Prof. dr. P.J.A. Capel: op naar de volgende persconferentie…

Prof. dr. P.J.A. Capel: op naar de volgende persconferentie…

Prof. dr. P.J.A. Capel is emeritus hoogleraar besmettingsleer, in het bijzonder de experimentele immunologie. Eervolle lidmaatschappen: Secretaris Nederlandse Vereniging voor Immunologie, bestuurslid European Federation of Immunological Societies, bestuurslid International Union of Immunological Societies. Capel heeft zich ruim 40 jaar met immunologie bezig gehouden.

Pierre snapt het niet meer. Pierre is bezorgd. Heel bezorgd. Terecht. Hij houdt een vurig pleidooi voor het inzetten van medicijnen. Hij houdt een pleidooi voor Ivermectine zonder het te noemen uit angst van YouTube verbannen te worden. Waar zijn we in terecht gekomen?

Volg Pierre Capel op Youtube voor een altijd weer deskundig en verfrissend geluid.

Terecht is hij opgenomen in de Helden Galerij: Dwarse Denkers.

Pak de ministersziekte aan, dat verbetert de band met de burger

Pak de ministersziekte aan, dat verbetert de band met de burger

Bijdrage van René van Slooten, voormalig ambtenaar, onder meer speechschrijver voor diverse ministers.

Wij leven tegenwoordig in een tijd waarin het wantrouwen van de burger in de overheid een hoogtepunt heeft bereikt. De kloof tussen overheid en burger is groter dan ooit. Nog slechts 30% van de Nederlanders heeft vertrouwen in het gevoerde corona beleid. De prijs van warrig, inconsequent, ineffectief beleid vol gebroken beloftes. Waaronder de belofte dat “we met de vaccins het virus verslaan”. Intellectueel Nederland maar ook de gewone man vraagt zich af waarin we terecht gekomen zijn. Ondertussen weigert de overheid over diverse dossiers openheid van zaken (WOB) te verschaffen en overtreedt willens en wetens de wet. Het ministerie van VWS is inzake het gevoerde corona beleid inmiddels 3 maal door de rechter veroordeeld, maar het ministerie komt niet verder dan “zich te beraden over de uitspraak van de rechter”. De Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt regelmatig geschoffeerd door het (demissionaire) kabinet als het gaat om transparantie of het verstrekken van informatie. Effectieve controle op het gevoerde beleid en dualisme in de macht is verdwenen.

Op 19 mei 2021 heeft René een opiniestuk geschreven voor Trouw dat niets aan actualiteit heeft ingeboet. In tegendeel. Hij doet een aantal constructieve voorstellen ter verbetering van de situatie.

U kunt desgewenst reageren naar: Redactie.

FDA heeft 55 jaar nodig om openheid van zaken over toelating corona vaccins te verschaffen…

FDA heeft 55 jaar nodig om openheid van zaken over toelating corona vaccins te verschaffen…

U kent ons welluidende en welgemeende Genootschapscredo: 

Het is de plicht van overheid en overheidsinstituties om transparant verantwoording af te leggen en het is de plicht van de burger daarop toe te zien. Als de overheid alles over jou weet, is dat tirannie, als jij alles over de overheid weet, is dat democratie. Wie de wet verzet al naar het uitkomt, baant de weg voor het recht van de sterkste”.

Vandaar dat wij wederom aandacht vragen voor de ronduit deprimerende informatie positie van de burger jegens de overheid. 

Dit drama kent meerdere dimensies van schaamteloosheid:

 • Nederland is een buitengewoon slecht boekhouder. Registraties blijken onvolledig, onjuist, niet tijdig. Dat blijkt bijvoorbeeld voortdurend uit registraties van CBS en RIVM die vrijwel doorlopend “met terugwerkende kracht” in voorliggende periodes worden gecorrigeerd. Sommige zaken weigert men gewoon botweg te registreren. En dat in een crisis situatie waarbij sturen op cijfers key is. De registratie van de vaccinatiestatus van patiënten in ziekenhuizen is bijvoorbeeld een regelrechte ramp. In alle buitenlanden (ofschoon wij de exacte situatie in Andorra niet hebben onderzocht) is de registratie beter. Bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk. De cijfers van het ONS (Office of National Statistics) zijn zeer actueel en gedetailleerd. Bijvoorbeeld met betrekking tot de sterftecijfers naar oorzaken en de vaccinatiestatus.
 • Als er al iets, hoe krakkemikkig ook, geregistreerd is, wordt door overheid en instituties kennelijk het credo gehanteerd: “wat niet weet wat niet deert“. Zelfs nakoming van de Wet Openbaarheid Bestuur wordt met voeten getreden. Voor een ontluisterend beeld verwijzen wij naar artikel: De Corona Files.
 • De EU kan er ook wat van. Zij is stelselmatig bezig dossiers te vernietigen zodat lastige vragen op voorhand kunnen worden vermeden. U begrijpt het al: liever geen controle door de burger. U leest nadere informatie hieromtrent hier.
 • Het demissionaire kabinet schoffeert voortdurend de Tweede Kamer der Staten-Generaal door botweg slechts selectief informatie te verstrekken en vragen niet of onvolledige te beantwoorden waardoor de Kamer belet wordt haar controlerende taken uit te voeren. Dualisme c.q. balans in het landsbestuur is daarmee om zeep geholpen. En het gaat maar door.

Overheden en instituties vinden controle niet leuk. Het transparant afleggen van verantwoording is ver te zoeken. De overheid is een in zichzelf gekeerd verschijnsel geworden dat los staat van de maatschappelijke werkelijkheid.

Voorlopig dieptepunt is momenteel in de Verenigde Staten gaande. Wij hebben reeds eerder bericht over het feit dat de FDA (United States Food and Drug Administration) ruim voor de voorwaardelijke toelating van de corona vaccins op de hoogte was van de (deels zeer ernstige) bijwerkingen van die vaccins. Betreffend artikel treft u hier aan.

De FDA heeft inmiddels aangegeven 55 jaar (!!!!) nodig te hebben (2076) voor het volledig openleggen van de dossiers die ten grondslag liggen aan de voorwaardelijke toelating van de corona vaccins.

Men geeft als “zwaarwichtige reden” daartoe aan dat men in staat is slechts 500 pagina’s per maand vrij te geven. En dat voor een organisatie met 18.000 medewerkers die jaarlijks 6 miljard USD verspijkerd. Een toonbeeld van botte onwil. Onwil of vrees voor claims uiteraard. Vrees op basis van de oplopende bijwerkingen, gebleken veel lagere effectiviteit van de vaccins dan voorgespiegeld, vrees voor claims in het kader van de oplopende wereldwijde onverklaarbare oversterfte, etc.. 

Zie hier de documenten:

Een overheid die zich zo opstelt is volstrekt elke schaamte voorbij. En verliest terecht elke legitimiteit en draagvlak.

OMT 2.0 zet in op corona beleid 2.0

OMT 2.0 zet in op corona beleid 2.0

Het Genootschap krijgt regelmatig de vraag: “Jullie zijn weliswaar terecht erg kritisch op het gevoerde beleid, maar wat moet er volgens jullie dan wel gebeuren? Het is wel erg gemakkelijk vanuit de zijlijn te blijven roepen wat er allemaal mis gaat”.  In de werkgroep “Onafhankelijk, Moreel & Transparant”, kortheidshalve OMT, is deze terechte vraagstelling opgepakt. Aangezien de overheid dit acroniem de laatste tijd te pas en te onpas gebruikt, spreken wij bij voorkeur over OMT 2.0 om verwarring te voorkomen.

CORONABELEID 2.0

DOEL: Groepsimmuniteit
Er is maar één methode om een pandemie te bestrijden: het realiseren van groepsimmuniteit. Als een grote meerderheid (bijvoorbeeld 70%) van de populatie effectieve (bron) antistoffen heeft tegen een bacterie/virus dan dooft de ziekte naar een beheersbaar niveau uit. Dit is de enige manier. Gaat het corona virus ooit weg? Nooit! Coronavirussen komen al miljoenen jaren voor en “are here to stay”. Het virus bekijkt geen persconferenties, luistert niet naar de basisschool kretologie van de minister van VWS “we moeten het virus verslaan” en blijft bestaan en voortdurend muteren. Daar helpt niets aan. Er dient een modus gevonden worden om er mee om te gaan. In chique Nederlands: er is sprake van een endemische situatie. Wat er moet gebeuren is dat er een breed spectrum antistoffen in het lichaam van voldoende mensen dient te ontstaan, door natuurlijke besmetting. Net als bij alle andere bekende infectieziekten eigenlijk. Niks nieuws onder de zon. Tijdelijke maatregelen gericht op “Flattening the infection curve” zijn op zichzelf verdedigbaar om de beschikbare zorgcapaciteit te ontzien. Tenzij dit er toe leidt dat het vormen van de gewenste groepsimmuniteit wordt gefrustreerd. 


AANPAK: Intelligent beleid
Via een mix van maatregelen dient de ontwikkeling van de pandemie te worden gestuurd, gericht op de te realiseren groepsimmuniteit. Wat zijn die maatregelen, rekening houdend met de ernst van de ziekte (corona heeft een IFR vergelijkbaar met die van een fikse griep aldus Jaap van Dissel: kijk hier hoe erg het is) en het individuele risicoprofiel per persoon en/of groep:

 • Vaccineer alleen de kwetsbaren 
  Vaccineer uitsluitend de kwetsbaren en stop met vaccineren van overige personen om redenen als uitgelegd in deze bron. De vaccins hebben met name het karakter van symptoombestrijding (minder ziek) en er is wetenschappelijke consensus over dat je het virus niet kunt “weg vaccineren”. Natuurlijke immuniteit is daarnaast volstrekt superieur aan vaccinbescherming. Informeer risicogroepen (zoals ouderen met onderliggend medisch lijden) over pro’s & contra’s van vaccinaties. Informeer transparant en volledig over de werking, de bijwerkingen en de onzekerheden van de vaccins. Laat de – vrijwillige – vaccinaties plaatsvinden door de regulier behandelend arts die kennis draagt van de medische historie en situatie van zijn patiënt. Een medische (be)handeling is maatwerk. 
 • Voorkom besmetting 
  Neem rationele en wetenschappelijk onderbouwde maatregelen tegen de verspreiding van het virus:
  • de verspreiding van virussen die luchtweginfecties veroorzaken vindt met name plaats via aerosolen dus neem maatregelen om besmetting via de lucht te voorkomen: ventileren van ruimtes, filteren van lucht in ruimtes of sterilisatie van de lucht (doden van eventuele aerosole ziektekiemen middels UV-C of ionisatie). Buitenactiviteiten kunnen voor niet-risicogroepen gewoon plaatsvinden. Voer “corona compliant” certificering in voor binnenruimtes die voldoen aan de te stellen eisen inzake aerosole besmettingen. Beschrijf normen samen met de installatiesector en voer dit per omgaande in. Elke horeca baas trekt meteen de beurs om deze investering, die zijn etablissement open houdt, op korte termijn te realiseren.
  • pas desgewenst de 1,5 meter, mondkapjes en handen wassen toe (ook al ontbreekt de wetenschappelijke onderbouwing c.q. de mate van effectiviteit in hoge mate)
  • stimuleer permanent zaken als thuiswerken waarvan bewezen is dat dit goed is tegen de maatschappelijke bewegingen en uitstekend functioneren in gevallen waarbij de aard van het werk dit toelaat.
 • Behandeling van de ziekte 
  Neem de gebruikelijke maatregelen indien iemand besmet en ziek wordt:
  • blijf thuis als je ziek bent en zorg er voor dat je niemand besmet (sociale verantwoordelijkheid)
  • gebruik beschikbare medicijnen die het ziekteverloop dempen zoals recente middelen van MSD en Pfizer, maar ook andere aantoonbaar werkende medicatie (bron)(bron) en geef deze middelen vrij voor de behandelend huisarts
 • Bevorder de algemene gezondheid
  Neem maatregelen en geef adviezen ter bevordering van de gezondheidstoestand van mensen. Bevorder het gebruik van vitamines D3 en C en de mineralen Zink en Selenium die effectief de werking van het natuurlijk immuunsysteem ondersteunen. Geef advies over voeding en beweging.
 • Overige maatregelen
  • Breid structureel de zorgcapaciteit uit naar minimaal het niveau van het Europese gemiddelde. Het is niet vol te houden ’te sturen op IC capaciteit’ terwijl die een factor 6 (!) lager is dan bijvoorbeeld in Duitsland.
  • Stop met sturen op vaccinatiegraad (bron), stuur op beschermingsgraad (inclusief natuurlijk opgebouwde immuniteit).
  • Laat het virus rondgaan in bevolkingsgroepen die feitelijk een verwaarloosbaar risico lopen ernstig ziek te worden. Bijvoorbeeld bij kinderen.
  • blijf voor wie dat wil gratis zelftests verstrekken.
  • Stop met sets van maatregelen die uitademen dat sprake is van politieke compromissen op basis van lobby activiteiten. Maatregelen dienen uitsluitend eenduidig te zijn.
  • Stop met alle maatregelen die schijnveiligheid veroorzaken, zoals de QR pas.
  • Stop met dagelijkse bangmakerij door publicatie van besmettingen. Besmettingen zijn goed. Zij dragen bij aan de gewenste groepsimmuniteit.


Kijk en luister naar Dr. Jay Bhattacharya (gepubliceerd op 13 oktober 2021) die uitlegt waarom vaccinatie alleen de oplossing is voor het beschermen van kwetsbare personen en wat de maatschappelijke gevolgen zijn van het nu gevoerde beleid. Zowel wat betreft de bestrijding van corona (werkt niet) als economische-, gezondheids- en maatschappelijke schade. En wantrouwen jegens de overheden.

Mist de kritische lezer van dit artikel eventueel additionele effectieve en praktische maatregelen? Laat het s.v.p. weten aan onze Redactie

Commissie adviseert: probeer eens een overheid op “no cure, no pay” basis

Commissie adviseert: probeer eens een overheid op “no cure, no pay” basis

Het Genootschap wordt bestookt met vragen uit haar community (zegge: “kuh·myoo·nuh·tee”).
Er is sprake van hitsige tijden. Niet alleen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal maar in de gehele samenleving is sprake van vormen van radicalisering. Mensen zijn boos. Teleurgesteld in de overheid. Teleurgesteld in het faliekant mislukte corona beleid. Teleurgesteld over de in zichzelf gekeerde overheid die weigert transparant verantwoording af te leggen. Boosheid over het dedain van de overheid in zaken als WOB en toeslagen affaire.

Het Genootschap heeft om efficiency redenen 741 binnengekomen berichten geclusterd. Deze hebben allen een soortgelijke strekking. De onderliggende vraagstelling luidt: hoe kan er een doorbraak worden bereikt waarbij enerzijds de performance (in termen van output en outcome) en anderzijds de cultuur van de overheid en overheidsinstellingen, structureel worden verbeterd. 

In de commissie “Overheid, begin er niet aan” zijn middels een aantal rondetafelgesprekken probleemstelling en de noodzakelijke maatregelen geanalyseerd. Deze zijn op basis van de flip-over presentaties per tafel als volgt:

Probleem

 • de overheid is niet transparant (deelrapportage)
 • het gevoerde corona beleid is een totale mislukking (deelrapportage)
 • het gevoerde coronabeleid is onmenselijk en onethisch (deelrapportage)
 • de overheid blijft maar groeien (deelrapportage)
 • de overheid is deel van de voortschrijdende verambtelijking van Nederland (deelrapportage)
 • de overheid kent geen budget discipline (deelrapportage)
 • de overheid voert een krankzinnig klimaatbeleid (deelrapportage)
 • de overheid staat toe dat in Nederland sprake is van diverse vormen van corruptie (deelrapportage)
  De corruptietafel heeft mogelijk meer consumpties genuttigd dan afgerekend. De Rekenkamer van het Genootschap onderzoekt deze zaak.
 • de overheid grijpt niet in bij decadente trends als knurftenwokelemmingen en wappies
 • de overheid neemt geen afstand van The Great Reset (deelrapportage)
 • de overheid levert een voedingsbodem voor tweespalt en radicalisering (deelrapportage).

De commissie is van oordeel dat het zo niet langer kan. Het roer moet om. Het denken moet om. De relatie tussen burger en overheid moet om. En komt tot de volgende aanbevelingen:

Oplossing

Regel 1: loon naar werken. 
De overheid wordt aangesteld op “no cure, no pay” basis. Geen resultaten, geen geld.

Regel 2: wie er een rotzooi van maakt en de samenleving schade berokkent, zit op de blaren.
Ambtenaren zijn hoofdelijk aansprakelijk voor hun doen en laten voor de samenleving.

De commissie wordt bedankt door de Pr(a)eses en ontbonden.

We kunnen aan het bier.

Corona waanzin t/m 17 november 2021

Corona waanzin t/m 17 november 2021

OPINIE
Totaal falend overheidsbeleid in Nederland. Wetenschap, instituties en politiek veroorzaken de grootste medische, economische en maatschappelijke crisis ooit. Dramatische resultaten. Na 1,5 jaar weer terug bij af! Inclusief tweespalt in de samenleving tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden, onverklaarbare oplopende oversterfte (minus corona sterfte) in alle landen, vollopende ziekenhuizen en wederom treft het de oudere kwetsbare mensen. Ook in zorginstellingen. Verontrustende bijwerkingen. Volledige ontkenning van wetenschappelijke inzichten op het gebied van aerosolen en een stroom van ineffectieve, de maatschappij en economie verwoestende, maatregelen. Een overheid die willens en wetens tot 3x toe door de rechter veroordeeld is voor het overtreden van de wet (WOB) en weigert transparant informatie te verschaffen over relevante zaken met betrekking tot het gevoerde beleid. En de Tweede Kamer der Staten-Generaal schoffeert wat betreft de informatieverstrekking. Het CBS dat vanaf 1 juli 2021 geen gedetailleerde informatie meer verschaft omtrent de overlijdensoorzaken in de sterftecijfers. Een politiek-maatschappelijke verharding als nimmer tevoren. Pakweg 140 miljard EURO schuld. Excessieve straffen, bijvoorbeeld op het falsificeren van een QR bewijs (4 jaar) terwijl dood door schuld met maximaal 2 jaar wordt bestraft. Net als (tot het huwelijk van Grapperhaus) op de overtreding van de 1,5 meter regel een geldboete plus aantekening op de justitiële documentatie (strafblad) stond.

Bron: onbekend.

Informeer je, ben media wijs en maak je eigen afwegingen over vaccinatie of niet.

Het Genootschap huldigt het principe:

“Het is de plicht van overheid en overheidsinstituties om transparant verantwoording af te leggen en het is de plicht van de burger daarop toe te zien. Als de overheid alles over jou weet, is dat tirannie, als jij alles over de overheid weet, is dat democratie. Wie de wet verzet al naar het uitkomt, baant de weg voor het recht van de sterkste”.