Selecteer een pagina
Ondanks internationale klimaatverdragen werd op 28 december in China weer een nieuwe gigantische kolencentrale in werking gesteld

Ondanks internationale klimaatverdragen werd op 28 december in China weer een nieuwe gigantische kolencentrale in werking gesteld

Terwijl de wereld probeert het gebruik van fossiele brandstoffen, waaronder steenkool af te bouwen, is de grootste kolengestookte elektriciteitscentrale van China op 28 december 2021 in gebruik genomen.

De Shanghaimiao fabriek, gelegen in de belangrijkste steenkoolproducerende regio van het land, in Mongolië, meldde dinsdag dat de eerste van vier eenheden van elk 1.000 megawatt, in productie is gegaan. De centrale zal stroom leveren aan de oostelijke kustprovincie Shandong in China. Deze thermische energiecentrale wordt geëxploiteerd door de Guodian Power Shanghaimiao Corporation, een dochteronderneming van de centraal beheerde China Energy Investment Corporation.

China, waar kolencentrales meer dan tweederde van zijn elektriciteit opwekken, beloofde weliswaar zijn afhankelijkheid van steenkool te verminderen als onderdeel van de wereldwijde inspanningen om de klimaatverandering aan te pakken, maar daar pas na 2025 mee te beginnen.

De disruptie in de energievoorziening dit jaar in China heeft grote gevolgen gehad voor veel Chinezen, de industriële productie verstoord en de wereldwijde productie- & logistieke ketens verstoord. Als reactie hierop bevalen de autoriteiten de kolenmijnbouw en electriciteitsopwekking op basis van steenkool op te voeren teneinde een aanvullende energiecrisis in de winter af te wenden.

China is nu al goed voor 1/3 van het wereldwijde steenkoolverbruik. De afhankelijkheid van steenkool is door de gestegen energiebehoefte in China in 2021 weer 9% toegenomen, aldus een recente publicatie van het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Het wereldwijde gebruik van steenkool is op weg naar een recordhoogte, volgens het IEA, hetgeen het belang van steenkool onderstreept als de belangrijkste energiebron voor zowel opkomende als ontwikkelde economieën. Ondanks allerlei toezeggingen om fossiele brandstoffen te reduceren.

China’s State Grid Corporation verklaarde in een rapport van december 2021, dat China teneinde energie leverzekerheid te kunnen blijven garanderen, naar schatting maar liefst 150 gigawatt (GW) aan nieuwe kolengestookte elektriciteitscentrales zal bouwen in de periode 2021-2025. Daarmee komt het totaal op 1.230 GW in 2025. Daarna, heeft het land aangegeven de kolenstook te zullen afbouwen.

Wij hebben eerder gepubliceerd over dit thema:

 • acuut tekort aan elektriciteit in het Europese net: bron
 • relatie tussen leverzekerheid en lage prijzen van energievoorziening en de welvaartsontwikkeling: bron
 • stijgende energietarieven zijn geheel veroorzaakt door het overheidsbeleid: bron
 • hyperinflatie en sociale onrust als fossiele brandstoffen te snel worden verlaten: bron
 • verborgen agenda van USD 150.000 miljard: bron
 • ABP zet pensioen + samenleving in het donker: bron.

Energietransitie in economisch perspectief

Energietransitie in economisch perspectief

Prof. Dr. Hans-Werner Sinn is een van de meest toonaangevende economen van Duitsland. Hij is al enkele jaren bezig te waarschuwen over de economische gevolgen van de voorgenomen energie transitie. Maar ook over de haalbaarheid daarvan. En wel op basis van harde cijfers en de realiteit. De presentatie spreekt voor zich. Deze gaat in op de Duitse klimaataanpak, maar deze is vergelijkbaar met die van de rest van de wereld (behalve China).

Prof. Dr. Hans-Werner Sinn (bron)

Wij hebben eerder gepubliceerd over dit thema:

 • relatie tussen leverzekerheid en lage prijzen van energievoorziening en de welvaartsontwikkeling: bron
 • stijgende energietarieven zijn geheel veroorzaakt door het overheidsbeleid: bron
 • hyperinflatie en sociale onrust als fossiele brandstoffen te snel worden verlaten: bron
 • verborgen agenda van USD 150.000 miljard: bron
 • ABP zet pensioen + samenleving in het donker: bron.

De belangrijkste feiten over klimaat en energie

De belangrijkste feiten over klimaat en energie

Het Genootschap onderkent zeer de noodzaak van op feiten gebaseerd tegengeluid tegen allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Zeker ook op het gebied van het momentele klimaatbeleid. Een beleid dat onze welvaart zeer ernstig zal aantasten en per saldo ineffectief is.

Wij hebben eerder gepubliceerd over dit thema:

 • relatie tussen leverzekerheid en lage prijzen van energievoorziening en de welvaartsontwikkeling: bron
 • stijgende energietarieven zijn geheel veroorzaakt door het overheidsbeleid: bron
 • hyperinflatie en sociale onrust als fossiele brandstoffen te snel worden verlaten: bron
 • verborgen agenda van USD 150.000 miljard: bron
 • ABP zet pensioen + samenleving in het donker: bron.

KLIMAATFEITEN.NL
In Nederland bestaan enkele goed gedocumenteerde initiatieven tot tegengeluid tegen de momentele klimaathysterie. Wij steunen dergelijke initiatieven zeer. Vandaag aandacht voor een werkelijk voortreffelijke website: www.klimaatfeiten.nl. Klimaatfeiten.nl maakt feitelijke kennis over klimaat en energie toegankelijk voor studenten en scholieren en daarnaast voor journalisten, politici, ambtenaren en ieder ander die zelf wil nadenken over dit onderwerp. Het platform baseert zich op wetenschappelijke bronnen (peer reviewed), die vaak wel in de technische rapporten van het IPCC zijn opgenomen, maar die weinig aandacht krijgen.

Onderstaand een totaaloverzicht van de visie van klimaatfeiten.nl inclusief waar noodzakelijk en verdiepend een link naar betreffende onderbouwing op hun site.

Klimaatverandering

 • Het klimaat verandert, maar niet alarmerend en niet uitzonderlijk
 • Er is geen toename van overstromingen, droogtes en orkanen
 • De berichtgeving over het klimaat is vaak onvolledig en niet op feiten gebaseerd

Gevolgen

 • De zeespiegelstijging neemt niet of nauwelijks toe
 • De opwarming is gunstig voor mens en natuur
 • Door de hogere CO₂-concentratie groeien planten sneller

Oorzaken

 • Het opwarmend effect van CO₂ is kleiner dan verondersteld
 • Verstedelijking verklaart een deel van de gestegen temperatuur
 • Natuurlijke variaties in zonnestraling en hoeveelheid bewolking hebben invloed op het klimaat

Maatregelen

 • Grootschalige inzet van ‘hernieuwbare’ energie is slecht voor natuur en milieu
 • Het huidig klimaatbeleid is niet effectief
 • Er zijn alternatieve maatregelen die minder kosten, meer en sneller CO₂-besparing opleveren en goed voor het milieu zijn

Klimaatverandering

Het klimaat verandert, maar niet alarmerend en niet uitzonderlijk

De gemiddelde temperatuur op aarde is in 150 jaar met ruim 1°C gestegen (afbeelding 1).

 • Dat is vergelijkbaar met het gemiddelde temperatuurverschil tussen Groningen en Maastricht.
 • De afgelopen 24 jaar is er nauwelijks meer stijging van de temperatuur (afbeelding 2).
De opwarming van de aarde in de afgelopen decennia
Afbeelding 1: De opwarming van de aarde sinds 1850, op basis van weerstations op land en zee (Hadcrut4)
Vrijwel geen opwarming meer in de afgelopen 22 jaar op basis van UAH-satellietmetingen
Afbeelding 2: Vrijwel geen opwarming meer in de afgelopen 24 jaar op basis van UAH-satellietmetingen

De huidige temperatuurstijging is niet uitzonderlijk.

Temperatuurafwijkingen in de afgelopen 10.000 jaar
Afbeelding 3: Temperatuurafwijkingen in de afgelopen 10.000 jaar. De temperatuur nu is ongeveer even hoog als rond het jaar 1040. Bronnen: Gisp2Hadcrut4.

Er is geen toename van overstromingen, droogtes en orkanen

In sommige delen van de wereld zijn extreme neerslag en hittegolven toegenomen, maar dat blijkt niet te gelden niet voor overstromingen, droogtes, wind en orkanen. Bovendien is het aantal slachtoffers van natuurrampen in de afgelopen decennia bijzonder sterk afgenomen.

Het aantal en de kracht van de orkanen is in de afgelopen 40 jaar niet gestegen
Afbeelding 4: Het aantal en de kracht van de orkanen is in de afgelopen 40 jaar niet gestegen
De droogte in de wereld is de afgelopen 30 jaar niet toegenomen
Afbeelding 5: De droogte in de wereld is de afgelopen 30 jaar niet toegenomen
De afname van de omvang van de bosbranden in de wereld op basis van satellietgegevens
Afbeelding 6: De afname van de omvang van de bosbranden in de wereld op basis van satellietgegevens. Bron: NASA Earth Observatory

Berichtgeving en consensus

De berichtgeving in de media en het onderwijs over het klimaat is vaak onvolledig en niet op feiten gebaseerd. Er is veel aandacht voor extreme weersituaties als droogte, overstromingen, hittegolven, bosbranden, enzovoorts als “bewijs” voor alarmerende klimaatverandering, terwijl hier feitelijk geen sprake van is.

Daarbij is het beeld ontstaan dat CO₂ op basis van de broeikastheorie de knop is waarmee we het klimaat kunnen sturen. In werkelijkheid zijn er vele andere factoren die het klimaat beïnvloeden en is de invloed van CO₂ veel kleiner dan verondersteld. Het klimaat is bijzonder complex en er bestaat onder wetenschappers alles behalve consensus over de oorzaken van klimaatverandering.

Gevolgen

De zeespiegelstijging neemt niet of nauwelijks toe

De meest betrouwbare en nauwkeurige metingen van de zeespiegel zijn getijdenmetingen die overal in de wereld in kustplaatsen plaatsvinden. Deze laten geen versnelling van de zeespiegelstijging zien.

De stabiele zeespiegelstijging over de afgelopen 155 jaar in Den Helder
Afbeelding 7: De zeespiegelstijging over de afgelopen 155 jaar in Den Helder is stabiel (1,5 mm per jaar). Bron: PSMSL
Wereldkaart zeespiegelstijgingen: op de meeste plaatsen een stabiele stijging van 1 tot 3 mm per jaar
Afbeelding 8: Wereldkaart zeespiegelstijgingen: op alle plaatsen is sprake van een stabiele stijging of daling van enkele millimeters per jaar. De gemiddelde stijging ligt tussen 1 tot 2 mm per jaar. Bron: sealevel.info

De alarmerende voorspellingen van het IPCC en het KNMI over de zeespiegel zijn gebaseerd op satellietmetingen en computermodellen. Het is echter de vraag of deze metingen betrouwbaar zijn; de resultaten wijken al sinds de start in 1993 af met wat gemeten wordt aan de kusten.

 • Satellietmetingen laten een stijging zien van 3,3 mm per jaar, bijna 2 keer zo hoog als de getijdenmetingen.
 • Het meten van de zeespiegel vanuit een satelliet is erg onnauwkeurig door allerlei storende invloeden en het ontbreken van een vast referentiepunt.
 • Voor de correctie wordt gebruik gemaakt van modelberekeningen; het resultaat is dus geen meting, maar een berekening waarvan de uitkomst nog geverifieerd moet worden.

De opwarming is gunstig voor mens en natuur

De gestegen temperatuur zorgt jaarlijks voor minder sterfgevallen
Afbeelding 9: Het aantal sterfgevallen door koude is bijna 10 keer groter dan het aantal sterfgevallen door hitte. De gestegen temperatuur zorgt jaarlijks voor ongeveer 166.000 minder sterfgevallen. Bron: Zhao et al., 2021

Voor de leefomstandigheden van de meeste mensen is de opwarming positief. Het aantal sterfgevallen in de wereld door koude is veel groter dan door warmte. Een recente studie in de Lancet laat zien dat de gestegen temperatuur heeft geleid tot jaarlijks 166.000 minder sterfgevallen in de wereld (Afbeelding 9).

Klimaatverandering wordt vaak als oorzaak aangeduid voor de afname van de biodiversiteit. Dit blijkt echter niet het geval. Hogere temperaturen zorgen voor gunstiger omstandigheden voor planten en dieren. Warme gebieden hebben over het algemeen een grotere variëteit aan soorten planten en dieren dan koudere gebieden. De alarmerende berichten over uitstervende ijsberen en koraal door de gestegen temperatuur blijken niet te kloppen. 

Door de hogere CO₂-concentratie groeien planten sneller

Het is mogelijk dat de gestegen CO₂-concentratie in de atmosfeer invloed heeft op het klimaat, maar CO₂ is geen vervuilende stof. Integendeel, het is de basis voor al het leven op aarde. Planten groeien sneller bij een hogere CO₂-concentratie. Door de CO₂-stijging is de aarde de afgelopen 30 jaar veel groener geworden (afbeelding 10).

De voedselproductie is de afgelopen 60 jaar sterk gestegen. De opbrengst per hectare is zelfs sneller gestegen dan de wereldbevolking (afbeelding 11).

 • De stijging van de CO₂ heeft de noodzakelijke toename van de voedselvoorziening mede mogelijk gemaakt.
De vergroening van de aarde op basis van onderzoek van Chen 2019
Afbeelding 10: De vergroening van de aarde in de periode 2000-2016. In groen gekleurde gebieden is de groei van planten toegenomen, in geel tot paars gekleurde gebieden afgenomen. De toename van CO₂ zorgt voor meer vergroening en minder woestijnvorming. Bron: Chen et al. (2019)
De toename van de graanproductie ten opzichte van de groei van de wereldbevolking.
Afbeelding 11: De toename van de graanproductie ten opzichte van de groei van de wereldbevolking, geïndexeerd vanaf 1961. De hogere CO₂-concentratie heeft mede bijgedragen aan een hogere opbrengst per hectare landbouwgrond. Bron: Ourworldindata.org

Oorzaken

Het klimaat is een van de meest complexe systemen die we kennen. Tal van factoren beïnvloeden het klimaat, op tijdschalen van uren tot miljoenen jaren. Het gaat om een chaotisch proces van oceaanstromen, de overgangen van waterdamp, water en ijs in de atmosfeer, neerslag, convectie, zonneactiviteit, bewolking, biologische processen, vulkaanuitbarstingen en vele andere processen en effecten. Al deze processen hebben ook nog een wisselwerking op elkaar; ze kunnen elkaar tegenwerken of juist versterken. In een eerder rapport heeft het IPCC zelf gesteld dat een langetermijnvoorspelling van het klimaat niet mogelijk is.

Het opwarmend effect van CO₂ is kleiner dan verondersteld

Voorspellingen van klimaatmodellen
Afbeelding 12: De werkelijke temperatuurstijging (op basis van observaties) is ongeveer 50% lager dan de voorspellingen van klimaatmodellen. (bron: R. Spencer, 2021)

Het is waarschijnlijk dat de menselijke uitstoot van CO₂ als broeikasgas heeft bijgedragen aan de temperatuurstijging van de afgelopen decennia. Maar omdat weer en klimaat zo complex zijn, is er veel onduidelijkheid over hoe groot dat effect is. Het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties veronderstelt een temperatuurstijging tussen 1,5°C en 4,5°C bij verdubbeling van de CO₂-concentratie in de atmosfeer (klimaatgevoeligheid). Er zijn echter veel indicaties dat zelfs 1,5°C nog een (veel) te hoge inschatting is. 

Verstedelijking verklaart een deel van de gestegen tempertuur

De gemiddelde temperatuur op aarde is in 150 jaar met ongeveer 1°C gestegen. Een belangrijk deel van deze verhoging is te verklaren door de verstedelijking, die weer het gevolg is van de groei van de wereldbevolking. Bebouwing en bestrating zorgen voor een hogere temperatuur. In het centrum van een stad is is het tot wel 5°C warmer. Ook in de omgeving van veel weerstations is de bebouwing en bestrating in de loop der jaren toegenomen.

 • Stations in een stedelijke omgeving laten vaak een grotere stijging zien dan landelijk gelegen weerstations.
 • Uit satellietmetingen blijkt het effect van verstedelijking op het weerstation in De Bilt meer dan 0,5°C te bedragen.
 • De laatste decennia is er een steeds groter verschil tussen aan de ene kant de gemeten temperatuur boven land en aan de andere kant die boven zee en op basis van satellieten (ongeveer 0,5°C, afbeelding 15).
Warmte-eiland-effect voor het weerstation van het KNMI in De Bilt
Afbeelding 13: De gemiddelde temperatuur is bij het KNMI in De Bilt door het warmte-eilandeffect nu 0,54°C hoger dan het zonder die bebouwing was.
Verschil in temperatuurstijging tussen landelijk gelegen weerstations en alle weerstations in Australië
Afbeelding 14: De gemeten temperatuur boven land (rood) stijgt sneller dan die boven zee (groen) en ook sneller dan op basis van satellietmetingen (blauw). Bron: Wood for Trees

Wolken en zon

In het nieuwste IPCC-rapport (AR6) speelt de zon geen rol bij de opwarming; de opwarming wordt volledig toegeschreven aan menselijke broeikasgassen. Maar voor de gestegen temperatuur op aarde zijn de afnemende bewolking en de zon waarschijnlijk veel belangrijkere factoren. Zo is volgens metingen van het KNMI door de afnemende bewolking het aantal zonuren in De Bilt in de periode van 1980 tot 2020 met 25% gestegen. Dit verklaart 70% van de temperatuurstijging in De Bilt. 

De hoeveeheid bewolking wisselt sterk per regio, maar ook mondiaal is de hoeveelheid bewolking afgenomen. Bewolking reflecteert een groot deel van de lichtstraling van de zon (albedo), waardoor het aardoppervlak in de schaduw blijft en minder opwarmt dan zonder die bewolking. Bewolking zorgt er ook voor dat de aarde (vooral ’s nachts) minder afkoelt, maar per saldo betekent minder bewolking hogere temperaturen. 

De toename van het aantal zonuren in Nederland
Afbeelding 15: De toename van het aantal zonuren in Nederland ten opzicht van het gemiddelde (1640 uur). Bron: KNMI
Zonnevlekken
Afbeelding 16: Variaties in de zonneactiviteit (aantal zonnevlekken) hebben indirect invloed op het klimaat

Het is nog onvoldoende bekend hoe het precies komt dat de gemiddelde bewolking toe- of afneemt, maar er zijn duidelijke indicaties dat de activiteit van de zon daar invloed op heeft. De variaties in de zonneactiviteit (aantal zonnevlekken) hebben waarschijnlijk invloed op de hoeveelheid kosmische straling, dat op zijn beurt bepalend is voor de hoeveelheid bewolking. 

Ook los van het effect op bewolking hebben variaties in de intensiteit van de zon invloed op het klimaat. Er zijn de afgelopen jaren honderden wetenschappelijke publicaties verschenen, die een significante invloed van de zon op het klimaat aangeven. In een recente uitgebreide publicatie in Research in Astronomy and Astrophysics (RAA)komen 23 experts vanuit 14 verschillende landen tot de conclusie dat het IPCC ten onrechte belangrijke gegevens over de natuurlijke variaties van de zonnestraling (‘Total Solar Irradiance’) buiten beschouwing laat. Door wel naar die gegevens te kijken, komen de onderzoekers tot tot een geheel andere conclusie over de oorzaak van klimaatverandering: de meeste, zo niet alle, temperatuurveranderingen op de lange termijn blijken het gevolg van natuurlijke factoren.

Maatregelen

De huidige klimaatmaatregelen zijn slecht voor natuur en milieu

Een van de belangrijkste maatregelen in het klimaatbeleid is het gebruik van biomassa. Grote energiebedrijven als Vattenfall en Eneco ontvangen hiervoor een bedrag van €11,4 miljard aan overheidssubsidie en verkopen het als ‘groene’ stroom. De verbranding van biomassa (houtstook) is echter de slechtst denkbare oplossing: van alle brandstoffen zorgt het voor de meeste CO₂-uitstoot en luchtverontreiniging. Bovendien leidt het tot ontbossing, terwijl bossen juist CO₂ opnemen.

Zonne- en windenergie kenmerken zich door een lage energiedichtheid. Eén windmolen of zonnepaneel levert naar verhouding maar heel weinig energie op. Om er iets aan te hebben, zijn er dus heel veel van nodig. Juist deze grote schaal leidt tot ernstige natuur- en milieuproblemen.

Overlap biodiversiteitsgebieden met hernieuwbare energieprojecten
Afbeelding 17: Overlap biodiversiteitsgebieden met hernieuwbare energieprojecten. Bron: Rehbein et al., 2020

Explosieve groei mijnbouw

De bouw van grote hoeveelheden windmolens, zonnepanelen en in het bijzonder elektrische auto’s gaat gepaard met een explosieve groei in het gebruik van (zeldzame) elementen, zoals lithium, kobalt, neodymium, koper, nikkel, enzovoorts. Zo is voor het accupakket van één elektrische auto ongeveer 40.000 kg erts van deze elementen nodig; dat is over de levensduur van de auto meer dan 3 keer zoveel als een vergelijkbare dieselauto aan brandstof verbruikt. 

De sterke groei in de hoeveelheden delfstoffen werkt dramatisch uit voor het milieu.

 • De mijnbouw die hiervoor nodig is, leidt in kwetsbare landen tot sociale misstanden in mijnbouwgebieden, ernstige milieuverontreiniging en aantasting van de biodiversiteit
 • De mijnbouw blijkt ook een belangrijke motor voor ontbossing, met name in het tropisch regenwoud.
Mijnbouw
Afbeelding 18: Misstanden in de mijnbouw in Afrikaanse landen
Ontbossing in het Amazonegebied door mijnbouw
Afbeelding 19: Ontbossing in het Amazonegebied door mijnbouw. De gele lijnen geven de 70 km bufferzones aan om de actieve mijnbouwgebieden. Bron: Nature, 2017

Het huidig klimaatbeleid is niet effectief

Op basis van een factcheck van de Volkskrant kosten de klimaatmaatregelen tot 2050 gemiddeld €20 miljard per jaar. In 2030 leidt dit tot een geplande reductie van 49 megaton CO₂ per jaar, oftewel €400 per ton CO₂-reductie. Hierbij is de uitstoot van biomassa niet meegeteld, anders is de reductie maar 32 megaton, dus €630 per ton CO₂. Een belangrijke reden voor deze hoge kosten is de keuze in Nederland voor relatief ineffectieve maatregelen:

De jaarlijkse energiekosten per huishouden nemen toe met het aantal windmolens en zonneparken
Afbeelding 20: De jaarlijkse variabele energiekosten per huishouden zijn afhankelijk van het aantal windmolens en zonneparken. Bron: WikipediaEurostat Zonder zonne- en windenergie bedragen de kosten per huishouden in Europa gemiddeld €721.
 • De kosten van zonne- en windenergie zijn erg hoog(afbeelding 20), zeker als deze energievormen een relatief groot deel uitmaken van de totale energiemix.
 • Aardgas heeft van alle energievormen de laagste uitstoot. Het vervangen van aardgas voor de verwarming van gebouwen door elektrische warmtepompen of stadswarmte is duur en zet maar weinig zoden aan de dijk.
 • Elektrische auto’s stoten tijdens het rijden geen CO₂ uit, maar die uitstoot is er wel bij de productie van elektriciteit en de bouw van de auto’s. De CO₂-winst is daardoor erg klein (of zelfs negatief)


Er zijn alternatieve maatregelen die minder kosten, meer CO₂-besparing opleveren en goed voor het milieu zijn

Natuur en milieu hoeven niet ten koste te gaan van het klimaatbeleid. Los van de vraag of het verminderen van de CO₂-uitstoot veel effect heeft op het klimaat, zijn er andere maatregelen door te voeren die veel minder kosten, meer en sneller CO₂ besparen en geen milieuschade veroorzaken.

Wereldwijde boomdichtheid. Bestaande bossen worden groen weergegeven, potentiële bossen zijn geel.
Afbeelding 21: Wereldwijde boomdichtheid. Bestaande bossen worden groen weergegeven, potentiële bossen zijn geel. Bron: Bastin, 2019
 • Een van de meest effectieve manieren om de CO₂-concentratie in de atmosfeer te verlagen is het tegengaan van ontbossing en het planten van bomen. Indien Nederland zijn klimaatbudget hiervoor zou aanwenden, heeft dit 100 keer meer CO₂-besparing tot gevolg.
 • Kernenergie stoot geen CO₂ uit en heeft veel minder impact op het milieu. Een vergelijking tussen Frankrijk en Duitsland laat zien dat elektriciteitsopwekking op basis van kernenergie goedkoop is en veel CO₂-winst oplevert.
 • Voor de langere termijn (15 tot 20 jaar) belooft thorium te kunnen uitgroeien tot een goedkope, veilige, schone en CO₂-vrije energiebron
 • Een groot deel van de woningen in Nederland heeft energielabel C of slechter. Het isoleren van deze huizen tot label B kan grotendeels kostenneutraal. De besparing aan fossiele brandstof die dit oplevert, is meer dan 2 keer zo groot als die van alle bestaande windmolens op land. 

Acuut tekort aan elektriciteit in het Europese net

Acuut tekort aan elektriciteit in het Europese net

De frequentie (50Hz) in het Europese elektriciteitsnet nam op 22 december 2021 alarmerend af. Als gevolg van hoge elektriciteitsvraag en lage elekticiteitslevering. Dit is voor de normale man bijvoorbeeld zichtbaar aan klokken die direct via het lichtnet worden aangestuurd. Die lopen dan achter. Tegen deze achtergrond is het sluiten van elektriciteitscentrales, op basis van kernegergie en/of steenkool/aardolie/gas, erg onverantwoord. In Duitsland worden nog dit jaar kernenergie centrales gesloten.

In de mail werd de volgende boodschap ontvangen:

In het mailbericht staat dat een te lage netwerkfrequentie heeft geleid tot een afwijking van de netwerktijd van maar liefst 60 seconden ten opzichte van de normale tijd. De klok van magnetron of oven kan dus zomaar een minuut achter lopen doordat de netfrequentie is gedaald door onbalans tussen vraag en aanbod op het elekticiteitsnet. Deze vertraging is het gevolg van een lagere frequentie dan de norm ad 50 Hertz in het Europese net, over een langere periode. Meestal wordt, om een dergelijke “vertraging” te compenseren, tijdelijk de frequentie verhoogd tot 50,01 Hertz (Quaternaire regeling). 
Dit werd sinds 6 december geprobeerd, maar zonder succes.

Wat zijn de oorzaken? In Frankrijk werden vier kerncentrales met een capaciteit van ongeveer zes gigawatt van het net gehaald voor inspectie en reparatie. Tegenvallende opwekking van zon- en windenergie en gebrek aan controleerbare reservecapaciteit van energiecentrales op basis van fossiele- danwel kernenergie, tonen aan dat de energievoorziening aan de rand van de afgrond staat. Black outs dreigen.

In een dergelijke situatie kunnen zelfs kleine storingen leiden tot disruptie in de elekticiteitsvoorziening (GridSplit). Er is nauwelijks nog reserve om op te schalen bij additionele elektriciteitsbehoefte.

Een andere indicatie voor de tekorten (een onbalans tussen vraag en aanbod) zijn de permanent stijgende groothandelsprijzen voor elektriciteit. Op 21 december, 17u., werd op de spotmarkt een nieuw hoogtepunt van 620 euro per megawattuur (62 Ct/kWh) bereikt:

Zelfs in de loop van 22 december was een trendomkering in de netfrequentie niet zichtbaar. Tussen 14:40 en 14:55 bewoog het structureel onder de beoogde 50 Hertz.

Het tekort bestaat in heel Europa. In deze situatie, voor het begin van de winter, is het sluiten van verdere elektriciteitscentrales in Duitsland ronduit onverantwoord. Het is vastgelegd in de Nuclear and Coal Phase-Out Act, maar de gevolgen kunnen dramatisch en deels onherstelbaar zijn.

Wij hebben eerder gepubliceerd over de relatie tussen leverzekerheid respectievelijk lage prijzen van energievoorziening en de welvaartsontwikkeling: bron. De stijgende energietarieven zijn geheel veroorzaakt door het overheidsbeleid: bron.

Bron: Tichys Einblick

CLINTEL weerlegt onzin klimaatverandering

CLINTEL weerlegt onzin klimaatverandering

Standaardverhaal
“Over de hele wereld zien we hittegolven, droogtes, bosbranden, overstromingen en andere extreme meteorologische gebeurtenissen, stijgende zeespiegels, verspreiding van ziektes en andere problemen die alleen maar een voorspelling zijn van veel erger.” Deze quote van Paus Franciscus uit 2019, vat zo’n beetje het huidige standaardverhaal over klimaatverandering samen. Maar klopt dat verhaal wel?

Realiteit
CLINTEL presenteert als antwoord op die vraag het rapport Klimaatverandering: is het wel zo erg?  In deze wetenschappelijke studie geschreven door Indur M. Goklany worden allerlei indicatoren wetenschappelijk getoetst aan het standaardverhaal. Het is een brede en systematische bespreking van empirische trends en statistisch materiaal over zaken als weersextremen, bosbranden, drinkwater, infectieziektes en indicatoren van welzijn en welvaart. Goklany is onafhankelijk wetenschapper en auteur. Hij was lid van de Amerikaanse delegatie die het IPCC oprichtte en hielp mee het First Assessment Report te ontwikkelen. Hij publiceerde in 2007 het boek The Improving State of the World: Why We’re Living Longer, Healthier, More Comfortable Lives on a Cleaner Planet.

Geen dystopie
De resultaten van Goklany halen de heersende dystopische verhalen punt voor punt onderuit. Een aantal voorbeelden: sinds 1920 is het aantal dodelijke slachtoffers door extreem weer met 99% afgenomen; cyclonen, tornado’s, overstromingen en droogtes zijn niet erger geworden; economische verliezen ten gevolge van extreme weersomstandigheden zijn gedaald; bosbranden zijn minder omvangrijk dan vroeger; de graanopbrengsten en voedselvoorraden zijn toegenomen en kustmarges en stranden zijn niet kleiner geworden.

Aarde wordt groener
Goklany concludeert dat terwijl de uitstoot van CO2 sinds het begin van de Industriële Revolutie is toegenomen, vrijwel elke meetbare en belangrijke objectieve indicator van het menselijk welzijn vooruit is gegaan: de levensverwachting en inkomensniveaus zijn verbeterd; de armoede is afgenomen; mensen leven langer en gezonder en de menselijke ontwikkelingsindex is bijna overal vooruitgegaan. Daar komt nog eens bij, dat de aarde door de toename van CO2 in de atmosfeer aantoonbaar groener en productiever is geworden.

Mogelijk is het klimaat warmer geworden, maar:

 • De meeste weersextremen zijn niet extremer geworden en de gevolgen van weersextremen zijn niet dodelijker of schadelijker.
 • Empirisch onderzoek spreekt tegen dat toename van CO2 het welzijn beperkt.  De facto is het menselijk welzijn nog nooit zo hoog geweest.
 • De mogelijke schade van global warming aan ecosystemen wordt ruimschoots gecompenseerd door de toename van de agrarische productiviteit door technieken gebaseerd op fossiele brandstoffen. Dit faciliteert een kleiner ruimtebeslag. Hierdoor is het verlies aan habitat gestopt en zelfs omgedraaid. 
GECLAIMDE GEVOLGEN  WAT WERKELIJK GEBEURT
De beschikbaarheid van water neemt af  Ondanks de grotere bevolkingsdruk is de beschikbaarheid van water verbeterd 
Extreem weer maakt meer dodelijke slachtoffers  Niet waar. Sinds 1920 is het aantal dodelijke slachtoffers door extreem weer met 99% afgenomen 
Meer mensen overlijden door hitte  Minder mensen overlijden door hitte. Het aantal doden door kou is ongeveer vijftien keer zo groot als het aantal slachtoffers van hitte. Juist daarom zou opwarming sterfte moeten tegengaan 
De economische gevolgen van extreem weer nemen toe  Niet waar
De sterfte door klimaatgevoelige ziektes, zoals malaria en diarree, neemt toe  Niet waar. De sterfte door malaria is sinds 1900 met 96% afgeno-men. De voor leeftijd gecorrigeerde sterfte door diarree is sinds 1990 met 56% afgenomen 
Honger neemt toe Niet waar. Ondanks een bevolkingsgroei van 250% sinds 1961 is de fractie mensen met honger afgenomen 
Het BNP per capita neemt af Armoede neemt toe  Niet waar. Ondanks een verzesvoudiging van CO2 sinds 1950 is het BNP per inwoner verviervoudigd 
Armoede neemt toe  Niet waar. Het deel van de wereldbevolking dat leeft onder de armoedegrens is afgenomen dankzij een veertien keer hoger BNP per capita sinds 1820 
De levensverwachting neemt af Niet waar. De mondiale levensverwachting is meer dan verdubbeld sinds het begin van de industrialisatie 
De gezondheidszorg lijdt eronder  Niet waar. De voor gezondheid gecorrigeerde levensverwachting is toegenomen, samen met economische ontwikkeling en energieverbruik 
De Human Development Index (HDI) én de kwaliteit van het bestaan nemen af  Niet waar. De HDI is toegenomen en de mensheid heeft betere toegang tot en gebruiken moderne voorzieningen als elektriciteit, internet en mobiele telefonie 
De ongelijkheid neemt toe  De ongelijkheid is afgenomen in termen van inkomen, levensverwachting, HDI en toegang tot moderne voorzieningen 
Agrarische opbrengsten staan onder druk  De aarde is groener en de agrarische productiviteit is toegenomen. Het verlies van ecosystemen is over zijn hoogtepunt heen dankzij de aanwending van technieken die fossiele brandstoffen gebruiken 

 • Wat de ongewenste ongelijkheid betreft – deze is afgenomen en blijft afnemen in termen van inkomen, levensverwachting, menselijke ontwikkeling en toegang tot moderne voorzieningen.
 • De schadelijke effecten van CO2 en fossiele brandstoffen worden meer dan gecompenseerd door veranderingen ten goede, die zich eveneens voordoen. 
 • Door fossiele brandstoffen heeft de bevolking kunnen groeien en is het gemiddelde welvaart verbeterd. De aarde is groener en de agrarische opbrengsten zijn groter. Daardoor is het verlies van habitat door menselijk gebruik gestopt, ondanks de bevolkingsgroei.

Volg de ontwikkelingen over climate gate op: www.clintel.nl
De volledige rapportage vindt u hier.

Zie ook:

Hyperinflatie en sociale onrust als fossiele brandstoffen te snel worden verlaten

Hyperinflatie en sociale onrust als fossiele brandstoffen te snel worden verlaten

China blijft actief in het bouwen van nieuwe kolencentrales. Dit illustreert dat in de optiek van de Chinezen, steenkool (de meest vervuilende fossiele brandstof van allemaal) nog decennia lang zal worden gebruikt. Je kunt van de Chinezen zeggen wat je wilt, maar strategische denkers zijn het altijd al geweest. 

Ofschoon het begrip ESG (Environmental, Social & Governance) tegenwoordig “bon ton” is, heeft het Genootschap reeds eerder gewaarschuwd dat een overhaaste transitie naar hernieuwbare energiebronnen leidt tot hyperinflatie, stijgende belastingdruk en uitholling van de welvaart. 

Inflatoire effecten
Niet alleen is de productie van energie op basis van hernieuwbare bronnen duurder, het leidt ook tot energiekrapte waardoor de prijzen nog extra stijgen. Stijgende energieprijzen leiden tot inflatoire effecten in vrijwel alles want voor vrijwel alles is energie benodigd. 

Dat de ontwikkeling van de olieprijs sterk gerelateerd is aan de ontwikkeling van de inflatie is niets nieuws:

Fiscale effecten
De energietransitie kost naar schatting maar liefst 150.000 miljard USD (bron) over 30 jaar. Het gaat hier om jaarlijks benodigde bedragen die in de wereldgeschiedenis nog nooit vertoond zijn en het voorstellingsvermogen te boven gaan. De benodigde investeringen zijn van dusdanige omvang dat overheden als gevolg daarvan voor een mix van de volgende impopulaire maatregelen moeten kiezen:

 • de belastinginkomsten fors verhogen: door verhoging van de fiscale druk worden komen consumptie (burgers) en investeringen (bedrijven) onder druk te staan;
 • zeer pijnlijke structurele bezuinigingen: schrappen in de begroting want men kan middelen slechts eenmaal uitgeven: aan onderwijs, zorg, sociale zekerheid, infrastructuur, etc. of aan de energietransitie;
 • een ruimer monetair beleid voeren waardoor de inflatoire druk nog verder toeneemt.

Meer smaken zijn er niet. Het moet betaald worden en uiteindelijk betaalt de burger het altijd. 

Welvaartseffecten
Economische voorspoed en groei zijn gebaat bij de beschikbaarheid van betrouwbare en betaalbare energievoorziening (bron). Dure energie en/of haperende energievoorziening, maar ook hogere fiscale druk, remmen de economische ontwikkeling en daarmee de welvaartsontwikkeling. 


De ingezette energietransitie kan nobele doelen nastreven, maar een te snelle implementatie heeft rampzalige gevolgen. Niet alleen komen op korte termijn grote groepen mensen wereldwijd in financiële problemen door structureel stijgende prijzen (bron) en oplopende belastingdruk. Overheden komen in existentiële problemen: wie de welvaart van burgers en ondernemingen bedreigt, verliest legitimatie en draagvlak waardoor sociale onrust ontstaat. Het draagvlak voor de energietransitie zal wegvallen, de kloof tussen arm en rijk wordt verder vergroot. De Chinese communistische partij heeft maar één strategisch doel: in het zadel blijven en begrijpt de geschetste ontwikkeling. En blijft dus voorlopig kolencentrales bijbouwen.

Amin Nasser is de CEO van Saudi Aramco, ’s werelds grootste olieproducent. U zult zeggen: die man heeft boter op zijn hoofd en waarschijnlijk “enige affiniteit met fossiele brandstoffen”. Dat kan zijn, maar sluit niet uit dat de man gelijk heeft. Nasser heeft de  wereldleiders opgeroepen de komende jaren te blijven investeren in fossiele brandstoffen en zorg te dragen voor een beheerste energietransitie. Zo niet dan zal dat leiden tot een inflatiespiraal en sociale onrust die het draagvlak zodanig ondermijnen dat de emissiedoelstellingen volstrekt onhaalbaar zullen zijn. Deze opvatting staat haaks op de ondoordachte acties van overheden en de financiële sector waarbij het telkens wordt gevierd als investeringen in de de fossiele sector worden gestopt (bron). In meerjarig perspectief is sprake van zware structurele onderinvestering in de fossiele sector, gerelateerd aan wat er de komende jaren nog aan fossiele energiebronnen benodigd is. Dit gaat helemaal mis. Het is krankzinnig te denken dat het stoppen van investeringen in de fossiele sector zal leiden tot een beheerste transitie naar groene energiebronnen. Het is in feite totaal onverantwoord en leidend tot disruptie. We zien dat inmiddels ook gebeuren. De Duitsers waren voorloper in de “Energiewende” en betalen inmiddels de hoogste energieprijzen ter wereld.

Amin Nasser

Nasser sprak op het World Petroleum Congress in Houston, Texas. De WPC is een van de grootste congressen in de olie- en gas sector ter wereld. Hij gaf aan dat kennelijk het beeld bestaat dat de wereld kan overstappen op groene energie door het omdraaien van een schakelaar. Dat is echter totaal niet het geval.

Ik begrijp dat publiekelijk toegeven dat olie en gas een essentiële en belangrijke rol zullen blijven spelen tijdens de energietransitie (en daarna) voor menigeen moeilijk is“, vertelde Nasser de afgevaardigden. “Maar deze realiteit accepteren is beter dan een situatie met onbetrouwbare energievoorziening (onvoldoende leverzekerheid), ongebreidelde inflatie en sociale onrusten“.

Wat het Genootschap betreft zeer verstandige woorden. Maar roepende in de woestijn. Politici en instituties zitten in de modus de transitie almaar te willen versnellen en de doelen voortdurend aan te scherpen. Eerder dit jaar waarschuwde het IEA (international Energy Agency) bijvoorbeeld dat alle nieuwe gas- en olie-exploratieprojecten onmiddellijk moeten worden beëindigd indien de doelstelling blijft in 2050 geheel “zero CO2 emission” te willen zijn. 

Nasser waarschuwde tevens dat “De wereld wordt geconfronteerd met een steeds chaotischer energietransitie gericht op zeer onrealistische doelen en aannames over de toekomst van de energievoorziening“. Ook hier heeft hij een punt. Een integraal, sluitend en financierbaar energieconcept ontbreekt. Terwijl de doelstellingen telkens worden aangescherpt en de transitie wordt versneld. En investeringen in fossiele energie steeds verder worden verlaagd.

Nasser praat voor eigen parochie. Nasser is verdacht. Maar Nasser heeft gelijk. 
Overheden en instituties verliezen legitimatie en draagvlak. En er zal sprake zijn van een ernstig disruptief transitieproces met alle gevolgen van dien. Inclusief politiek extremisme.

Vrij naar: Zero Hedge