Jaap laat zich niet gek maken door de vaccinatie gekkies… Ben als Jaap.

Jaap laat zich niet gek maken door de vaccinatie gekkies… Ben als Jaap.

Jaap van Dissel van Centrum Infectieziektebestrijding RIVM, gaf op 1 december 2021 voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal een update presentatie: “COVID-19 Tweede Kamer briefing 01.12.2021”.
U vindt de sheets hier.

Er is sprake van een spectaculaire opening. Sheet 2: “COVID-19 | Wat is en blijft belangrijk?”. Jaap somt de gebruikelijke riedel op: Blijf thuis bij klachten en laat je testen, Houd 1,5 m afstand, vermijd drukke plekken, Was je handen regelmatig met water en zeep, Werk zoveel mogelijk thuis, Zorg voor frisse lucht: ventileer.

En het is stil, je kunt een speld horen vallen. Waar zijn de vaccins? Jaap geeft geen krimp. De vaccins zijn geen onderdeel van “Wat is en blijft belangrijk”.

Op sheet 7 belangrijk nieuws:

Uit de gepresenteerde cijfers over de door de GGD uitgevoerde tests blijkt dat inmiddels van de personen waarvan de vaccinatiestatus bekend is, 49% volledig gevaccineerd is. De toename in de besmettingen zit met name in de groep gevaccineerden. Van 16.403 in augustus naar 170.458 in november. Ondanks de vaccinaties. De bescherming van de vaccins tegen besmetting is “nogal” teleurstellend zullen we maar zeggen. Niet verwonderlijk dat de besmettingen overal fors oplopen. Zeker ook tegen de achtergrond van de schijnveiligheid als geïntroduceerd met de QR pas. En binnenkort 2G. De besmettingen in verpleeghuizen en wooncentra zijn fors opgelopen en stabiliseren nu enigszins. De sterfte in verpleeghuizen en wooncentra is tevens sterk opgelopen. De bescherming van de vaccins tegen overlijden is dos ook “nogal” teleurstellend want in deze zorgcentra is de vaccinatiegraad het hoogst. Het zal niet verbazen dat de ziekenhuisopnames en IC opnames navenant stijgen. Met name ouderen liggen net als in 2020 in deze periode in het ziekenhuis. Uit de cijfers van Jaap blijkt dat van de mensen die in het ziekenhuis liggen, 66% niet gevaccineerd is als ze jonger dan 70 zijn en slechts 32% niet niet gevaccineerd als ze ouder dan 70 zijn. Ofwel: van de mensen ouder dan 70 jaar in het ziekenhuis is maar liefst 68% gevaccineerd! Vaccins werken “nogal” teleurstellend tegen ziekenhuisopname zullen we maar zeggen. Deze cijfers matchen overigens niet met bekendgemaakte cijfers uit België, Verenigd Koninkrijk en individuele ziekenhuizen in Nederland (bron). Daar is het percentage gevaccineerden in de ziekenhuizen aanzienlijk hoger

Op pagina 15 worden de volgende gegevens gepresenteerd. Dit betreft de Vaccin Effectiviteit voor volledige vaccinatie tegen ziekenhuis- en IC opname:

Hier is aangegeven dat de bescherming van vaccinatie tegen ziekenhuisopname voor 70 jaar en ouder 84% zou bedragen. Er is niet aangegeven op welke wijze deze berekening is gemaakt, maar het Genootschap acht deze cijfers ongeloofwaardig. Deze groep personen is zeer vroeg in de vaccinatie campagne gevaccineerd (risico groep) en er is derhalve veel tijdsverloop geweest tussen het moment van volledige vaccinatie en nu. Voor Pfizer vaccins is bijvoorbeeld aangegeven dat de bescherming ca. 95% bedraagt. Wetenschappelijk is inmiddels vastgesteld dat de bescherming van de vaccins er in de tijd uitloopt (zie: The Lancet). Dit betekent derhalve dat gedurende de afnemende werkingsduur van de vaccins (deze wordt geschat op ca. 240 dagen, zijnde 7-8 maanden) de gemiddelde bescherming ca. 47% is. Tegen die achtergrond denken wij dat het percentage van 84% niet kan kloppen. Dit is (veel) te hoog. Niet voor niets lopen de ziekenhuizen vol met gevaccineerde ouderen en hebben internationaal de overheden veel haast met booster vaccinaties.

Op pagina 30 gaat Jaap verder met zijn boodschap over het afremmen van besmettingen met de sheet: “Basisregels maken hét verschil in bestrijding“. Ook hier is de term “vaccinatie” niet genoemd. Kennelijk is het RIVM net als het Genootschap de stellige mening toegedaan dat het bestrijden van besmettingen weinig of niets met vaccinaties te maken heeft maar met de gebruikelijke maatschappelijke en hygiënische maatregelen. Sterk dat het RIVM zich niet gek laat maken door de vaccinatie industrie en zich bij de feiten houdt. Een pandemie krijg je alleen via natuurlijke immuniteit onder controle. Via het beheerst opbouwen van groepsimmuniteit. Zie onze artikelen:

 • Natuurlijke immuniteit versus bescherming door vaccins – de stand van zaken (bron)
 • Natuurlijke immuniteit is de basis voor het bestrijden van een pandemie (bron).

Een heersende pandemie kun je niet “wegvaccineren”. Zeker niet met een sterk muterend virus.

Op pagina 38 wordt gepresenteerd hoe zich de verhouding gevaccineerd/ongevaccineerd in ziekenhuizen en IC’s heeft ontwikkeld. Deze is als volgt:

Enfin, u ziet de trend. Ook hier geldt onze opmerking met betrekking tot de cijfers over de situatie in België, Verenigd Koninkrijk en individuele ziekenhuizen in Nederland. Daar is inmiddels (deels) sprake van vrijwel 100% gevaccineerden in de ziekenhuizen.

Op sheet 44 naar aanleiding van vragen vanuit de Tweede Kamer een overzicht van behandelmethoden voor covid patiënten.

De hele samenleving staat te springen om medicijnen. Individuele huisartsen krijgen een verbod, op basis van eigen kennis en ervaring en in overleg met en passend bij de individuele situatie van de patiënt, medicijnen voor te schrijven. Op straffe van hoge geldboetes en dreiging met schrappen uit het huisartsen register. Je zou verwachten dat er naarstig wetenschappelijk onderzoek plaats vindt naar (bestaande) medicijnen die in potentie heilzaam zijn. Daarvoor zijn, voor zover ons bekend, geen middelen vrijgemaakt. Voor een uitgebreid overzicht van medicijnen bij covid-19 zie SWAB. Op medicijnen lijkt een zekere politieke omerta van toepassing. Terwijl internationaal wel veel onderzoek wordt verricht. Van Dissel stelt hier dat een en ander ‘in wording’ is. En dat over vitamine D, zink en aspirine nog geen onderzoeken zijn gepubliceerd. Dat laatste is een gotspe en wellicht te wijten aan de werkdruk of een verlengd zomerreces. Wij zijn de kwaadste niet dus helpen we een handje:

 • Vitamine D: 919 onderzoeken (bron) Opmerking: SWAB schrijft: “Op dit moment zijn er onvoldoende data (????) om het gebruik van vitamine D aan- of af te raden in de behandeling of preventie van patiënten met COVID-19.”. Als het met 919 onderzoeken niet lukt dan weten wij het ook niet meer.
 • Zink: 18 onderzoeken (bron)
 • Aspirine: 228 onderzoeken (bron)
 • Selenium: 119 onderzoeken (bron)
 • Ivermectine: 326 onderzoeken (bron) (Ivermectine was men vergeten op sheet 44)
 • Remdesivir: 2.147 onderzoeken (bron)
 • etc. etc. etc.

Per saldo bevat de presentatie goed en slecht nieuws. Misschien wel het beste nieuws is dat hier geen sprake is van overmatige “bias” op vaccineren. Lees in dat kader ons artikel “Hoe manipulatieve corona staatspropaganda werkt” (bron)

Hoe manipulatieve corona staatspropaganda werkt

Hoe manipulatieve corona staatspropaganda werkt

OPINIE
Alle landen hebben een vergelijkbare corona adviesstructuur voor regeringen. In Nederland adviseert het OMT de regering, in België wordt het Overlegcomité, voorgezeten door de premier van België, geadviseerd door GEMS (Groep van Experts voor Managementstrategie van COVID-19). Af en toe lekt er een advies van GEMS uit. Zoals het advies van 14 november 2021. Dit advies kunt u hier of hier downloaden.

In dit advies worden maatregelen geformuleerd ter beheersing van de corona situatie in België.

Inhoudelijk is op deze rapportage een boel af te dingen, zo is weliswaar sprake van pro’s en contra’s bij geadviseerde maatregelen, maar er wordt geen enkele weging c.q. wetenschappelijk inhoudelijke analyse gemaakt. En er wordt niet aangegeven wat elke aanbevolen maatregel zal bijdragen aan de vermindering van besmettingen bijvoorbeeld. Men kan op basis van dit document stellen: men heeft, zelfs na bijna twee jaar corona problematiek met een mêlee aan maatregelen over de hele wereld, geen enkel idee omtrent de effectiviteit van individuele maatregelen. Maatregelen torpederen het maatschappelijk en economisch verkeer, maar als men de bijdrage van individuele maatregelen aan de verspreiding van het virus niet kent, is het onmogelijk tot een optimale mix te komen waarbij de maatschappelijke en economische schade minimaal is. In Jip en Janneke taal: men doet maar wat. De bepaling van de set maatregelen is te zien als alchemie. Niks wetenschappelijks aan. Geen enkele basis voor behoud van vertrouwen in de wetenschap en instituties. Nog afgezien van het feit dat veel van de gebruikelijke maatregelen zoals 1,5 meter afstand en mondkapjes, wetenschappelijk volstrekt discutabel of ineffectief zijn. Of beter: wetenschappelijk weerlegd zijn. Zoals Prof. Dr. Akkermans van dit Genootschap het stelt: “Copy-paste Stammtisch niveau broddelwerk“. Akkermans weet waarover hij spreekt. Hij wordt, naast Marcel Levi, nadrukkelijk genoemd voor een positie in het volgende kabinet.


De “expert” groep weet dat natuurlijk zelf ook. Marc van Ranst was dan ook “not amused” over het uitlekken van dit advies (zie: bron). 

Zijn reactie was van algemene aard, de politiek de schuld gevend. Maar een echte reden tot boosheid omtrent het uitlekken zou eerder moeten zijn dat uit deze rapportage klip en klaar blijkt wat voor onwetenschappelijke weg en “biased focus” bij een zo belangrijk adviescollege van de Belgische regering, hier gevolgd wordt. Overigens is het Genootschap van oordeel dat van Ranst weet waar hij het over heeft in dit dossier, hij is niet de eerste de beste, maar GEMS presteert conform dit rapport zwaar onder de maat.

In ANNEX 1 worden de Belgische bestuurders (met low budget Excel grafiekjes) om de oren geslagen over hoe erg men er in België eigenlijk voor staat in vergelijking met andere landen. De grafieken worden niet wetenschappelijk geduid in termen van verschillen in omstandigheden, oorzaken en gevolgen, onderliggend cijfermateriaal. Verklaringen blijven uit. Teksten onder de grafieken bieden her en der algemene opmerkingen waarbij de relatie met de grafieken niet wordt geëxpliciteerd. En al helemaal niet cijfermatig of kwalitatief aannemelijk gemaakt. De relaties tussen bijvoorbeeld vaccinatiegraad en aantal besmettingen of vaccinatiegraad en aantal ziekenhuisopnames in de verschillende landen wordt niet toegelicht. Dat is overigens begrijpelijk want de relatie tussen bijvoorbeeld “hoge vaccinatiegraad” in een land versus “ziekenhuis opnames” is niet cijfermatig onderbouwd te leggen. Sterker nog: veelal zegt de vaccinatiegraad niks. in Nederland is door wetenschappers en politici voortdurend gehamerd op het verhogen van de vaccinatiegraad, maar in aanvankelijk opgevoerde voorbeelden voor die these, zoals Portugal en Gibraltar, is inmiddels net als overal in hoog gevaccineerde landen de hel losgebarsten wat besmettingen betreft. Zie ook onderstaande willekeurige landen wat betreft vaccinatiegraad, besmettingen en corona sterfte (bron: OurWorldInData).


Wie het weet mag het zeggen. Wat in elke geval volstrekt helder is, is dat de vaccinatiegraad een erg slechte voorspeller is voor het aantal te verwachten besmettingen en de corona sterfte!

De opmerkingen onder de grafieken in de GEMS rapportage bieden geen inhoudelijke verklaringen. Erg “wetenschappelijk” is het niet. Cijfers en grafieken zonder duiding zeggen niets. En zonder toelichting voorgelegd aan leken hebben deze een tendentieus karakter.

COVER YOUR ASS
Met een dergelijke presentatie van vergelijkingen tussen landen wordt ingespeeld op het sentiment “cover your ass” dat bij beleidsmakers en bestuurders heerst: ook al heb je geen enkel creatief eigen idee of inhoudelijk verstand van zaken, het maakt niet uit want “we doen gewoon wat ze in het buitenland doen”. Want stel je voor België of Nederland doet het slechter dan omliggende landen. Dan komen adviesgremia en bestuurders in de problemen. Dit “cover your ass” principe leidt er internationaal toe dat er, zonder wetenschappelijke basis, steeds strengere maatregelen komen. De buren zijn nóg strenger. Dus kunnen we niet achter blijven. Daarmee wordt de wetenschappelijke basis van de effectiviteit van maatregelen tot bijzaak. Zoals de effecten van de QR pas (dramatisch opgelopen besmettingen door schijnveiligheid), in Nederland ruim 24.000.000 vaccinaties maar de sterfte in verzorgingstehuizen is in 2021 hoger dan in het ongevaccineerde 2020, (deels zeer zware) bijwerkingen en onverklaarde oversterfte in landen met de hoogste vaccinatiegraad, blijven sturen op vaccinatiegraad terwijl sturing op beschermingsgraad dient plaats te vinden (bron), invoering van 2g (waarvan nu reeds vast staat dat dit geen werkende maatregel is, spreken over vaccinatie verplichting, etc.. Het is totale trap maar ja de buren doen het… Een wetenschap c.q. wetenschappelijk gremium dat hieraan meedoet is de kwalificatie “wetenschappelijk” niet waard. Wetenschap dient waardevrij te zijn en niet mee te werken aan alchemistisch samengestelde maatregelenpakketten. 

Let er maar eens op hoe vaak H&M (het duo: Hugo & Mark) verwijst naar het beleid in het buitenland. Het Genootschap stelt: hoe vaker men dat doet, des te meer men illustreert geen flauw benul meer te hebben van waar men mee bezig is. En bezig is met “cover your ass“.

BIAS
In ANNEX 2 adviseert GEMS vervolgens de regering omtrent de te voeren communicatie strategie. Dergelijke “experts” adviseren niet alleen op de hier beschreven ondeugdelijke wijze, maar zijn ook de facto debet c.q. medeverantwoordelijk voor het in hoge mate mislukte en ineffectief gebleken corona beleid van de afgelopen ruim 1,5 jaar. Wij verwijzen kortheidshalve naar het immer zwalkende en ineffectieve beleid in termen van actuele besmettingen-, hospitalisatie- en sterftecijfers. In de communicatie adviezen in ANNEX 2 treft u een welhaast hysterische “bias” aan op vaccineren. Geen enkele wetenschappelijke twijfel, nuance of voorzichtigheid. Uit niets blijkt enige wetenschappelijke nuance, uit niets blijkt informatie omtrent de ineffectiviteit van de vaccinaties (bescherming die er in de loop der tijd uitloopt is niet bijvoorbeeld 90% maar slechts gemiddeld 45% tijdens de looptijd van de bescherming ad ca. 240 dagen) en de (deels zeer ernstige) bijwerkingen & risico’s van de vaccinaties. Uit niets blijkt het besef dat corona endemisch is, een pandemie niet kan worden gestopt met vaccineren en er dus een andere aanpak dient te worden gevolgd.

Maar welke wetenschapper, adviseur of bestuurder durft dat terwijl het buitenland alleen maar bezig is met steeds strengere maatregelen? Daarvoor zijn standvastige en erudiete wetenschappers en bestuurders nodig die er zijn voor de burger en niet voor zichzelf of niet-wetenschappelijke belangen. In dit verwarrende en onzekere tijdsgewricht is de meest sexy eigenschap van mensen: het hebben van een ruggengraat.

De communicatie adviezen lezen wij dan ook als een ordinaire propaganda campagne voor vaccineren. 
Wat er echter wel moet gebeuren vindt u hier en hier.

Om u onnodig leeswerk te besparen is in onderstaande ANNEX 2 (voor uw gemak vertaald in het Nederlands) in rood aangegeven met welke bias de overheden hier geadviseerd worden te communiceren. Wilt u kennis nemen van de manipulatieve communicatietechnieken die worden voorgesteld: lees en huiver….


MANIPULATIEVE STAATSPROPAGANDA

ANNEX 2. Aanbevelingen voor motiverende communicatie (in het Nederlands vertaald)

1. Investeer in visuele communicatie die concreet inzicht geeft in de heilzame impact van het eigen gedrag (bijvoorbeeld afstand houden, maskers dragen). Dit vereist volgehouden inspanningen zodat mensen een realistisch inzicht krijgen in hoe snel het virus in een bepaalde situatie (bijvoorbeeld op het werk) circuleert en wat het risico is om onder deze omstandigheden ernstig besmet te raken.

2. Ontwikkel en communiceer een duidelijk, samenhangend en lange termijn winterplan:

 • Creëer een gevoel van voorspelbaarheid: geef de kritische drempels aan om over te gaan naar een nieuwe fase van het versterken van de maatregelen.
 • Benadruk dat alleen een combinatie van verschillende veiligheidsmaatregelen een veilige situatie mogelijk maakt. Het gaat niet om een ​​of-of-verhaal, maar om een ​​en-en-verhaal. Communiceer het ‘waarom’: geef concreet (met cijfers, visuals) aan wat de meerwaarde is van mondmaskers en afstand houden bij het bijwonen van een evenement met een Covid Pas.
 • Maak duidelijk wanneer de uitrol van een boostervaccin verwacht kan worden en waarom dit van toegevoegde waarde is.
 • Benadruk dat er opnieuw een aanzienlijke inspanning vereist is van alle subgroepen en sectoren in de bevolking om polarisatie te vermijden.

3. Leer de populatie denken in termen van kansen in plaats van in binaire termen. De kans op besmetting na vaccinatie, na een boostervaccinatie of na binnenkomst met een Covid Pass wordt wel verminderd, maar niet tot nul gereduceerd. Uitspraken als ‘alles is voorbij’ of ‘we zijn weer terug in het normale leven’ wekken de verkeerde indruk dat veiligheidsmaatregelen niet langer nodig zijn.

4. Schaf de term ‘Covid Safe Ticket’ af. Het wekt de valse indruk dat men met een ‘Covid Safe Ticket’ nauwe, intieme contacten kan onderhouden, elkaar omhelst en handen schudt. Gebruik in plaats daarvan systematisch de term Covid-pas.

5. Communiceer continu en expliciet over de effectiviteit van vaccinatie. Geef in dagelijkse covid-cijfers aan hoe groot de kans is dat u in het ziekenhuis wordt opgenomen of op de intensive care belandt onder voorwaarden van vaccinatie versus het ontbreken daarvan. Op deze manier groeit het vertrouwen in de toegevoegde waarde van het vaccin en kan het risicobewustzijn bij niet-gevaccineerden toenemen, wat hun bereidheid om een ​​vaccin te accepteren bevordert.

6. Laat projecties zien van hoe de huidige situatie op de intensive care eruit kan zien zonder grootschalige vaccinatie of hoe het er in de toekomst uit kan zien als de bevolking een boostervaccin weigert. Dit versterkt het geloof in de effectiviteit van het vaccin.

7. Deel getuigenissen van vaccin kritische personen die na opname in het ziekenhuis besloten het vaccin toch te accepteren. De motiverende impact van gelijkgestemden is groter om niet-gevaccineerde personen te overtuigen zich te laten vaccineren.

8. Maak concreet (grafisch) duidelijk dat vaccinatie van toegevoegde waarde blijft, ook als men eerder besmet was. Deze informatie is cruciaal om eerder geïnfecteerde maar niet-gevaccineerde personen aan te moedigen een vaccin te accepteren. 

IS ER DAN NIETS GOED?
Toch wel. Het Genootschap acht de advisering ten opzichte van de Nederlandse situatie sterk op de volgende punten:

[A] Er wordt intensief aandacht besteed aan de belangrijkste besmettingsroute (aerosolen) en maatregelen tegen verspreiding van het virus om besmetting via aerosolen te reduceren: ventilatie. Op dat punt loopt België ver voor op Nederland. Terecht.

[B] Er wordt geadviseerd genuanceerd aan te geven dat de QR pas geen enkele garantie biedt tegen besmettingen. In Nederland wordt dit door H&M nog steeds niet expliciet gecommuniceerd waardoor de schijnveiligheid van de QR pas leidt tot onnodig hoge aantallen besmettingen. En erger.


Desalniettemin moet het roer van adviesorganen en overheden om. Corona is endemisch en daar hoort een heel andere set maatregelen bij. En andere communicatie. Genuanceerde en geruststellende communicatie in plaats van propaganda.

Ten aanzien van de ernst van het probleem, zie bijvoorbeeld deze grafieken.

Wilt u uw juridische positie kennen in geval er een vaccinatieplicht zou komen?
Lees dan “Ethische en juridische afwegingen COVID-19-vaccinatie” van de Gezondheidsraad (bron).

Marc van Ranst over epidemische communicatie (22 januari 2019):

Cijfers RIVM/CBS inferieure basis voor beleid?

Cijfers RIVM/CBS inferieure basis voor beleid?

GESCHIEDSCHRIJVING
De registratie van cijfers, bijvoorbeeld ook in het geval van corona, vindt uiteraard altijd tijdens een ontwikkeling of achteraf plaats. Iemand wordt besmet en dat wordt na vaststelling geregistreerd. Iemand overlijdt en registratie daarvan vindt na het overlijden plaats. Registratie en verwerking van gegevens kosten tijd. Het duiden daarvan in rapportages en analyses kosten veelal nog meer tijd. Per saldo kijkt de informatiegebruiker altijd naar verouderde gegevens. Er is sprake van geschiedschrijving.

BETROUWBAARHEID
Van een betrouwbare registratie is sprake als de vastgelegde gegevens: juist (een correcte vastlegging van de werkelijkheid), volledig (alle gegevens) en tijdig (kort-cyclisch na het ontstaan van feiten) worden vastgelegd.
De betrouwbaarheid van de registraties van bijvoorbeeld RIVM en CBS laat nogal te wensen over. Indicaties daarvoor kan men zelf krijgen als men bijvoorbeeld beoordeelt in hoeverre registraties – met terugwerkende kracht – in het verleden worden aangepast. Dit verschijnsel treedt voortdurend (wekelijks) op in de sterftecijfers per week van het CBS (voorbeeld: het aantal overledenen van x weken geleden wordt wekelijks aangepast, zowel opwaarts als neerwaarts) of het RIVM (het aantal volledig gevaccineerden naar specifieke weken wordt doorlopend in het verleden aangepast zowel opwaarts als neerwaarts. Dat geeft een wankele basis voor een betrouwbare registratie. En wekt de indruk dat “er ergens in een lade” nog overlijdensformulieren zijn aangetroffen, POSTNL een aantal zakken met formulieren was kwijtgeraakt of er simpelweg registratiefouten zijn gemaakt die moesten worden gecorrigeerd. Het kan de verdenking oproepen dat er gemanipuleerd wordt met de gegevens.

SYSTEMATISCH
Registratie van feiten kan niet, incidenteel/steekproefsgewijs of systematisch plaatsvinden.

Niet
Een aantal zaken die zeer van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de pandemie wordt niet geregistreerd, bijvoorbeeld het aantal personen dat aan covid overleden is na vaststelling van covid als feitelijke doodsoorzaak via obductie (ook wel sectie of autopsie genaamd). Hiervoor wordt door pathologen al lang gepleit maar dit wordt niet gehonoreerd. Het geeft inzicht in de wijze waarop het lichaam door covid zodanig wordt aangetast dat de dood intreedt. Maar het geeft ook inzicht in de vraag hoe betrouwbaar de thans geregistreerde cijfers “overleden met covid’ eigenlijk zijn. Die cijfers zijn zeer discutabel en zelfs het RIVM en het CBS zijn het daar niet over eens. Zoals gezegd: systematische of steekproefsgewijze obducties worden geweigerd. Gevolg is dat de sterftecijfers met covid onbetrouwbaar zijn.

Incidenteel/steeksproefsgewijs
Mooi is als in een crisis als deze doortastend wordt besloten key parameters (performance indicators) systematisch te registreren teneinde daarmee op consistente wijze en doorlopend “vinger aan de pols” te houden ter zake de belangrijkste ontwikkelingen. Veel registraties vinden in Nederland echter slechts incidenteel/steekproefsgewijs plaats. Bijvoorbeeld de vaststelling van de verdeling gevaccineerd/niet-gevaccineerd in ziekenhuizen, op IC’s, in verzorgingstehuizen, overlijdens, etc.. Door af te zien van doorlopende systematische registratie is in dergelijke gevallen sprake van:

 • stelselmatig verouderde gegevens
 • onvoldoende waarborgen voor registratie consistentie en betrouwbaarheid.

Dergelijke registraties hebben een “hap-snap” karakter. Interpretatie hiervan kan tot zeer foutieve gevolgtrekkingen leiden. Deze registratiewijze ligt ten grondslag aan de presentaties omtrent het aantal ziekenhuis- en IC opnames gesplitst naar gevaccineerd en niet-gevaccineerd. Deze cijfers zijn stelselmatig verouderd en onbetrouwbaar. Vandaar de heftige discussies tussen Hugo de Jonge en kamerlid Pepijn van Houwelingen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, waarbij de minister weigert de cijfers per ziekenhuis te verstrekken terwijl publiek bekend was dat daar waar ziekenhuizen cijfers openbaar gemaakt hebben, deze volstrekt afweken van de cijfers die het RIVM had gepubliceerd op basis van verouderde, incidentele registratie. Een zeer kwalijke zaak. Te meer daar op het maken van beleid op basis van de geschiedenis en dan ook nog verouderde cijfers, welhaast moet leiden tot foute beleidskeuzes. Het gebeurde wel.

Systematisch
Systematische en consistente registratie leidt tot vergelijkbaarheid van cijfers en een vaste systematiek van registreren die aanknopingspunten biedt voor het borgen van de betrouwbaarheid van de registraties. In Het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld is s[rake van systematische registratie van de vaccinatie status van patiënten hetgeen een betrouwbaar beeld van e werkelijkheid geeft en een solide basis voor te voeren beleid. Een verademing om op ONS te grasduinen. Actueel, gedetailleerd, fantastisch. ONS is het CBS van het Verenigd Koninkrijk. Sterftecijfers naar doodsoorzaak worden in Nederland eerst geïnterpreteerd en waar nodig gecorrigeerd voordat ze worden gepubliceerd. Een heel foute zaak. Te meer daar publicatie van sterftecijfers op detailniveau naar doodsoorzaak in de praktijk meer dan een jaar duurt! Dat maakt effectieve beoordeling van bijvoorbeeld sterfte in relatie tot corona vaccinaties onmogelijk. Een zeer slechte zaak gezien de al maar oplopende oversterfte vanaf week 22 van 2021. Het Genootschap is van oordeel dat door het CBS geregistreerde gegevens publiek domein zijn (betaald uit belastingmiddelen) en de ruwe data dient publiek beschikbaar te zijn. Ook voor de wetenschap. En voor de politiek, bijvoorbeeld voor leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal om de regering effectief te kunnen controleren.

VERGELIJKBAARHEID
Gepubliceerde cijfers dienen vergelijkbaar te zijn. Dat is in hoge mate niet zo. Zoals aangegeven zouden de ruwe, onbewerkte data doorlopend beschikbaar dienen te zijn. Dat is niet zo. Wat verschillende instanties doen (maar ook afdelingen binnen die instanties) is data interpreteren en rapporteren. En wel veelal in verschillende formats. De covid sterftecijfers naar leeftijdscategorie sluiten dan niet aan met de sterftecijfers in totaal per leeftijdscategorie. De leeftijdsintervallen sluiten gewoon niet aan waardoor een mistige cijferbrij ontstaat.

CONTROLEERBAARHEID
Geregistreerde gegevens dien controleerbaar te zijn. Bovenstaand is reeds het voorbeeld van Minister de Jonge genoemd waardoor controleerbaarheid van gegevens onmogelijk gemaakt wordt. Controleerbaarheid heeft ook baat bij de publicatie van onbewerkte cijfers (raw data) en tijdige openbaarmaking. Aan al die zaken schort het in Nederland structureel.

TRANSPARANTIE
Een overheid en overheidsinstellingen die onvoldoende transparant zijn ten aanzien van de geregistreerde gegevens verliest het vertrouwen in de betrouwbaarheid van die gegevens en het vertrouwen in die overheid/instituties zelf. Wantrouwen is voedingsbodem voor verharding in samenleving en politiek (bron).

PROGNOSES
Regeren is vooruit zien. Het Genootschap wil niet zeuren over het falende corona beleid. Het beleid is ineffectief, inefficiënt, maatschappelijk onwenselijk, de rechtstaat ondermijnend en inhumaan. Hoe het wel moet op basis van de wetenschappelijke werkelijkheid, is hier beschreven. In een crisis als deze is vooruitzien de kern van de zaak. Maatregelen nemen en uitvoeren kost tijd. En als dat dan ook nog gebeurt op basis van verouderde gegevens dan is dat een recept voor faliekante mislukkingen. Ten aanzien van de key indicatoren dienen er prognoses te zijn. Die zijn er bijvoorbeeld niet (niet publiek) ten aanzien van de ontwikkeling van het aantal gevaccineerden in de ziekenhuizen en op de IC’s. Het KAN NIET ANDERS ZIJN dan dat het percentage gevaccineerden dagelijks oploopt. Het wordt niet systematisch gemeten, dat is al kwalijk. Maar als wij kijken naar het buitenland (bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, waar de registraties veel betrouwbaarder zijn, waar dezelfde vaccins worden gebruikt, waar dezelfde virussen rondgaan (100% dominantie van de Delta variant)) dan zien wij daar dat verreweg (soms inmiddels tegen 100%) de meeste patiënten in ziekenhuizen volledig gevaccineerd zijn. Dit is ook nu al in Nederland aan de hand maar blijkt niet uit onbetrouwbare en verouderde cijfers.

En ondertussen wordt de tweespalt tussen gevaccineerden en ongevaccineerden tot in het absurde aangewakkerd en volstrekt verkeerd beleid gevoerd met discussies over 2G, vaccinatiedrang, etc.. Achterhaald door actuele cijfers. Het is ten hemel schreiend: een crisis als deze stuur je op actuele, betrouwbare, systematisch verzamelde cijfers die transparant en in ruwe vorm worden gepubliceerd als basis voor maatschappelijke toetsing.

Enfin u kent inmiddels het credo van het Genootschap:

Het is de plicht van overheid en overheidsinstituties om transparant verantwoording af te leggen en het is de plicht van de burger daarop toe te zien. Als de overheid alles over jou weet, is dat tirannie, als jij alles over de overheid weet, is dat democratie. Wie de wet verzet al naar het uitkomt, baant de weg voor het recht van de sterkste”.

Indien u het niet eens bent met bovenstaande analyse, bijvoorbeeld als u bij het RIVM of het CBS werkt, nodigen wij u graag uit te reageren naar Redactie.

Natuurlijke immuniteit versus bescherming door vaccins – de stand van zaken

Natuurlijke immuniteit versus bescherming door vaccins – de stand van zaken

Vaccins zijn een uitstekend middel ter bescherming van kwetsbare personen. Bij corona zijn dat met name ouderen met onderliggend lijden. De vaccins bieden voor die groep een probaat middel om de risico’s op ernstige ziekteverschijnselen te reduceren. Tijdelijk, want de werking van deze vaccins is slechts tijdelijk.

Wat zijn de verschillen tussen immuniteit na besmetting en bescherming na vaccinatie?

BREEDTE VAN DE IMMUNITEIT
Van natuurlijke immuniteit is sprake als het lichaam antistoffen aanmaakt na besmetting met een pathogeen (een virus of bacterie). Een antigeen is een molecuul dat zich bevindt aan het oppervlak van een dergelijk pathogeen. Het eigen afweersysteem reageert op een antigeen dat het niet herkent uit eerdere besmettingen door de ontwikkeling van antistoffen. Of de aanmaak van antistoffen na een eerdere besmetting. Na besmetting met het covid virus maakt het lichaam antistoffen aan voor een breed scala aan antigenen van het virus. De corona vaccins richten zich op de aanmaak van antistoffen door het lichaam voor de antigenen van het voor corona kenmerkende spike molecuul dat het virus gebruikt om lichaamscellen binnen te kunnen dringen. Het virus heeft uiteraard echter meer kenmerken en antigenen dan het spike virus alleen. Vandaar dat na besmetting met het virus sprake is van “breed spectrum antistoffen” tegen de ziekteverwekker en na vaccinatie sprake is van specifieke antistoffen, alleen tegen het spike eiwit. Immuniteit na infectie met het virus is dus breder, hetgeen betekent dat de bescherming tegen eventuele toekomstige virus varianten (waarbij de antigenen gewijzigd zijn) normaliter beter is dan in geval het lichaam alleen antistoffen heeft aangemaakt tegen het spike eiwit. Dit voorspellen wij dan ook in het kader van de recent opgedoken variant: B.1.1.529: Omicron.

DUUR VAN DE IMMUNITEIT
De bescherming van de corona vaccins is tijdelijk. Na circa 6, 7 of 8 maanden (afhankelijk van de individuele situatie van de persoon en het gebruikte vaccin) is de beschermende werking van de vaccinatie verdwenen. En ontstaat de noodzaak tot additionele vaccinatie via “boosters”. Natuurlijke immuniteit is ook afhankelijk van de individuele situatie per persoon en de mate waarin de besmette persoon de ziekte heeft doorgemaakt. Indien sprake is geweest van een besmetting zonder symptomatische klachten kan de bescherming minder zijn dan in de situatie dat sprake was van aanzienlijke gezondheidsklachten. Zulks blijkt uit recent onderzoek. Uit recent onderzoek (zie navolgend) blijkt dat de bescherming na natuurlijke immuniteit aanzienlijk langer is dan die na vaccinatie. En wellicht levenslang. Verder geldt dat de  bescherming na vaccinaties niet zo hoog is als door producenten in beginsel is voorgespiegeld, maar veel lager. Als een vaccin in het begin een bescherming ad bijvoorbeeld 90% biedt, dan is de gemiddelde bescherming gedurende de looptijd van de bescherming van dat vaccin niet 90% maar gemiddeld 45%. We zien dan ook dat de bescherming van gevaccineerden tegenvalt kijkend naar het aantal gevaccineerde personen dat na besmetting alsnog (ernstig) ziek wordt.

NADEEL NATUURLIJKE IMMUNITEIT
Natuurlijke immuniteit opbouwen heeft uiteraard als nadeel dat men na infectie ziek kan worden. Dat is een potentieel probleem voor met name de meeste kwetsbare personen. Met name ouderen (waarvan de natuurlijke afweermechanismen minder goed meer werken) met onderliggend lijden.

Nadeel in perspectief. Dit nadeel moet men in perspectief bezien.

A. De cijfers
Zoals wij eerder publiceerden zijn de risico’s op overlijden na besmetting beperkt. Voor de meeste leeftijdsgroepen geheel verwaarloosbaar.

Op jaarbasis (52 weken) (situatie 22 november 2021) was de situatie per leeftijdsklasse als volgt:


Anders gepresenteerd: het aantal personen per leeftijdsklasse dat corona een jaar lang heeft overleefd:

Als men dus spreekt over de beschermende werking van de vaccins, moet men dit bezien tegen deze achtergrond. Een effectieve bescherming van 45% tegen overlijden is dan van toepassing op bovenstaande cijfers. Dus bijvoorbeeld voor de leeftijdsgroep 50-59 is dat 45% x 0,035%.

B. Bijwerkingen vaccins

1. Korte termijn bijwerkingen
Uit internationale registratiesystemen (Lareb, VAERS, EudraVigilance, etc.) voor de bijwerkingen van de corona vaccinaties blijkt dat sprake is van zeer veel en deels zeer ernstige bijwerkingen. Wij noemen voor de eenvoud hier alleen bijvoorbeeld Myocarditis. Deze bijwerkingen dienen te worden meegewogen bij het beoordelen van de vraag in hoeverre vaccinatie voor een leeftijdsgroep of in individueel geval, verstandig is.

2. Langere termijn bijwerkingen
Genoemde registraties van bijwerkingen hebben betrekking op korte termijn bijwerkingen van de vaccinaties. De langere termijn effecten worden niet (systematisch) geregistreerd. Men kan bijvoorbeeld Myocarditis krijgen na vaccinatie, maar wat de langere termijn effecten op de mortaliteit daarvan zijn, is thans niet bekend. Er is internationaal momenteel sprake van structurele en stijgende oversterfte sinds ca. week 22 van 2021. Deze is thans nog onverklaard, waarbij de oversterfte (meer doden dan statistisch voorspeld) in landen en regio’s met een hogere vaccinatiegraad hoger is dan in landen met een lagere vaccinatiegraad. 

3. Pandemische bijwerkingen
Geert vanden Bossche (en diverse anderen waaronder Nobelprijswinnaar Luc Montagnier en Dr. Jay Bhattacharya) heeft in vroeg stadium al nadrukkelijk gewaarschuwd voor de effecten van het massaal (iedereen) vaccineren tijdens een pandemie met een sterk muterend virus. Dit heeft funeste effecten op het verloop van de volksgezondheid in het algemeen en de pandemie in het bijzonder. Onder meer leidt dit via natuurlijke selectie tot het dominant worden van virusvarianten die beter bestand zijn tegen de vaccinaties. In feite een ontwikkeling vergelijkbaar met het optreden van resistentie bij bacteriën door te intensief gebruik van antibiotica. Daardoor werken de antibiotica niet meer of minder. Hetzelfde zal optreden bij de vaccins. Vaccineren van de kwetsbaren is het probleem niet, wel iedereen vaccineren.

WETENSCHAPPELIJKE STAND VAN ZAKEN
Wat betreft de effectiviteitsdiscussie (natuurlijke immuniteit versus vaccinatiebescherming) is sprake van een hybride landschap aan opvattingen. Het Genootschap baseert zich daarbij niet op tendentieuze krantenartikelen, obscure onderzoeksgroepen of de resultaten van een enkel onderzoek. In de wetenschap geldt: één onderzoek is geen onderzoek. Eén onderzoek is hooguit signalerend of richting gevend, maar is weinig waard als het niet door derden wetenschappelijk is gereviewd en ander onderzoek tot dezelfde resultaten komt. Wij baseren ons uitsluitend op publicaties en meta onderzoek (onderzoek over reeds gepubliceerde onderzoeken) in The Lancet of Nature als het om corona gerelateerde zaken gaat. Er verschijnen doorlopend onderzoeken die bijvoorbeeld kijken naar de hoeveelheid antistoffen en daaruit conclusies trekken omtrent de bescherming en duur van bescherming van natuurlijke immuniteit versus vaccin bescherming. Dat is zinloos. De ene antistof is de andere niet en zelfs in gevallen dat geen antistoffen meer meetbaar zijn, kan via de geheugenfunctie van het immuunsysteem sprake zijn van een immuniserende werking doordat bij besmetting per direct weer passende antistoffen door het lichaam kunnen worden aangemaakt.

Wat zegt The Lancet in een gepubliceerde meta studie per 8 november 2021 hierover?

Op basis van reviews van internationale publicaties t/m 28 september 2021 komen onderzoekers op basis van biologische studies, epidemiologische studies, en klinische studies tot het beeld dat natuurlijke immuniteit beschermt tegen toekomstige infecties met tussen 80% en 100% en dat deze bescherming minimaal 10 maanden in stand blijft. Informatie over langduriger bescherming is niet beschikbaar daar dit door de aard van de covid pandemie niet beschikbaar is. Er zijn aanwijzingen dat ook covid infectie met milde symptomatische klachten, leiden tot “robust antigen-specific, long-lived humoral immune memory”. 

It is known that SARS-CoV-2 infection induces specific and durable T-cell immunity, which has multiple SARS-CoV-2 spike protein targets (or epitopes) as well as other SARS-CoV-2 protein targets. The broad diversity of T-cell viral recognition serves to enhance protection to SARS-CoV-2 variants,15 with recognition of at least the alpha (B.1.1.7), beta (B.1.351), and gamma (P.1) variants of SARS-CoV-2.17. Researchers have also found that people who recovered from SARS-CoV infection in 2002–03 continue to have memory T cells that are reactive to SARS-CoV proteins 17 years after that outbreak.”.

Ook op basis van andere onderzoeken (bron) (bron) (bron) (bron) (bron) stapelen de indicaties zich op dat natuurlijke immuniteit de weg uit deze pandemie is. En wel op basis van deze aanpak.

Ook de Nederlandse overheid is overigens van mening dat natuurlijke immuniteit een langere werking heeft dan de bescherming door vaccins, getuige het feit dat het corona toegangsbewijs voor personen die zijn genezen na infectie, is verlengd van 6 maanden naar 365 dagen (bron).


Het natuurlijke afweersysteem heeft zich in miljoenen jaren ontwikkeld en heeft zich daarbij steeds verder verfijnd en verbeterd. Voor personen die geen noemenswaardig risico lopen op ernstige ziekte of overlijden, is de natuurlijke immuniteit veruit de beste route. Langere en bredere immuniteit dan de vaccinatie bescherming en zonder de kortere- en langere termijn risico’s op bijwerkingen en pandemische bijwerkingen. Voor hoog risicogroepen is de situatie uiteraard anders. Corona is een endemische ziekte: corona is here to stay dus we zullen ermee moeten leren leven. Een brede en langdurige immuniteit is daarbij het antwoord.

Indien u het niet eens bent met bovenstaande analyse nodigen wij u graag uit te reageren naar Redactie.Natuurlijke immuniteit is de basis voor het bestrijden van een pandemie

Natuurlijke immuniteit is de basis voor het bestrijden van een pandemie

Het Genootschap heeft reeds eerder de te volgen aanpak voor de corona crisis gepubliceerd. Wij zullen die volledigheidshalve onderstaand nog eens herhalen. Zelfs in de Mainstream Media begint het kwartje te vallen dat dit de enige begaanbare weg is. Nu het kabinet nog.

Op 26 november 2021 plaatst RTL Nieuws het volgende artikel:

Het artikel stelt: “Wie het coronavirus al eens onder de leden heeft gehad, loopt een hele kleine kans om nóg eens besmet te raken. Maar als dat dan toch gebeurt, is de kans op een ernstig ziekteverloop nihil. Dat is hoopgevend nieuws voor het verloop van de pandemie.“.

Het gaat hier om natuurlijk opgebouwde immuniteit na besmetting
Onderzoekers in Qatar komen tot die conclusie na bestudering van besmettingscijfers in het land. Doordat een groot deel van de bevolking (zo’n 40 procent) vorig voorjaar tijdens een eerste golf al besmet raakte met het coronavirus, werd het land de perfecte proeftuin voor een onderzoek naar herbesmettingen. De onderzoekers vergeleken de ruim 353.000 inwoners van Qatar die sinds begin vorig jaar tot april dit jaar besmet raakten met het coronavirus. Ruim 87.000 van hen werden in die periode gevaccineerd (maar raakten toch besmet), zij werden níet meegenomen in het onderzoek. Wie het coronavirus voor de tweede keer krijgt, heeft een 90 procent lagere kans op een ziekenhuisopname of dood als gevolg van het virus dan wie voor het eerst besmet raakt, concludeerden de wetenschappers.

Dit onderzoek is gepubliceerd in het gezaghebbende The New England Journal of Medicine en vindt u hier.

Dit onderzoek, maar er zijn er vele, onderschrijft de door het Genootschap aanbevolen aanpak ter bestrijding van de corona epidemie/pandemie. Deze is als volgt:

TE VOEREN CORONABELEID

DOEL: Groepsimmuniteit
Er is maar één methode om een pandemie te bestrijden: het realiseren van groepsimmuniteit. Als een grote meerderheid (bijvoorbeeld 70%) van de populatie effectieve (bron) antistoffen heeft tegen een bacterie/virus dan dooft de ziekte naar een beheersbaar niveau uit. Dit is de enige manier. Gaat het corona virus ooit weg? Nooit! Coronavirussen komen al miljoenen jaren voor en “are here to stay”. Het virus bekijkt geen persconferenties, luistert niet naar de basisschool kretologie van de minister van VWS “we moeten het virus verslaan” en blijft bestaan en voortdurend muteren. Daar helpt niets aan. Er dient een modus gevonden worden om er mee om te gaan. In chique Nederlands: er is sprake van een endemische situatie. Wat er moet gebeuren is dat er een breed spectrum antistoffen in het lichaam van voldoende mensen dient te ontstaan, via natuurlijke besmetting. Net als bij alle andere bekende infectieziekten eigenlijk. Niks nieuws onder de zon. Tijdelijke maatregelen gericht op “Flattening the infection curve” zijn op zichzelf verdedigbaar om de beschikbare zorgcapaciteit te ontzien. Tenzij dit er toe leidt dat het vormen van de gewenste groepsimmuniteit wordt gefrustreerd. 


AANPAK: Doelgroep gericht beleid
Via een mix van maatregelen dient de ontwikkeling van de pandemie te worden gestuurd, gericht op de te realiseren groepsimmuniteit. Wat zijn die maatregelen, rekening houdend met de ernst van de ziekte (corona heeft een IFR vergelijkbaar met die van een fikse griep aldus Jaap van Dissel: kijk hier hoe erg het is) en het individuele risicoprofiel per persoon en/of groep:

 • Vaccineer alleen de kwetsbaren 
  Vaccineer uitsluitend de kwetsbaren en stop met vaccineren van overige personen om redenen als uitgelegd in deze bron. De vaccins hebben met name het karakter van symptoombestrijding (minder ziek) en er is wetenschappelijke consensus over dat je het virus niet kunt “weg vaccineren”. Natuurlijke immuniteit is daarnaast volstrekt superieur aan vaccinbescherming. Informeer risicogroepen (zoals ouderen met onderliggend medisch lijden) over pro’s & contra’s van vaccinaties. Informeer transparant en volledig over de werking, de bijwerkingen en de onzekerheden van de vaccins. Laat de – vrijwillige – vaccinaties plaatsvinden door de regulier behandelend arts die kennis draagt van de medische historie en situatie van zijn patiënt. Een medische (be)handeling is maatwerk. 
 • Voorkom besmetting 
  Neem rationele en wetenschappelijk onderbouwde maatregelen tegen te snelle verspreiding van het virus:
  • de verspreiding van virussen die luchtweginfecties veroorzaken vindt met name plaats via aerosolen dus neem maatregelen om besmetting via de lucht te voorkomen: ventileren van ruimtes, filteren van lucht in ruimtes of sterilisatie van de lucht (doden van eventuele aerosole ziektekiemen middels UV-C of ionisatie). Buitenactiviteiten kunnen voor niet-risicogroepen gewoon plaatsvinden. Voer “corona compliant” certificering in voor binnenruimtes die voldoen aan de te stellen eisen inzake aerosole besmettingen. Beschrijf normen samen met de installatiesector en voer dit per omgaande in. Elke horeca baas trekt meteen de beurs om deze investering, die zijn etablissement open houdt, op korte termijn te realiseren.
  • pas desgewenst de 1,5 meter, mondkapjes en handen wassen toe (ook al ontbreekt de wetenschappelijke onderbouwing c.q. de mate van effectiviteit in hoge mate)
  • stimuleer permanent zaken als thuiswerken waarvan bewezen is dat dit goed is tegen de maatschappelijke bewegingen en uitstekend functioneren in gevallen waarbij de aard van het werk dit toelaat.
 • Behandeling van de ziekte 
  Neem de gebruikelijke maatregelen indien iemand besmet en ziek wordt:
  • blijf thuis als je ziek bent en zorg er voor dat je niemand besmet (sociale verantwoordelijkheid)
  • gebruik beschikbare medicijnen die het ziekteverloop dempen zoals recente middelen van MSD en Pfizer, maar ook andere aantoonbaar werkende medicatie (bron)(bron) en geef deze middelen vrij voor de behandelend huisarts
 • Bevorder de algemene gezondheid
  Neem maatregelen en geef adviezen ter bevordering van de gezondheidstoestand van mensen. Bevorder het gebruik van vitamines D3 en C en de mineralen Zink en Selenium die effectief de werking van het natuurlijk immuunsysteem ondersteunen. Geef advies over voeding en beweging.
 • Overige maatregelen
  • Breid structureel de zorgcapaciteit uit naar minimaal het niveau van het Europese gemiddelde. Het is niet vol te houden ’te sturen op IC capaciteit’ terwijl die een factor 6 (!) lager is dan bijvoorbeeld in Duitsland.
  • Stop met sturen op vaccinatiegraad (bron), stuur op beschermingsgraad (inclusief natuurlijk opgebouwde immuniteit).
  • Laat het virus rondgaan in bevolkingsgroepen die feitelijk een verwaarloosbaar risico lopen ernstig ziek te worden. Bijvoorbeeld bij kinderen.
  • blijf voor wie dat wil gratis zelftests verstrekken.
  • Stop met sets van maatregelen die uitademen dat sprake is van politieke compromissen op basis van lobby activiteiten. Maatregelen dienen uitsluitend eenduidig te zijn.
  • Stop met alle maatregelen die schijnveiligheid veroorzaken, zoals de QR pas.
  • Stop met dagelijkse bangmakerij door publicatie van besmettingen. Besmettingen zijn goed. Zij dragen bij aan de gewenste groepsimmuniteit.

Dit beleid voldoet geheel aan de wetenschappelijke inzichten van bijvoorbeeld Geert Vanden Bossche en voorkomt het ontstaan van dominantie van besmettelijkere en/of dodelijkere corona varianten als B.1.1.529: Omicron.

Geert Vanden Bossche

Geert Vanden Bossche

Geert Vanden Bossche, DMV, Ph.D., is onafhankelijk viroloog en wereldberoemde vaccinexpert, voorheen werkzaam bij GAVI en The Bill & Melinda Gates Foundation. Hij publiceerde een inmiddels legendarische open brief aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over zijn zorgen over de manier waarop we mensen vaccineren tijdens deze pandemie. Geert is verre van een ‘anti-vaxxer’. Hij is erg pro-vaccins. Hij begrijpt echter ook dat vaccins die op het verkeerde moment worden gegeven, de zaken erger kunnen maken.

Uit de open brief van 6 maart 2021 van Dr. Vanden Bossche: “Zoals gezegd ben ik niet tegen vaccinatie. Integendeel, ik kan u verzekeren dat elk van de huidige vaccins is ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd door briljante en competente wetenschappers. Dit type profylactische vaccins is echter volkomen ongepast en zelfs zeer gevaarlijk wanneer ze worden gebruikt in massale vaccinatiecampagnes tijdens een virale pandemie.

Kern van zijn betoog…
Het is een uiterst slecht idee massaal (iedereen) te vaccineren tijdens een pandemie met een sterk muterend virus
. Dit heeft namelijk de volgende funeste effecten op het verloop van de volksgezondheid in het algemeen en de pandemie in het bijzonder:

 • Het massaal vaccineren dwingt het virus met al haar voortdurende mutaties in de richting van besmettelijkere varianten omdat door natuurlijke selectie díe virusvarianten dominantie krijgen die het best opgewassen zijn tegen het vaccin. De varianten die daar minder tegen bestand zijn (de Alfa variant, waartegen het vaccin destijds is ontwikkeld) doven uit. Dat hebben we feitelijk zien gebeuren: in no time was de Delta variant van het virus dominant. De aanvankelijke variant is de facto niet meer aan te treffen. De Delta variant heeft gedurende en door de wereldwijde vaccinatie campagnes in korte tijd 100% dominantie gekregen. Het is niet zo dat het virus zich aanpast aan de vaccinatie, maar door de door de vaccinaties gewijzigde omstandigheden heeft zich een variant sterk kunnen ontwikkelen ten nadele van een zwakkere variant. Een natuurlijk selectieproces onder de vele (tien)duizenden varianten die inmiddels bekend zijn van het corona virus. In feite vergelijkbaar met het optreden van resistentie bij bacteriën door te intensief gebruik van antibiotica.
 • Massaal (wereldwijd) iedereen (alle leeftijdsgroepen, ziek of gezond, hoog of laag risico) vaccineren tijdens een pandemie heeft daardoor per saldo een negatief effect omdat de bescherming van het corona vaccin specifiek gericht is op de ene variant terwijl het juist andere, meer besmettelijke en of dodelijker varianten stimuleert! 
 • Hij is voorstander van vaccineren van alleen de kwetsbare groepen in combinatie met het opbouwen van natuurlijke immuniteit in de overige groepen na besmetting met het virus.

Bekijk dit interview van 6 maart 2021 waarin indringend en gepassioneerd wordt gewaarschuwd over de negatieve effecten van de corona vaccinaties op het natuurlijke immuunsysteem:


Interview van 21 april 2021:

Interview van 18 november 2021:

Vanden Bossche is emotioneel en stellig over zijn opvatting. In de laatste video geeft hij zelfs aan bereid te zijn de gevangenis in te gaan als hij ongelijk zou hebben. Hij voorspelt met grote stelligheid dat met name een land met een hoge vaccinatiegraad als Israël grote volksgezondheidsproblemen zal krijgen.

Persconferentie 6 december 2021:
Toelichting op de zienswijze van Vanden Bossche vanaf 4:00.

Veel van wat Vanden Bossche voorspelde, komt nu uit. Helaas.

De effectiviteit van de vaccinaties is uitermate teleurstellend. De wereld is totaal in paniek na de uitbraak van covid variant B.1.1.529: Omicron. Besmettelijker en sterk gemuteerd waardoor de vaccins niet of nauwelijks meer werken. In no time ontwikkeld tot de meest dominante variant in de gebieden waar het voorkomt. Op basis van natuurlijke sectie zoals voorspeld door Vanden Bossche ten koste van de Delta variant. (bron)

Internationaal zijn acuut vliegbewegingen geminimaliseerd om verspreiding van Omicron te verhinderen. Een zeer bedreigende situatie. Gekatalyseerd door de massa vaccinaties tijdens de pandemie.

Zie hier het corona beleid dat het Genootschap gezien deze situatie adviseert: Corona Beleid 2.0