaatsvinden, het niet meer hebben van kluisfaciliteiten voor burgers binnen de banken, de opkomst van een veelheid aan puur digitale banken, de voortschrijdende verhoging van door banken in rekening gebrachte kosten voor het hebben van een bankrekening, in rekening brengen van bereidstellingsprovisies bij financieringen, het in rekening brengen van kasopnames of stortingen, behandelingskosten voor vanalles en nog wat, in rekening brengen van kosten voor het verzorgen van onderzoeken naar witwassen, in rekening brengen van boeterente voor deposito bedragen groter dan € 100.000, etc.. 
 • De Engelse centrale bank weigert gewoon botweg de goudreserve van die Venezuela daar heeft liggen terug te geven. Omdat Engeland de regering in Venezuela niet aan staat…
 • In onder andere de Verenigde Staten is regelmatig sprake van het gesloten zijn van bankfilialen, het grootschalig niet beschikbaar zijn van elektronische betaaldiensten en bankrekeningen, etc..  


Het einde van de banken zal definitief zijn als de centrale banken rekeningen gaan voeren per individuele burger. Deze constructie is momenteel in volle voorbereiding. Bijvoorbeeld bij de invoering van de digitale Euro.

U heeft wellicht niet zo veel op met truckerdemonstranten, Venezuela en Russische oligarchen. Dat is prima. Maar begrijp wel dat de op regels gebaseerde wereldorde waarop ons bestaan, ons vertrouwen, onze beschaving en onze veiligheid is gebaseerd, aan het verdwijnen is. Het illustreert hoe het feitelijk in elkaar zit. Een saldo op een bankrekening is niet uw bezit, maar slechts een vordering op de bank (blokkeert de bank uw toegang: jammer dan) en de staat kan politiek geïnspireerd doen en laten wat zij wil onder inroeping van “noodmaatregelen”, “pandemie”, “oorlog” en “crisisbeleid”.

Het Wereld Economisch Forum is er officieel voorstander van alle mensen (niet: internationale ondernemingen) alle eigendom af te nemen. Meer weten? Lees het op:

Tweede Koude Oorlog: doodsteek voor de globaliseringsplannen van het WEF

Tweede Koude Oorlog: doodsteek voor de globaliseringsplannen van het WEF

We zijn getuige van de herschikking van de wereldorde. Een herschikking niet alleen in geopolitieke zin, maar een herschikking van de wereldwijde toeleveringsketens en een andere kijk op globalisering. 

De economische globalisering, waarbij op basis van verhoudingen in kostprijzen een schikking in de wereldwijde economische activiteiten heeft plaatsgevonden, is ten einde. Door corona maar ook door de momentele Oekraïne crisis zijn de politieke en economische afhankelijkheden in de logistieke ketens volstrekt helder geworden. De fijnmazige en geoptimaliseerde logistieke ketens blijken niet bestand tegen dergelijke disrupties. Concepten als “Just-In-Time” deliveries zijn alleen toepasbaar in een rustige en bovenal voorspelbare wereld. We staan dan ook aan de vooravond van zeer dramatische en onvoorspelbare wijzigingen in de globale supply chains. Het globaliseringsdenken heeft haar langste tijd gehad. En terecht: het was tot voor kort volstrekt ondenkbaar dat grote delen van de Europese automobielindustrie stagnaties in de productie ervaren omdat onderdelen niet leverbaar zijn als gevolg van voornoemde disrupties. Het is daarnaast een vorm van uitbuiting, “a race to the bottom” en volstrekt onethisch om op globaal niveau te komen tot de allocatie van de productie van goederen op díe plekken waar kosten en (ontbreken van) sociale en milieuwetgeving het meest gunstig zijn voor de kostprijs.

Als gevolg van de afgekondigde maatregelen tegen Rusland (blokkeren internationale betalingen met Rusland, confisceren van Russische eigendommen in het buitenland, de steun die Rusland van China krijgt, blokkeren internationale transporten en reizen, etc.) krijgt het “omdenken” inzake globalisering een versnelling. Er ontstaan nieuwe handels-, betalings- en financieringsstromen. En logistieke stromen. Deze ongekend zware maatregelen hebben een olievlekwerking in de verdichte internationale zakelijke netwerken. En heeft het risico van zeer ongewenste bijwerkingen. Het blokkeren van buitenlandse tegoeden van Russische banken bijvoorbeeld kan majeure impact hebben op de stabiliteit van het financiële stelsel in totaliteit omdat die banken uitgebreide financiële relaties hebben met Westerse banken en landen en lopende handelstransacties onmogelijk kunnen maken. Men kan Rusland uitsluiten van betalingssysteem Swift, maar Rusland en China hebben onderling een eigen systeem voor afhandeling van internationale betalingen. Kun je met de roebel niet meer internationaal betalen, dan doen we het via bitcoin.

Als dergelijke effecten zich verspreiden zullen we geconfronteerd worden met de reële mogelijkheid van een versplinterde wereldeconomie, waarin geopolitieke allianties, energie- en voedselstromen, valutasystemen en handelsroutes worden gewijzigd. Een en ander zal na een transitie fase leiden tot regionalisering in plaats van globalisering. Min of meer autarke regio’s als Europa, Noord Amerika, het verre Oosten. De EU stimuleert inmiddels bijvoorbeeld “een eigen chip industrie” teneinde de afhankelijkheid te reduceren.

Hele toeleveringsketens zullen worden geherstructureerd, met nieuwe bronnen en partners in het belang van morele-, politieke-, zakelijke- en veiligheidsoverwegingen. Tijdens deze transitie zal sprake zijn van een enorme volatiliteit en onvoorspelbaarheid. Deze transitie zal leiden tot structureel hogere prijzen voor zowel industrie als consumenten. Momenteel is sprake van conjuncturele inflatie, daar komt een structurele inflatie bovenop.

De toekomstige marktwinnaars zijn díe ondernemingen die investeren in supply chain-infrastructuur en betrouwbare, westers-vriendelijke productielocaties.

De door de Wereldhandelsorganisatie en het World Economic Forum gepropageerde globalisering duurde decennia maar kwam pas echt van de grond toen China in 2000 toetrad. Die denkwijze is nu voorbij. De afhankelijkheden zijn te groot en onwenselijk. Het is toch absurd dat bijvoorbeeld vrijwel alle medicijnen in het Westen worden geproduceerd in China en met name India? 

Het idee van de “maakbaarheid” van een globale samenleving is een illusie. Cultureel, politiek, democratisch en nu dus ook economisch. Hiermee vervallen alle pijlers van het neo-communistische en technocratische denken van het World Economic Forum (bron) (bron).

The WEF Files

The WEF Files

Geactualiseerd op: 21-02-2022.
The WEF Files gaat over de vervlechting tussen Nederlandse politici en het World Economic Forum.
Het is een feuilleton van actuele ontwikkelingen en een dossier voor achterliggende stukken en feiten waarvan de lezer vrijelijk gebruik kan maken.

Jarenlang is door Nederlandse politici en bestuurders het World Economic Forum (WEF) stelselmatig weggezet als een onschuldig platform voor “overleg” tussen overheden, niet gouvernementele organisaties (NGO’s) en het grote internationale bedrijfsleven. Dit betreft met name tech-bedrijven (zoals Apple en Google), beleggers en banken (zoals Berkshire Hathaway en JP Morgan Chase) en farmaceutische bedrijven (zoals Johnson & Johnson en Pfizer). Wij legden eerder uit wat onze opvatting over het WEF is en welke impact het denken van het WEF hop onze samenleving en op de mechanismen van democratische controle op de zittende macht, kan hebben.

Wij verwijzen kortheidshalve naar: “The Great Reset voor Dummies”.

Heeft het WEF eigen doelstellingen?
Ondanks dat Mark Rutte al jaren potsierlijk met tasjes van het WEF rond loopt op het binnenhof zou er niets aan de hand zijn. Het WEF is immers een “overlegplatform”. Kan iedereen meedoen bij het WEF? Nou nee, dat dan weer niet: het WEF is een gesloten elitaire club. Een club voor genodigden. Genodigden zijn uitsluitend personen met impact. Machtig en/of vermogend. Inmiddels is het WEF niet alleen een vergaderlocatie in Davos met voldoende vliegveld capaciteit voor private jets. Het is een institutie op zichzelf geworden. Met heuse “feel good” filmpjes, met een eigen agenda en publicaties. Met een eigen, neo communistische opvatting over de wereldorde. Met een eigen agenda, doelen en een eigen dynamiek. Doel is een technocratisch georganiseerde wereldorde zonder enige democratische legitimiteit noch democratische controle (bron). Een dergelijke maatschappij ordening moet geen weldenkend en moreel mens willen. Als ongekozen bestuurders zonder enige voeling met de samenleving met aandeelhouderswaarde gedreven multinationale ondernemingen bepalen wat er in de wereld gebeurt, dan loopt dat erg slecht af. Er is dan geen plek meer voor de menselijke maat en individualiteit. Een horror scenario zonder moreel kompas.

Dat het WEF geen onschuldig platform voor “overleg” is maar een eigen agenda omtrent de maakbaarheid van de wereld er op na houdt, wordt bijvoorbeeld geïllustreerd in het volgende filmpje:

Wat ons betreft heeft een “platform” geen inhoudelijke doelstellingen. Heeft een “platform” geen Young Global Leadership programma’s. Geeft een “platform” geen boeken uit met een wereldvisie. Sluit een “platform” geen overeenkomsten met landen.

Heeft het WEF een actieve rol om in overheden te penetreren?
Ja, dat blijkt onder andere uit dit interview van Schwab uit 2017 op de John F. Kennedy School of Government:

Is de Nederlandse regering actief betrokken bij The Great Reset?
Mark Rutte heeft de rol van het WEF altijd gebagatelliseerd. Inmiddels legendarisch is het optreden van Gideon van Meijeren die Mark Rutte bevraagt over het WEF. Direct na installatie als kamerlid ontlokt hij Rutte een toelichting op de banden van de Nederlandse overheid met het WEF. Op dat moment (15 juli 2021) wordt de zienswijze van van Meijeren nog botweg weggezet als “complot theorie”. Tevens liegt Rutte over het niet kennen van het boek “COVID-19, The Great Reset”. De brief van Rutte aan Schwab treft u aan in ons archief.

Inmiddels is uit opgevraagde documenten (zie archief) gebleken dat The Great Reset op regeringsniveau reeds lang bekend was. In dit archief kunt u bijvoorbeeld letterlijk lezen dat de bijdragen van Sigrid Kaag aan de Great Reset door het WEF als uiterst belangrijk worden gekwalificeerd. Hoe kan de Great Reset niet bekend zijn bij Rutte als een jaar eerder (1 juli 2020) Kaag hieraan geacht wordt een belangrijke bijdrage te leveren?

Leveren Nederlandse politici en ambtenaren een actieve bijdrage aan de invulling van The Great Reset?
Ja, zie onder meer de volgende video.

Vloeit er geld naar het WEF?
Ja, zie archief waaruit onder andere blijkt dat het verzoek van het World Economic Forum van 12 maart 2021 voor de financiering van een “Gobal Coordinating Secretariat” ad € 651.000, een aantal weken later door onze regering wordt ingewilligd. Om de verstrengeling met het WEF verder te illustreren: de directeur hiervoor wordt geleverd door het Ministerie van Economische Zaken.

Is sprake van juridisch bindende overeenkomsten en afspraken tussen de Nederlandse overheid en het WEF?
Ja, zie bijvoorbeeld het document “Correspondentie-Ministeries-met-World-Economic-Forum-1.pdf” in onderstaand archief.

Archief WEF
Documenten die de belangenverstrengeling met de Nederlandse overheid illustreren.

1 285038737e 3834901f98
ThumbBestandsnaam
ThumbBoeken-en-publicaties-WEF

ThumbDe-WEF-invloed-op-het-corona-beleid-in-Nederland

ThumbWEF-digitaal-paspoort-en-rol-Nederland

ThumbWEF-Videos

ThumbBeantwoording-vragen-over-het-karakter-van-en-de-relaties-van-kabinetsleden-met-het-world-economic-forum-naar-aanleiding-van-antwoorden-eerder-hierover-van-het-kabinet-17-december-2021.pdf

ThumbBrief-Rutte-aan-Schwab-over-The-Great-Reset.pdf

ThumbCorrespondentie-Ministeries-met-World-Economic-Forum-1.pdf

ThumbCorrespondentie-Ministeries-met-World-Economic-Forum-2.pdf

ThumbCorrespondentie-Ministeries-met-World-Economic-Forum-3.pdf

ThumbCorrespondentie-Ministeries-met-World-Economic-Forum-4.pdf

ThumbCorrespondentie-Ministeries-met-World-Economic-Forum-5.pdf

ThumbCorrespondentie-Ministeries-met-World-Economic-Forum-6.pdf

ThumbCorrespondentie-Ministeries-met-World-Economic-Forum-7.pdf

ThumbWEF-Food-Innovation-HUB.pdf

ThumbWEF-Global-Coordinating-Secretary-Food-Innovation-HUB.pdf

ThumbWEF-Who-is-Who-at-2022-Meeting.pdf

16

De in dit archief opgenomen documenten zijn verkregen op basis van WOB verzoeken, betreffen kamerstukken en overige documenten.

Overige publicaties

 • De tentakels van het WEF reiken tot ver in de Nederlandse staat (bron)

Heeft u aanvullende informatie en/of documenten? Laat het ons weten: email.

De tentakels van het WEF in het Nederlandse corona beleid

De tentakels van het WEF in het Nederlandse corona beleid

De machinaties van het World Economic Forum (WEF) worden steeds meer ontmaskerd. Wilt u weten wat de doelstellingen van het WEF zijn, lees dan “THE GREAT RESET voor Dummies”. Wilt u weten wat de connecties tussen de Nederlandse overheid en het WEF zijn, kijk dan op “The WEF Files”. Zelfs Máxima opereert al enige jaren namens het WEF: “Máxima trekpop van het WEF?”.

Heeft het WEF ook zijn tengels in de corona crisis?
Uit WOB (Wet Openbaar Bestuur) verzoeken blijken steeds meer banden met het WEF en de invloed van het WEF op de gang van zaken in diverse landen, waaronder Nederland.

U kent de stelling van het WEF in “COVID-19, The Great Reset: ”The pandemic represents a rare but narrow window of opportunity to reflect, reimagine and reset our world”. Kortom: we gaan de coronacrisis gebruiken om de wereld naar onze inzichten gestalte te geven.

Geen wonder dat het WEF haar rol in de “pandemie bestrijding” heeft opgeëist. Dat blijkt ondermeer uit recent bekend geworden WOB informatie en uit deze video waarin de relatie tussen identificatie, covid en CO2 fotoprint wordt getoond. Of deze video waarin het draagvlak voor vergaande coronamaatrdegelen wordt gepresenteerd.

Documenten van het WEF als toetsingskader voor het ministerie van VWS:


WEF als gesprekspartner voor de beoordeling van corona gerelateerde zaken:

WEF als gesprekspartner van VWS:WEF wil invloed op een initiatief voor vaccinaties:

Internationale coördinatie is uiteraard zinvol. Zeker in een crisis situatie.
Echter tegen de achtergrond van de expliciete doelstellingen van het WEF de wereld naar haar wereldbeeld te willen “shapen”, is hier sprake van een perverse situatie. Waarom zou een “Economisch Forum” invloed moeten hebben in zaken als vaccinatiebeleid? Waarom vragen topambtenaren zich af wat het WEF er van zou vinden? Wie is de baas over Nederland eigenlijk?

Het is goed dat steeds meer banden tussen overheden en het WEF bekend worden. Inmiddels ook in de Verenigde Staten. Bijvoorbeeld zoals blijkt uit deze vlog van Joe Rogan stil wordt van verbazing als hij de WEF informatie te horen krijgt.

Interview Joe Rogan met Maajid Nawaz

Oh ja, internationale coördinatie blijkt onder andere ook hieruit – het zelfde vocabulaire:

Trudeau: protestverbod in noodwet geldt niet voor vluchtelingen, immigranten en etnische minderheden

Trudeau: protestverbod in noodwet geldt niet voor vluchtelingen, immigranten en etnische minderheden

Justin Trudeau’s hardhandige optreden tegen de momentele protesten en de inwerkingstelling van een noodwet is voor iedereen van toepassing behalve vluchtelingen, asielzoekers, immigranten en andere etnische minderheden.
Fake news? Nou nee!

De noodverordeningen van de Canadese regering: SOR / 2022-21 verbiedt mensen om deel te nemen “aan een openbare vergadering waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze zal leiden tot schending van de vrede.”

De wet is echter niet van toepassing op “elke persoon in een klasse van personen wiens aanwezigheid in Canada, zoals bepaald door de minister van Burgerschap en Immigratie of de minister van Openbare Veiligheid en Paraatheid voor Noodsituaties, in het nationale belang is.

Het gaat onder meer om Indiërs, vluchtelingen, immigranten, asielzoekers en ‘beschermde tijdelijke bewoners’.

Deze bizarre vrijstellingen hebben ertoe geleid dat sommige mensen zich afvragen of het verbod alleen van toepassing is op blanke personen.

De leider van de People’s Party of Canada, Maxime Bernier:
“Waarom zijn leden van First Nations, vluchtelingen en tijdelijke bewoners vrijgesteld van het verbod om ‘deel te nemen aan een openbare bijeenkomst waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze zal leiden tot een schending van de vrede’ als onderdeel van de voorschriften van de Noodwet?” 

Het lijkt erop dat de Canadese regering autochtone Canadezen beschouwt als tweederangsburgers die minder rechten zouden moeten hebben dan buitenlanders.

Hoe kan zo’n schaamteloze discriminatie op basis van huidskleur en nationaliteit op enigerlei wijze legaal zijn?

Spelen hier WEF motieven een rol? Wat is hier aan de hand?
Waar is de collectieve verontwaardiging van overheden en politici over de misstanden in Canada? Iemand?


Elon Musk heeft Trudeau op Twitter al uitgemaakt voor Hitler (bron). Heeft hij een punt?
Trudeau’s beleid gaat inmiddels alle perken te buiten…
Onmenselijk, onethisch, disproportioneel en welhaast fascistoïde.

RTL Nieuws 18 februari 2022

UPDATE 20-02-2022
Zie hier de resultaten van blokkeringen van bankrekeningen van personen en bedrijven die het niet eens zijn met het gevoerde beleid:

Bron: ZeroHedge


De tentakels van het WEF in het Nederlandse corona beleid

Máxima trekpop van het WEF?

OPINIE
Instrumenten van het World Economic Forum (WEF) haar totalitaire doelstellingen (bron) te realiseren zijn onder andere het infiltreren van regeringen (bron) en gebruik maken van het momentum van angst dat is ontstaan door de corona pandemie. In de woorden van Schwab: “The pandemic represents a rare but narrow window of opportunity to reflect, reimagine and reset our world”. Men windt er geen doekjes om. Niet alleen wat betreft het veranderen van de samenleving op basis van een ondemocratisch, technocratisch en neocommunistisch wereldbeeld. Maar het moet ook snel gaan, gebruik makend van de angst en chaos als ontstaan door de corona pandemie. 

Gebruik maken van angst in de samenleving teneinde de wereld naar eigen goeddunken te veranderen is totalitair, onethisch en ronduit abject. Goed dat er in onze rechtstaat partijen zijn waarvan verwacht mag worden dat die boven de waanzin van alledag staan. Partijen met eruditie, senioriteit en een onafhankelijke positie en attitude. In onze constitutionele monarchie zou je dat verwachten van bijvoorbeeld het koningshuis. Maar wat blijkt?

Koningin Máxima laat zich kennelijk als een trekpop van het WEF gedachtengoed voor de kar van het WEF en de Nederlandse regering spannen teneinde te lobbyen voor de invoering van een digitaal paspoort. Nederland wil daarin (weer eens) vooroplopen (zie: “WEF-Digitaal- Paspoort-en-rol-Nederland” op deze pagina)  en schuift Máxima als colporteur naar voren. Niet het met koninklijk gepaste distantie waarborgen van democratie, mensenrechten, grondrechten, maatschappelijke stabiliteit en humaniteit, maar in lijn met de woorden van Schwab: “the crisis has created momentum in many countries to implement new ID systems ” gebruik maken van de corona pandemie om een digitaal paspoort er door te drukken. En niet alleen een digitaal paspoort, maar dat gekoppeld aan allerlei andere functionaliteiten. Máxima: “… ID systems can achieve the greatest impact when they are close related with other digital public goods”. Voor toegang, connectiviteit, consumenten systemen, betaalsystemen, etc..

Koningin Máxima (deel uitgesproken tekst: hier)

Máxima met Rutte en Kaag op bezoek bij Schwab en echtgenote (januari 2019)

Digitale identiteitssystemen handig toch?
Dat is zondermeer het geval. Eén systeem voor alles. Een droom voor de gebruiker. Een natte droom voor overheden in hun streven naar macht en controle. Een trauma voor iedereen die bezorgd is voor zijn privacy en vrijheden.

Wie op de website van eID (EU initiatief om te komen tot een digitaal paspoort) kijkt, slaat de schrik om het hart. Zonder gêne worden de volgende functionaliteiten als voordelen van de eID genoemd:

 • Submit your Tax Return
 • Check your Criminal Record
 • Apply or convert your Driver’s License
 • Apply for a pension
 • Manage your residence information
 • Access Social Security Services
 • Apply for university
 • Access online public services in other countries
 • Bank account opening
 • Verzekeringen, e-commerce, toegang tot de zorg, etc.

Per saldo voorziet men mogelijkheden zo ongeveer alle aspecten van het leven digitaal aan elkaar te knopen. Of, nogmaals, zoals Máxima het zegt “ID systems can achieve the greatest impact when they are close related with other digital public goods.”.

De EU ziet het als volgt voor zich:

Allemaal theorie van ambtenaren?
Nou nee, conform de “Country Overview” op genoemde website is de eID implementatie status per 29 juli 2021 als volgt:

De Roemenen kijken het eerst nog even aan.

Het ultieme schrikbeeld
Een overheid die de neiging heeft haar macht en controle over de burger steeds verder te vergroten, veelal onder het mom van criminaliteits- en terrorismebestrijding dient haar plek te kennen. Zij dient dienstbaar te zijn aan de burger en niet andersom. Leven in vrijheid is niet compatible met een alles overheersende overheid. Wat daarvan het gevolg kan zijn zien we in China. Daar bepaalt de staat alles. Bijvoorbeeld door toepassing van een social credit systeem waarbij elke individuele burger credits kan verzamelen op basis van zijn sociale en economische gedrag. Zijn je credits op dan wordt je buitengesloten. Is je CO2 tegoed op dan geen vlees meer eten of tanken. Je moet er niet aan denken. De harde realiteit in China: “23 miljoen Chinezen mogen niet meer reizen omdat ze te weinig ‘punten’ hebben“. Maar dat zal in Nederland toch niet gebeuren? De Nederlandse overheid is toch een fatsoenlijke en ethische overheid? Dat is bepaald geen zekerheid als men bekijkt wat de opvatting van de regering en de meerderheid in de Tweede Kamer der Staten-Generaal hierover is:

Heeft in Nederland nog íemand ze op een rij en verweert zich tegen dergelijke ontwikkelingen?
Nauwelijks. In Nederland is bijvoorbeeld de Wet Gegevensverklaring Samenwerkingsverbanden (WGS) thans in behandeling. De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft deze inmiddels goedgekeurd (sic). Maar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ontraadt de Eerste Kamer met klem deze wet aan te nemen. Het is een opmaat voor het koppelen van veel meer (private en publieke) gegevens dan die genoemd zijn in het wetsvoorstel. Volgens het voorstel mag de regering later nieuwe samenwerkingsverbanden aanwijzen, die ook weer gegevens mogen delen (bron).

Maar er is meer…
Die fijne EU die er altijd prat op gaat dat zij “borgt dat er geen oorlog komt” in Europa heeft inmiddels de oorlog verklaard aan de Europese burgers. Wat dacht u hier van: de Europese Commissie denkt na over een nieuw register om alle bezittingen van burgers te registreren. Daarin moeten niet alleen eigendommen in de vorm van onroerend goed, grond en aandelen worden opgenomen, maar ook bezittingen als edelmetalen, cryptomunten, sieraden, kunstwerken, auto’s, boten, etc.. Lees het hier en huiver!

En wat betreft Máxima. Niet alleen Willem-Alexander “Hij is een beetsje dòm”, maar zij zelf ook om zich hier voor te lenen. Jammer. Want wie een beetje maatschappelijke antenne heeft begrijpt dat hier maatschappelijk en politiek “gedoe van komt”.