De Jonge: we kunnen het virus verslaan bij een vaccinatiegraad van 124,3%

De Jonge: we kunnen het virus verslaan bij een vaccinatiegraad van 124,3%

Het Genootschap heeft altijd een kritisch oordeel gehad over het feit dat de modellen van het RIVM niet openbaar zijn gemaakt. Zoals bekend is zelfs een motie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal verworpen die erop gericht was onafhankelijke wetenschappers inzicht te verschaffen in de rekenmodellen die door het RIVM worden toegepast. Wij achten dit bijzonder laakbaar in een democratisch stelsel in de wetenschap dat juist op die modellen een groot deel van het coronabeleid is gebaseerd. Let wel: in de grootste gezondheidscrisis ooit. Wetenschappelijke zorgvuldigheid is dan van het grootste maatschappelijke belang. De modellen zijn nooit openbaar gemaakt voor review, hetgeen het vermoeden wekt dat deze kennelijk een onafhankelijke wetenschappelijke toets der kritiek niet kunnen doorstaan. Iets voor de aanstaande parlementaire enquete.

Het Genootschap heeft daarop via haar netwerk onderzocht in hoeverre niet op andere wijze zicht op deze zaak kan worden verkregen. Zo is contact ontstaan met Ir. J. De Jonge. Overigens geen familie van….

De Jonge is “statistical modeler” met een rijke internationale carrière in zowel bedrijfsleven, instituties en NGO’s. Tot in Noord-Korea toe. 

Via een techniek geheten “reversed engineering” is door hem de laatste maanden gebruik gemaakt van de tijdens de corona crisis door het RIVM gepresenteerde voorspellingen en de cijfers over de feitelijke ontwikkelingen uit diverse bronnen als: CBS, RIVM, LCPS, VentiCare, VolksgezondheidenZorg, etc.. 

De techniek van reversed engineering wordt onder andere gebruikt bij het schaamteloos nabouwen van software toepassingen van concurrerende ontwikkelaars. Wat daarbij gebeurd is het analyseren van de output van een proces of product aan de hand van de verschillende input parameters. Op grond daarvan vindt modelbouw plaats teneinde het originele proces en/of product via simulatie te evenaren. En waar mogelijk te verslaan.

De Jonge heeft als het ware de modellen van het RIVM nagebouwd en de kwaliteit getoetst door de uitkomsten van de modellen te vergelijken met wat in real life de ontwikkelingen waren. Daaruit is bijvoorbeeld gebleken dat de RIVM modellen er van uitgegaan dat de corona vaccins, ook daadwerkelijk vaccins zijn en dus levenslange bescherming bieden tegen een bepaalde variant van het virus. Zoals elk ander normaal vaccin dat doet. Bijvoorbeeld tegen pokken, kinkhoest, difterie, etc.. Recent is gebleken dat de corona vaccins een beschermingsduur van slechts ca. 240 dagen hebben. En dan moet worden bijgeprikt. In Israël is men inmiddels bezig met de 4e prik. Door deze afnemende bescherming bieden de vaccins geen 95% bescherming zoals initieel is gecommuniceerd maar gemiddeld slechts de helft daarvan gedurende de looptijd. 

Gaven de modellen van het RIVM aanvankelijk aan dat we er met een beschermingsgraad van de bevolking van ca. 65% wel zouden zijn (in het kader van groepsimmuniteit), te bereiken via een zogenaamde “intelligente lockdown”, thans is sprake van een percentage personen in Nederland dat antistoffen heeft ontwikkeld van ca. 98%. Door vaccinatie of door natuurlijke immuniteit na besmetting. En we zijn er nog niet gezien de vollopende ziekenhuisbedden en oplopende sterfte. Met name bij ouderen.

Het Genootschap heeft De Jonge gevraagd te bepalen welke vaccinatiegraad dan eigenlijk wel afdoende is. Hij heeft, onzeker over de uitkomsten van zijn initiële berekeningen, lang gewacht met de presentatie van zijn bevindingen en intervisie van collega’s uit zijn vakgebied gevraagd. Deze hebben de modellen en uitkomsten beoordeeld en waar nodig zijn na vaktechnisch overleg parametriseringen bijgesteld.

Op basis van het gevoerde coronabeleid en de gesimuleerde berekeningsmodellen van het RIVM, blijkt een vaccinatiegraad van 124,3% afdoende om, zoals minister Hugo de Jonge het formuleert “het virus er onder te krijgen”. Daarbij is wel rekening gehouden met invoering van mondkapjes, 1,5 meter afstand, hoesten in de ellenboog, ruime maatschappelijke toepassing van de QR code gedurende het griepseizoen (pakweg november tot april).

We vroegen De Jonge om enige uitleg.

Redactie: “Hoe is dat te verklaren die 124,3%?”

De Jonge: “Dat komt gewoon uit het doorgerekende model.”

Redactie: “Dat is wel erg onwaarschijnlijk. Is dat model openbaar zodat het kan worden getoetst door derden?”

De Jonge: “Dat is niet gebruikelijk, u kunt op mij vertrouwen. Dit is gedegen werk.”

Redactie: “Op deze wijze is het net zo’n black box als bij het RIVM natuurlijk. Heeft u bijvoorbeeld overwogen om uw model te valideren met het verband tussen toenemende vaccinaties, afnemende besmettingen, afnemende IC capaciteit en oplopende oversterfte? En dat geëxtrapoleerd conform methode Kuipers?”

De Jonge: “Jazeker, maar Kuipers was onbereikbaar. Zat voortdurend bij Jinek”.


Enfin, zoals Rutte aan het begin van de crisis al zei: we moeten vertrouwen op de wetenschap.
Dus laat even op u inwerken: 124,3%…. 

Dat betekent dat we er pas zijn als de Nederlandse bevolking met 24,3% is gegroeid ten opzichte van stand heden. Behalve Klaus Schwab wil iedereen echter zo spoedig mogelijk van corona af. Gezien de dynamiek in de bevolkingsopbouw, inclusief momentele oversterfte en de op korte termijn ondanks de genomen maatregelen te verwachten sterfte in de groep “ouderen met onderliggend lijden”, blijkt het noodzakelijk dat wij een ruimhartiger immigratiebeleid voeren. Indien wij binnen 1 jaar “het virus willen verslaan” betekent dit dat wij 4.767.600 gevaccineerde immigranten dienen te verleiden naar ons land af te reizen. 

De daarvoor benodigde huizen kunnen worden gebouwd door alle boeren te onteigenen en de benodigde hoeveelheid beton kan worden verkregen door de met slavenhandel gefinancierde grachtengordel van Amsterdam en de binnensteden van Delft, Leiden, Haarlem en Den Haag te vermalen. Dat zou heel “woke” zijn. De benodigde extra energie kan worden verkregen middels gesubsidieerde bio-verbranding van gerooide oerbossen uit Roemenië. De trotse Nederlandse marinevloot kan de vloot van Roemenië in een annexatie oorlog wel hebben. 

De oplossing voor de coronacrisis met een IFR vergelijkbaar met die van een forse griep, ligt gelukkig voor het grijpen. 

Enquete naar perceptie oversterfte zomer en herfst 2021

Enquete naar perceptie oversterfte zomer en herfst 2021

Het Genootschap heeft voortdurend gerefereerd aan de structureel stijgende oversterfte van de afgelopen weken. Oversterfte treedt op indien er meer mensen overlijden dan statistisch (door het CBS) wordt verwacht. Dergelijke oversterfte treedt overigens op in heel Europa. De oorzaken zijn thans in onderzoek. 

Zelfs indien men de oversterfte corrigeert voor het aantal met corona overleden personen, is sprake van zeer aanzienlijke structurele en oplopende oversterfte. Het aandeel aan corona gerelateerde doden is in feite een fractie van de oversterfte die kennelijk andere oorzaken heeft. De cijfers van Nederland (CBS) per week zijn als volgt:

Zoals aangegeven (na aftrek van corona doden) stijgt de oversterfte trendmatig verder:

De autoriteiten hebben een kennelijke omerta over dit thema afgekondigd. Om bij het thema te blijven: RIVM en CBS zwijgen als het spreekwoordelijke graf. De reguliere CBS cyclus van rapporteren over sterfte naar doodsoorzaak is plotseling opgeschort. Recent onderliggend cijfermateriaal is thans niet meer beschikbaar. Zie ook: De Corona Files.

Bij gebrek aan cijfers heeft het Genootschap via een poll onder haar leden in kaart gebracht wat de maatschappelijke denkbeelden zijn over de mogelijke oorzaken van deze oversterfte. Wij zijn van de harde cijfers, maar de perceptie over de werkelijkheid is ook van belang in de oordeelsvorming over de wereld waarin wij leven. Als de overheid geen cijfers vrijgeeft, ontslaat ons dat niet van de maatschappelijke plicht tot verder onderzoekswerk. De resultaten van de enquête zijn vannacht verwerkt want wij hechten aan tijdige en actuele informatieverstrekking.

Wij hebben de ondervraagden toegelicht wat onder oversterfte te verstaan is en hen vervolgens gevraagd wat zij denken dat de mogelijke oorzaak daarvan is of kan zijn, aan de hand van een aantal vooraf geformuleerde mogelijke antwoorden. De resultaten zijn opmerkelijk:

Maar liefst 17,43% van de respondenten denkt dat de oversterfte verband houdt met het veranderende klimaat. Het Genootschap heeft al langer het vermoeden dat in de media de neiging bestaat in hoge mate van alles in verband te brengen met het klimaat. Bijvoorbeeld zaken als pensioenrendementen, de mate van deugen, woke, uitbraak van ziektes, migratie, de wens tot een sterke overheid en toenemende rol van NGO’s, dijkdoorbraken, wervelstormen, energieprijzen, grand standing, etc.. Het Genootschap heeft echter kennelijk volledig over het hoofd gezien dat het klimaat in de perceptie van zo velen mogelijke oorzaak is van de oversterfte sinds week 22 van dit jaar. Tot die tijd had het klimaat die impact op de sterfte nog niet. Sterker: in de eerste weken van 2021 was sprake van substantiële ondersterfte. Een negatief klimaat effect aldus. Het schoot in die tijd inderdaad niet erg op met de opwarming van de aarde getuige de enorme sneeuwmassa’s die her en der in Nederland zijn neergedaald. Overigens is 9,2% van de respondenten van mening dat het weer invloed heeft op de oversterftecijfers, maar wij merken op dat de zomer/herfst 2021 bijzonder mild was en oversterfte op basis van “een hete zomer” niet aan de orde kan zijn.

Zeer verontrustend en verdrietig stemmend is het feit dat 6,8% aangeeft te vermoeden dat opgelopen mentale druk de oorzaak van de oversterfte is of kan zijn. Laten we vurig hopen van niet. Conform CBS gegevens is ten tijde van de corona crisis sprake van sterk gedaalde mentale gezondheid:

Bij 14,76% van de ondervraagden heerst de opvatting of de vrees dat sprake kan zijn van mortaliteit als gevolg van de vaccinatie campagnes. Een aanzienlijk deel van de respondenten is kennelijk niet gerust op de langere termijn effecten van de vaccinaties c.q. is daar onzeker over. 


Wij wilden u deze informatie niet onthouden. Wij zijn nog doende in de data een uitsplitsing te maken naar geslacht, althans naar de verschillende varianten van LHBTQIA+, leefomgeving (verstedelijkt vs. landelijk), dialectgebied, opleidingsniveau, inkomensklasse, vermogensklasse, woke-klasse, leeftijdsklasse, politieke voorkeur, kranten abonnement, lichaamslengte en schoenmaat. Uiteraard met referte aan onze eerdere nulmeting.

Uit de data blijken eerste signalen dat NRC lezende D66 kiezers uit verstedelijkt gebied met een bovengemiddeld opleidingsniveau, een vermogensklasse in het 4e kwartiel en een hoog deug gehalte bovenmatig sterk de invloed van het klimaat vermoeden. Prof. Dr. Akkermans ventileert ter zake: “What else is new”. Akkermans wordt nadrukkelijk genoemd voor een positie in het volgende kabinet.


Het Genootschap zoekt het verder uit.

De resultaten kunnen nog even op zich laten wachten.

De feminisering van de samenleving

De feminisering van de samenleving

OPINIE
Feminisering is de aanduiding voor het toenemen van de invloed van het vrouwelijke in de samenleving. De term kan specifiek slaan op toename van het aantal vrouwen in bepaalde sectoren van de samenleving maar ook op een toename van vrouwelijke waarden, vrouwelijke rolpatronen of feministische politieke waarden. Per saldo betekent dit dat de samenleving als geheel vrouwelijker wordt naarmate vrouwelijke waarden een belangrijkere rol in de samenleving innemen. Genootschapslid Prof. Dr. Akkermans spreekt steevast over “verklonterde verwijving” van de samenleving. Akkermans wordt momenteel prominent genoemd voor een positie in het volgende kabinet.

Het Genootschap kan er duidelijk over zijn: man en vrouw zijn ongelijk. Zelfs op elementair genetisch niveau. Iedereen is gelijkwaardig. Gelijkwaardig voor wet, respect en maatschappelijke kansen. Gelijkwaardig, maar niet gelijk. 

Een belangrijk element in de feminisering is de afkalving van het masculine imago van mannen. Stoere mannen zijn uit, lieve zachte mannen zijn in. Wie kent de campagne niet: “Vrouwen dromen van mooie en zorgzame mannen, maar deze mannen hebben al een man”. Menige knul met gepuzzelde blik achterlatend.

Wanneer het gaat over het slechte presteren van jongens in het onderwijs is dit conform huidige sociologische inzichten vermoedelijk te wijten aan de grote rol van vrouwen binnen onderwijs en opvoeding. Binnen het basisonderwijs is bijna geen man meer te vinden, inmiddels is ruim 85% van de instromers vrouw. Bovendien eindigt bijna 40% van de huwelijken in echtscheiding waarna de vrouw in de meeste gevallen de opvoeding voor haar rekening neemt. 

Ook al gaat de kleine guitige knaap (tijdens of na huwelijk) naar de peuterspeelzaal, ook daar is bijna geen man (met VOG) te vinden. Gevolg: jonge jongens hebben geen mannelijk rolmodel meer waardoor ze zich vrouwelijker ontwikkelen. 

Kan een jongen, geen jongen meer zijn en zijn mannelijke deugden niet meer op optimale wijze ontwikkelen tijdens jeugd en pubertijd? Uit onderzoek van de Universiteit van Pennsylvania (USA) bij 1.000 vrijwilligers is gebleken dat mannen- en vrouwenhersenen fundamenteel anders in elkaar zitten wat betreft de “bedrading”. Mannen hebben in het algemeen meer verbindingen tussen het voorste en het achterste gedeelte van de hersenen, terwijl bij vrouwen de sterkere verbindingen gewoonlijk tussen de linker- en rechter hersenhelften lopen. Dat betekent dat mannen logischer denken en een beter ruimtelijk inzicht hebben. Vrouwen zijn intuïtiever en hebben een grotere emotionele intelligentie. Ze hebben ook een beter geheugen voor woorden en gezichten. 

Video

Het Genootschap sluit niet uit dat jongens die opgroeien in een omgeving met vrijwel uitsluitend feminiene rolmodellen geestelijk wat in de knoop raken. Of op zoek gaan in het LHBTIQA+ portfolio. Het lesmateriaal in het (basis) onderwijs biedt weinig prikkels om de specifiek mannelijke basiseigenschappen te ontwikkelen. Stimulansen om zelf te klussen, wekkers en fietsen uit elkaar te halen teneinde iets te reproduceren dat op wekker en fiets lijkt zonder schroeven over te houden, ontbreekt in hoge mate. Knutselen op de basisschool is een soort verwijfd aftreksel waarbij de kinderen wordt gevraagd “iets liefs voor mama” te maken. Competitie wordt ontmoedigd want “iedereen is gelijk”. Lesmateriaal is geslachtsloze eenheidsworst. In het basisonderwijs gericht op het behalen van een gunstige CITO score. Het Genootschap pleit voor een separate mannelijke en vrouwelijke CITO toets. Onderzoek dient plaats te vinden naar verdere differentiatie naar LHBTIQA+ CITO toetsen. Zoals Akkermans het verwoord: “sommigen vinden dat differentiëren moeilijker is dan integreren, niet alleen in de wiskunde”.

In de prehistorie was onderwijs nog geen verdienmodel. Als jonge jongen kreeg je “training on the job”. Had je honger dan kreeg je de opdracht (probleemgestuurd) met blote handen een konijn te vangen. Dat is geen sinecure. Daar leer je van en ontwikkel je je skills.

De maatschappij vaart er wel bij optimaal gebruik te maken van de goede eigenschappen van iedereen. Daarbij hoort het stimuleren van pluriformiteit, niet van eenheidsworst.

Feminisering is een verschijnsel dat zich gaandeweg meester heeft gemaakt van de samenleving. Er zit geen rem op, net als bij belastingheffing en de groei van het aantal ambtenaren. Zie ook: Cuba aan de Noordzee. Waarschijnlijk een uitvloeisel van doorgeschoten emancipatie en de Marxistisch geïnspireerde gedachte dat iedereen gelijk is. Deze foto uit 2014 illustreert dat het verschijnsel toen ook al voorkwam:

Deze foto illustreert tevens dat, afhankelijk van de omstandigheden, het bedradingsschema in de hersenpan het verschil kan maken.

Akkermans heeft een punt in zijn diskwalificerende opvattingen over het streven naar eenheidsworst.
In retrospectie blijkt namelijk dat uitsluitend de andersdenkenden, de mislukkelingen, de non-conformisten, de originele denkers en de rebellen het verschil maken. In kunst, wetenschap, techniek en samenleving.  

Eigenlijk zoals in misschien wel de beste reclame ooit: Think Different.

Here’s to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes… the ones who see things differently — they’re not fond of rules… You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can’t do is ignore them because they change things… they push the human race forward, and while some may see them as the crazy ones, we see genius, because the ones who are crazy enough to think that they can change the world, are the ones who do. — Steve Jobs, 1997 [ video ]

Akkermans, inmiddels 4 droge witte verder, hecht er aan, tegen de achtergrond van het onderhavige, te illustreren dat hij enkele dagen bij de nonnen in Vught heeft doorgebracht om zijn zakelijk Frans aan te scherpen: “Va te faire foutre avec ces bêtises!”. Waarvan akte.

Zwijgen is spreken, zilver is goud

Zwijgen is spreken, zilver is goud

In het kader van de kennelijke omerta met betrekking tot de informatie die deel uit maakt van het corona dossier (De Corona Files), zullen het ministerie van VWS, het RIVM en het CBS ongetwijfeld het literair hoogstaande gezegde hanteren: “Spreken is zilver, zwijgen is goud”. Het uitspreken van een dergelijke bezwerende formule schept onderlinge verbondenheid en afstand tot het klootjesvolk in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, pers en bezorgde burgers. “Burger”, het woord alleen al. Het klinkt naar personen met “rechten”. 

In de volksmond wordt dit gebrek aan transparantie door overheid en instituties regelmatig verbasterend aangeduid als: “Zwijgen is spreken, zilver is goud”. Ofschoon deze variant in de opvatting van het Genootschap van filosofische diepte getuigt (iets niet zeggen, zegt genoeg) en een visie illustreert op de koersontwikkeling van edelmetalen, achten wij deze variëteit toch verwarrend. Bij eerste kennismaking met deze frase bij een glaasje wijn in ontspannen sfeer kan een glazige blik en de roep om een refill optreden.

Het Genootschap heeft haar commissie “Transparant & Integer”, voorgezeten door Prof. Dr. Akkermans, verzocht de huidige staat van transparantie van de door met belastinggeld betaalde collectieve sector (1 op 3 banen in Nederland is inmiddels een baan in de collectieve sector: zie “Cuba aan de Noordzee) te onderzoeken. Zij kwam vannacht met haar interim rapportage. Deze is thans nog onder embargo maar het Genootschap acht de bevindingen van dermate importantie dat maatschappij en volk er bij gebaat zijn hier, zij het summier, reeds kennis van te nemen.

Belangwekkende conclusies zijn:

 • Het is de plicht van de overheid en overheidsinstituties om volstrekt transparant verantwoording af te leggen en het is de plicht van de burger daarop doorlopend toe te zien. 
 • Wie de wet verzet al naar het uitkomt, baant de weg voor het recht van de sterkste (JdU).
 • Er is sprake van sterk inflatoire effecten op de toezichthoudende rol van toezichthouders, parlement en pers doordat deze noch onafhankelijk zijn (door afhankelijkheid van middelen en/of organisatorische positionering en/of sociale of hiërarchische druk), noch over adequate “intrinsiek onafhankelijke inborst” beschikken. Dergelijke functies zijn in de regel bezet met kleurloze, veelal eigen belangen (partijpolitiek, carrière politiek of geldelijk gewin) dienende, bange (een toezichthouder moet op zijn tijd impopulair kunnen zijn en robuust optreden) mensen. Als het feest te gezellig wordt moet iemand het licht aandoen en de bel voor de laatste ronde luiden en er niet nog een vaatje bijzetten. Bestuurders met “ongeklopte slagroom” in de ruggengraat.

Aldus enkele scherpe bewoordingen uit de concept rapportage. Akkermans heeft ondanks de voortschrijdende leeftijd nog weinig aan passie en scherpte ingeboet. 

Zoals u begrijpt moet hier nog even de redactie over heen maar de strekking van de commissie is helder.

Het is nu wachten op de resultaten van het vervolgonderzoek.

Postscriptum: het Genootschap acht zich niet gebonden aan de obscure oproep en maatschappij opvattingen van Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant, die van mening is: dat overheid, wetenschap en journalistiek met één mond moeten spreken. Het Genootschap is van het vrije denken, het vrije woord, pluriforme opvattingen die elkaars slijpsteen zijn teneinde het denken en de maatschappij vooruit te helpen. Innig verbond van overheid, wetenschap en journalistiek leidt tot overheidsgedomineerd denken. Een natte droom voor Erich Honecker (1912-1994). Kortom, u kunt de Volkskrant wel opzeggen.

Formule voor de berekening van de ergte van de covid ramp

Formule voor de berekening van de ergte van de covid ramp

Het Genootschap kreeg van een om vertrouwelijkheidsredenen niet nader te noemen ministerie, de vraag te onderzoeken hoe erg de huidige wereldwijde corona pandemie nu eigenlijk is. Na verhitte debatten is een werkgroep ingesteld met de opdracht het bestuur daaromtrent te adviseren. De werkgroep bestaat uit een aantal eloquente emeritus hoogleraren van het Genootschap. Samen met de vakgroep theoretisch-holistische fysica (THF) van de Universiteit van Zutphen (UVZ) hebben zij onderzoek verricht naar de onderhavige kwestie (OK). Voor dit onderzoek is een zogenaamde ‘combi-subsidie’ verkregen van het ministerie van VWS en farmaceutisch bedrijf Pfizer. De onafhankelijkheid van dit onderzoek is hierdoor echter niet in het geding.

Als referentiekader is het baanbrekende werk van Prof. Dr. Dr. Ir. Ir. Battus Ing. RA MBA gebruikt. Tijdens zijn studiejaren (1947-1983) was hij barkeeper in ‘Café de Uitwoning’ aan de Altaarsdriek te Emmen. In die jaren heeft hij kennelijk een doortastende kijk op rampen ontwikkeld. Battus heeft als onderdeel van zijn legendarische dissertatie “De encyclopedie” (…der encyclopedieën) (ISBN 902145131) in meer generieke zin een formule ontwikkeld voor de berekening van de ergte van rampen (zie pagina 6632-6633). Voor zijn tijd was daar nog nooit van gehoord. Na zijn tijd, buiten de kring van ramp theoretici, eigenlijk ook niet meer. 

Battus’ revolutionaire formule luidt:

Een formule met de eenvoud van eisemseekwadraat (E=MC2).
Einstein en Battus spelen in dezelfde league.

Wat staat hier?

E = de ergte van betreffende ramp
N = het aantal slachtoffers
A = de afstand tot de ramp
T = de tijd die verstreken is tot de ramp

De rationale is als volgt:

 • N: een ramp is erger naarmate sprake is van meer slachtoffers. Als er geen slachtoffers te betreuren zijn dan is er de facto geen ramp;
 • A: een ramp van gelijke omvang (gelijk aantal slachtoffers) in Andorra wordt door de meerderheid als minder erg gepercipieerd dan een dergelijke ramp in de eigen straat. Hoe groter de afstand hoe kleiner de ramp. De ergst denkbare ramp (E is dan oneindig) is uiteraard als de afstand nul is: dan bent u immers zelf slachtoffer;
 • T: hoe langer het geleden is dat een ramp heeft plaatsgevonden, des te minder erg de ramp. T kan niet nul zijn, want men hoort de ramp als tijd iets later.
 • Log: logaritmische schaal, immers, het verschil in ergte tussen bijvoorbeeld 100.000 en 100.100 slachtoffers is relatief betrekkelijk.

Door deze benadering is na jaren onderzoek bereikt dat rampen eindelijk op zinvolle wijze vergelijkbaar zijn. Bijvoorbeeld een treinramp met een kernoorlog.

De formule heeft een universeel karakter en is derhalve in principe ook van toepassing op de corona pandemie. Het kabinet heeft echter gemeend dat de corona pandemie een uitzonderlijke ramp is. Corona heeft de “A” status. Net als ebola, een ziekte met een IFR (Infection Fatility Rate) van ca. 50% (bron: Jaap).

Hierdoor past de corona ramp niet meer in de berekeningswijze van Battus. Derhalve adviseert de onderzoeksgroep na 7 maanden studie in haar concept rapportage de formule te wijzigen in:

Waarbij c: de corona coëfficiënt is. C=1 voor normale rampen (vliegtuigongelukken, kernrampen, oorlogen, tsunamis, etc.) en c=pi (ongeveer 3.14159265359) ingeval sprake is van positieve PCR tests. C weegt zwaar, vandaar het kwadraat.

De onderzoeksgroep heeft recent gemeld dat de rapportage niet zal worden gefinaliseerd wegens gebrek aan financiële middelen. Het geld is op. Pfizer heeft echter laten weten enthousiast te zijn over de uitkomsten aangezien deze aansluiten bij het door haar gevoerde beleid.

De conceptrapportage is ter intervisie voorgelegd aan de heer A. Osterhaus (emeritus hoogleraar virologie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam). Deze kon zich vinden in de conclusies en aanbevelingen. Ongevraagd adviseerde hij een vaccinatie campagne teneinde pi met ca. 95% te reduceren.

Na afsluiting van dit onderzoek zullen wij u nader berichten.

Worden Rutte en de Jonge nog gesteund door het leger?

Worden Rutte en de Jonge nog gesteund door het leger?

Deze vraag stond gisteren centraal in het periodieke Redactie overleg van het Genootschap. De inname van droge witte was bovengemiddeld, maar de zitting werd als altijd strak door de Praeses (een sinds 1995 verouderde spelling van ‘preses’, het Genootschap koestert graag onschuldige tradities) voorgezeten. Een toonbeeld van eruditie en senioriteit. Voorlopig mag hij blijven.

De voorliggende vraagstelling is brisant daar deze refereert aan omwentelingen in de machtsstructuur van bananenrepublieken. Een vraag die vragen oproept. Is Nederland een bananenrepubliek? Is het Nederlandse leger in turbulente tijden een factor van betekenis? Is het stellen van de vraag al een daad van opruiing? Past deze vraag in de woke beweging? Een enkel junior lid vroeg zich af in hoeverre Rutte inmiddels niet reeds uit functie getreden was. Een ander begon een prikkelende analyse over de schoenen van de Jonge. Naar mate het promillage vorderde werden de door het Genootschap gebezigde definities van “knurft” en “wappie” geraadpleegd teneinde Marc en Hugo te “ranken”. Het Genootschap zal deze puberale gang van zaken meenemen in de individuele eindejaar gesprekken van betreffende leden. Een exit als “bad leaver” is conform de statuten nimmer uitgesloten. Het staat geroyeerde leden uiteraard vrij een functie bij een lokale motorbende te ambiëren.

Terug naar de onderhavige vraagstelling.

Is Nederland een bananenrepubliek?
Nederland is wereldleider als het gaat om agrarische technologie. De ondermeer in Wageningen ontwikkelde kennis is wereldwijd vermaard. Patenten worden enthousiast door Chinezen geschonden. Een indicatie voor de voortreffelijke kwaliteit van onze bedenksels. Agro is een van de belangrijkste export sectoren van Nederland. Desalniettemin is het land er nooit in geslaagd een banaan van betekenis voort te brengen. Bestuurlijk tendeert ons land echter wel degelijk naar een bananenrepubliek. Wij verwijzen hier kortheidshalve naar de analyse van het Genootschap inzake corruptie en de schrijnende minachting van de burger en overtreding van de wet door de overheid: De Corona Files. Economisch en ambtelijk gaat het de goede Caraïbische kant op: Cuba aan de Noordzee.

Is het leger een factor van betekenis in roerige tijden?
Het antwoord kan kort zijn: neen. Het leger, opgericht in 1814, bestaat uit landmacht, marine, luchtmacht en marechaussee en heeft de volgende kenmerken:

Personeel: 68.007, bestaande uit militairen: 41.250, burgerpersoneel: 20.330 en reservespelers op de bank: 6.427 (stand  1 juli 2021). 1/3 is feitelijk niet onder de wapenen. Dit betreft ondermeer boekhouders, AVG deskundigen, inclusiviteitsmanagers en ISO specialisten. Nederland heeft ruim honderd generaals, admiraals, schouten bij nacht, kommandeurs en commodores in actieve dienst.

Materieel: Pantservoertuigen: 813, Vliegtuigen: 85, Helikopters: 77 en Schepen: 29.

Dit klinkt bij eerste kennisneming als een serieus te nemen partij. Met name de marine is in vergelijking tot een land als Andorra aanzienlijk. Nederland heeft dan ook een rijke zee historie. Andorra minder. Jaarlijks wordt € 11.6 mrd. (1,48% bbp) verspijkerd.

Als wij iets dieper inzoomen op de aard van het equipment (het ene vliegtuig is het andere niet) en de staat ervan (in een zeeklimaat kan ras roest optreden) dan verbleekt het beeld aanzienlijk.

Conform rapportage van de Algemene Rekenkamer: “…het materieel van de Nederlandse strijdkracht is veelal oud, afwezig, verwaarloosd of geleend. Het is ook maar een deel van het materieel dat ooit in bezit was. Van 913 eigen tanks in 1990, naar 18 gehuurde tanks in 2020. De slagkracht in de lucht van 211 F16’s naar 46 F-35’s, en op zee van 15 (1990) Fregatten naar 6 (2020). De investeringen in materieel zijn dan ook jarenlang onder de overeengekomen NAVO-norm gebleven.” (2% bbp).

Legendarisch zijn de verhalen over soldaten die al dan niet via Marktplaats eigen kleding of schoeisel moesten kopen of de munitie tekorten bij oefeningen. 

Hoofdbezigheid van het leger is oefenen. Maar ondanks alle beperkingen en politieke complicaties (onze jongens en meisjes worden ruimhartig op oorlogsmissie gezonden – Nederland wil graag deugen vanuit buitenlands perspectief – maar er mogen geen slachtoffers vallen, leidend tot overmatig complexe schietinstructies) is het leger met brede internationale ambitie (stand oktober 2021) actief in de volgende landen: Irak, Litouwen, Somalië, Bahrein, Gazastrook, Israël, Syrië, Kosovo, Libanon, Verenigde Arabische Emiraten, Mali en Oeganda. Afghanistan is recent afgestoten maar er is desondanks sprake van enig gebrek aan focus.

Is de vraag stellen een vorm van opruiing?
Het kabinet is gevallen en daarmee demissionair. Naar huis gestuurd maar niet vertrokken. Het is usance dat een demissionair kabinet zich bij gebrek aan democratische legitimatie onthoudt van nieuwe ingrijpende wetgeving en maatregelen. Het zou tijdelijk op de winkel mogen passen. In het kader van de corona bestrijding is die gedragslijn niet meer van toepassing. De Tweede Kamer der Staten-Generaal kan nog slechts weinig effectief controle op de macht uitoefenen als gevolg van partij- en coalitie discipline in het stemgedrag. Het kabinet dreigen met heenzending is in deze situatie geen begaanbare weg. Men is reeds heengezonden. De heen gezondene gaat echter niet heen. Tegen die achtergrond ontdekte een oplettend lid van dit Genootschap een nachtelijk bericht op Twitter met de vraag “Worden Rutte en de Jonge nog gesteund door het leger?”. 

In artikel 131 van het Wetboek van Strafrecht staat de strafbepaling verwoord waarbij een persoon (of een groep personen) zich schuldig maakt aan opruiing: “Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag opruit, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie.” 

Opruiing is een veel voorkomend fenomeen bij onder andere festivals en voetbalwedstrijden. In hitsige atmosfeer kan kennelijk voortvarend worden opgeruid. Onder oprui theoretici wordt onderscheid gemaakt tussen de opruier en de opgeruide. De opruier kan niet zelf ook opgeruide zijn. Het openbaar gezag kan niet tegen zichzelf opruien. Althans daaromtrent is thans geen jurisprudentie beschikbaar. Indien individuele leden van het gezag oproepen tot wijzigingen in de gezagsstructuur noemt men dat geen opruiing maar muiterij. Muiterij is ander bier dan opruiing. Als het gezag een lid dat aanstalten maakt tot muiterij uit haar kringen verwijdert, dan heet dat ontslag. Een recent ontslag is dat van Mona Keijzer. In geval een lid uit de entourage van het gezag dat niet ontslagen kan worden, aanstalten tot muiterij maakt, wordt gezocht naar een positie elders

Overwegende dat:

 • De gestelde vraag op Twitter de kennelijke bedoeling had op ironisch prikkelende wijze de momentele bestuurlijke constellatie te duiden
 • De gebrekkige democratische legitimatie van recent in het kader van corona beleid genomen besluiten die indruisen tegen rechtsgevoelens en vrijheden van burgers op aanzienlijke wijze beperken
 • Sprake is van een doctrine-achtige sfeer rondom het kabinet waardoor democratische controle en legitimatie onder druk staan hetgeen kennelijk bij een deel van de bevolking integriteitsvragen danwel associaties met bananen oproept
 • In een dergelijke context van politieke oppositie, wetenschap, pers en publiek een kritische c.q. sceptische houding te waarderen is
 • Door de tekstuele limitering van Twitter weinig ruimte voor verdieping en analyse bij de vraagstelling door Tweep bestaat,

is het Genootschap van oordeel dat het formuleren van deze vraag gerechtvaardigd is en geen sprake is van opruiing. Er is sprake van satire. Derhalve spreekt zij de Twitteraar vrij. De proceskosten zijn voor rekening van het Genootschap. In hoeverre betreffende vraagstelling van goede smaak getuigt is niet nader beoordeeld. Tegen deze uitspraak is geen beroep mogelijk, noch opereert het Genootschap onder de juridische werking van de WOB.

Past deze vraag in de woke beweging?
Ter zake verwijzen wij naar uw eigen oordeelsvermogen binnen het geldende referentiekader.