Saudi Aramco directeur waarschuwt terecht voor hyperinflatie en sociale onrust als fossiele brandstoffen te snel worden verlaten

Saudi Aramco directeur waarschuwt terecht voor hyperinflatie en sociale onrust als fossiele brandstoffen te snel worden verlaten

China blijft actief in het bouwen van nieuwe kolencentrales. Dit illustreert dat in de optiek van de Chinezen, steenkool (de meest vervuilende fossiele brandstof van allemaal) nog decennia lang zal worden gebruikt. Je kunt van de Chinezen zeggen wat je wilt, maar strategische denkers zijn het altijd al geweest. 

Ofschoon het begrip ESG (Environmental, Social & Governance) tegenwoordig “bon ton” is, heeft het Genootschap reeds eerder gewaarschuwd dat een overhaaste transitie naar hernieuwbare energiebronnen leidt tot hyperinflatie, stijgende belastingdruk en uitholling van de welvaart. 

Inflatoire effecten
Niet alleen is de productie van energie op basis van hernieuwbare bronnen duurder, het leidt ook tot energiekrapte waardoor de prijzen nog extra stijgen. Stijgende energieprijzen leiden tot inflatoire effecten in vrijwel alles want voor vrijwel alles is energie benodigd. 

Dat de ontwikkeling van de olieprijs sterk gerelateerd is aan de ontwikkeling van de inflatie is niets nieuws:

Fiscale effecten
De energietransitie kost naar schatting maar liefst 150.000 miljard USD (bron) over 30 jaar. Het gaat hier om jaarlijks benodigde bedragen die in de wereldgeschiedenis nog nooit vertoond zijn en het voorstellingsvermogen te boven gaan. De benodigde investeringen zijn van dusdanige omvang dat overheden als gevolg daarvan voor een mix van de volgende impopulaire maatregelen moeten kiezen:

 • de belastinginkomsten fors verhogen: door verhoging van de fiscale druk worden komen consumptie (burgers) en investeringen (bedrijven) onder druk te staan;
 • zeer pijnlijke structurele bezuinigingen: schrappen in de begroting want men kan middelen slechts eenmaal uitgeven: aan onderwijs, zorg, sociale zekerheid, infrastructuur, etc. of aan de energietransitie;
 • een ruimer monetair beleid voeren waardoor de inflatoire druk nog verder toeneemt.

Meer smaken zijn er niet. Het moet betaald worden en uiteindelijk betaalt de burger het altijd. 

Welvaartseffecten
Economische voorspoed en groei zijn gebaat bij de beschikbaarheid van betrouwbare en betaalbare energievoorziening (bron). Dure energie en/of haperende energievoorziening, maar ook hogere fiscale druk, remmen de economische ontwikkeling en daarmee de welvaartsontwikkeling. 


De ingezette energietransitie kan nobele doelen nastreven, maar een te snelle implementatie heeft rampzalige gevolgen. Niet alleen komen op korte termijn grote groepen mensen wereldwijd in financiële problemen door structureel stijgende prijzen (bron) en oplopende belastingdruk. Overheden komen in existentiële problemen: wie de welvaart van burgers en ondernemingen bedreigt, verliest legitimatie en draagvlak waardoor sociale onrust ontstaat. Het draagvlak voor de energietransitie zal wegvallen, de kloof tussen arm en rijk wordt verder vergroot. De Chinese communistische partij heeft maar één strategisch doel: in het zadel blijven en begrijpt de geschetste ontwikkeling. En blijft dus voorlopig kolencentrales bijbouwen.

Amin Nasser is de CEO van Saudi Aramco, ’s werelds grootste olieproducent. U zult zeggen: die man heeft boter op zijn hoofd en waarschijnlijk “enige affiniteit met fossiele brandstoffen”. Dat kan zijn, maar sluit niet uit dat de man gelijk heeft. Nasser heeft de  wereldleiders opgeroepen de komende jaren te blijven investeren in fossiele brandstoffen en zorg te dragen voor een beheerste energietransitie. Zo niet dan zal dat leiden tot een inflatiespiraal en sociale onrust die het draagvlak zodanig ondermijnen dat de emissiedoelstellingen volstrekt onhaalbaar zullen zijn. Deze opvatting staat haaks op de ondoordachte acties van overheden en de financiële sector waarbij het telkens wordt gevierd als investeringen in de de fossiele sector worden gestopt (bron). In meerjarig perspectief is sprake van zware structurele onderinvestering in de fossiele sector, gerelateerd aan wat er de komende jaren nog aan fossiele energiebronnen benodigd is. Dit gaat helemaal mis. Het is krankzinnig te denken dat het stoppen van investeringen in de fossiele sector zal leiden tot een beheerste transitie naar groene energiebronnen. Het is in feite totaal onverantwoord en leidend tot disruptie. We zien dat inmiddels ook gebeuren. De Duitsers waren voorloper in de “Energiewende” en betalen inmiddels de hoogste energieprijzen ter wereld.

Amin Nasser

Nasser sprak op het World Petroleum Congress in Houston, Texas. De WPC is een van de grootste congressen in de olie- en gas sector ter wereld. Hij gaf aan dat kennelijk het beeld bestaat dat de wereld kan overstappen op groene energie door het omdraaien van een schakelaar. Dat is echter totaal niet het geval.

Ik begrijp dat publiekelijk toegeven dat olie en gas een essentiële en belangrijke rol zullen blijven spelen tijdens de energietransitie (en daarna) voor menigeen moeilijk is“, vertelde Nasser de afgevaardigden. “Maar deze realiteit accepteren is beter dan een situatie met onbetrouwbare energievoorziening (onvoldoende leverzekerheid), ongebreidelde inflatie en sociale onrusten“.

Wat het Genootschap betreft zeer verstandige woorden. Maar roepende in de woestijn. Politici en instituties zitten in de modus de transitie almaar te willen versnellen en de doelen voortdurend aan te scherpen. Eerder dit jaar waarschuwde het IEA (international Energy Agency) bijvoorbeeld dat alle nieuwe gas- en olie-exploratieprojecten onmiddellijk moeten worden beëindigd indien de doelstelling blijft in 2050 geheel “zero CO2 emission” te willen zijn. 

Nasser waarschuwde tevens dat “De wereld wordt geconfronteerd met een steeds chaotischer energietransitie gericht op zeer onrealistische doelen en aannames over de toekomst van de energievoorziening“. Ook hier heeft hij een punt. Een integraal, sluitend en financierbaar energieconcept ontbreekt. Terwijl de doelstellingen telkens worden aangescherpt en de transitie wordt versneld. En investeringen in fossiele energie steeds verder worden verlaagd.

Nasser praat voor eigen parochie. Nasser is verdacht. Maar Nasser heeft gelijk. 
Overheden en instituties verliezen legitimatie en draagvlak. En er zal sprake zijn van een ernstig disruptief transitieproces met alle gevolgen van dien. Inclusief politiek extremisme.

Vrij naar: Zero Hedge


Dwarse Denkers

Dwarse Denkers

In een tijdperk waarin, onder vermelding van “woke” en volstrekt discutabele maatstaven, met name het oordelen over de ethische normen van destijds vanuit hedendaags perspectief, diverse helden die Nederland groot hebben gemaakt worden neergehaald, is het tijd de helden van nu op een sokkel te hijsen. Mensen die vanuit diepe bezorgdheid, rationeel en beargumenteerd ageren tegen de waanzin in politiek en beleid. Ageren tegen de teloorgang van ons democratisch systeem, het verdwijnen van de controle van het gezag, het functioneren van overheid en instituties, het doorschieten van maatschappelijke stromingen en het vervagen van elementaire ethische normen. Sinds Thorbecke, grondlegger van de parlementaire democratie in Nederland, is er veel veranderd. Ten slechte. De voorvechters voor de goede zaak, tegen de teloorgang van democratie en rechtstaat, met groot hart voor rechtvaardigheid en fatsoen zijn bon vivants, dwarsliggers,  andersdenkenden, non-conformisten, originele denkers en rebellen.

Het zijn de dwarsliggers die de maatschappelijke ontwikkelingen op het juiste spoor houden. En het verschil maken. In kunst, wetenschap, techniek en samenleving. De slijpstenen voor het publieke debat. De basis voor behoud van gezond verstand en vooruitgang.WETENSCHAPPER: THEO SCHETTERS

Theo Schetters (24 mei 1956) is een Nederlandse bioloog en immunoloog. Na zijn doctoraat in geneeskunde aan de Universiteit Nijmegen maakte in 1986 een beurs van de Britse Academie voor Wetenschappen (Royal Society) het mogelijk zijn onderzoek naar o.a. malaria-immuniteit voort te zetten aan het National Institute for Medical Research in Mill Hill, Londen. In 2004 ontving Schetters een Medal of Honour van de Faculteit Pharmacie van de Universiteit van Montpellier en werd daar Professeur Invité. In 2017 is hij benoemd tot buitengewoon professor bij de afdeling Veterinary Tropical Diseases van de Universiteit van Pretoria in Zuid-Afrika. Schetters is lid van de editorial board van het wetenschappelijke tijdschrift Parasitology van Cambridge University Press.

Verdienste
In 2004 ontving Schetters een Medal of Honour van de Faculteit Pharmacie van de Universiteit van Montpellier in Frankrijk en werd daar Professeur Invité. In 2017 werd hij benoemd tot buitengewoon professor bij de afdeling Veterinary Tropical Diseases van de Universiteit van Pretoria in Zuid-Afrika. Schetters is lid van de editorial board van het wetenschappelijke tijdschrift Parasitology van Cambridge University Press.
Schetters is geen mainstream denker. Een nuchtere, dwarse denker. Sinds oktober 2020 wordt hij regelmatig geïnterviewd door online mediaplatforms vanwege zijn (afwijkende) mening over de bestrijding van COVID-19. Zo was hij te zien op De Nieuwe Wereld, Blckbx.tv en De Groene Rekenkamer. Hij stelde in januari 2021 onder andere dat een mRNA-vaccin voor het ontstaan van een auto-immuunziekte (Antibody Dependent Enhancement (ADE)) zou kunnen zorgen en dat massale mRNA vaccinatie roekeloos en onnodig is. Hij gelooft dat alternatieve medicatie zoals preventieve toediening van Ivermectine in combinatie met zink ziekenhuisopnames kan voorkomen. Tevens uitte hij ook toen al twijfel of groepsimmuniteit wel haalbaar is op covid-19. In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde schreef Schetters met de medici H.P. Rutten en M. Tóth van het Artsen COVID Collectief een artikel waarin zij hun standpunt over het beperken van vaccinaties tot kwetsbare groepen uiteenzetten.

Heroïsche interviews
Een selectie van spraakmakende interviews:


POLITICUS: MARTIN BOSMA


Bosma is kamerlid voor de PVV en woordvoerder Media en Cultuur. Hij staat zeer kritisch tegenover de publieke omroep, door hem meestal aangeduid als de “staatsomroep”. Bosma is verklaard tegenstander van het verzuilde omroepbestel. Hij wijst vaak op het volgens hem linkse karakter van de publieke omroep, dat hij in strijd acht met de Mediawet. Ook is hij fel tegenstander van kunstsubsidies.

Verdienste
Bosma is een luis in de pels van de overheid op genoemde gebieden. Hij ageert met scherpe tong op smakelijke en humoristische wijze op basis van feitelijkheden. Hij fileert regelmatig de kleffe structuren rondom de NPO en het archaïsche omroepbestel op basis van missieloze omroepen. Naast de spitse formuleringen achten wij zijn nimmer aflatende herhalingen in zijn boodschappen een deugd. Naast inhoudelijkheid is de herhaling een effectief instrument in pogingen een gehoor te vinden. Sterk zijn ook zijn “debating skills”. Als er weerwoord wordt gegeven in de kamer of in commissies laat hij menige deelnemer met een gepuzzelde blik achter. Hoe meer oppositie hij ervaart, des te sterker zijn weerwoord. Martin is een snelle denker. Zijn kwalificatie “staatsomroep” heeft nieuwe actualiteit gekregen in het corona tijdperk waarbij vrijwel altijd sprake is van het kritiekloos volgen door de NPO van het overheidsbeleid. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.

Heroïsche interviews
Een selectie van spraakmakende interviews:


JOURNALIST: SYP WYNIA 


Syp Wynia (Spannum, 4 februari 1953) is journalist, columnist, redacteur-uitgever van het digitale weekblad Wynia’s Week en mede-eigenaar van Uitgeverij Blauwburgwal. Van augustus 1997 tot december 2018 was Syp redacteur, commentator en columnist van opinieweekblad Elsevier. Voor Elsevier schreef hij columns, commentaren en analyses over onderwerpen uit politiek, economie en maatschappij. Deze traditie zet hij voor eigen rekening voort onder de vlag van Wynia’s Week.

Verdienste 
Los van de sublieme en kraakheldere schrijfstijl zijn de analyses messcherp en “fact based”. Analyses over een breed scala aan maatschappelijk relevante onderwerpen als de effecten van immigratie, de islam, de Europese Unie, het klimaatbeleid (van het gas af) en het financieel-economisch beleid. Vaak ook in een internationale context. Sterk is het feit dat hij met gepaste hardnekkigheid en energiek onderwerpen en misstanden onder de aandacht blijft brengen. Bijvoorbeeld de krankzinnige gedachte dat Nederland van het gas af moet. Baanbrekend werk zijn ook zijn publicaties over “lobbycratie” in Nederland. Hij heeft onder de vlag van Wynia’s Week een keur aan aansprekende gast columnisten samengebracht. Wynia’s Week is inmiddels een factor van betekenis in het media landschap. Wynia kan de meest ellendige zaken met een glimlach presenteren.

Heroïsche interviews
Een selectie van spraakmakende interviews:


WETENSCHAPPER: PIERRE CAPEL


Prof.dr. P.J.A. Capel is emeritus hoogleraar Besmettingsleer, in het bijzonder de experimentele immunologie. Eervolle lidmaatschappen: Secretaris Nederlandse Vereniging voor Immunologie, bestuurslid European Federation of Immunological Societies, bestuurslid International Union of Immunological Societies. Capel heeft zich ruim 40 jaar met immunologie bezig gehouden.

Verdienste 
Kritisch en origineel geluid in een veelal “gesloten en eenparig communicerende” wetenschappelijke gemeenschap. Capel is tijdens de gehele corona periode actief op social media om vanuit zijn expertise en ervaring in gewone mensentaal te informeren omtrent zijn zienswijze op de aanpak van de regering en met name ook de effecten van de massale vaccinatie campagne. Bijdragen van zijn hand op bijvoorbeeld Youtube zijn regelmatig door Youtube verwijderd. Recent spreekt hij daarom in zijn serie “Immunologie voor dummies” in verhullende taal. Zo spreekt hij over het “grote gebeuren” als het gaat om de wereldwijze vaccinatie campagne van overheden om vervolgens de effecten op het menselijk lichaam te illustreren waaronder de gevolgen voor het eigen afweersysteem. Zijn bijdragen zijn humoristisch en relativerend van aard en een prettige noot in de thans verhardende tweedeling in de maatschappij tussen “vaxxers” en “non-vaxxers”.

Heroïsche interviews
Een selectie van spraakmakende interviews:


ECONOOM: KEES DE KORT


Cornelis Johannes (Kees) de Kort (Weesp, 16 mei 1956) is beursanalist en macro-econoom. Vaste economie commentator bij BNR Nieuwsradio. Volgt kritisch de grote bewegingen in de internationale economie en het beleid van relevante instituties zoals fiscale en monetaire autoriteiten. Volgt daarnaast diverse maatschappelijke ontwikkelingen als corona, klimaat en media.

Verdienste 
Kritisch en origineel geluid in een veelal mainstream financiële wereld. Waarschuwt al jaren voor krankzinnige schuldposities, onbegrijpelijk beleid van centrale banken (de beoogde doelstellingen worden niet gerealiseerd (stimulering van investeringen in de reële economie, financiële stabiliteit), maar wel de negatieve bijvangst (tweedeling tussen arm en rijk, bubbels op beurzen en vastgoedmarkten, uitholling van het verdienmodel van banken, etc.). Heeft “expliciete en dwarse” opvattingen over de waanzin van het klimaatbeleid en de krankzinnige bedragen die daarmee gemoeid zijn, het gevoerde corona beleid in brede zin en het falen van de media. Grossiert in pakkende one-liners als “Delay and pray, extend and pretend” (typering voor een veel gevolgde beleidslijn waarbij wordt gehoopt dat het winnen van tijd wellicht leidt tot een oplossing op termijn). Een verademing iets na 12:00u elke werkdag op BNR.

Heroïsche interviews
Een selectie van spraakmakende interviews:


JURIST: ROGER VLEUGELS


Roger Vleugels is juridisch adviseur en docent RTI/FOIA/Wob en publicist. Hij is met recht dé WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) specialist van Nederland te noemen. Hij heeft meer dan 7.500 WOB verzoeken namens zijn cliënten begeleid.

Verdienste 
Kritisch en gepassioneerd voorvechter van transparantie door overheid en overheidsinstellingen.
In een publicatie in Trouw staat het zo beschreven: “Zijn levenstaak is om alles wat de overheid liever niet openbaar maakt boven tafel te krijgen. Ik heb een fundamenteel wantrouwen tegen macht.”. Naast zijn activiteiten in het kader van de WOB heeft hij baanbrekend werk verricht, gericht op het ter inzage krijgen van BVD (Binnenlandse Veiligheid Dienst, inmiddels AIVD) dossiers. Gepassioneerd Twitteraar met het hart op de tong. De teloorgang van de democratische rechtstaat, de Rutte doctrine en de schoffering van de controlerende rol van de Tweede Kamer der Staten-Generaal kunnen hem (terecht) nijdig maken:


Bestuur, instituties en democratie moeten transparant zijn, het publiek moet de macht kunnen controleren. Maakt zich zorgen over het verlies van de menselijke maat bij de overheid. Met de Toeslagen affaire in gedachten, actueler dan ooit.

Heroïsche interviews
Een selectie van spraakmakende interviews:

Ingezonden brieven – 3

Ingezonden brieven – 3

Voor abonnees van Moreel Kompas bieden wij de mogelijkheid bijdragen in te zenden via Redactie. Onderstaand een ingezonden brief van een betrokken lezer. Wij hechten er aan te stellen dat de inhoud en verwoording geheel voor scribent is.


Onderstaande ingezonden brief is een veelgehoorde uiting van verontruste landgenoten. De gestelde vragen zijn de spijker op zijn kop wat betreft gevoelens en onzekerheden waar menigeen mee zit als gevolg van de gebrekkige communicatie vanuit de overheid omtrent de achtergronden van het gevoerde beleid. Elk welingelicht en weldenkend mens kan zich dit soort zaken af vragen. En inderdaad: alleen de onderstaande vraag stellen leidt al snel tot kwalificaties als “wappie” of “complot denker”. Maar complot denken vindt een voedingsbodem in een zwalkend en onbegrepen beleid. Wie onzeker is gaat op zoek naar antwoorden en “DYOR”: Do Your Own Research.


Aan het Eucalyptisch Genootschap

Geachte redactie,

De vraag die bij iedereen zou moeten opkomen is:

Vanwaar die waanzinnige drive om iedereen op de hele wereld gevaccineerd te krijgen?

Waanzinnig omdat:

 • De effectiviteit van de “vaccins” onmiskenbaar snel afneemt
 • Ze niet beschermen tegen verspreiding van het virus
 • Genezen mensen met natuurlijk opgebouwde immuniteit toch een prik wordt opgedrongen
 • Zo ook aan jongere mensen die van Corona nauwelijks last van hebben (met name kinderen) en er zeker niet aan dood gaan
 • De vaccinatiegraad per se 100% lijkt te moeten worden
 • Men blijft toewerken naar verplichte vaccinatie
 • Er een niet aflatende propaganda plaatsvindt daarvoor, en om de angst erin te houden
 • Ondanks nieuwe mutaties de oude “vaccins” met grote snelheid weer worden uitgerold als boosters
 • Er veel en soms zeer gevaarlijke bijwerkingen zijn           
 • Er een niet verklaarde markante (en oplopende) oversterfte optreedt al sinds het eind van de zomer.

Over dat laatste de volgende opmerking.

In onder vermeld boek las ik op pagina 150 en 151 samengevat het volgende:

Al in 2002-2003 bleken bij muizen dit soort mRNA “vaccins” immuunstoornissen te veroorzaken. Het is sowieso riskant tegen één luchtwegvirus te vaccineren, omdat daarmee de bevattelijkheid voor andere kan toenemen (“virusinterferentie”). Dat zou nu wel eens het geval kunnen zijn. Andere virussen gaan ook rond en krijgen misschien betrekkelijk vrij spel bij gevaccineerde, kwetsbare, oudere mensen (en daar gebeurt het weer). Wellicht zijn er deskundigen in uw Genootschap die hier op in kunnen gaan.

Maar vervolgens de vraag of er meer achter die enorme vaccinatiedrang zou kunnen zitten?
De vraag stellen is beschuldigd worden een komplotdenker te zijn. Alsof werkelijk alles maar toeval is, alsof er in regeringen en directies nooit geheime plannen worden gemaakt. Alsof regeringen en grote bedrijven altijd alleen maar het beste voor hebben met de bevolking (Hitler, Stalin, Mao, tabaksindustrie, Big Pharma).

Dan toch maar de vraag: is het mogelijk (nu al, of in de nabije toekomst) om via vaccinaties te bewerkstelligen dat mensen aangestuurd of gevolgd kunnen worden? In het al genoemde boek worden daarover opmerkelijke dingen gezegd, die ik aanvankelijk niet kon (en ook niet wilde) geloven.

Implanteerbare chips voor honden en katten zijn niet nieuw, maar in patent 060606 van Microsoft lijken chips ook een interactie te kunnen hebben met levend materiaal. Die interactie is verbluffend voor mij. Zou het dan verder ook mogelijk zijn dat nano deeltjes (ingebracht via een prik) een soort “chip” in een lichaam te laten bouwen? Vaccinaties herhalen kan dan nodig zijn. Wat dat allemaal voor positieve, maar vooral ook negatieve zaken kan opleveren laat ik aan de verbeelding van de lezer over.

Mijn vraag is: Zou het kunnen dat dit soort “implantatie via vaccinatie” technieken de huidige QR code en straks het vaccinatiepaspoort (die nu al verregaande digitale controle van de bevolking mogelijk maken) op de telefoon gaan vervangen? Zo ja, wordt het dan niet hoog tijd de mensen ervan bewust te maken, hoe moeilijk dat ook is, en hoezeer ze het ook niet willen horen. Zo nee, dan zou dat op zich een hele geruststelling zijn, al zijn alle vraagtekens daarmee niet weggenomen.

Natuurlijk is alles wat ik hier aan de orde stel te veel omvattend om maar even snel te beantwoorden.

Maar het zou mooi zijn te weten dat er in bredere kring over wordt nagedacht en gesproken, juist ook door natuurkundigen en biochemici.

Helaas weet ik er te weinig van, en verder kom ik nog steeds veel bange mensen tegen die er niets over willen horen. Van gedachten wisselen is er niet bij op die manier.

Tot slot het boek: “Pandemie van de angst”
van Kees van der Pijl (Emeritus hoogleraar Politicologie)
ISBN 9789492161994 bij Uitgeverij de Blauwe Tijger.

Met grote waardering voor uw werk en vriendelijke groet,

Naam en communicatiegegevens zijn bij de Redactie bekend.


EG: Het Genootschap is van het vrije denken, het vrije woord, pluriforme opvattingen die elkaars slijpsteen zijn teneinde het denken en de maatschappij vooruit te helpen. Innig verbond van overheid, wetenschap en journalistiek leidt tot overheidgedomineerd denken. Het is de plicht van de overheid en overheidsinstituties om volstrekt transparant verantwoording af te leggen en het is de plicht van de burger daarop doorlopend toe te zien. Wie de wet verzet al naar het uitkomt, baant de weg voor het recht van de sterkste.

Hoe manipulatieve corona staatspropaganda werkt

Hoe manipulatieve corona staatspropaganda werkt

OPINIE
Alle landen hebben een vergelijkbare corona adviesstructuur voor regeringen. In Nederland adviseert het OMT de regering, in België wordt het Overlegcomité, voorgezeten door de premier van België, geadviseerd door GEMS (Groep van Experts voor Managementstrategie van COVID-19). Af en toe lekt er een advies van GEMS uit. Zoals het advies van 14 november 2021. Dit advies kunt u hier of hier downloaden.

In dit advies worden maatregelen geformuleerd ter beheersing van de corona situatie in België.

Inhoudelijk is op deze rapportage een boel af te dingen, zo is weliswaar sprake van pro’s en contra’s bij geadviseerde maatregelen, maar er wordt geen enkele weging c.q. wetenschappelijk inhoudelijke analyse gemaakt. En er wordt niet aangegeven wat elke aanbevolen maatregel zal bijdragen aan de vermindering van besmettingen bijvoorbeeld. Men kan op basis van dit document stellen: men heeft, zelfs na bijna twee jaar corona problematiek met een mêlee aan maatregelen over de hele wereld, geen enkel idee omtrent de effectiviteit van individuele maatregelen. Maatregelen torpederen het maatschappelijk en economisch verkeer, maar als men de bijdrage van individuele maatregelen aan de verspreiding van het virus niet kent, is het onmogelijk tot een optimale mix te komen waarbij de maatschappelijke en economische schade minimaal is. In Jip en Janneke taal: men doet maar wat. De bepaling van de set maatregelen is te zien als alchemie. Niks wetenschappelijks aan. Geen enkele basis voor behoud van vertrouwen in de wetenschap en instituties. Nog afgezien van het feit dat veel van de gebruikelijke maatregelen zoals 1,5 meter afstand en mondkapjes, wetenschappelijk volstrekt discutabel of ineffectief zijn. Of beter: wetenschappelijk weerlegd zijn. Zoals Prof. Dr. Akkermans van dit Genootschap het stelt: “Copy-paste Stammtisch niveau broddelwerk“. Akkermans weet waarover hij spreekt. Hij wordt, naast Marcel Levi, nadrukkelijk genoemd voor een positie in het volgende kabinet.


De “expert” groep weet dat natuurlijk zelf ook. Marc van Ranst was dan ook “not amused” over het uitlekken van dit advies (zie: bron). 

Zijn reactie was van algemene aard, de politiek de schuld gevend. Maar een echte reden tot boosheid omtrent het uitlekken zou eerder moeten zijn dat uit deze rapportage klip en klaar blijkt wat voor onwetenschappelijke weg en “biased focus” bij een zo belangrijk adviescollege van de Belgische regering, hier gevolgd wordt. Overigens is het Genootschap van oordeel dat van Ranst weet waar hij het over heeft in dit dossier, hij is niet de eerste de beste, maar GEMS presteert conform dit rapport zwaar onder de maat.

In ANNEX 1 worden de Belgische bestuurders (met low budget Excel grafiekjes) om de oren geslagen over hoe erg men er in België eigenlijk voor staat in vergelijking met andere landen. De grafieken worden niet wetenschappelijk geduid in termen van verschillen in omstandigheden, oorzaken en gevolgen, onderliggend cijfermateriaal. Verklaringen blijven uit. Teksten onder de grafieken bieden her en der algemene opmerkingen waarbij de relatie met de grafieken niet wordt geëxpliciteerd. En al helemaal niet cijfermatig of kwalitatief aannemelijk gemaakt. De relaties tussen bijvoorbeeld vaccinatiegraad en aantal besmettingen of vaccinatiegraad en aantal ziekenhuisopnames in de verschillende landen wordt niet toegelicht. Dat is overigens begrijpelijk want de relatie tussen bijvoorbeeld “hoge vaccinatiegraad” in een land versus “ziekenhuis opnames” is niet cijfermatig onderbouwd te leggen. Sterker nog: veelal zegt de vaccinatiegraad niks. in Nederland is door wetenschappers en politici voortdurend gehamerd op het verhogen van de vaccinatiegraad, maar in aanvankelijk opgevoerde voorbeelden voor die these, zoals Portugal en Gibraltar, is inmiddels net als overal in hoog gevaccineerde landen de hel losgebarsten wat besmettingen betreft. Zie ook onderstaande willekeurige landen wat betreft vaccinatiegraad, besmettingen en corona sterfte (bron: OurWorldInData).


Wie het weet mag het zeggen. Wat in elke geval volstrekt helder is, is dat de vaccinatiegraad een erg slechte voorspeller is voor het aantal te verwachten besmettingen en de corona sterfte!

De opmerkingen onder de grafieken in de GEMS rapportage bieden geen inhoudelijke verklaringen. Erg “wetenschappelijk” is het niet. Cijfers en grafieken zonder duiding zeggen niets. En zonder toelichting voorgelegd aan leken hebben deze een tendentieus karakter.

COVER YOUR ASS
Met een dergelijke presentatie van vergelijkingen tussen landen wordt ingespeeld op het sentiment “cover your ass” dat bij beleidsmakers en bestuurders heerst: ook al heb je geen enkel creatief eigen idee of inhoudelijk verstand van zaken, het maakt niet uit want “we doen gewoon wat ze in het buitenland doen”. Want stel je voor België of Nederland doet het slechter dan omliggende landen. Dan komen adviesgremia en bestuurders in de problemen. Dit “cover your ass” principe leidt er internationaal toe dat er, zonder wetenschappelijke basis, steeds strengere maatregelen komen. De buren zijn nóg strenger. Dus kunnen we niet achter blijven. Daarmee wordt de wetenschappelijke basis van de effectiviteit van maatregelen tot bijzaak. Zoals de effecten van de QR pas (dramatisch opgelopen besmettingen door schijnveiligheid), in Nederland ruim 24.000.000 vaccinaties maar de sterfte in verzorgingstehuizen is in 2021 hoger dan in het ongevaccineerde 2020, (deels zeer zware) bijwerkingen en onverklaarde oversterfte in landen met de hoogste vaccinatiegraad, blijven sturen op vaccinatiegraad terwijl sturing op beschermingsgraad dient plaats te vinden (bron), invoering van 2g (waarvan nu reeds vast staat dat dit geen werkende maatregel is, spreken over vaccinatie verplichting, etc.. Het is totale trap maar ja de buren doen het… Een wetenschap c.q. wetenschappelijk gremium dat hieraan meedoet is de kwalificatie “wetenschappelijk” niet waard. Wetenschap dient waardevrij te zijn en niet mee te werken aan alchemistisch samengestelde maatregelenpakketten. 

Let er maar eens op hoe vaak H&M (het duo: Hugo & Mark) verwijst naar het beleid in het buitenland. Het Genootschap stelt: hoe vaker men dat doet, des te meer men illustreert geen flauw benul meer te hebben van waar men mee bezig is. En bezig is met “cover your ass“.

BIAS
In ANNEX 2 adviseert GEMS vervolgens de regering omtrent de te voeren communicatie strategie. Dergelijke “experts” adviseren niet alleen op de hier beschreven ondeugdelijke wijze, maar zijn ook de facto debet c.q. medeverantwoordelijk voor het in hoge mate mislukte en ineffectief gebleken corona beleid van de afgelopen ruim 1,5 jaar. Wij verwijzen kortheidshalve naar het immer zwalkende en ineffectieve beleid in termen van actuele besmettingen-, hospitalisatie- en sterftecijfers. In de communicatie adviezen in ANNEX 2 treft u een welhaast hysterische “bias” aan op vaccineren. Geen enkele wetenschappelijke twijfel, nuance of voorzichtigheid. Uit niets blijkt enige wetenschappelijke nuance, uit niets blijkt informatie omtrent de ineffectiviteit van de vaccinaties (bescherming die er in de loop der tijd uitloopt is niet bijvoorbeeld 90% maar slechts gemiddeld 45% tijdens de looptijd van de bescherming ad ca. 240 dagen) en de (deels zeer ernstige) bijwerkingen & risico’s van de vaccinaties. Uit niets blijkt het besef dat corona endemisch is, een pandemie niet kan worden gestopt met vaccineren en er dus een andere aanpak dient te worden gevolgd.

Maar welke wetenschapper, adviseur of bestuurder durft dat terwijl het buitenland alleen maar bezig is met steeds strengere maatregelen? Daarvoor zijn standvastige en erudiete wetenschappers en bestuurders nodig die er zijn voor de burger en niet voor zichzelf of niet-wetenschappelijke belangen. In dit verwarrende en onzekere tijdsgewricht is de meest sexy eigenschap van mensen: het hebben van een ruggengraat.

De communicatie adviezen lezen wij dan ook als een ordinaire propaganda campagne voor vaccineren. 
Wat er echter wel moet gebeuren vindt u hier en hier.

Om u onnodig leeswerk te besparen is in onderstaande ANNEX 2 (voor uw gemak vertaald in het Nederlands) in rood aangegeven met welke bias de overheden hier geadviseerd worden te communiceren. Wilt u kennis nemen van de manipulatieve communicatietechnieken die worden voorgesteld: lees en huiver….


MANIPULATIEVE STAATSPROPAGANDA

ANNEX 2. Aanbevelingen voor motiverende communicatie (in het Nederlands vertaald)

1. Investeer in visuele communicatie die concreet inzicht geeft in de heilzame impact van het eigen gedrag (bijvoorbeeld afstand houden, maskers dragen). Dit vereist volgehouden inspanningen zodat mensen een realistisch inzicht krijgen in hoe snel het virus in een bepaalde situatie (bijvoorbeeld op het werk) circuleert en wat het risico is om onder deze omstandigheden ernstig besmet te raken.

2. Ontwikkel en communiceer een duidelijk, samenhangend en lange termijn winterplan:

 • Creëer een gevoel van voorspelbaarheid: geef de kritische drempels aan om over te gaan naar een nieuwe fase van het versterken van de maatregelen.
 • Benadruk dat alleen een combinatie van verschillende veiligheidsmaatregelen een veilige situatie mogelijk maakt. Het gaat niet om een ​​of-of-verhaal, maar om een ​​en-en-verhaal. Communiceer het ‘waarom’: geef concreet (met cijfers, visuals) aan wat de meerwaarde is van mondmaskers en afstand houden bij het bijwonen van een evenement met een Covid Pas.
 • Maak duidelijk wanneer de uitrol van een boostervaccin verwacht kan worden en waarom dit van toegevoegde waarde is.
 • Benadruk dat er opnieuw een aanzienlijke inspanning vereist is van alle subgroepen en sectoren in de bevolking om polarisatie te vermijden.

3. Leer de populatie denken in termen van kansen in plaats van in binaire termen. De kans op besmetting na vaccinatie, na een boostervaccinatie of na binnenkomst met een Covid Pass wordt wel verminderd, maar niet tot nul gereduceerd. Uitspraken als ‘alles is voorbij’ of ‘we zijn weer terug in het normale leven’ wekken de verkeerde indruk dat veiligheidsmaatregelen niet langer nodig zijn.

4. Schaf de term ‘Covid Safe Ticket’ af. Het wekt de valse indruk dat men met een ‘Covid Safe Ticket’ nauwe, intieme contacten kan onderhouden, elkaar omhelst en handen schudt. Gebruik in plaats daarvan systematisch de term Covid-pas.

5. Communiceer continu en expliciet over de effectiviteit van vaccinatie. Geef in dagelijkse covid-cijfers aan hoe groot de kans is dat u in het ziekenhuis wordt opgenomen of op de intensive care belandt onder voorwaarden van vaccinatie versus het ontbreken daarvan. Op deze manier groeit het vertrouwen in de toegevoegde waarde van het vaccin en kan het risicobewustzijn bij niet-gevaccineerden toenemen, wat hun bereidheid om een ​​vaccin te accepteren bevordert.

6. Laat projecties zien van hoe de huidige situatie op de intensive care eruit kan zien zonder grootschalige vaccinatie of hoe het er in de toekomst uit kan zien als de bevolking een boostervaccin weigert. Dit versterkt het geloof in de effectiviteit van het vaccin.

7. Deel getuigenissen van vaccin kritische personen die na opname in het ziekenhuis besloten het vaccin toch te accepteren. De motiverende impact van gelijkgestemden is groter om niet-gevaccineerde personen te overtuigen zich te laten vaccineren.

8. Maak concreet (grafisch) duidelijk dat vaccinatie van toegevoegde waarde blijft, ook als men eerder besmet was. Deze informatie is cruciaal om eerder geïnfecteerde maar niet-gevaccineerde personen aan te moedigen een vaccin te accepteren. 

IS ER DAN NIETS GOED?
Toch wel. Het Genootschap acht de advisering ten opzichte van de Nederlandse situatie sterk op de volgende punten:

[A] Er wordt intensief aandacht besteed aan de belangrijkste besmettingsroute (aerosolen) en maatregelen tegen verspreiding van het virus om besmetting via aerosolen te reduceren: ventilatie. Op dat punt loopt België ver voor op Nederland. Terecht.

[B] Er wordt geadviseerd genuanceerd aan te geven dat de QR pas geen enkele garantie biedt tegen besmettingen. In Nederland wordt dit door H&M nog steeds niet expliciet gecommuniceerd waardoor de schijnveiligheid van de QR pas leidt tot onnodig hoge aantallen besmettingen. En erger.


Desalniettemin moet het roer van adviesorganen en overheden om. Corona is endemisch en daar hoort een heel andere set maatregelen bij. En andere communicatie. Genuanceerde en geruststellende communicatie in plaats van propaganda.

Ten aanzien van de ernst van het probleem, zie bijvoorbeeld deze grafieken.

Wilt u uw juridische positie kennen in geval er een vaccinatieplicht zou komen?
Lees dan “Ethische en juridische afwegingen COVID-19-vaccinatie” van de Gezondheidsraad (bron).

Marc van Ranst over epidemische communicatie (22 januari 2019):

Cijfers RIVM/CBS inferieure basis voor beleid?

Cijfers RIVM/CBS inferieure basis voor beleid?

GESCHIEDSCHRIJVING
De registratie van cijfers, bijvoorbeeld ook in het geval van corona, vindt uiteraard altijd tijdens een ontwikkeling of achteraf plaats. Iemand wordt besmet en dat wordt na vaststelling geregistreerd. Iemand overlijdt en registratie daarvan vindt na het overlijden plaats. Registratie en verwerking van gegevens kosten tijd. Het duiden daarvan in rapportages en analyses kosten veelal nog meer tijd. Per saldo kijkt de informatiegebruiker altijd naar verouderde gegevens. Er is sprake van geschiedschrijving.

BETROUWBAARHEID
Van een betrouwbare registratie is sprake als de vastgelegde gegevens: juist (een correcte vastlegging van de werkelijkheid), volledig (alle gegevens) en tijdig (kort-cyclisch na het ontstaan van feiten) worden vastgelegd.
De betrouwbaarheid van de registraties van bijvoorbeeld RIVM en CBS laat nogal te wensen over. Indicaties daarvoor kan men zelf krijgen als men bijvoorbeeld beoordeelt in hoeverre registraties – met terugwerkende kracht – in het verleden worden aangepast. Dit verschijnsel treedt voortdurend (wekelijks) op in de sterftecijfers per week van het CBS (voorbeeld: het aantal overledenen van x weken geleden wordt wekelijks aangepast, zowel opwaarts als neerwaarts) of het RIVM (het aantal volledig gevaccineerden naar specifieke weken wordt doorlopend in het verleden aangepast zowel opwaarts als neerwaarts. Dat geeft een wankele basis voor een betrouwbare registratie. En wekt de indruk dat “er ergens in een lade” nog overlijdensformulieren zijn aangetroffen, POSTNL een aantal zakken met formulieren was kwijtgeraakt of er simpelweg registratiefouten zijn gemaakt die moesten worden gecorrigeerd. Het kan de verdenking oproepen dat er gemanipuleerd wordt met de gegevens.

SYSTEMATISCH
Registratie van feiten kan niet, incidenteel/steekproefsgewijs of systematisch plaatsvinden.

Niet
Een aantal zaken die zeer van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de pandemie wordt niet geregistreerd, bijvoorbeeld het aantal personen dat aan covid overleden is na vaststelling van covid als feitelijke doodsoorzaak via obductie (ook wel sectie of autopsie genaamd). Hiervoor wordt door pathologen al lang gepleit maar dit wordt niet gehonoreerd. Het geeft inzicht in de wijze waarop het lichaam door covid zodanig wordt aangetast dat de dood intreedt. Maar het geeft ook inzicht in de vraag hoe betrouwbaar de thans geregistreerde cijfers “overleden met covid’ eigenlijk zijn. Die cijfers zijn zeer discutabel en zelfs het RIVM en het CBS zijn het daar niet over eens. Zoals gezegd: systematische of steekproefsgewijze obducties worden geweigerd. Gevolg is dat de sterftecijfers met covid onbetrouwbaar zijn.

Incidenteel/steeksproefsgewijs
Mooi is als in een crisis als deze doortastend wordt besloten key parameters (performance indicators) systematisch te registreren teneinde daarmee op consistente wijze en doorlopend “vinger aan de pols” te houden ter zake de belangrijkste ontwikkelingen. Veel registraties vinden in Nederland echter slechts incidenteel/steekproefsgewijs plaats. Bijvoorbeeld de vaststelling van de verdeling gevaccineerd/niet-gevaccineerd in ziekenhuizen, op IC’s, in verzorgingstehuizen, overlijdens, etc.. Door af te zien van doorlopende systematische registratie is in dergelijke gevallen sprake van:

 • stelselmatig verouderde gegevens
 • onvoldoende waarborgen voor registratie consistentie en betrouwbaarheid.

Dergelijke registraties hebben een “hap-snap” karakter. Interpretatie hiervan kan tot zeer foutieve gevolgtrekkingen leiden. Deze registratiewijze ligt ten grondslag aan de presentaties omtrent het aantal ziekenhuis- en IC opnames gesplitst naar gevaccineerd en niet-gevaccineerd. Deze cijfers zijn stelselmatig verouderd en onbetrouwbaar. Vandaar de heftige discussies tussen Hugo de Jonge en kamerlid Pepijn van Houwelingen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, waarbij de minister weigert de cijfers per ziekenhuis te verstrekken terwijl publiek bekend was dat daar waar ziekenhuizen cijfers openbaar gemaakt hebben, deze volstrekt afweken van de cijfers die het RIVM had gepubliceerd op basis van verouderde, incidentele registratie. Een zeer kwalijke zaak. Te meer daar op het maken van beleid op basis van de geschiedenis en dan ook nog verouderde cijfers, welhaast moet leiden tot foute beleidskeuzes. Het gebeurde wel.

Systematisch
Systematische en consistente registratie leidt tot vergelijkbaarheid van cijfers en een vaste systematiek van registreren die aanknopingspunten biedt voor het borgen van de betrouwbaarheid van de registraties. In Het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld is s[rake van systematische registratie van de vaccinatie status van patiënten hetgeen een betrouwbaar beeld van e werkelijkheid geeft en een solide basis voor te voeren beleid. Een verademing om op ONS te grasduinen. Actueel, gedetailleerd, fantastisch. ONS is het CBS van het Verenigd Koninkrijk. Sterftecijfers naar doodsoorzaak worden in Nederland eerst geïnterpreteerd en waar nodig gecorrigeerd voordat ze worden gepubliceerd. Een heel foute zaak. Te meer daar publicatie van sterftecijfers op detailniveau naar doodsoorzaak in de praktijk meer dan een jaar duurt! Dat maakt effectieve beoordeling van bijvoorbeeld sterfte in relatie tot corona vaccinaties onmogelijk. Een zeer slechte zaak gezien de al maar oplopende oversterfte vanaf week 22 van 2021. Het Genootschap is van oordeel dat door het CBS geregistreerde gegevens publiek domein zijn (betaald uit belastingmiddelen) en de ruwe data dient publiek beschikbaar te zijn. Ook voor de wetenschap. En voor de politiek, bijvoorbeeld voor leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal om de regering effectief te kunnen controleren.

VERGELIJKBAARHEID
Gepubliceerde cijfers dienen vergelijkbaar te zijn. Dat is in hoge mate niet zo. Zoals aangegeven zouden de ruwe, onbewerkte data doorlopend beschikbaar dienen te zijn. Dat is niet zo. Wat verschillende instanties doen (maar ook afdelingen binnen die instanties) is data interpreteren en rapporteren. En wel veelal in verschillende formats. De covid sterftecijfers naar leeftijdscategorie sluiten dan niet aan met de sterftecijfers in totaal per leeftijdscategorie. De leeftijdsintervallen sluiten gewoon niet aan waardoor een mistige cijferbrij ontstaat.

CONTROLEERBAARHEID
Geregistreerde gegevens dien controleerbaar te zijn. Bovenstaand is reeds het voorbeeld van Minister de Jonge genoemd waardoor controleerbaarheid van gegevens onmogelijk gemaakt wordt. Controleerbaarheid heeft ook baat bij de publicatie van onbewerkte cijfers (raw data) en tijdige openbaarmaking. Aan al die zaken schort het in Nederland structureel.

TRANSPARANTIE
Een overheid en overheidsinstellingen die onvoldoende transparant zijn ten aanzien van de geregistreerde gegevens verliest het vertrouwen in de betrouwbaarheid van die gegevens en het vertrouwen in die overheid/instituties zelf. Wantrouwen is voedingsbodem voor verharding in samenleving en politiek (bron).

PROGNOSES
Regeren is vooruit zien. Het Genootschap wil niet zeuren over het falende corona beleid. Het beleid is ineffectief, inefficiënt, maatschappelijk onwenselijk, de rechtstaat ondermijnend en inhumaan. Hoe het wel moet op basis van de wetenschappelijke werkelijkheid, is hier beschreven. In een crisis als deze is vooruitzien de kern van de zaak. Maatregelen nemen en uitvoeren kost tijd. En als dat dan ook nog gebeurt op basis van verouderde gegevens dan is dat een recept voor faliekante mislukkingen. Ten aanzien van de key indicatoren dienen er prognoses te zijn. Die zijn er bijvoorbeeld niet (niet publiek) ten aanzien van de ontwikkeling van het aantal gevaccineerden in de ziekenhuizen en op de IC’s. Het KAN NIET ANDERS ZIJN dan dat het percentage gevaccineerden dagelijks oploopt. Het wordt niet systematisch gemeten, dat is al kwalijk. Maar als wij kijken naar het buitenland (bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, waar de registraties veel betrouwbaarder zijn, waar dezelfde vaccins worden gebruikt, waar dezelfde virussen rondgaan (100% dominantie van de Delta variant)) dan zien wij daar dat verreweg (soms inmiddels tegen 100%) de meeste patiënten in ziekenhuizen volledig gevaccineerd zijn. Dit is ook nu al in Nederland aan de hand maar blijkt niet uit onbetrouwbare en verouderde cijfers.

En ondertussen wordt de tweespalt tussen gevaccineerden en ongevaccineerden tot in het absurde aangewakkerd en volstrekt verkeerd beleid gevoerd met discussies over 2G, vaccinatiedrang, etc.. Achterhaald door actuele cijfers. Het is ten hemel schreiend: een crisis als deze stuur je op actuele, betrouwbare, systematisch verzamelde cijfers die transparant en in ruwe vorm worden gepubliceerd als basis voor maatschappelijke toetsing.

Enfin u kent inmiddels het credo van het Genootschap:

Het is de plicht van overheid en overheidsinstituties om transparant verantwoording af te leggen en het is de plicht van de burger daarop toe te zien. Als de overheid alles over jou weet, is dat tirannie, als jij alles over de overheid weet, is dat democratie. Wie de wet verzet al naar het uitkomt, baant de weg voor het recht van de sterkste”.

Indien u het niet eens bent met bovenstaande analyse, bijvoorbeeld als u bij het RIVM of het CBS werkt, nodigen wij u graag uit te reageren naar Redactie.

Myo- & Pericarditis

Myo- & Pericarditis

Myocarditis is een ontsteking van de hartspier en pericarditis is een ontsteking van de buitenste laag van het hart. In beide gevallen veroorzaakt het immuunsysteem van het lichaam een ​​ontsteking als reactie op een infectie of een andere trigger.

Moreel Kompas heeft al vaker de volgende gedaan informatie te verstrekken over de momenteel internationale oversterfte. Zie: corona dashboard 2.0

Tot op heden zonder resultaat.

Nu blijkt dat met name jongeren na vaccinatie hartproblemen te kunnen ondervinden. In VAERS, de registratie organisatie van bijwerkingen, de Amerikaanse evenknie van het Lareb, zijn recent de volgende gegevens gepubliceerd:

Er is evident sprake van een relatie tussen het optreden van Myocarditis/Pericarditis en de corona vaccinaties.
Met name jongeren hebben hier bovenmatig mee te kampen…

Het kan toeval zijn, bijvoorbeeld omdat er speciaal op gelet wordt in deze tijd, maar er is sprake van een opvallende hoeveelheid (jongere) mensen, waaronder sporters die een plotselinge dood sterven als gevolg van een hartaandoening. Voorbeeld + Voorbeeld + Voorbeeld.

Myocarditis als gevolg van een covid infectie is overigens niet te verwarren met myocarditis als gevolg van vaccinatie. Dr. Peter McCullough legt dit onderstaand uit.

Let op!
Op 22 oktober 2020 was bij de FDA al bekend wat de bijwerkingen van de vaccins zouden zijn.
Zie deze Powerpoint presentatie van de FDA, pagina 16. Dat is dus nog VOOR voorlopige goedkeuring van de vaccins. Daar staat onder andere concreet genoemd:

 • Acute myocardial infarction
 • Myocarditis/pericarditis
 • Deaths
 • Pregnancy and birth outcomesUPDATE: 26 november 2021
De website Circulation van de vereniging van cardiologen in de Verenigde Staten heeft op 8 november 2021 een onderzoek gepubliceerd: “Abstract 10712: Mrna COVID Vaccines Dramatically Increase Endothelial Inflammatory Markers and ACS Risk as Measured by the PULS Cardiac Test: a Warning”.

Hierin wordt alarmerend gerapporteerd: “We conclude that the mRNA vacs dramatically increase inflammation on the endothelium and T cell infiltration of cardiac muscle and may account for the observations of increased thrombosis, cardiomyopathy, and other vascular events following vaccination.“.

De beoordeling van Dr. John Campbell over deze publicatie kunt u zien in onderstaande video. Hij beoordeelt de opzet van het onderzoek en de verhogingen van de ontstekingsmarkers positief. Conclusie: “It makes sense” en als deze metingen kloppen dan leiden deze verhogingen tot “a massive increase in heart attacks”. Hij geeft aan dat de indicatoren die in dit onderzoek bekeken zijn, de belangrijke indicatoren zijn om conclusies uit te trekken. Nadere beoordeling van de detailrapportage dient plaats te vinden:


Interview met cardioloog en consultant Dr. Aseem Malhotra (bij GBNEWS.UK) die aangeeft dat soortgelijke resultaten ook zijn aangetroffen bij minimaal een ander cardiologisch instituut. Tevens legt hij een verband met de wereldwijd optredende oversterfte:

UPDATE: 9 december 2021
Interview met Peter McCullough


Regering, RIVM, CBS: waar blijft DE VERKLARING voor de structureel wereldwijd oplopende OVERSTERFTE.
Zijn het de vaccins?