Selecteer een pagina
Inmiddels veel hogere relatieve sterfte onder gevaccineerden dan onder ongevaccineerden

Inmiddels veel hogere relatieve sterfte onder gevaccineerden dan onder ongevaccineerden

Op basis van gedetailleerde informatie uit het Verenigd Koninkrijk is door Virusvaria onderzoek gedaan naar recente sterftecijfers onder gevaccineerden en ongevaccineerden. Virusvaria was een van de eersten in Nederland die aandacht vroeg voor de nog steeds onverklaarde oversterfte in de zomer en het najaar van 2021.

Was hier sprake van een relatie met de vaccinaties? Kennelijk laat deze kwestie Virusvaria nog steeds niet los, vandaar dit nieuwe onderzoek. Voor de gehanteerde bronnen zij verwezen naar het betreffende artikel. De berekeningen ne gevolgtrekkingen zijn door diverse partijen gereviewed.

Het onderzoek:

 • er is gekeken naar de sterfte (ongeacht de doodsoorzaak, de “all cause mortality”) per vaccinatiestatus (wel of niet gevaccineerd) in Engeland per leeftijdscohort
 • om de sterfte tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden vergelijkbaar te maken is de sterfte per leeftijdscohort herrekend alsof het aantal niet gevaccineerden even groot zou zijn als het aantal gevaccineerden. Ook in Engeland zijn immers meer mensen gevaccineerd dan niet gevaccineerd. 
 • per leeftijdscohort zijn aldus de sterftecijfers vergelijkbaar gemaakt.

In andere onderzoeken wordt de sterfte per 100.000 ongevaccineerden vergeleken met de sterfte per 100.000 gevaccineerden. Dat komt op hetzelfde neer als de door Virusvaria toegepaste methode. De sterfte in beide groepen wordt vergelijkbaar gemaakt.

De resultaten

Conclusie
Over de maanden januari tot en met maart 2022 blijkt dat de sterfte onder gevaccineerden structureel hoger ligt dan onder niet gevaccineerden. En wel in alle leeftijdscohorten!

Er blijkt sprake van een structurele correlatie tussen de vaccinatiestatus en de sterfte in alle leeftijdsgroepen. De “all cause mortality” is tot wel 50% hoger bij gevaccineerden. Zeer opmerkelijk. Uiteraard is correlatie nog geen causaliteit. Maar hier dient de onderste steen boven te komen.

Enkele opmerkingen:

 • De vaccins zijn gericht op het reduceren van de ernst van de ziekteverschijnselen en de mortaliteit na een COVID-19 infectie. De relatie tussen vaccinaties en de sterfte aan COVID-19 zijn in onderstaande grafiek gepresenteerd.   Daarbij is op te merken dat vanaf eind november 2021 sprake was van de opkomende dominantie van de OMIKRON variant die enerzijds besmettelijker, anderzijds substantieel minder dodelijk is dan de voorafgaande varianten. In de door Virusvaria onderzochte periode was OMIKRON de dominante variant (bron). 
 • Overwegende dat de vaccins de sterfte aan COVID-19 onder gevaccineerden verlagen, zou de hogere sterfte onder gevaccineerden nog hoger zijn indien men zou kijken naar de sterfte exclusief COVID-19. Immers, onder de aanname dat de vaccins beschermen tegen overlijden aan COVID-19, is er in bovenstaande cijfers relatief meer sterfte aan COVID-19 onder de niet gevaccineerden. Als men abstraheert van de COVID-19 doden, is de sterfte onder gevaccineerden relatief nog hoger ten opzichten van die onder de ongevaccineerden. Spraakmakend!
  De vaccins: minder doden aan COVID-19 maar veel meer doden aan alle andere oorzaken?

  Wij zijn zeer benieuwd naar de update tot en met de cijfers over april 2022….


Dringende oproep aan de overheid: waar blijft in Godsnaam de rapportage inzake onafhankelijk onderzoek oversterfte 2021 in Nederland n.a.v. de unaniem gesteunde motie Omtzigt ? Waarom duurt dat onderzoek zo lang? De gedetailleerde doodsoorzaken over 2021 zijn immers al lang bekend bij de diverse instanties! Of is VWS de conceptrapportage van CBS en RIVM weer aan het “verduidelijken qua leesbaarheid”?

Oversterfte 2021, opmerkelijk: sterfte onder personen met een kantoorbaan gestegen met 24%, sterfte onder “blue collars” gestegen met 19%

Oversterfte 2021, opmerkelijk: sterfte onder personen met een kantoorbaan gestegen met 24%, sterfte onder “blue collars” gestegen met 19%

De toename van sterfgevallen die niet worden toegeschreven aan COVID-19 in de beroepsbevolking tijdens de zomer en in de herfst van vorig jaar, was aanzienlijk groter onder management en stafmedewerkers (de zogenaamde “white collars”) dan onder uitvoerende medewerkers (de zogenaamde “blue collars”).

Onder de “white collars” steeg de sterfte met 24 procent in de periode april 2020-september 2021. Minder dan 64 procent daarvan wordt toegeschreven aan COVID-19. Onder de “blue collars” steeg de sterfte met 19 procent, waarvan echter ruim 80 procent wordt toegeschreven aan COVID-19.

Zoals eerder in The Epoch Times gemeld, was in de periode oktober 2020-oktober 2021 sprake van een oversterfte van meer dan 40% in het leeftijdscohort van 18-49 jaar. Een en ander ten opzichte van dezelfde periode in 2018-2019. Deze gegevens zijn gebaseerd op overlijdensaktegegevens van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Een groot deel van deze extra sterfgevallen werd dus niet toegeschreven aan COVID-19.

Een recente studie van de internationale Society of Actuaries (SOA) bevestigt deze CDC-gegevens. Daarbij is via een enquête onder aanbieders van collectieve overlijdensrisicoverzekeringen geïnventariseerd welke claims van 2017 tot en met 30 september 2021 bij verzekeraars zijn geregistreerd (bron: pdf).

De levensverzekeringsgegevens laten een toename van de oversterfte sinds het tweede kwartaal van 2020 zien. Deze valt samen met de COVID-19-pandemie, inclusief een bijzonder sterke stijging in het derde kwartaal van 2021: 39 procent boven wat zou zijn verwacht op basis van de gegevens van 2017-2019. Dat kwartaal liet een uitzonderlijk hoge mortaliteit zien in de leeftijdsgroepen 25-34, 35-44, 45-54 en 55-64, waarin de mortaliteit respectievelijk met 81 procent, 117 procent, 108 procent en 70 procent boven de statistische verwachting lag.

De sterfgevallen toegeschreven aan COVID-19 waren goed voor ongeveer driekwart van de oversterfte tijdens de 18 maanden die in de studie is beoordeeld. Onder degenen onder de 45 jaar was COVID-19 goed voor minder dan 38 procent van de extra sterfgevallen, conform deze studie.

In Nederland is doorlopend, onder andere via Moreel Kompas en Virusvaria gewaarschuwd voor de oversterfte in de zomer en najaar 2021.Welke sectoren van de samenleving zijn getroffen door de oversterfte?
Wat betreft het aantal COVID-19-sterfgevallen werd het openbaar bestuur (“white collars”) het zwaarst getroffen met bijna 13.000 levensverzekeringsclaims in verband met de ziekte. Toch waren die slechts goed voor minder dan 52 procent van de oversterfte in die sector, die tijdens de pandemie met 24 procent steeg.

Verschillende andere typische “white collars” sectoren werden tevens geconfronteerd met een hoge oversterfte – 22 procent in zowel de medische- als de onderwijssector. COVID-19 sterfte was in die sectoren goed voor respectievelijk bijna 80 procent en 70 procent.

Daarentegen steeg de sterfte in bijvoorbeeld de staalindustrie (“blue collars”) met 9 procent, waarbij COVID-19 meer dan verantwoordelijk was voor de hele piek. De niet-COVID-19-sterfte daalde met enkele procenten in deze sector.

De verzekeringsgegevens zijn overigens lastig vergelijkbaar met de CDC-gegevens omdat de populatie die gebruik maakt van een collectieve levensverzekering verschilt van de totale bevolking. 

De studie heeft geen oorzaken onderzocht voor de niet-COVID-19 oversterfte.De CDC heeft, net als het CBS in Nederland nog steeds geen volledig gedetailleerde doodsoorzaakgegevens voor de afgelopen periode vrijgegeven. Een eerdere analyse door The Epoch Times op basis van gesprekken met overheidsinstanties en experts, onthulde echter verschillende mogelijke oorzaken van de oversterfte, waaronder onderregistratie van COVID-19-sterfgevallen, drugs gerelateerde mortaliteit, alcoholgerelateerde mortaliteit en overlijden in relatie tot de COVID-19-vaccins.

Het feit dat kantoorbanen (“white collars”) een hogere oversterfte kenden dan de “blue collars” is nog niet nader verklaard. Wel kan dit duiden op de rol die aerosolen spelen bij de verspreiding van het virus. Kantoorwerk vindt per definitie binnen plaats, waarbij de mate van ventilatie en.of luchtzuivering bepalend is voor het besmettingsrisico.

Waar blijft de rapportage inzake onafhankelijk onderzoek oversterfte 2021 in Nederland n.a.v. de unaniem gesteunde motie Omtzigt ?

Bizar: FDA-directeur beweert dat “desinformatie” de belangrijkste doodsoorzaak is in de VS

Bizar: FDA-directeur beweert dat “desinformatie” de belangrijkste doodsoorzaak is in de VS

Tijdens een uitzending van CNN beweerde FDA-chef Dr. Robert Califf dat de belangrijkste doodsoorzaak in de Verenigde Staten online “verkeerde informatie” is.

Gekker moet het niet worden. En dat van iemand die een organisatie vertegenwoordigt die:

 1. willens en wetens de corona vaccins goedkeurde voor voorwaardelijk gebruik ondanks dat met wist van de ernstige bijwerkingen (bron)
 2. ruim een jaar het belang van natuurlijke immuniteit heeft ontkend c.q. gebagatelliseerd (bron)
 3. heeft geprobeerd de dossiers die zijn gebruikt voor de toelating van de vaccins 75 jaar lang gesloten te houden omdat men geen “tijd zou hebben voor vrijgave” (bron). Een regelrecht schandaal want de FDA is een overheidsorgaan dat dient op te komen voor de belangen van de amerikaanse burgers en volledig transparamt verantwoording dient af te leggen.

En uitgerekend díe organisatie komt met de krankzinnige mededeling dat “fakenews” de belangrijkste doodsoorzaak in de VS zou zijn… 

Dr. Robert Califf

Califf sprak hierover tijdens een interview met Pamela Brown van CNN. Hij zei dat online desinformatie “nu onze belangrijkste doodsoorzaak” is.

Hij gaf toe deze stelling niet te kunnen substantiëren. Na het benoemen van echt belangrijke doodsoorzaken als hartaandoeningen en kanker, ging hij echter verder met het toelichten van zijn stelling.

Hij beweerde dat er “een erosie van de levensverwachting” is geweest waarbij Amerikanen gemiddeld 5 jaar korter leven dan mensen in andere welvarende landen. 

=> Laten we dat dus eerst eens fact checken. Op basis van www.indexmundi.com blijkt dat de levensverwachting in de VS 80,27 jaar is. Andere welvarende landen zouden dan een levensverwachting moeten hebben van 85,27 of meer. De feiten: Duitsland (81,12), Verenigde Arabische Emiraten (79,00), Verenigd Koninkrijk (81,1), Nederland (81,72), Zwitserland (82,84)… Enfin Califf zwetst uit zijn nek. Meer beschaafd “heeft een beperkte actieve herinnering aan de feiten”.


Califf stelde verder dat met antivirale middelen en vaccinaties “bijna niemand in de VS zou hoeven sterven aan COVID“.

=> de FDA heeft aantoonbaar actief de ontwikkeling van behandelmethoden voor COVID patiënten gefrustreerd en tegengewerkt (bron), noch is er aandacht geweest voor de rol van natuurlijke immuniteit in het bestrijden van een pandemie. De FDA had een singuliere focus: vaccineren. Verder niks. Generieke virale middelen mochten niet worden toegepast voor de behandeling. Daarnaast is de stelling dat “bijna niemand” zou zijn overleden volstrekt misleidend. We zien in 2021 bijvoorbeeld dat sprake was van massale sterfte onder ouderen en mensen met onderliggend lijden ondanks meervoudige vaccinaties.


Califf verder: “Maar op de een of andere manier … de betrouwbare, waarheidsgetrouwe informatie komt niet over” zei hij, eraan toevoegend: “en wordt weggespoeld door veel verkeerde informatie, waardoor mensen slechte keuzes maken die ongelukkig zijn voor hun gezondheid

De FDA-directeur legde niet uit hoe dan ‘online desinformatie‘ concreet tot meer sterfgevallen zou hebben geleid en in welke mate. Dat is namelijk ook niet uit te leggen. Leugens zijn niet uit te leggen met feiten.

Moraal van het verhaal
De overheid grossiert is het bashen en rediculiseren van andere meningen. Niet het afleggen van verantwoording en collectief tot beter beleid komen is de intentie van de overheid, maar het rücksichtslos er door drukken van het eigen beleid. De overheid is allergisch voor andere opvattingen. Het doel van de overheid is niet het dienstbaar opstellen naar de burger, maar het instandhouden van zichzelf en het realiseren van eigen doelen. Een dergelijke overheid staat niet open voor andere inzichten. Ook niet als die wetenschappelijk onderbouwd zijn. Zo meent de overheid zelfs te kunnen bepalen wat echt nieuws is en wat fake nieuws is. Alleen het nieuws van de overheid zelf acht zij echt nieuws. Onwelgevallige afwijkende meningen zijn steevast fake news. Het kwalificeren van opvattingen tot fake news is vanuit de visie van de overheid handig: dan wordt voorkomen dat er over de inhoud wordt gesproken. De overheid staat niet open voor inhoud.

In feite grossiert de overheid voortdurend zélf in fake nieuws. Over dat aerosolen geen belangrijke rol spelen in de overdracht van respiratoire virussen, over dat vaccineren ons uit de pandemie brengt, over dat groepimmuniteit bij ruim 60% bereikt wordt over dat de vaccins immuniseren en beschermen, over dat “nog slechts een kleine minderheid niet gevaccineerd was”, over dat de oversterfte 2021 verklaard wordt door hogere dan geregistreerde corona doden, over dat mondkapjes effectief zijn bij besmettingen via aerosolen, over dat corona een A ziekte is terwijl de CFR vergelijkbaar is aan die van een fikse griep, etc. etc. etc..

Maar ook over dat de oorlog in de Oekraïne de oorzaak is van inflatie. Nee, de oorzaak van de inflatie is de combinatie van de lockdowns tegen de verspreiding van corona (overheidsbeleid dus), de jarenlange monetaire politiek van centrale banken (overheidsbeleid dus), de sancties tegen Rusland (overheidsbeleid dus) en het klimaatbeleid waardoor energietarieven exploderen (overheidsbeleid dus). De oorlog in de Oekraïne levert hooguit een rimpeling in die effecten. De overheid grossiert zelf in fake news!

Dat overheden in megalomane zelfoverschatting menen de waarheid in pacht te hebben is al vaker geëtaleerd. Door Lenin bijvoorbeeld. De Pravda (Russisch voor ‘waarheid’) werd in 1912 op initiatief van Lenin te Sint-Petersburg opgericht.

Niet voor niets was er recent paniek na de aankoop van Twitter door Elon Musk. Overheden en main stream media vinden dat niet leuk. Een onafhankelijk platform voor vrije meningsuiting past niet in een vermeend overheidsmonopolie op de “waarheid” (bron).

FDA: Amerikanen moeten corona behandelen als de griep. Het ultieme gelijk van de wappies!

FDA: Amerikanen moeten corona behandelen als de griep. Het ultieme gelijk van de wappies!

Nadat Fauci begin april het licht al heeft gezien (“Fauci heeft eindelijk (een beetje) het licht gezien: COVID is here to stay en mensen moeten zelf hun individuele risico inschatten”) hebben nu ook verschillende topfunctionarissen van de Food and Drug Administration (FDA), waaronder commissaris Robert Califf, verklaard dat “Amerikanen COVID net als andere respiratoire virussen zullen moeten accepteren. Net als de griep”. 

De griep???? We kennen nog de uitbranders van Jaap van Dissel, Marion Koopmans, Ab Osterhaus en vooral Hugo de Jonge op al die “ongeïnformeerde wappies” die verklaarden dat corona vergelijkbaar is met een fikse griep. Weggezet als staatsgevaarlijke idioten werden mensen als Baudet, van Haga, Wilders en iedereen op sociale media die dit inzicht al in de tweede helft van 2020 hadden. Gewoon puur op basis van de cijfers. Geen mystieke flauwekul, maar op basis van de mortaliteitscijfers en de feiten omtrent de besmettingsroutes. 

Califf, hoofdcommissaris Janet Woodcock en top vaccinatie ambtenaar Dr. Peter Marks schreven in het Journal of the American Medical Association dat COVID in de nabije toekomst zal blijven. Daarnaast suggereren zij dat jaarlijkse vaccinaties nodig kunnen zijn gericht op de meest bedreigende variaties van het virus. Volstrekt vergelijkbaar met de situatie voor de griep. Jaarlijks wordt er een inschatting gemaakt van de griepvariant die waarschijnlijk dominant zal worden. Daarvoor wordt een vaccin ontwikkeld dat vrijwillig kan worden genomen in overleg met de huisarts voor mensen in risicogroepen. Bijvoorbeeld door mensen op hoge leeftijd en/of mensen met onderliggend lijden. En ja, aan griep kan men overlijden als alles tegen zit. Aan corona ook. De bescherming van griepvaccins is overigens slechts ca. 30%.

Wijdverspreide vaccin- en infectie-geïnduceerde immuniteit, gecombineerd met de beschikbaarheid van effectieve therapieën, zou de effecten van toekomstige uitbraken kunnen afzwakken” zeiden de functionarissen (bron).

Toch is het tijd om te accepteren dat de aanwezigheid van SARS-CoV-2, het virus dat corona veroorzaakt, het nieuwe normaal is“.

Hier staan een aantal opmerkelijke zaken:

 • De expliciete erkenning van het belang van natuurlijke immuniteit na besmetting met het virus in de bestrijding van een pandemie, zie ook: “Natuurlijke immuniteit is de basis voor het bestrijden van een pandemie”. Dit is een doorbraak want de gezondheidsautoriteiten hebben steeds exclusief ingezet op vaccinaties!
 • Hier wordt gerefereerd aan behandelmethoden. Ja men kan geïnfecteerd worden en dan is het heel normaal dat de medische wereld in zet op de ontwikkeling van effectieve behandelmethoden. Dat laatste is als 2,5 jaar volstrekt genegeerd. Daar was gewoon geen aandacht voor (bron). Het artikel in deze bron gaat over Dr. McCullough. Ook iemand die door autoriteiten en main stream media stelselmatig is weggezet als een wappie en waartegen om zijn opvattingen rechtzaken zijn gestart.
 • Het nieuwe normaal is gewoon het oude normaal!   
 • Als de FDA corona ziet als vergelijkbaar met de griep dan is er in Nederland geen enkele reden meer corona als A-ziekte te kwalificeren!

Het virus “zal waarschijnlijk in de nabije toekomst wereldwijd circuleren en zijn plaats innemen naast andere veel voorkomende respiratoire virussen zoals influenza. En het zal waarschijnlijk een vergelijkbare jaarlijkse overweging vereisen voor updates van de vaccinsamenstelling in overleg met de [FDA]” vervolgden ze.

Credo
Deze uitspraken van de FDA staan haaks op de retoriek die in 2020 en 2021 door volksgezondheidsfunctionarissen werd geuit. Er is sprake van een kwartje dat gevallen is. Een doorbraak in het denken. De terugkeer van de ratio!

Eind oktober 2020 zei de huidige COVID-adviseur van het Witte Huis, Anthony Fauci, bijvoorbeeld dat de vergelijkingen van president Donald Trump met de griep onjuist waren, en vertelde NBC destijds dat “het niet correct is om te zeggen dat het vergelijkbaar is aan de griep”.

In het artikel in het Journal of the American Medical Association verklaarden de drie FDA-functionarissen dat in de zomer van 2022 beslissingen moeten worden genomen “over wie in aanmerking zou moeten kunnen komen voor vaccinatie met extra boosters en met betrekking tot de samenstelling van het vaccin“.”Het toedienen van extra COVID-vaccindoses aan geschikte personen dit najaar rond de tijd van de gebruikelijke griepvaccincampagne heeft het potentieel om gevoelige personen te beschermen tegen ziekenhuisopname en overlijden, en zal daarom onderwerp zijn in de FDA-overwegingen” voegden ze eraan toe.

Ja, de “besmettingen” lopen in het najaar weer op. Ja, net als met de griep. Ja er zullen vaccins worden ontwikkeld. Ja die worden door de industrie en door de industrie gesponsorde media worden aanbevolen. Ja ook die vaccins zullen een teleurstellende effectiviteit hebben. Ook die vaccins immuniseren niet, beschermen jezelf niet tegen besmetting en beschermen anderen niet tegen besmetting door een gevaccineerde. Ook die vaccins hebben een uiterst kortstondige werking (enkele maanden). Ook die vaccins hebben bijwerkingen. En deels zeer ernstige bijwerkingen. Als die vaccins zijn gebaseerd op mRNA techniek hebben ook die vaccins onbekende langdurige mogelijke bijwerkingen. Het is alleen te hopen dat we niet weer terecht komen in een massapsychose onder leiding van een onmenselijke, machtswellustige narcist als minister van volksgezondheid. En het is te hopen dat in het najaar de overheid niet weer haar positie denkt te moeten versterken door misbruik te maken van een (vermeend ernstige) gezondheidssituatie.

Foto: Dr. Robert Califf, de kandidaat van president Joe Biden om de Food and Drug Administration te leiden, wordt gezien voor zijn nominatiehoorzitting in Washington op 14 december 2021. (Manuel Balce/AP Foto)

Effect Coronavaccinaties op de totale sterfte per 100.000 personen tijdens Delta en Omikron: verwaarloosbaar

Effect Coronavaccinaties op de totale sterfte per 100.000 personen tijdens Delta en Omikron: verwaarloosbaar

Eindelijk heeft eens iemand de moeite genomen appels met appels te vergelijken in het Corona dossier. Je leest regelmatig dat er “meer gevaccineerden op de IC liggen” of “meer gevaccineerden overlijden na besmetting”. Dat zegt uiteraard niks. De populatie gevaccineerden is veel groter dan de populatie niet gevaccineerden. Wil iemand dus iets verstandigs zeggen over dergelijke zaken dan moeten de zaken vergelijkbaar gemaakt worden. Appels met appels vergelijken leerden wij reeds in groep 1.

Ere wie ere toekomt. Hoe hij aan de tijd en energie komt is thans nog niet opgehelderd maar Anton Theunissen (virusvaria.nl) is er – onbezoldigd hebben wij begrepen – voor gaan zitten.
Wat heeft hij gedaan:

 • Hij heeft de mortaliteit onder gevaccineerden en ongevaccineerden vergeleken
 • Daarbij heeft hij de situatie in Engeland beoordeeld. Waarom? Omdat de evenknie van het CBS in het Verenigd Koninkrijk, het ONS, transparant en betrouwbaar rapporteert over vaccinatiestatus, corona- en overige sterfte, doodoorzaken etc.. In Nederland ligt op transparante gedetailleerde en tijdige publicatie van geregistreerde data een omertà. We mogen belasting betalen maar krijgen de gegevens niet. Zie onder andere: De Corona Files
 • Op basis van die gegevens is per leeftijdsgroep bekeken wat de sterfte is per 100.000 gevaccineerden en wat de sterfte is per 100.000 ongevaccineerden. Daarmee worden appels met appels vergeleken. Een geruststellende gedachte.
 • Voor een nadere toelichting op de gevolgde methodologie, gebruikte openbare bronnen en gevolgtrekkingen zij verwezen naar dit artikel.

Om een lang verhaal kort te maken, de belangrijkste, spraakmakende bevindingen zijn als volgt:

 • Uitsluitend 60-plussers blijken wat betreft “All Cause Mortality” voordeel te hebben gehad van de corona vaccinaties. Dit vond plaats in de eerste maanden van de vaccinatiecampagne in 2021 toen de Alpha, Bèta- en Gamma varianten dominant waren. 
 • Ongeveer vanaf mei 2021 is er geen materieel verschil waarneembaar in sterfte tussen wel en niet gevaccineerden, in alle leeftijdsgroepen. Dit is de periode waarin achtereenvolgens de Delta variant en de Omikron variant dominant waren ondanks twee boostercampagnes die de werking van de vaccins in stand moesten houden. Dit staat in schril contrast met het overheidsnarratief over de effectiviteit van de vaccinaties en boosters tijdens de Delta variant!

Hoezo spraakmakend?
Momenteel loopt er een onderzoek naar de oversterfte in 2021. Dat is geen onafhankelijk onderzoek zoals gevraagd door de Tweede Kamer der Staten-Generaal (unaniem aangenomen motie van Pieter Omtzigt) maar een 1-2tje tussen het RIVM (onder aansturing van VWS) en het CBS. De resultaten laten nog steeds op zich wachten. Er zal overigens geen sprake zijn van de vrijgave van de gebruikte detailgegevens. De opgetreden doodsoorzaken in de periode van oversterfte zullen niet in detail worden vrijgegeven. Onafhankelijke publieke review van dat onderzoek is daardoor onmogelijk. Van “Chinese walls” is tussen VWS, RIVM en CBS uiteraard geen sprake. Opdrachtgever is de regering dus het verbaast niemand dat de rapportage een politiek gekleurd, nietszeggend en niet te verifiëren niemanddalletje zal worden. Wij geven overigens ter overweging een disclaimer in de rapportage op te nemen met betrekking tot de structureel onbetrouwbare registraties (bron). Wie van de registraties een rotzooi maakt komt nooit tot goede analyses.

Zowel het CBS als VWS hebben meermaals aangegeven welke positieve effecten uit gingen van de massale vaccinatie campagnes. Inclusief 1e, 2e, 3e en 4e injecties. Er ontstond enige publieke commotie toen het CBS meldde dat “de oversterfte in hoofdzaak verklaard kon worden door een substantieel hoger aantal coronadoden” dan eerder wekelijks door het RIVM is gerapporteerd. Los van het bizarre gegeven dat het aantal coronadoden opeens hoger zou zijn, is de gevolgtrekking dystopisch.
Dat zou namelijk betekenen dat het aantal personen overleden aan corona in 2020 (geen vaccins) in orde van grootte vergelijkbaar zou zijn aan het aantal coronadoden in 2021 (wel vaccins, strengere en langduriger sociale hygiënemaatregelen en een diep schisma in de samenleving tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden). De commotie in de publieke opinie ging dan ook over de vraag: “hoezo werken de vaccins zo goed”? Dat blijkt namelijk niet uit de cijfers. 

VWS en RIVM haastten zich te melden dat beide jaren niet vergelijkbaar waren: 2021 was de “veel besmettelijkere doch mildere” Delta variant dominant. En dat heeft veel coronapatiënten genekt.
Als er geen vaccinaties zouden zijn geweest zou dat tot een spreekwoordelijk bloedbad hebben geleid: veel meer coronadoden. De MSM pers nam het over, de Volkskrant voorop, en iedereen ging over tot de orde van de dag. Wij merken op dat Delta pas vanaf medio 2021 dominant werd (zie: ourwordindata.com). Maar goed, we moeten vertrouwen op wetenschap en instituties (althans volgens Rutte in de eerste persconferentie over corona) dus het zal wel. Toch?

Niet dus. Nu komt Virusvaria met haar analyse. Hieruit blijkt klip-en-klaar dat in het coronajaar 2021 tijdens de Delta en Omikron (laatste deel Q4 2021) periode, de sterfte onder 100.000 gevaccineerden überhaupt niet lager was dan onder 100.000 niet-gevaccineerden. Het betreft weliswaar de totale sterfte, maar van enig materieel effect op de corona sterfte, die een substantieel deel van de totale sterfte uitmaakte (het is immers een dodelijke ziekte met wereldwijde “A” status en Delta is heel erg) kan helemaal geen sprake geweest zijn! De effectiviteit van de vaccins bij Delta en Omikron is in feite nihil als je naar deze cijfers kijkt. Los van allerlei verschillen (met name in de mortaliteitsincidentie, voor grafiek fetisjisten: “de linker as”) in de verschillende leeftijdscohorten.

Past dit beeld in andere inzichten?
Jazeker. In België bijvoorbeeld is het publiceren van feiten ook een stuk beter dan in Nederland. Recente cijfers uit België tonen aan dat, bekeken per vaccinatiestatus (“appels met appels vergelijken”), het aantal besmettingen onder 100.000 gevaccineerden hoger ligt dan onder 100.000 niet gevaccineerden (bron). Dat de vaccins niet erg immuniserend werkten wisten we al maar kennelijk is de facto de werking negatief.


Ook bij de corona gerelateerde ziekenhuisopnames is sprake van een beeld dat past bij de analyses van Virusvaria. Als men volledig gevaccineerd en boosterprikken optelt (dat zijn allemaal mensen die op enige wijze gevaccineerd zijn en conform de autoriteiten “beschermd”) dan is het beeld in lijn met de cijfers van Virusvaria. Bij de 65+-ers is zelfs sprake van een zeer scheef beeld waaruit blijkt dat in deze leeftijdsgroep volledige vaccinatie (2 prikken exclusief boosters) “bepaald geen positief effect heeft gehad” op het aantal ziekenhuisopnames per 100.000 personen. Het eufemisme van het decennium. In feite staat hier voor deze leeftijdsgroep: bij volledige vaccinatie bestaat tot ruim 2x zo grote kans op ziekenhuisopname dan bij ongevaccineerden! 😳

Met gepaste theatrale overdrijving zou men de grafiek van de 65+ers kunnen zien als “een dikke middelvinger” naar de effectiviteit van het gevoerde vaccinatiebeleid en de beloftes die aan de burgers omtrent de effectiviteit van de vaccinaties zijn gedaan.

Er is al langer gedoe over de betrouwbaarheid waarmee met coronacijfers wordt omgegaan. En in MSM, de Volkskrant voorop, wordt bericht. Lees het hier in de uitstekende column van Leon de Winter in de Telegraaf.

Hoe vaccins hielpen ziekten uit te roeien, maar het corona vaccin niet

Hoe vaccins hielpen ziekten uit te roeien, maar het corona vaccin niet

De laatste week van april werd de World Immunization Week gevierd door de Wereldgezondheidsorganisatie. Een feestje om het gebruik van vaccins te bevorderen. Vaccins bestaan al heel lang. De eerste werkende vaccinatie wordt over het algemeen toegeschreven aan Edward Jenner, een Engelse arts die etter uit een koepokken ontsteking op 14 mei 1796 in een incisie in de arm van een achtjarige jongen injecteerde. Een hoog experimentele gang van zaken. De jongen bleek nadien immuun voor pokken, een van de dodelijkste ziekten in die tijd. Een ware medische doorbraak.

Gegevens van de CDC (Centers for Disease Control and Prevention), hierboven grafisch weergegeven door Statista, laten zien hoe effectief vaccins zijn geweest in de Verenigde Staten. In 2020 waren er bijvoorbeeld geen gemelde gevallen van pokken en paralytische polio, vergeleken met een jaarlijks gemiddelde van respectievelijk 29.005 gevallen en 16.316 gevallen in de 20e eeuw. Ofschoon de vooruitgang bij het uitroeien van mazelen de afgelopen jaren is vastgelopen (deels als gevolg van groeiende vaccin scepsis, lees: “Hoe de overheid zelf oorzaak is van vaccin scepsis“), komt de morbiditeit ervan bij lange na niet in de buurt van de gemiddelde jaarlijkse mortaliteit aan mazelen in de 20e eeuw toen een half miljoen mensen in een gemiddeld jaar werd geïnfecteerd. De prevalentie is dus met meer dan 99 procent gedaald als gevolg van vaccinaties, samen met een hele reeks andere ziekten zoals kinkhoest (kinkhoest), bof, rodehond en difterie.

En de corona vaccins?
Hoe schril is het contrast met de corona “vaccins”. De “vaccins” beschermen niet effectief tegen besmetting, beschermen niet effectief tegen verspreiding (besmetting van anderen), beschermen slechts zeer kortstondig (enkele maanden) tegen ernstige ziekte. In geen van bovengenoemde ziekten was de inzet de gehele bevolking massaal te vaccineren. Deze vaccinaties werden toegepast per specifieke doelgroep, afhankelijk van het risicoprofiel. En zo moet het ook zijn. Het is abject mensen met een ultra laag risicoprofiel (gebrek aan onderliggend lijden) te injecteren met een tijdelijk en onder voorwaarden door overheden toegelaten vaccins. Waarbij de korte- en langere termijn effecten onvoldoende bekend zijn. In de wetenschap dat die vaccins niet immuniseren (onvoldoende beschermen tegen verspreiding). En met producenten meerjarige massale afnameverplichtingen werden overeenkomen. Mismanagement van overheden over de rug van goedgelovige burgers die leven in de illusie dat de overheid het goed met ze voor heeft. En en ander onder het dagdagelijks bestoken van de burgers met vermeende horror cijfers. Horror cijfers zonder enige relativerende context. Horror cijfers waarvan het RIVM terecht in elk geval haar handen aftrok omdat zij zich niet kon vinden in de presentatiewijze van de dagelijkse besmettingen op het “Coronadashboard”.

Het wordt tijd voor de parlementaire enquete door de Tweede Kamer der Staten-Generaal waarbij ambtenaren en politici worden gehoord onder ede. Op mijneed staat een maximale gevangenisstraf van 6 jaar. Die gedachte loutert de geest en stimuleert wellicht “de actieve herinnering” aan de gang van zaken…