Selecteer een pagina
Inmiddels veel hogere relatieve sterfte onder gevaccineerden dan onder ongevaccineerden

Inmiddels veel hogere relatieve sterfte onder gevaccineerden dan onder ongevaccineerden

Op basis van gedetailleerde informatie uit het Verenigd Koninkrijk is door Virusvaria onderzoek gedaan naar recente sterftecijfers onder gevaccineerden en ongevaccineerden. Virusvaria was een van de eersten in Nederland die aandacht vroeg voor de nog steeds onverklaarde oversterfte in de zomer en het najaar van 2021.

Was hier sprake van een relatie met de vaccinaties? Kennelijk laat deze kwestie Virusvaria nog steeds niet los, vandaar dit nieuwe onderzoek. Voor de gehanteerde bronnen zij verwezen naar het betreffende artikel. De berekeningen ne gevolgtrekkingen zijn door diverse partijen gereviewed.

Het onderzoek:

 • er is gekeken naar de sterfte (ongeacht de doodsoorzaak, de “all cause mortality”) per vaccinatiestatus (wel of niet gevaccineerd) in Engeland per leeftijdscohort
 • om de sterfte tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden vergelijkbaar te maken is de sterfte per leeftijdscohort herrekend alsof het aantal niet gevaccineerden even groot zou zijn als het aantal gevaccineerden. Ook in Engeland zijn immers meer mensen gevaccineerd dan niet gevaccineerd. 
 • per leeftijdscohort zijn aldus de sterftecijfers vergelijkbaar gemaakt.

In andere onderzoeken wordt de sterfte per 100.000 ongevaccineerden vergeleken met de sterfte per 100.000 gevaccineerden. Dat komt op hetzelfde neer als de door Virusvaria toegepaste methode. De sterfte in beide groepen wordt vergelijkbaar gemaakt.

De resultaten

Conclusie
Over de maanden januari tot en met maart 2022 blijkt dat de sterfte onder gevaccineerden structureel hoger ligt dan onder niet gevaccineerden. En wel in alle leeftijdscohorten!

Er blijkt sprake van een structurele correlatie tussen de vaccinatiestatus en de sterfte in alle leeftijdsgroepen. De “all cause mortality” is tot wel 50% hoger bij gevaccineerden. Zeer opmerkelijk. Uiteraard is correlatie nog geen causaliteit. Maar hier dient de onderste steen boven te komen.

Enkele opmerkingen:

 • De vaccins zijn gericht op het reduceren van de ernst van de ziekteverschijnselen en de mortaliteit na een COVID-19 infectie. De relatie tussen vaccinaties en de sterfte aan COVID-19 zijn in onderstaande grafiek gepresenteerd.   Daarbij is op te merken dat vanaf eind november 2021 sprake was van de opkomende dominantie van de OMIKRON variant die enerzijds besmettelijker, anderzijds substantieel minder dodelijk is dan de voorafgaande varianten. In de door Virusvaria onderzochte periode was OMIKRON de dominante variant (bron). 
 • Overwegende dat de vaccins de sterfte aan COVID-19 onder gevaccineerden verlagen, zou de hogere sterfte onder gevaccineerden nog hoger zijn indien men zou kijken naar de sterfte exclusief COVID-19. Immers, onder de aanname dat de vaccins beschermen tegen overlijden aan COVID-19, is er in bovenstaande cijfers relatief meer sterfte aan COVID-19 onder de niet gevaccineerden. Als men abstraheert van de COVID-19 doden, is de sterfte onder gevaccineerden relatief nog hoger ten opzichten van die onder de ongevaccineerden. Spraakmakend!
  De vaccins: minder doden aan COVID-19 maar veel meer doden aan alle andere oorzaken?

  Wij zijn zeer benieuwd naar de update tot en met de cijfers over april 2022….


Dringende oproep aan de overheid: waar blijft in Godsnaam de rapportage inzake onafhankelijk onderzoek oversterfte 2021 in Nederland n.a.v. de unaniem gesteunde motie Omtzigt ? Waarom duurt dat onderzoek zo lang? De gedetailleerde doodsoorzaken over 2021 zijn immers al lang bekend bij de diverse instanties! Of is VWS de conceptrapportage van CBS en RIVM weer aan het “verduidelijken qua leesbaarheid”?

Oversterfte 2021, opmerkelijk: sterfte onder personen met een kantoorbaan gestegen met 24%, sterfte onder “blue collars” gestegen met 19%

Oversterfte 2021, opmerkelijk: sterfte onder personen met een kantoorbaan gestegen met 24%, sterfte onder “blue collars” gestegen met 19%

De toename van sterfgevallen die niet worden toegeschreven aan COVID-19 in de beroepsbevolking tijdens de zomer en in de herfst van vorig jaar, was aanzienlijk groter onder management en stafmedewerkers (de zogenaamde “white collars”) dan onder uitvoerende medewerkers (de zogenaamde “blue collars”).

Onder de “white collars” steeg de sterfte met 24 procent in de periode april 2020-september 2021. Minder dan 64 procent daarvan wordt toegeschreven aan COVID-19. Onder de “blue collars” steeg de sterfte met 19 procent, waarvan echter ruim 80 procent wordt toegeschreven aan COVID-19.

Zoals eerder in The Epoch Times gemeld, was in de periode oktober 2020-oktober 2021 sprake van een oversterfte van meer dan 40% in het leeftijdscohort van 18-49 jaar. Een en ander ten opzichte van dezelfde periode in 2018-2019. Deze gegevens zijn gebaseerd op overlijdensaktegegevens van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Een groot deel van deze extra sterfgevallen werd dus niet toegeschreven aan COVID-19.

Een recente studie van de internationale Society of Actuaries (SOA) bevestigt deze CDC-gegevens. Daarbij is via een enquête onder aanbieders van collectieve overlijdensrisicoverzekeringen geïnventariseerd welke claims van 2017 tot en met 30 september 2021 bij verzekeraars zijn geregistreerd (bron: pdf).

De levensverzekeringsgegevens laten een toename van de oversterfte sinds het tweede kwartaal van 2020 zien. Deze valt samen met de COVID-19-pandemie, inclusief een bijzonder sterke stijging in het derde kwartaal van 2021: 39 procent boven wat zou zijn verwacht op basis van de gegevens van 2017-2019. Dat kwartaal liet een uitzonderlijk hoge mortaliteit zien in de leeftijdsgroepen 25-34, 35-44, 45-54 en 55-64, waarin de mortaliteit respectievelijk met 81 procent, 117 procent, 108 procent en 70 procent boven de statistische verwachting lag.

De sterfgevallen toegeschreven aan COVID-19 waren goed voor ongeveer driekwart van de oversterfte tijdens de 18 maanden die in de studie is beoordeeld. Onder degenen onder de 45 jaar was COVID-19 goed voor minder dan 38 procent van de extra sterfgevallen, conform deze studie.

In Nederland is doorlopend, onder andere via Moreel Kompas en Virusvaria gewaarschuwd voor de oversterfte in de zomer en najaar 2021.Welke sectoren van de samenleving zijn getroffen door de oversterfte?
Wat betreft het aantal COVID-19-sterfgevallen werd het openbaar bestuur (“white collars”) het zwaarst getroffen met bijna 13.000 levensverzekeringsclaims in verband met de ziekte. Toch waren die slechts goed voor minder dan 52 procent van de oversterfte in die sector, die tijdens de pandemie met 24 procent steeg.

Verschillende andere typische “white collars” sectoren werden tevens geconfronteerd met een hoge oversterfte – 22 procent in zowel de medische- als de onderwijssector. COVID-19 sterfte was in die sectoren goed voor respectievelijk bijna 80 procent en 70 procent.

Daarentegen steeg de sterfte in bijvoorbeeld de staalindustrie (“blue collars”) met 9 procent, waarbij COVID-19 meer dan verantwoordelijk was voor de hele piek. De niet-COVID-19-sterfte daalde met enkele procenten in deze sector.

De verzekeringsgegevens zijn overigens lastig vergelijkbaar met de CDC-gegevens omdat de populatie die gebruik maakt van een collectieve levensverzekering verschilt van de totale bevolking. 

De studie heeft geen oorzaken onderzocht voor de niet-COVID-19 oversterfte.De CDC heeft, net als het CBS in Nederland nog steeds geen volledig gedetailleerde doodsoorzaakgegevens voor de afgelopen periode vrijgegeven. Een eerdere analyse door The Epoch Times op basis van gesprekken met overheidsinstanties en experts, onthulde echter verschillende mogelijke oorzaken van de oversterfte, waaronder onderregistratie van COVID-19-sterfgevallen, drugs gerelateerde mortaliteit, alcoholgerelateerde mortaliteit en overlijden in relatie tot de COVID-19-vaccins.

Het feit dat kantoorbanen (“white collars”) een hogere oversterfte kenden dan de “blue collars” is nog niet nader verklaard. Wel kan dit duiden op de rol die aerosolen spelen bij de verspreiding van het virus. Kantoorwerk vindt per definitie binnen plaats, waarbij de mate van ventilatie en.of luchtzuivering bepalend is voor het besmettingsrisico.

Waar blijft de rapportage inzake onafhankelijk onderzoek oversterfte 2021 in Nederland n.a.v. de unaniem gesteunde motie Omtzigt ?

Orbán waarschuwt: het westen is in ernstig verval. Terecht?

Orbán waarschuwt: het westen is in ernstig verval. Terecht?

In een toespraak ter gelegenheid van het afleggen van zijn ambtseed waarschuwde de Hongaarse premier Viktor Orbán dat het Westen in verval is, zichzelf ernstige economische schade berokkent, de samenleving en cultuur via massamigratie torpedeert en geobsedeerd is van identiteitspolitiek.

Orbáns conservatieve Fidesz-partij won vorige maand de verkiezingen, wederom met een tweederde meerderheid. Ondanks grote internationale inspanningen van globalistische organisaties en westerse main stream media om zijn kandidatuur te laten ontsporen.

Tijdens een toespraak in het parlement waarschuwde Orbán dat het continent gevaarlijke tijden tegemoet gaat. “Alles wat er sinds 2020 is gebeurd, wijst in één richting: Europa en het Hongaarse volk zijn een tijdperk van gevaar ingegaan“, aldus Orbán. “Het decennium begon met de corona-epidemie, gevolgd door een oorlog. De westerse sancties naar aanleiding van de oorlog leiden tot zware economische neergang “.

De oorlog en het sanctiebeleid veroorzaakten een energiecrisis en een tijdperk van inflatie“, voegde hij eraan toe. De Hongaarse leider klaagde verder dat Europa een “tijdperk van economische neergang” en “een verergerend massamigratieprobleem” heeft ingeleid.

Orbán zei dat we nu getuige zijn van de “suïcide van de westerse wereld” die wordt gekenmerkt door “de vervanging van het christendom door een cultus van identiteitspolitiek“. “Dat is het programma van de grote Europese bevolkingsuitwisseling, waarvan de essentie is de lage bevolkingsgroei met christelijke kinderen te vervangen door migranten. Een programma gebaseerd op gendergekte en een Europa dat natiestaten en het christendom wil opheffen“.

Orbán sprak de hoop uit dat zijn eigen volk in staat is zich hiertegen te verzetten, “omdat Hongaren uit hard hout gesneden zijn zullen wij ons standvastig verzetten tegen achteruitgang“.


De EU is niet erg gecharmeerd van dergelijke analyses en inzichten en heeft sancties opgelegd aan Hongarije. Sancties onder voorwendsel van vage, onvoldoende geduide, verwijten over “onvrije pers”, “populisme” en “gebrekkige rechtstaat”. Zoals aangegeven heeft Orbán de verkiezingen desondanks overtuigend gewonnen. Enig historisch besef is hier op zijn plek. De Hongaren weten als geen ander wat leven onder het juk van ambtelijke apparatsjiks betekent ten tijde van de Sovjet Unie tot 1991. De grote broek die de EU aantrekt gericht op het voortdurend uithollen van de autonomie van de deelnemende staten (recent weer met een lobby voor het opheffen van het veto recht van individuele landen, het oprichten van een Europees leger, etc.) wekt wat wrevel bij de Hongaren. En bij alle andere Oost-Europese landen. Die hebben namelijk geen zin meer in betweterige overheersing door derden. De Hongaren kiezen via deze verkiezingsuitslag voor zichzelf. En dat irriteert globalisten. Maar wat globalisering heeft gebracht kunnen we met eigen ogen aanschouwen: economische afhankelijkheden, uitbuiting van mensen in lage lonenlanden, disruptie van logistieke en productie ketens, geopolitieke machtsverschuiving van west naar oost, economische instabiliteit, onbetaalbare globale schulden, exorbitante zelfverrijking door internationale ondernemingen, grootschalige belastingontduiking, etc.. 

Orbán wordt vanalles verweten, zoals:

 • beperking persvrijheid: Hongarije heeft een persvrijheid index ad 85 in 2022 (2021 was die slechter met 92). Die van EU troetelkind Oekraïne: 106 (2022) en 97 (2021) dus aanzienlijk verslechterd onder troetelprins Zelinski. China heeft een index van 175 maar daartegen legt de EU geen enkele handelsbeperking op. Want ja, goedkope afwasborstels en telefoons, dus dat is wel fijn…. Bron: https://rsf.org/en/index
 • corruptie: Italië staat op plek 52 van de World Corruption Index. Hongarije, samen met Zuid-Afrika op plek 69 en Oekraïne op plek 117. Voormalig Nederlands belang Indonesië op plek 102. Oekraïne, zie ook: “Europese Rekenkamer: Oekraïne corrupt tot op het bot

Kortom: die verwijten zijn nogal betrekkelijk. Of beter: sterk politiek geïnspireerd.

De meest voorkomende medische missers in ziekenhuizen

De meest voorkomende medische missers in ziekenhuizen

Wie op het punt staat onder het mes te gaan, gaat er van uit in veilige handen te zijn. En in de meeste gevallen blijkt dat ook zo te zijn, zoals bijvoorbeeld blijkt uit cijfers uit Engeland (bron). Er worden in Engeland jaarlijks miljoenen operaties correct uitgevoerd. Maar af en toe gaat het toch goed mis (bron) en gaan artsen en verpleegkundigen volledig de mist in.

Volgens recente gegevens van de Britse National Health Service, werden tussen 1 april 2021 en 28 februari 2022 in totaal 379 medische missers geregistreerd. Het betreft ernstige, grotendeels te voorkomen patiëntveiligheidsincidenten die zich niet zouden hebben voorgedaan indien de zorgverleners de geldende richtlijnen en veiligheidsaanbevelingen zouden hebben toegepast.

De meest voorkomende medische misser in deze periode was een operatie die aan het verkeerde deel van het lichaam werd uitgevoerd. Tip voor medische professionals: “rechts is waar de duim links zit..”.. Voorbeelden zijn het onterecht verwijderen van eierstokken of een operatie aan het verkeerde oog. Daarnaast werden 27 injecties toegepast in het verkeerde deel van het lichaam. In 6 gevallen werd in het verkeerde oog geïnjecteerd. Er waren elf incisies in het verkeerde deel van het lichaam, vermoedelijk omdat chirurgen begonnen waren met snijden maar zich “al doende” realiseerden dat ze op de verkeerde plek bezig waren. Overige missers betroffen verkeerde implantaten, het achterlaten van medische hulpmiddelen in het lichaam, het injecteren van orale medicatie, overdosering van insuline, foutieve bloedtransfers en behandelingen die voor andere patiënten bedoeld waren.

(c) Statista

Zoals de bovenstaande grafiek van Statista laat zien, hoewel het zeldzaam is, ontving een aantal patiënten procedures die bedoeld waren voor iemand anders. Dit omvatte bijvoorbeeld een persoon die een sigmoïdoscopie (een soort colonoscopie) kreeg, die niet voor hem bedoeld was, terwijl een ander een rectale drain kreeg die bedoeld was voor een andere patiënt.

Er werden in totaal 90 vreemde voorwerpen geregistreerd die per ongeluk in het lichaam waren achtergelaten na een medische behandeling, variërend van een scalpel tot een deel van een paar draadsnijders en een deel van een boor die niet werd vermist op het moment van de behandeling. De meest geziene items die bij patiënten werden achtergelaten, waren 31 vaginale swabs en 19 chirurgische swabs.

In hoeverre de registratie van medische missers betrouwbaar is, is thans niet bekend. Mede door de toenemende juridisering van de samenleving, de opkomende Angelsaksische claim cultuur en de cultuur binnen ziekenhuizen waarbij het openbaren van medische missers eerder uitzondering dan regel is, ligt het voor de hand dat sprake is van structurele en substantiële onderregistratie.

De negatieve bijvangst van de sancties van het westen tegen Rusland

De negatieve bijvangst van de sancties van het westen tegen Rusland

Overheidsbeleid heeft altijd “onbedoelde bijvangst”. Denk aan negatieve rente door de centrale banken (pensioenfondsen de dupe), oeverloze geldverruiming (bubbels op aandelen- & vastgoedmarkten), lock-downs tegen de verspreiding van het coronavirus (torpedering economie, maatschappelijke ontwrichting), etc. Negatieve gevolgen, vaak met ernstige wereldwijde impact, die eigenlijk helemaal niet beoogd zijn. Maar er wel zijn. Zo ook tweede- en derde orde effecten van de sancties van het westen tegen Rusland. Onbedoeld maar zeer ernstig.

Het Genootschap zet ze zo kort mogelijk voor u op een rij.

1. Versnelling nieuwe wereldorde
Rusland en China beogen een nieuwe wereldorde. Een wereldorde als antwoord op de decennia lange dominantie van de Verenigde Staten. Beide landen zijn daar open over, zij streven het einde van het “unilateralisme” na. Men accepteert niet langer de economische en geo-politieke dominantie van het westen. De economische kracht van China is de basis voor dit streven. Er worden internationale allianties van landen gevormd die gebaseerd zijn op pragmatische in plaats van ideologische Angelsaksische criteria.

De sancties leiden tot een versnelling van deze nieuwe wereldorde:

2. Disruptie in productie- & logistieke ketens
Een aantal wereldwijde toeleveringsketens van goederen staat al onder druk door de wereldwijde lockdowns tegen de verpsreiding van het corona virus, zal verder worden geraakt. Internationale luchtvaartmaatschappijen kunnen in de problemen komen omdat niet over Russisch grondgebied gevlogen mag worden.

3. Energiecrisis
De huidige energiecrisis zal verergeren door de sanctionering van import van fossiele brandstoffen uit Rusland. Prijzen zullen blijvend hoog blijven en er dreigen structurele tekorten in Europa (bron).

4. Internationale voedselcrisis
Gevolg van de oorlog en met name de sancties is een internationale voedselcrisis. Niet alleen is Rusland een belangrijke producent van agro producten, waaronder diverse granen, maar ook van bijvoorbeeld meststoffen. Door een gebrek aan meststoffen en de daardoor gestegen prijzen van meststoffen dreigen internationaal grote productiereducties in de landbouw. Bijvoorbeeld in de rijstproductie (bron). Hongersnood in grote delen van de wereld voor honderden miljoenen mensen wordt verwacht. In enkele landen is al sprake van oproer (o.a. Sri-Lanka) en India heeft haar export van tarwe gestopt om de eigen bevolking zo veel mogelijk tarwe te garanderen.

5. Monetaire en financiële crisis
Een internationale monetaire en financiële crisis dreigt door ondermijning van de stabiliteit van een aantal nationale valuta’s, ongekende inflatie, het blokkeren van tegoeden waardoor betalingsverplichtingen niet kunnen worden nagekomen en de torpedering van het rechtssysteem voor de bescherming van privé-eigendom (bron).

6. Regionale militaire conflicten 
Er zullen nieuwe regionale militaire conflicten ontstaan op plaatsen waar de situatie al vele jaren niet vreedzaam is opgelost of waar belangrijke belangen van grote internationale spelers worden genegeerd. Bijvoorbeeld in het midden-oosten (bron). Of in Taiwan (bron).

7. Extremisme en terrorisme
Als gevolg van wijzigende machtsverhoudingen in de wereld, de sterke verarming door inflatie en voedselschaarste ontstaat voedingsbodem voor politiek extremisme en/of terrorisme.

8. Een kat in het nauw…
In het westen schijnt niemand meer doende oplossingen te bedenken voor het Oekraïne conflict. De ene ronde sancties buitelt over de andere heen en het westen schroeft voortdurend de financiële- & en militaire hulp aan de Oekraïne op. Daarnaast dreigt de verderer uitbreiding van de NAVO in Scandinavië. De formele reden van Poeting voor de inval in de Oekraïne is dat Rusland zich bedreigt zou voelen door het westen (bron). Als dit maar goed gaat. Het oplossen van een crisis is alleen mogelijk indien men toont begrip te hebben voor de argumentatie van de ander. Los van de vraag of men het daarmee inhoudelijk eens is. Het opvoeren van de druk leidt niet tot het stoppen van het bloedvergieten in Oekraïne op korte termijn. Dat is wel gebleken. Zonder exit scenario voor Poetin lijkt dit af te stevenen op een nieuwe koude oorlog en een jarenlang doorsluimerende oorlogssituatie. 

Moet men wegkijken bij een oorlog? Nee, natuurlijk niet. Nooit!
Maar beleidsmakers zouden de plicht moeten voelen de samenleving transparant te informeren over de gevolgen van het eigen gevoerde beleid en te maken beleidskeuzes. Kennelijk voelt de overheid die behoefte niet. Over bovenstaande gevolgen van de sancties hoor je vrijwel niemand. Ondanks dat deze zeer ernstig zijn. Bijvoorbeeld ten aanzien van hongersnood in de wereld. Net zoals bij “corona”, krijgt “de oorlog in de Oekraïne” de schuld van allerlei ontwikkelingen zoals stijgende gasprijzen, logistieke ketens die stagneren, wegzakkende waarde van de euro ten opzichte van de dollar, te weinig tarwe, inflatie, economische neergang en schulden.

Het Genootschap is en blijft van oordeel dat dit gevolgen zijn van overheidsbeleid. Van bewuste beleidskeuzes.
Inflatie is geen natuurverschijnsel maar het gevolg van overheidsbeleid! Laten we daar helder over zijn.