Selecteer een pagina
De zero CO2 agenda levert zero CO2 reductie op en heeft verwoestende gevolgen. Dit is wat u moet weten…

De zero CO2 agenda levert zero CO2 reductie op en heeft verwoestende gevolgen. Dit is wat u moet weten…

Mensen omarmen graag een absoluut geloof omdat absolute overtuigingen eenvoudig, gemakkelijk te begrijpen zijn en ons een vals gevoel van veiligheid bieden. Binaire standpunten zijn psychologisch geruststellend, waardoor we ons verzekerd en in control wanen. En hoe meer we denken in control te zijn, hoe zekerder we ons voelen en hoe meer we ons bevestigd voelen in onze opvatting. Intelligente mensen hebben de eigenschap te twijfelen aan standpunten, domme mensen zijn daartoe niet in staat.

Absoluut en binair denken is gevaarlijk. Het is bijvoorbeeld de oorsprong van rassenhaat, ridiculisering van andere meningen, het verklaren van mensen met een andere opvatting tot ‘wappie’, het toeslagen schandaal, etnisch profileren, uitsluiting en genocide.

Bij absolute uitspraken is het oppassen geblazen. Bij uitspraken als “volgens de wetenschap…” weet je dat we te maken hebben met een sekte, niet met wetenschap. Wetenschappers twijfelen aan waarnemingen en theorieën, politici niet. Volgens wetenschappers bestaan er geen zekerheden, politici laten liever geen ruimte voor afwijkende opvattingen van het gevoerde beleid. Echte wetenschappers zijn schrander en stellen zich met hun twijfel kwetsbaar op, politici zijn dom, eenparig en gericht op behoud van de eigen positie. Wetenschappers zijn onafhankelijk, politici streven de eigen belangen na. 

Dit wetende is helder dat verklaringen van regeringen over “klimaatneutraliteit” en “zero CO2” emissie gevaarlijk zijn. Omdat ze absoluut zijn en leiden tot demonisering van afwijkende opvattingen. Het is echter onmogelijk tot de waarheid te komen zonder zich open te stellen voor andere of nieuwe opvattingen en feiten. Dogma’s sluiten zich per definitie af van voortschrijdend inzicht. En dat zien wij niet alleen op het gebied van het klimaat.

Op basis van bovenstaande is sprake van “absolute” overheidswaarheden en dogma’s die niet in twijfel mogen worden getrokken op de volgende gebieden:

 • COVID
 • Klimaatverandering (CO2-uitstoot en “netto nul”)
 • Oekraïne
 • Black Lives Matter
 • LHBTQA+ gender
 • Woke
 • Immigratie
 • Biden deugt.

Wie deze onderwerpen bekritiseert wordt geridiculiseerd en verketterd. Overheden zijn als de dood voor tegengeluid en schuwen de meest draconische maatregelen niet, waaronder het stelselmatig laten volgen van personen met een opvatting die niet geheel overeenkomt met het gevoerde overheidsbeleid (bijvoorbeeld Maurice de Hond in de coronacrisis; let wel, niet omdat sprake is van terrorisme, maatschappij ondermijning of misdaad in het algemeen maar omdat zijn opvattingen niet in lijn waren met het gevoerde overheidsbeleid!), het blokkeren van banksaldi van sympathisanten van demonstrerende truckers in Canada en het onder druk zetten van de media teneinde verspreiding van afwijkende geluiden te onderdrukken. Bijvoorbeeld door te dreigen met het stoppen van advertentiebijdragen of het strenger reguleren van de media. 

Wetenschappers (die per definitie vrije denkers geacht worden te zijn) worden onder druk gezet op universiteiten. Afwijkende publicaties worden verboden of er worden onderzoeksgelden geschrapt. Wetenschap is niet meer en niet minder dan een ordinair verdienmodel. Niets verheffends aan. Wetenschappelijk onderzoek wordt vrijwel geheel gefinancierd uit overheidsmiddelen of het bedrijfsleven. In een dergelijke setting is het slecht voor de academische loopbaan te publiceren contrair aan de belangen van het financierende bedrijfsleven of de beleidslijnen van de financierende overheid. Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek is in hoge mate een wassen neus geworden. Wie betaalt bepaalt, zo eenvoudig is het per saldo. Recalcitrante onderzoekers en vrije denkers hebben in een dergelijke setting geen fijn leven.

Feiten en realiteiten
Feiten, afwijkende meningen, openheid, twijfels en voortschrijdend inzicht brengen samenlevingen en overheden normaliter terug naar de realiteit. Mao’s China heeft haar dogmatische streven naar een gecentraliseerde landbouw nooit opgegeven. Elke discussie werd gesmoord. Overheidsapparatsjiks kennen geen zelfreflectie of twijfel. De centrale drijfveer van de overheid is het in stand houden van de overheid zelf. Daarin past niet het besef en het toegeven dat ingezette beleidslijnen fout zijn. Nee, het regime van Mao hongerde eerst tientallen miljoenen mensen uit en pas toen de evidente werkelijkheid absoluut niet meer kon worden ontkend, was er enige ruimte voor afwijkend beleid. De geschiedenis is vol met dergelijke voorbeelden.

Terug naar het mantra over de CO2-uitstoot die naar nul moet en een “duurzame” toekomst.

Nog nooit in de menselijke geschiedenis wordt collectief overgegaan van een dichtere energievorm (hout -> biomassa -> steenkool -> olie -> aardgas -> uranium: biomassa heeft een hogere energiedichtheid dan hout, steenkool een hogere energiedichtheid dan biomassa, etc.) naar een minder dichte energievorm. En dat bij een gestaag groeiende wereldbevolking met mensen die allemaal – terecht – welvaart willen. Het is asociaal en abject opkomende landen waar de bevolkingsgroei sterk is, welvaart en een menselijk leven te ontzeggen. Wat leert de geschiedenis namelijk:in tijden dat werd overgegaan van een minder energiedichte vorm naar een meer energiedichte vorm, leidde dat tot:

 • lagere energieprijzen
 • hogere energieleverzekerheid
 • hogere productiviteit
 • verlaagde inflatie (de twee gaan hand in hand)
 • stijgende levensstandaard.

Het spreekt voor zich dat door het tegenovergestelde te doen, we het volgende zullen zien:

 • hogere energieprijzen
  door hogere infrastructuur kosten, hoge investeringen (niet alleen in zon en wind maar ook in fallback infrastructuur voor als de zon niet schijnt en het niet waait), door de lage energiedichtheid van zon en wind zijn onevenredig veel meer installaties nodig dan bij toepassing van energiedichte bronnen. Overschotten bij de productie van elektriciteit moeten tegen een negatieve (subsidie) prijs worden afgezet. Duitsland is al wat verder met wind en zon energie en heeft inmiddels de hoogste elektriciteitsprijzen ter wereld.
 • lagere energieleverzekerheid
  opslag van elektrische energie in de massaliteit die benodigd is is economisch niet haalbaar. Omzetting in waterstof bijvoorbeeld leidt door de inefficiency van de omzetting van elektriciteit naar waterstof en weer terug naar stroom indien benodigd tot een prijsstijging met een factor 4. 
 • lagere productiviteit
  hoge energiekosten leiden tot hogere kosten in de productie en transport van goederen (en diensten) waardoor de arbeidsproductiviteit daalt en de internationale concurrentiepositie wordt ondermijnd (China, India, etc. doen niet mee met het “zero CO2” beleid)
 • toegenomen inflatie
  energie zit overal in, een stijgende energieprijs leidt dus tot inflatie. Daarnaast is sprake van dusdanig grote benodigde investeringen dat de financiering daarvan extra inflatoire effecten heeft (bron)
 • dalende levensstandaard.
  het is evident dat de levensstandaard daalt bij hogere kosten, hogere inflatie en afgenomen leverzekerheid. En voor Europa zeker aangezien haar concurrentie positie ten opzichte van het verre oosten volledig geweld wordt aangedaan.

Dit zijn de feiten. U vindt desgewenst op deze website een veelheid van artikelen over dit onderwerp met nadere duiding en onderbouwing: hier

Epiloog
Het mantra van de overheid over het klimaat heeft dramatische gevolgen voor de welvaart en onze rol in de wereld. Omdat het alleen in het westen wordt nagestreefd levert het niet véél op voor het klimaat, niet een béétje, maar núl op voor het klimaat. Er zal geen liter olie minder worden opgepompt in olieproducerende landen. Die landen hebben inkomsten nodig om hun hofhouding in stand te houden en het volk een minimale welvaart te bieden. Ook sjeiks hebben net als westerse overheidsapparatsjiks slechts één doel: zichzelf in stand houden. De olie die wij minder gebruiken gaat gewoon naar niet westerse afnemers. Als de prijs zou dalen wordt zelfs meer opgepompt. En opgepompte olie leidt tot CO2 uitstoot, zo simpel is het. Hetzelfde geldt voor steenkool, bruinkool en gas. Als de CO2 uitstoot een wereldwijd probleem is, wordt er niets opgelost op deze manier. Zero CO2 leidt tot zero CO2 besparing. Maar wel tot structurele, ernstige verarming van het westen.  

Absolutistisch overheidsbeleid leidt tot rampen. Niet alleen onder Mao maar ook in het westen. 

Hoe politici voor eigen gewin feiten naar hun hand zetten, in fake news grossieren en gebruik maken van het collectieve geheugenverlies van burgers.

Hoe politici voor eigen gewin feiten naar hun hand zetten, in fake news grossieren en gebruik maken van het collectieve geheugenverlies van burgers.

We kennen de inmiddels weerzinwekkende en onacceptabele manier van doen van Mark Rutte die als het lastig wordt spontaan “geen actieve herinnering” meer heeft aan zaken die hij op zijn geweten heeft. En hij komt er ondanks de maatschappelijke verontwaardig mee weg op basis van partijpolitiek en coalitiediscipline. En daarmee worden partij en coalitiepartijen mede eigenaar van list en bedrog.

Een andere manier waarop politiek en bestuur de zaken naar hun hand kunnen zetten is gebruik maken van het gebrek aan actieve herinnering van de massa. Voorbeeld: de in toenemende mate dementerende (bron) president van de Verenigde Staten, Joe Biden. Biden heeft een probleem. De midterm verkiezingen komen er aan (8 november 2022). In deze verkiezingen worden de 435 zetels in het huis van afgevaardigden gekozen. Biden die nipt zijn eigen verkiezing won ziet zich nu geconfronteerd met dramatische voorspellingen voor de midterm verkiezingen. Niet alleen de republikeinen kunnen zijn bloed wel zuipen (en dat van gezondheidsapparatsjik Anthony Fauci (bron)), maar inmiddels zijn ook grote delen van de democraten zwaar teleurgesteld in het gevoerde beleid en de performance van Biden zelf. De man is een schertsfiguur die regelmatig door zijn diensten gecorrigeerd moet worden omdat hij weer eens krankzinnige uitspraken heeft gedaan die de wereld aan de rand van de afgrond kunnen brengen. Bizar is bijvoorbeeld zijn uitspraak dat er een “regime change” moet komen in Rusland. Zijn staven waren er als de kippen bij te melden dat dit een faux pas was van de president. Wat ook niet helpt zijn de voortdurende onthullingen over steekpenningen, crack gebruik, gefilmde prostitutiebezoeken, bizarre conspiratieve connecties, grote internationale geldstromen, etc. van zoonlief Hunter. Onder andere gebleken uit de inhoud van een laptop van Hunter Biden.

Wat de gemiddelde Amerikaan pas echt deprimeert zijn echter de dingen van alledag: inflatie, de prijs van een gallon autobrandstof, oplopende rente, dreiging van een economische recessie, lege schappen in supermarkten, oplopende belastingen, met geld smijtende overheden, dalende huizenprijzen, etc..

U voelt het wel aan, Biden moet iets doen om te voorkomen dat de verkiezingen een drama worden en de macht van zijn regering volledig wordt getorpedeerd.

Kijkend naar de geschiedenis wordt dan de gebruikelijke gereedschapskoffer van de firma List & Bedrog er bij gepakt. Inzet is eenvoudig:

 • geef anderen de schuld van alle negatieve omstandigheden
 • verdraai de werkelijkheid zodanig dat de positieve omstandigheden het gevolg zijn van het eigen briljante beleid.

In het huidige tijdsgewricht leidt dat tot het schizofrene beeld dat Poetin alles schuld is en dat Biden een zegen is voor de normale Amerikaan. Hoe doe je dat? Door de werkelijkheid geweld aan te doen en feiten te verdraaien.

Vrijdag jl. stond president Joe Biden de wereld te woord en illustreerde bovenstaande analyse in volmaakte perfectie. Zelfs zo erg dat menig journalist zich zou moeten vragen of zijn speechschrijvers een hashpijp van Hunter geleend hebben.

FAKE NEWS 1
Om te beginnen suggereerde Biden dat “gezinnen minder schulden hebben” en “hun gemiddelde spaartegoeden zijn toegenomen” sinds hij aantrad, eraan toevoegend dat “meer Amerikanen zich financieel comfortabel voelen“.


FEITEN
Helaas, de persoonlijke spaartegoeden zijn (rood), terwijl het uitstaande (doorlopende) consumptief krediet (blauw) sinds januari 2021 sterk is gestegen. 

Zie hier de ontwikkeling van de leningen door consumenten:

Zie hier de ontwikkeling van de spaartegoeden:

En zijn de Amerikanen er dan wel een beetje lekker aan toe geestelijk? Volgens Biden zitten ze financieel lekker in hun wel.

Helaas niet, een enquête van de American Psychological Association in mei toont aan dat Amerikanen meer gestrest zijn over geld dan ooit. “Zevenentachtig procent van de Amerikanen gaf aan dat inflatie en de stijgende kosten van alledaagse goederen hun stress veroorzaken” aldus Vaile Wright, senior directeur innovatie in de gezondheidszorg bij de American Psychological Association.

Conclusie: bovenstaand filmpje van Biden bevat 100% fake news.


FAKE NEWS 2
Moreel Kompas rapporteert, zoals u als trouwe lezer weet, al vele maanden over de oorzaken van inflatie, de negatieve bijvangst van het gevoerde coronabeleid, de negatieve bijvangst van het beleid van centrale banken, de negatieve bijvangst van het klimaatbeleid (inflatie, schulden, hoge energieprijzen), de negatieve bijvangst van de sancties tegen Rusland, etc.. Verreweg de meeste problemen die wij nu zien, zoals: ongekend hoge inflatie, disruptie van productie- & logistieke ketens, oplopende rente, aanstaande economische recessie, bubbels op huizen en aandelen markten die beginnen leeg te lopen, oplopende geopolitieke spanningen tussen oost en west, de opkomst van China, de teloorgang van de dominantie van de Verenigde Staten, onbetaalbaar hoge schulden, voedseltekorten, krankzinnige energieprijzen, etc. zijn geen natuurverschijnselen maar direct gevolg van overheidsbeleid!

Terug naar Biden. Biden heeft een zondebok nodig. Hij is zelf verantwoordelijk, maar dat kun je moeilijk toegeven natuurlijk. Tegen die achtergrond is een slechterik snel gevonden: Poetin. 


Biden spreekt over “de Poetin inflatie”. Daarmee doet hij het voorkomen alsof de inflatie wordt veroorzaakt door de inval van Rusland in de Oekraïne. Klinkklare onzin. 

FEITEN
De inflatie is al ingezet in de loop van 2020 en is tot ernstige proporties gekomen in 2021. Tijdens de periode van Biden als president dus. De oorlog in de Oekraïne heeft daar nog inflatoire effecten aan toegevoegd maar deze zijn vrijwel geheel toe te schrijven aan de sancties van het westen jegens Rusland. Daardoor zijn prijzen opgedreven, onder andere van fossiele brandstoffen, kunstmest, etc.. Niet door de oorlog zelf, maar door de sancties van het westen. We zien een en ander in navolgende grafiek:

De inflatie onder Biden is toe te schrijven aan het gevolgde coronabeleid (lockdowns en bewegingsbeperkingen) en steunprogramma’s gefinancierd door de centrale bank (FED) (nul rente en ongekende monetaire verruiming). Daar heeft Poetin niets mee van doen.

Zelfs de Washington Post geeft toe dat Amerikanen het verhaal van de Poetin inflatie ‘niet echt geloven’. Een eufemistische formulering voor: fake news.

FAKE NEWS 3
Na het banenrapport van mei 2022 zegt president Biden dat door “zijn beleid” 8,7 miljoen nieuwe banen zijn gecreëerd.

FEITEN
De oude baas vergeet te melden dat die banen eerst vernietigd zijn door het gevoerden coronabeleid. Wekelijks werden in de loop van 2021 800.000 en meer verdwenen banen gemeld. Biden vergeet ook te melden dat deze banen zijn gecreëerd ten kosten van ongekende schulden en het drukken van geld op een schaal die wij niet eerder gezien hebben onder de eufemistische benaming: “quantitative easing” en steun van de financiële markten via massale opkoopprogramma’s van slechte obligaties door de FED. Die banengroei heeft dus niet met ene gezonde economie te maken. Wat Biden ook vergeet te melden is de kwaliteit van die banen. Het betreft in hoofdzaak laagwaardige banen in de dienstensector. Van horeca tot pakketbezorgers. Banen met een zeer beperkte economische toegevoegde waarde.

Kortom een staaltje van: noem wel de “verworvenheden” maar laat de negatieve gevolgen en omstandigheden gewoon weg.

EPILOOG
Wij illustreerden hierboven dat de stelling dat met name de overheden zelf de grootste verspreiders van fake news zijn. Ben dus alert als u Rutte of Kaag vanalles hoort beweren. Vraag u voortdurend af: is dat wel zo? en wat vertelt men niet. Denk ook aan het klimaatbeleid: in dat debat wordt nooit geroken over de negatieve bijvangst in vorm van torenhoge inflatie, torenhoge energieprijzen, onvoldoende leverzekerheid, uitbuiting van arme landen voor de winning van grondstoffen en de krankzinnige kosten van dit beleid: “Verborgen agenda van USD 150.000 miljard“.

Orbán waarschuwt: het westen is in ernstig verval. Terecht?

Orbán waarschuwt: het westen is in ernstig verval. Terecht?

In een toespraak ter gelegenheid van het afleggen van zijn ambtseed waarschuwde de Hongaarse premier Viktor Orbán dat het Westen in verval is, zichzelf ernstige economische schade berokkent, de samenleving en cultuur via massamigratie torpedeert en geobsedeerd is van identiteitspolitiek.

Orbáns conservatieve Fidesz-partij won vorige maand de verkiezingen, wederom met een tweederde meerderheid. Ondanks grote internationale inspanningen van globalistische organisaties en westerse main stream media om zijn kandidatuur te laten ontsporen.

Tijdens een toespraak in het parlement waarschuwde Orbán dat het continent gevaarlijke tijden tegemoet gaat. “Alles wat er sinds 2020 is gebeurd, wijst in één richting: Europa en het Hongaarse volk zijn een tijdperk van gevaar ingegaan“, aldus Orbán. “Het decennium begon met de corona-epidemie, gevolgd door een oorlog. De westerse sancties naar aanleiding van de oorlog leiden tot zware economische neergang “.

De oorlog en het sanctiebeleid veroorzaakten een energiecrisis en een tijdperk van inflatie“, voegde hij eraan toe. De Hongaarse leider klaagde verder dat Europa een “tijdperk van economische neergang” en “een verergerend massamigratieprobleem” heeft ingeleid.

Orbán zei dat we nu getuige zijn van de “suïcide van de westerse wereld” die wordt gekenmerkt door “de vervanging van het christendom door een cultus van identiteitspolitiek“. “Dat is het programma van de grote Europese bevolkingsuitwisseling, waarvan de essentie is de lage bevolkingsgroei met christelijke kinderen te vervangen door migranten. Een programma gebaseerd op gendergekte en een Europa dat natiestaten en het christendom wil opheffen“.

Orbán sprak de hoop uit dat zijn eigen volk in staat is zich hiertegen te verzetten, “omdat Hongaren uit hard hout gesneden zijn zullen wij ons standvastig verzetten tegen achteruitgang“.


De EU is niet erg gecharmeerd van dergelijke analyses en inzichten en heeft sancties opgelegd aan Hongarije. Sancties onder voorwendsel van vage, onvoldoende geduide, verwijten over “onvrije pers”, “populisme” en “gebrekkige rechtstaat”. Zoals aangegeven heeft Orbán de verkiezingen desondanks overtuigend gewonnen. Enig historisch besef is hier op zijn plek. De Hongaren weten als geen ander wat leven onder het juk van ambtelijke apparatsjiks betekent ten tijde van de Sovjet Unie tot 1991. De grote broek die de EU aantrekt gericht op het voortdurend uithollen van de autonomie van de deelnemende staten (recent weer met een lobby voor het opheffen van het veto recht van individuele landen, het oprichten van een Europees leger, etc.) wekt wat wrevel bij de Hongaren. En bij alle andere Oost-Europese landen. Die hebben namelijk geen zin meer in betweterige overheersing door derden. De Hongaren kiezen via deze verkiezingsuitslag voor zichzelf. En dat irriteert globalisten. Maar wat globalisering heeft gebracht kunnen we met eigen ogen aanschouwen: economische afhankelijkheden, uitbuiting van mensen in lage lonenlanden, disruptie van logistieke en productie ketens, geopolitieke machtsverschuiving van west naar oost, economische instabiliteit, onbetaalbare globale schulden, exorbitante zelfverrijking door internationale ondernemingen, grootschalige belastingontduiking, etc.. 

Orbán wordt vanalles verweten, zoals:

 • beperking persvrijheid: Hongarije heeft een persvrijheid index ad 85 in 2022 (2021 was die slechter met 92). Die van EU troetelkind Oekraïne: 106 (2022) en 97 (2021) dus aanzienlijk verslechterd onder troetelprins Zelinski. China heeft een index van 175 maar daartegen legt de EU geen enkele handelsbeperking op. Want ja, goedkope afwasborstels en telefoons, dus dat is wel fijn…. Bron: https://rsf.org/en/index
 • corruptie: Italië staat op plek 52 van de World Corruption Index. Hongarije, samen met Zuid-Afrika op plek 69 en Oekraïne op plek 117. Voormalig Nederlands belang Indonesië op plek 102. Oekraïne, zie ook: “Europese Rekenkamer: Oekraïne corrupt tot op het bot

Kortom: die verwijten zijn nogal betrekkelijk. Of beter: sterk politiek geïnspireerd.

Er is een maatschappelijke veenbrand gaande in Nederland. Heeft de overheid haar hand overspeeld?

Er is een maatschappelijke veenbrand gaande in Nederland. Heeft de overheid haar hand overspeeld?

De maatschappelijke onvrede en onrust zijn zelden zo groot geweest in Nederland. Onvrede over van alles en nog wat. Breed gedragen, door allerlei dwarsdoorsnedes van de bevolking. De overheid verliest in toenemende mate haar legitimatie en draagvlak. De burger begrijpt het niet meer. En nog erger: vertrouwt het niet meer. Maar de overheid doet niets om dit proces te mitigeren. De kloof tussen overheid en burger wordt doorlopend vergroot doordat die overheid in zichzelf gekeerd haar luiken sluit voor de zorgen van de mensen. De overheid heeft haar moreel kompas verloren. In diverse dossiers. Van corona tot immigratie, van klimaatbeleid tot verlies van de menselijke maat en uitingen van dedain door ambtenarij en instituties. Van toeslagen affaire tot respectloos gedrag over de Groningse aardbevingsschade. De burger begint de overheid te negeren. Een zeer ernstige situatie. Er is sprake van een veenbrand. Onder de oppervlakte van de samenleving smeult zij door en is nauwelijks meer te blussen.

Respect voor het gezag en de overheid zijn tanende. De overheid oogt machteloos. Daarbij speelt een rol dat al tijden sprake is van uitermate zwakke bestuurders. Bestuurders zonder ruggengraat. Ambtelijke apparatsjiks die vóór hun bestuurlijke carrière niets gepresteerd hebben. Niet weten hoe het er in de reële samenleving aan toe gaat. Door gebrek aan gewicht omhoog gevallen binnen de partij en bestuurscultuur van instituties en overheden. Daarbij speelt ook dat de overheid stelselmatig weigert tekst en uitleg te geven over dossiers die niemand meer begrijpt en elk normaal mens angst aanjagen. Te denken is aan de oeverloze immigratie, het gebrek aan democratische controle door de Tweede Kamer der Staten-Generaal stelselmatig kalt te stellen via partij- en coalitiediscipline (Rutte doctrine), aanhoudende erosie van de voor de welvaart belangrijke middenklasse, voortdurend weggeven van bevoegdheden aan een ondemocratisch bestuurde Europese Unie, het stelselmatig subsidiëren van NGO’s die vervolgens ons land juridisch en opiniërend bestrijden, het heenzenden van het kabinet Rutte III dat vervolgens met dezelfde partijen doodleuk weer terugkeert als Rutte IV met een coalitie akkoord dat op geen enkele wijze recht doet aan de verkiezingsuitslag. Dedain op alle fronten. De mensen kunnen het niet meer volgen.

Hoe uit zich de veenbrand?
De burger is het zat. Begrijpt het niet meer en neemt de eigen regie in handen.

 • Er wordt voor oudjaar een landelijk vuurwerkverbod afgekondigd. De mensen trekken zich er niets van aan en steken landelijk een enorme hoeveelheid vuurwerk af. Het gezag van de overheid staat compleet in haar hemd.
 • Demonstraties tegen het coronabeleid zijn in de meeste gevallen verboden. Demonstreren is een Grondrecht. Maar de overheid meent daarin selectief te kunnen bepalen welke demonstraties wel en welke niet mogen worden gehouden. Er wordt een grote demonstratie tegen het coronabeleid afgekondigd voor begin januari 2022. Deze demonstratie wordt om wazige redenen verboden. Daarop wordt spontaan door de bevolking besloten “collectief koffie te gaan drinken” op die dag en op die locatie. Gevolg is een mega grote demonstratie tegen het coronabeleid die ondanks het verbod gewoon doorgang vond. Dikke middelvinger naar de overheid. Zoek het maar uit met je flauwekul.
 • Tijdens voornoemde koffie afspraak annex demonstratie was sprake van een ongekende inzet van politie, mobiele eenheid en marechaussee (een onderdeel van het leger wel te verstaan) waarbij uitzonderlijk geweld is toegepast. De demonstranten weten het geweld aan de inzet van genoemde eenheden. Op 16 januari 2022 werd wederom gedemonstreerd. De politie had een uitermate terughoudend optreden en er was geen sprake van ordeverstoringen en geweld. Het beeld bij de burger bestaat dat de ordehandhavers opdracht hebben gekregen om de “koffie afspraak” er onder te knuppelen. Wederom verdere afkalving van het overheidsgezag.
 • Collectief hebben de burgemeesters van Zuid Limburg besloten dat de horeca op 15 januari 2022 (ondanks het verbod door de regering, die daarmee totaal in haar hemd stond) een dag open mocht zijn. De dagen daaraan voorafgaand hebben reeds individuele horecazaken en winkels haar deuren geopend ondanks het verbod. Men is het spuugzat. Ter informatie: over de gehele corona crisisperiode was de bijdrage aan de besmettingen door de horeca zegge en schrijve 2% (cijfers RIVM) ! Een sector die keer op keer rücksichtsloos gesloten werd! Pure willekeur die niet begrepen wordt.
 • Ministers moeten tegenwoordig in een geblindeerde bus naar een persconferentie worden vervoerd en hun woningen moeten permanent bewaakt worden. Dit is het liberale Nederland niet meer.
 • Het aantal juridische procedures tegen de staat is gestegen tot ongekende hoogte. Procedures op allerlei vlakken, van klimaatbeleid tot coronabeleid. Tegen het van willekeur en irrationaliteit doordrenkte coronabeleid heeft een veelheid van sectoren en branches juridische procedures tegen de overheid gevoerd. De burger begrijpt de overheid niet meer en heeft het gevoel dat de overheid er niet meer voor haar is.
 • Aanzwellend gemor op sociale media. De onvrede komt in toenemende mate tot uitdrukking op de sociale media. Er is deels sprake van radicalisering in inhoud en toonzetting. Er is ontegenzeggelijk sprake van versnellende verharding en polarisering in de samenleving.
 • Er is verharding in politiek en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Wij berichtten eerder: “Wie wind zaait zal storm oogsten…” (bron). De verharding van de toon in de Kamer is te beschouwen als een reactie op de houding en handelen van het kabinet. Door de Kamer stelselmatig informatie te onthouden en met dedain te behandelen is een klimaat van verharding ontstaan. En van normvervaging in het debat maar ook in de politieke mores.
 • Het politieke midden is verdampt. De stabiele politieke basis van ons land is weggevaagd. De PvdA heeft haar achterban stelselmatig verloochend (onder andere via haar migratiepolitiek) en is die verloren. Het CDA heeft zichzelf opgeblazen doordat zij haar kernwaarden (onder andere rentmeesterschap) heeft verloochend en ten onder is gegaan aan intern politiek gekonkel, waaronder het ‘kaltstellen’ van Pieter Omtzigt’, gecorrumpeerde lijsttrekkersverkiezingen, etc.. De VVD is haar bestaansrecht kwijt doordat zij Rutte niet heeft gecorrigeerd bij het stelselmatig uithollen van het gedachtegoed van de VVD. Uit motieven van persoonlijk belang van Rutte heeft hij de VVD jarenlang naar zijn hand gezet en zwakke bestuurders en “ja knikkers” om zich heen verzameld. Door de aansprekende verkiezingsresultaten is de partij daarin meegegaan. De VVD zal echter volstrekt kansloos zijn bij komende verkiezingen. De partij zal na vertrek van Rutte sterk gedecimeerd worden en geen rol van belang meer spelen. Stelselmatig zijn alle hotshots van de partij door Rutte en bestuur geëlimineerd. De electorale afrekening is dan ook onvermijdelijk.
 • Wat we al sinds Fortuyn zien is een versplintering in het politieke landschap en een ruk naar rechts. Het is aan krankzinnig gedrag van de PVV en FVD lijsttrekkers zelf te danken dat deze partijen nog geen machtsfactor van betekenis zijn geworden. De zittende partijen komen niet verder dan een ‘cordon sanitaire’ en uitsluiting van regeringsdeelname. Een inhoudelijk antwoord naar de kiezer hebben zij niet. Door dat stelselmatig niet in te zien wordt de ruk naar rechts en de stem op alternatieve partijen alleen maar groter. Zie de tendens als reeds jaren zichtbaar in de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen. Een uiting van afkeer naar politiek Den Haag. Een andere uiting van die afkeer is zichtbaar in het verloop in de ledenaantallen van de bekende partijen.
 • 30 burgemeesters hebben per open brief op 19 januari 2022 het landsbestuur opgeroepen het coronabeleid fundamenteel te herzien. Het is ongekend in de Nederlandse geschiedenis van de parlementaire democratie dat burgemeesters van alle grote gemeenten zich zo uiten in de richting van het landsbestuur. Zij voelen wat er in hun gemeenten leeft bij de burgers en kunnen de willekeur in beleid en repressie niet langer uitleggen.  Volgens de burgemeesters is lokale handhaving langzamerhand het centrale element van de crisisbestrijding geworden. “Maar een repressieve overheid komt tegenover zijn eigen burgers te staan, ook tegenover hen die van goede wil maar inmiddels moedeloos zijn“, schrijven ze. De burgemeesters zijn bang dat de samenleving bozer wordt door ongelijke en selectieve handhaving. “Regels werken echter alleen als ze rusten op maatschappelijke en politieke overeenstemming“, vinden de burgemeesters.

Oorzaken
De overheid voelt als een tegenstander. Die weigert transparantie te betrachten. Die wetten overtreedt (WOB) (bron). Die weigert afspraken na te komen (compensatieregelingen toeslagen, Groningen, etc.). Die beleid voert dat niemand meer begrijpt (immigratie, klimaatbeleid, etc.). Die schimmig is over kongsies met de Europese Unie en het WEF (bron). Waarvan niet langer duidelijk is wiens belangen de overheid nu eigenlijk vertegenwoordigt. Een Minister President die lachend grossiert in aantoonbare leugens. Een overheid die willens en wetens burgers tegen elkaar opzet (de Jonge in zijn ethisch verwerpelijke kruistocht tegen ongevaccineerden), andersdenkenden uitmaakt voor wappies of complotdenkers zonder ook maar de moeite te nemen transparant verantwoording af te leggen naar de burger en eens uit te leggen hoe de zaken in elkaar zitten. Een overheid die onbegrijpelijke en willekeurige besluiten neemt in het corona dossier. De overheid die onhoudbaar oplopende energieprijzen en inflatie veroorzaakt met haar beleid (bron) (bron) (bron) waardoor een groep landgenoten in armoede terecht komt en de belangrijke middenklasse verder wordt uitgehold. Mensen begrijpen en accepteren niet dat “onze” overheid uitzonderingen maakt voor de “happy few”: “Privéjets & jachten vrijgesteld van CO2 beprijzing door de EU” (bron). Het ter discussie stellen van Grondrechten bij bijvoorbeeld het overwegen van een vaccinatieplicht. De lijst is schier oneindig. Oh ja, nog een ernstige. Een premier die (onder ede) verklaart dat hij de wet ter zijde schuift als hem dat politiek zo uit komt…

Roger Vleugels – Juridisch expert

Bij elk weldenkend mens die de premier dat hoort zeggen, dooft het licht. Het is symptomatisch voor de situatie waarin Nederland politiek, bestuurlijk en staatsrechtelijk verkeert.

Oplossing
Legitimering, vertrouwen in en draagvlak van de overheid verdampen. Dat is een zeer ernstige aangelegenheid. Een aangelegenheid die al jaren sleept en steeds verder in een versnelling is gekomen. Een aangelegenheid die draconische herstelmaatregelen vergt. Voortgaan in de huidige constellatie, met een overheid met een niet dienstbare en transparante attitude en met de actoren die deze crisis veroorzaakt hebben en/of hiermee geassocieerd worden, is geen optie. Alle de democratische rechtsorde ondermijnende of verdoezelende gremia als “klimaattafels”, “SER”, “regionale samenwerkingsverbanden”, “RES regio’s”, “het poldermodel”, etc. dienen te verdwijnen. Democratische en staatsrechtelijke structuren dienen in ere te worden herstelt. Beleidskeuzes worden in Den Haag, in de provincies en in de gemeenten gemaakt. Niet in ongekozen gremia. Lobbycratie dient te worden bestreden (bron) en alle betrekkingen van Nederlandse overheden en politici met NGO’s, de EU en het WEF dienen volledig transparant te zijn zodat blijkt dat daarmee Nederlandse belangen worden gediend. Het kiesstelsel dient zodanig te worden hervormd dat het democratische gehalte wordt vergroot en de burger zich herkent in zijn democratische vertegenwoordiging. De burger verdient inspraak in kritische aangelegenheden.

Er heerst een breed gevoel in de samenleving dat deze overheid er niet voor haar is.
Een zeer ernstige vertrouwenscrisis is het gevolg. Als de overheid dit niet inziet en niet voortvarend ingrijpt zal dit leiden tot verdere polarisatie tussen overheid en burger en krijgt de ingezette politieke ruk naar rechts verder gestalte. Overheid doe iets. En ken uw plek: dienstbaar aan de burger. “Technische maatregelen” als bijvoorbeeld het invoeren van een kiesdrempel of “repressie van fake news” pakken het probleem niet in de kern aan en verergeren de kloof tussen burger en overheid. En daarmee de veenbrand.


De Jonge schoffeert Omtzigt en de rest van de Tweede Kamer

De Jonge schoffeert Omtzigt en de rest van de Tweede Kamer

In deze brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Nr. 1638) aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 14 december 2021 schrijft de Jonge onder meer het volgende:

De aangenomen motie van het lid Omtzigt waarin wordt opgeroepen om een academisch onderzoek te laten starten naar de redenen en oorzaken van oversterfte tot en met november 2021, kan momenteel nog niet worden opgepakt. Bij de CBS-oversterfte gaat het om het verschil ten opzichte van een meerjarig gemiddelde. Als het verschil groot is, is het aannemelijk dat dit komt door COVID19, maar dit is niet zeker vanwege het ontbreken van inzicht in de onderliggende doodsoorzaken. Het inzicht in de onderliggende doodsoorzaken van de overleden personen in november en daarmee in de oorzaken van oversterfte, heeft het CBS pas begin april 2022. Deze motie kan dan verder worden opgepakt en uitgewerkt.“.

De Jonge en zijn circa 5.000 ambtenaren van VWS zijn ofwel niet geïnformeerd of verstrekken doelbewust foutieve informatie aan de Kamer. In elk geval worden Pieter Omtzigt en de gehele Tweede Kamer der Staten-Generaal (want de motie is aangenomen) respectloos met een kluit in het riet gestuurd. Terwijl sprake is van zeer ernstige maatschappelijke onrust en onzekerheid ten aanzien van de mogelijke bijwerkingen van de door de overheid gepushte vaccins, wordt hier aantoonbaar flauwekul verkondigd. Kennelijk ter voorkoming van onafhankelijk onderzoek op korte termijn omtrent hetgeen hier aan de hand is.

Er is zoals inmiddels bekend sprake is van onverklaarde en structurele oversterfte na aftrek van het aantal officieel geregistreerde corona doden. Oversterfte is een hogere sterfte dan statistisch verwacht en verklaard kan worden. Uiteraard kunnen er meer of minder mensen sterven dan verwacht in enige periode. Maar hier is sprake van structurele oversterfte. Elke week overlijden er meer mensen dan verwacht. En niet zo’n beetje: over de periode week 22 tot en met week 49 zijn maar liefst 9,8% meer mensen overleden dan verwacht mag worden en die niet kunnen worden verklaard. Dit betreft in genoemde periode 7.710 personen (exclusief corona doden) terwijl in dezelfde periode met corona 2.491 personen zijn overleden. Dat het uitblijven van verklaringen leidt tot maatschappelijke onrust en groeiend wantrouwen jegens de vaccinaties kunnen wij wel begrijpen.

Het Genootschap is dan ook van mening: Opheldering heeft de hoogste prioriteit!

De Jonge schrijft als bovenstaand aangegeven echter dat onderzoek pas kan starten vanaf begin april 2022. De feiten zijn als volgt:

[A] Het CBS rapporteert eenmaal per jaar de sterfte oorzaken gedetailleerd. Dit zijn echter cijfers op jaarbasis. Toevallig (of toch niet?) is het CBS vanaf 1 juli 2021 gestopt met het periodiek gedetailleerd rapporteren van doodsoorzaken bij de sterftecijfers (onbegrijpelijk in de volgens de Jonge “grootste gezondheidscrisis ooit”, want dan wil je alles weten toch?). Deze CBS publicatie is inderdaad te verwachten rond april 2022.

Maar daar heeft de Tweede Kamer niets aan:

 • wachten tot april 2022 terwijl de vaccinaties nog worden opgevoerd is ronduit onverantwoordelijk c.q. onethisch;
 • voor nadere analyse zijn geen gegevens op jaarbasis nodig maar gegevens op maandbasis. Je wilt namelijk kunnen begrijpen in hoeverre sprake is van een ontwikkeling in de geregistreerde sterfte oorzaken. Welke sterfte oorzaken komen meer of minder voor in de loop van de tijd teneinde op zinvolle wijze tot een verklaring voor de oversterfte excl. corona te kunnen komen al dan niet in relatie tot de oplopende vaccinatiegraad in de loop van 2021.

[B] Maar verwerpelijker is het feit dat de Jonge zich hier verschuilt achter de publicatiecyclus van het CBS. Dat is de vraag van Omtzigt namelijk helemaal nietOmtzigt vraagt niet wat het CBS er van vindt. Omtzigt vraagt naar onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek! En daarvoor voorziet de wet in heel andere opties.

Elke Nederlander wordt geacht de wet te kennen. Dat geldt kennelijk niet voor de Jonge en zijn 5.000 ambtenaren. Wat zegt de Wet op het centraal bureau voor de Statistiek namelijk?

Artikel 41: “In afwijking van artikel 37 kan de directeur-generaal op verzoek, ten behoeve van statistisch of wetenschappelijk onderzoek, een verzameling van gegevens met betrekking tot het gebruik waarvan passende maatregelen zijn genomen om herkenning van afzonderlijke personen, huishoudens, ondernemingen of instellingen te voorkomen, verstrekken aan een dienst, organisatie of instelling als bedoeld in het tweede lid, dan wel daartoe toegang verlenen.

Artikel 42a: “In afwijking van artikel 37 kan de directeur-generaal op verzoek, ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de volksgezondheid, gegevens verstrekken die het CBS ten behoeve van statistisch onderzoek op grond van artikel 12a van de Wet op de lijkbezorging heeft verzameld, van personen die in een wetenschappelijk onderzoek waren betrokken.

Concreet kunnen wetenschappelijke instituten de voor onderzoek benodigde gegevens opvragen c.q. daartoe een verzoek indienen. Voor een dergelijk verzoek is normaliter de Jonge helemaal niet nodig, zij het dat artikel 42 meldt: “Onze Minister stelt, in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nadere regels met betrekking tot de in het eerste lid (van artikel 42a) bedoelde bevoegdheid.

De voor wetenschappelijk bewijs benodigde gegevens zijn gewoon aanwezig bij het CBS. Registratie vindt namelijk doorlopend plaats dus analyse kan desgewenst per heden starten. Bijzondere uitwerking van betreffende regelgeving: Regeling verstrekking gegevens doodsoorzaken.

Het Genootschap sluit af met de volgende algemene opmerkingen:

 • Uit het netwerk van het Genootschap ontvingen wij recentelijk de volgende boodschap die wij niet nader becommentariëren:
  Het ministerie van VWS is al anderhalf jaar een organisatorische/personele puinhoop en een doorgangshuis voor bewindslieden en topambtenaren die allemaal ongeschoold zijn op medisch gebied. Sedert het begin van de crisis zijn alle topambtenaren opgestapt (inclusief de Chief Science Officer, de speciaal aangestelde DG Coronacrisis en de Inspecteur-Generaal van de IGJ) en vervangen door andere medische leken. Minister Bruins redde het niet; minister Van Rijn werd tijdelijk aangesteld; minister Van Ark hetzelfde en ook  coronagezant Siebesma was snel vertrokken. De Directeur-Generaal (DG) Volksgezondheid was drs. Angelique Berg (géén arts maar financieel bestuurskundige). In haar vorige functie was zij van 2010 tot 2015 DG Fiscaal Beleid op Financiën en de grondlegger van het toeslagendrama. En vóór die tijd was ze op AZ adviseur van Mark Rutte. Ze had geen idee hoe ze de coronacrisis moest aanpakken, liet minister Bruins bungelen en stelde gauw een speciale ‘DG Coronabeleid’ in (een ambtenaar van OCW met nul verstand van medische zaken) om zichzelf uit de wind te houden. In augustus nam zij de benen bij VWS en is thans DG van het CBS. De vraag is in hoeverre ze daar in staat is om de coronacijfers te manipuleren.
 • Het past in het informatiebeleid van VWS dat men kennelijk liever geen openheid van zaken wenst te betrachten ten aanzien van de informatievoorziening omtrent het corona dossier. Het stelselmatig, ondanks 3 rechterlijke veroordelingen (+ de Raad van State), overtreden van de Wet Openbaarheid Bestuur en het schofferen van de informatieplicht richting de Tweede Kamer der Staten-Generaal (van Houwelingen inzake verzoek tot openheid van zaken vaccinatiegraad in ziekenhuizen bijvoorbeeld), etc. Wij schreven reeds op 14 oktober 2021 hieromtrent: De Corona Files.
 • Er zijn steeds meer en sterkere aanwijzingen dat de vaccinaties oorzaak kunnen zijn van de thans nog niet verklaarde oversterfte. Wij noemen hier kortheidshalve alleen: Correlatie aangetoond tussen oversterfte en corona vaccinaties en de recente publicatie: COVID-19 vaccinations and mortality van Ronald Meester van de Vrije Universiteit te Amsterdam en Wouter Aukema.

Enfin u kent het credo van het Genootschap:

Het is de plicht van overheid en overheidsinstituties om transparant verantwoording af te leggen en het is de plicht van de burger daarop toe te zien. Als de overheid alles over jou weet, is dat tirannie, als jij alles over de overheid weet, is dat democratie. Wie de wet verzet al naar het uitkomt, baant de weg voor het recht van de sterkste.

Pak de ministersziekte aan, dat verbetert de band met de burger

Pak de ministersziekte aan, dat verbetert de band met de burger

Bijdrage van René van Slooten, voormalig ambtenaar, onder meer speechschrijver voor diverse ministers.

Wij leven tegenwoordig in een tijd waarin het wantrouwen van de burger in de overheid een hoogtepunt heeft bereikt. De kloof tussen overheid en burger is groter dan ooit. Nog slechts 30% van de Nederlanders heeft vertrouwen in het gevoerde corona beleid. De prijs van warrig, inconsequent, ineffectief beleid vol gebroken beloftes. Waaronder de belofte dat “we met de vaccins het virus verslaan”. Intellectueel Nederland maar ook de gewone man vraagt zich af waarin we terecht gekomen zijn. Ondertussen weigert de overheid over diverse dossiers openheid van zaken (WOB) te verschaffen en overtreedt willens en wetens de wet. Het ministerie van VWS is inzake het gevoerde corona beleid inmiddels 3 maal door de rechter veroordeeld, maar het ministerie komt niet verder dan “zich te beraden over de uitspraak van de rechter”. De Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt regelmatig geschoffeerd door het (demissionaire) kabinet als het gaat om transparantie of het verstrekken van informatie. Effectieve controle op het gevoerde beleid en dualisme in de macht is verdwenen.

Op 19 mei 2021 heeft René een opiniestuk geschreven voor Trouw dat niets aan actualiteit heeft ingeboet. In tegendeel. Hij doet een aantal constructieve voorstellen ter verbetering van de situatie.

U kunt desgewenst reageren naar: Redactie.